Šaras pasirinko ne visureigį, o mažą sportišką miesto automobilį

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-04-11 11:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-04-11 11:00
Šarūnas Jasikevičius ir „Renault Clio RS Trophy“ Nerijaus Šabanausko nuotraukos
Kad gar­siam Lie­tu­vos krep­ši­nin­kui, o da­bar tre­ne­riui Ša­rū­nui Ja­si­ke­vi­čiui krep­ši­nis ne vie­nin­te­lė mėgs­ta­ma spor­to ša­ka ir no­rė­da­mas at­si­pa­lai­duo­ti bei per­krau­ti nuo įtemp­to gra­fi­ko pa­var­gu­sias sme­ge­nis jis ren­ka­si gol­fą, dau­ge­lis krep­ši­nio fa­nų yra gir­dė­ję, ta­čiau re­tas ku­ris ži­no, kad „Žal­gi­rio“ tre­ne­ris iš­ties mėgs­ta vai­ruo­ti ir la­bai mie­lai tai da­ro.

Jam au­to­mo­bi­liu yra te­kę ke­liau­ti net itin il­gus at­stu­mus, vie­nas įsi­min­ti­niau­sių – 1 100 km iš Stam­bu­lo į At­ėnus. „Jei ten­ka leis­tis į il­gą ke­lio­nę, vi­sa­da no­riu vai­ruo­ti. Sė­dė­ti ša­lia ir ne­vai­ruo­ti man pa­pras­čiau­siai nuo­bo­du, – sa­ko jis. – Man yra te­kę įveik­ti iš­ties il­gų at­stu­mų, pvz., su tė­čiu esam par­va­ri­nė­ję au­to­mo­bi­lius iš Bar­se­lo­nos.“

Bū­tent tė­tis bu­vo tas žmo­gus, ku­ris bū­si­mą­jį krep­ši­nin­ką su­pa­žin­di­no su vai­ra­vi­mu. „Pir­mas kar­tas, kai at­si­sė­dau prie au­to­mo­bi­lio vai­ro, bu­vo dar vai­kys­tė­je. Pa­me­nu, kai su tė­čiu va­žiuo­da­vo­me į so­dą, jis pa­si­so­din­da­vo ma­ne ant ke­lių ir leis­da­vo lai­ky­ti vai­rą. Kai tek­da­vo pjau­ti žo­lę – vos ne verk­da­vau, bet ži­no­da­vau, kad ga­lė­siu pa­vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lį, to­dėl tos ke­lio­nės man, vai­kui, vi­sa­da bū­da­vo įsi­min­ti­nos. Aps­kri­tai pats vai­ra­vi­mas tuo­met at­ro­dė kaž­ko­kia eg­zo­ti­ka, – šyp­te­lė­jo pri­si­mi­nęs Ša­rū­nas.

Mies­te patogiau

Pa­pras­tai aukš­taū­gius krep­ši­nin­kus esa­me pra­tę ma­ty­ti vai­ruo­jant SUV ti­po au­to­mo­bi­lius, to­kius kaip „Pors­che“ ar „Au­di Q7“, o štai Ša­rū­nas ste­bi­na ga­na ra­cio­na­liu ir eu­ro­pie­tiš­ku spren­di­mu – jis pa­si­rin­ko rė­mė­jų „Sos­te­na“ pa­siū­ly­tą „Re­nault Clio RS Trop­hy“ – ne­di­de­lį mies­to au­to­mo­bi­liu­ką su spor­tiš­ku DNR.

Ša­ly­je, kur esi ge­rai ži­no­mas ir to­dėl nuo­lat ste­bi­mas it pro pa­di­di­na­mą­jį stik­lą, o gat­vė­je su­tik­tas ne­pa­žįs­ta­ma­sis ge­riau ži­no ta­vo ba­tų dy­dį nei sa­vo kai­my­no var­dą, ti­ki­ma­si, kad pui­kią kar­je­rą pa­da­ręs krep­ši­nin­kas sės prie di­džiu­lio, ga­lin­go ir to­li gra­žu ne kiek­vie­nam fi­nan­siš­kai įkan­da­mo au­to­mo­bi­lio vai­ro. Ki­ti gal ir sės, bet tik ne Ša­rū­nas, ku­riam daug svar­biau eko­no­miš­ku­mas ir pa­to­gu­mas nei ap­lin­ki­nių nuo­mo­nės.

Pa­si­do­mė­jom, ar pra­ban­gius au­to­mo­bi­lius vai­ruo­jan­tys drau­gai krep­ši­nin­kai ret­kar­čiais ne­pa­trau­kia per dan­tį su kom­pak­tiš­ku „Clio RS Trop­hy“ įrie­dan­čio ko­le­gos: „Ne, ne­la­bai (juo­kia­si). O kad ir juo­ktų­si – koks skir­tu­mas. Svar­bu, kad man taip pa­to­gu, – sa­kė jis. – Žmo­na va­ži­nė­ja di­des­niu au­to­mo­bi­liu, tad erd­vų šei­mi­nį va­rian­tą jau tu­ri­me, o kas­die­nai man kur kas pa­to­giau su ma­žy­te spor­ti­ne, mies­to ma­ši­na. Esu la­bai pa­ten­kin­tas šiuo mo­de­liu – ne­di­de­lis au­to­mo­bi­lis, bet už­tek­ti­nai ga­lin­gas, kad dar pri­si­da­ry­tum prob­le­mų, – juo­kė­si tre­ne­ris. – Aps­kri­tai, aš mėgs­tu grei­tį, ypač iš­va­žia­vus už mies­to, pa­pras­čiau­siai ne­ga­liu va­žiuo­ti lė­tai.“

Te­ko vai­ruo­ti ir „Smart“

Pa­klau­sus, ar daug nuo­bau­dų te­ko už­si­dirb­ti per vi­sus vai­ra­vi­mo me­tus ir kaip se­ka­si bend­rau­ti su ke­lių eis­mo par­ei­gū­nais, kai yra ži­no­mas vei­das, Ša­rū­nas ne­sle­pia: „Iš tie­sų su jais la­bai ge­ri san­ty­kiai. Vie­ni su­stab­do ir at­pa­ži­nę pa­lei­džia, ki­ti, gal­būt no­rė­da­mi pa­si­gir­ti, kad sky­rė bau­dą krep­ši­nin­kui, pil­do pro­to­ko­lą. Bū­na įvai­riai, bet vi­sa­da bend­rau­ja­me gra­žiai. Jei iš tie­sų la­bai pa­žei­di tai­syk­les, ne­la­bai ir to no­ro iš­si­su­ki­nėt yra.“

Per­nai ste­bė­jo­me, kaip aukš­taū­giai „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai su­si­do­ro­jo su iš­šū­kiu ir en­tu­zias­tin­gai mė­gi­no su­tilp­ti į ma­nev­rin­gus ma­žy­lius „Twin­go“ au­to­mo­bi­liu­kus. Bu­vo daug šyp­se­nų ir juo­ko. Ša­rū­nas šią pa­tir­tį dar ir da­bar džiu­giai pri­si­me­na ir sa­ko, kad tai dar ne pats ma­žiau­sias jo vai­ruo­tas au­to­mo­bi­lis. „Kai at­os­to­gau­ja­me Grai­ki­jo­je ir ten­ka nuo­mo­tis au­to­mo­bi­lį, sten­giuo­si rink­tis kuo ma­žes­nį, kad bū­tų pa­to­giau pa­sis­ta­ty­ti siau­ro­se gat­ve­lė­se. Yra te­kę ir „Smart“ vai­ruo­ti. Ma­ži au­to­mo­bi­liai ten pa­tys po­pu­lia­riau­si, – pri­si­me­na jis. – Vi­siš­kai ki­taip nei Ame­ri­ko­je, kur pla­čios gat­vės. Ten esu vai­ra­vęs „Es­ca­la­de“. Tuo­met bu­vo pa­to­gu, ta­čiau Eu­ro­po­je to­kio dy­džio ma­ši­nos ne­si­rink­čiau.“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Bandido  213.252.196.2 2016-04-11 13:25:23
Toks kaip 18os iš gangsta paradise klipo :)) O šiaip šaunuolis ir tas clio geriau valit nei daugelio parketiniai džypai.
0 0  Netinkamas komentaras
X X  78.60.224.137 2016-04-11 13:15:57
Aš irgi "protingai-racionaliai" elgčiausi, jei man rėmėjas skirtų!
1 0  Netinkamas komentaras
XXX  213.164.126.54 2016-04-11 12:26:05
Protingas žmogus-racionaliai elgiasi.Kam mieste reikalingas"sunkvežimis"?
3 0  Netinkamas komentaras
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami