Sankryžose drausmins geltoni „koriai“

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-08-25 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-08-25 06:00
Tokiu būdu Vilniaus savivaldybė ketina paženklinti septynias sankryžas. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Nau­ją­ją Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­vą – ko­vo­ti su san­kry­žo­se spūs­tis su­ke­lian­čiais vai­ruo­to­jais – sos­ti­nės gy­ven­to­jai pa­si­ti­ko ne­vie­na­reikš­miš­kai. Vie­ni vil­nie­čiai įsi­ti­ki­nę, kad gel­to­nos li­ni­jos ir in­for­ma­ci­niai ženk­lai ge­ro­kai pri­si­dės prie eis­mo kul­tū­ros ge­ri­ni­mo ir spūs­čių san­kry­žo­se ma­ži­ni­mo, o ki­tų ma­ny­mu, to­kie me­to­dai di­de­lės nau­dos ne­duos ar­ba tik dar la­biau trik­dys ne­pa­ty­ru­sius vai­ruo­to­jus.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius drau­ge su VPK Ke­lių po­li­ci­jos val­dy­bos ir SĮ „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gos“ at­sto­vais pri­sta­tęs nau­jo­vę sos­ti­nės gat­vė­se, pir­mą­ją taip pa­žy­mė­tą Kal­va­ri­jų g. – Kons­ti­tu­ci­jos pr. san­kry­žą, skai­čia­vo mi­nu­tes, ku­rias vil­nie­čiai ir sos­ti­nės sve­čiai kas­dien pra­ran­da eis­mo spūs­ty­se, pi­ko me­tu už­ki­šan­čio­se pa­grin­di­nes mies­to trans­por­to ar­te­ri­jas.

„Sek­da­mi ge­rai­siais Eu­ro­pos pa­vyz­džiais, kad bū­tų aiš­kiau, gel­to­nu „ko­riu“ pa­žy­mė­jo­me to­kias zo­nas, į ku­rias ne­ga­li­ma įva­žiuo­ti, jei ne­spė­si už­baig­ti ma­nev­ro ir užb­lo­kuo­si san­kry­žą. Mū­sų op­ti­mis­ti­nis pla­nas – su­tau­py­ti ke­lis tūks­tan­čius vil­nie­čiams bran­gių va­lan­dų ne­be­gaiš­tant lai­ko spūs­ty­se. Per šim­tą tūks­tan­čių žmo­nių kas­dien bent vie­ną pa­pil­do­mą mi­nu­tę su­gaiš­ta kamš­čiuo­se. Jei kas de­šim­tas pa­keis sa­vo įpro­čius, su­tau­py­si­me šim­tus va­lan­dų ir ma­žiau ne­rvin­si­mės spūs­ty­se“, – sa­kė Vil­niaus me­ras R. Ši­ma­šius.

Tai pir­mo­ji Lie­tu­vo­je nau­ju bū­du pa­ženk­lin­ta san­kry­ža. Iki rug­sė­jo 1 die­nos taip pat bus pa­žy­mė­tos dar še­šios, ku­rio­se daž­niau­siai pa­žei­džia­mos Ke­lių eis­mo tai­syk­lės (KET), kai vai­ruo­to­jai įva­žiuo­ja į san­kry­žą, su­sto­ja ir taip su­da­ro kliū­tį, truk­dy­da­mi ki­tų trans­por­to prie­mo­nių eis­mui. Ke­lių eis­mo tai­syk­lių dėl nau­jo­jo ženk­li­ni­mo ne­pri­reiks keis­ti. KET nu­ma­to san­kry­žos ženk­li­ni­mą gel­to­nu tink­lu ar­ba gel­to­nu ke­tur­kam­piu su X vi­du­ry­je. Į šią vie­tą drau­džia­ma įva­žiuo­ti, kai jo­je ar už jos sto­vi ki­ti au­to­mo­bi­liai, dėl ku­rių vai­ruo­to­jas pri­vers­ti­nai su­sto­tų pa­žy­mė­ta­me plo­te.

Ne lai­ki­nas eksperimentas

Sos­ti­nės eis­mo val­dy­mo cen­tro skai­čia­vi­mais, trans­por­to prie­mo­nių skai­čius kiek­vie­nais me­tais vis di­dė­ja. Per pa­sta­ruo­sius ke­le­tą me­tų jis iš­au­go 4–5 pro­cen­tais. Ly­gi­nant tre­jų pa­sta­rų­jų me­tų pir­mus pus­me­čius, kai ku­rio­se san­kry­žo­se dėl inf­ras­truk­tū­ros pa­si­kei­ti­mų (Va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio ati­da­ry­mo) trans­por­to srau­tai ge­ro­kai su­ma­žė­jo (2014 m. – Lais­vės pr.), ki­tur, at­virkš­čiai – pa­di­dė­jo. Trans­por­to sis­te­ma mies­te yra la­bai di­na­miš­kas reiš­ki­nys ir nuo­lat kin­ta.

„Ren­gia­me spe­cia­lias eis­mo re­gu­lia­vi­mo prog­ra­mas, ku­rios tai­ko­mos su­si­da­rius di­de­lėms trans­por­to grūs­tims. Ru­de­niui jau yra par­eng­tos eis­mo re­gu­lia­vi­mo prog­ra­mos pa­grin­di­nėms san­kry­žoms, kur yra di­džiau­si trans­por­to srau­tai, ir įvai­rios švie­čia­mo­sios ak­ci­jos, ku­rių tiks­las – ug­dy­ti vai­ruo­to­jų at­sa­kin­gu­mą, dė­me­sin­gu­mą vie­nas ki­tam ir ma­žin­ti eis­mo įvy­kių skai­čių“, – pa­sa­ko­jo „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gų“ l. e. p. di­rek­to­rė Mo­des­ta Gu­sa­ro­vie­nė.

Pa­sak jos, toks san­kry­žų plo­to žy­mė­ji­mas nė­ra eks­pe­ri­men­tas. Tai – il­ga­lai­kis spren­di­mas.

Baus­ti neskubės

KET yra nu­ro­dy­ta: drau­džia­ma įva­žiuo­ti į va­žiuo­ja­mų­jų da­lių san­kir­tą, jei­gu jo­je ar už jos yra kliū­tis, ku­ri pri­vers­tų vai­ruo­to­ją su­sto­ti san­kry­žo­je ir truk­dy­tų ki­tų trans­por­to prie­mo­nių eis­mui. Ta­čiau šią tai­syk­lę vai­ruo­to­jai daž­nai ig­no­ruo­ja.

Vil­niaus vi­ce­me­ras Gin­tau­tas Pa­luc­kas pa­žy­mė­jo, kad gel­to­nos spal­vos ženk­li­ni­mu sie­kia­ma at­kreip­ti dė­me­sį į ir šiuo me­tu ga­lio­jan­čią tai­syk­lę, ku­rios draus­min­gai lai­kan­tis mies­te ga­lė­tų su­ma­žė­ti spūs­čių. Baus­ti vai­ruo­to­jus ža­da­ma pra­ėjus ke­lių mė­ne­sių pe­rei­na­ma­jam lai­ko­tar­piui.

„Šio gel­to­no ryš­kaus kvad­ra­to tiks­las yra vi­zua­liai įspė­ti, kad tu ten ne­ga­li va­žiuo­ti. Kol kas nie­kas nie­ko ne­baus – tai yra ak­ci­ja vai­ruo­to­jų kul­tū­rai, vai­ra­vi­mo įpro­čiams ge­rin­ti. Pra­ėjus kiek lai­ko, trims ar še­šiems mė­ne­siams, pa­si­telk­si­me ir par­ei­gū­nus, pra­šy­si­me pa­siš­ne­kė­ti su tais, ku­rie ne­iš­moks­ta nor­ma­liai va­žiuo­ti“, – kliau­tis ge­ra vai­ruo­to­jų va­lia siū­lė so­cial­de­mo­kra­tas.

Jo tei­gi­mu, jei ge­ro­sios vai­ra­vi­mo kul­tū­ros prie­mo­nės ne­pa­dės, Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė par­ei­gū­nų pra­šys draus­min­ti vai­ruo­to­jus įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka.

„Ar san­kry­žo­je yra nu­brai­žy­tas gel­to­nų li­ni­jų „ko­rys“, ar jo nė­ra – Ke­lių eis­mo tai­syk­lių rei­kia lai­ky­tis. Pa­ste­bi­me, kad dau­ge­lis vai­ruo­to­jų įva­žiuo­ja į san­kry­žą ir užb­lo­kuo­ja va­žia­vi­mą ki­tos kryp­ties trans­por­to prie­mo­nėms, pra­de­da for­muo­tis trans­por­to grūs­tis. Pa­tru­liai ste­bės nau­jai pa­ženk­lin­tas san­kry­žas pi­ko me­tu, ta­čiau jų tiks­las – ne kuo dau­giau nu­baus­ti, o ste­bė­ti, aiš­kin­ti tai­syk­lę vai­ruo­to­jams. Įžū­liai rei­ka­la­vi­mų ne­pai­san­tys vai­ruo­to­jai at­sa­ko pa­gal ATPK, kur nu­ma­ty­ta nuo 28 iki 86 eu­rų bau­da“, – sa­kė Vil­niaus aps­kri­ties VPK Ke­lių po­li­ci­jos val­dy­bos at­sto­vas Egi­di­jus Tu­čis.

Iki rug­sė­jo 1 die­nos, be Kal­va­ri­jų g. – Kons­ti­tui­jos pr. san­kry­žos, bus pa­ženk­lin­tos dar še­šios: Kal­va­ri­jų – Ka­rei­vių – Ozo gat­vių, Žir­mū­nų – Ka­rei­vių gat­vių, Lais­vės pr. – Ry­gos g., Kal­va­ri­jų g. – A. Juo­za­pa­vi­čiaus g. san­kry­žos, Švi­tri­gai­los – J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vių san­kry­ža ir Sa­va­no­rių pr. – Že­mai­tės g. san­kry­žos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Spar­čiai ar­tė­jant rin­ki­mų į Sei­mą die­nai, ad­vo­ka­tas Jo­nas Ivoš­ka iš­pla­ti­no krei­pi­mą­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tę „Dar kar­tą dėl LR Sei­mo rinkimų įsta­ty­mo kons­ti­tu­cin­gu­mo“.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Ko­pen­ha­go­je pri­sta­ty­tas bū­si­mo­jo vi­siš­kai su­yran­čio „Carls­berg“ bu­te­lio „Green Fi­ber Bott­le“ di­zai­nas. Pla­nuo­ja­ma, jog „Green Fi­ber Bott­le“ ban­do­mo­jo­je rin­ko­je pasirodys 2018 me­tais.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių Zok­nių reg­bio sta­dio­ne bus karš­ta. Bū­tent čia vyks le­mia­mos ir in­tri­guo­jan­čios dvie­jų Šiau­lių gran­dų rung­ty­nės dėl reg­bio „Top“ lygos nu­ga­lė­to­jo var­do.
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami