Saugaus eismo specialistas: šviesas reikėtų susireguliuoti ne tik prieš techninę apžiūrą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-10-22 11:57
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-10-22 11:57
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Nors nak­tį eis­mo in­ten­sy­vu­mas ­ke­lis kar­tus ma­žes­nis nei die­ną, tam­sia­jam par­os me­tui ten­ka net ket­vir­ta­da­lis­ a­va­ri­jų – to­kią ten­den­ci­ją at­sklei­džia Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos dau­gia­me­tė s­ta­tis­ti­ka. 

Trum­pė­jant die­noms ir vis daž­niau pa­si­tai­kant dar­ga­no­tiems orams, sau­gu­mo eks­per­tai at­krei­pia dė­me­sį, jog di­des­niu sau­gu­mu vai­ruo­to­jai ga­lė­tų pa­si­rū­pin­ti pir­miau­siai pa­si­ti­krin­da­mi ir su­si­re­gu­liuo­da­mi au­to­mo­bi­lių švie­sas. Au­to­mo­bi­lių švie­sos re­gu­liuo­ja­mos daž­niau­siai prieš tech­ni­nę ap­žiū­rą ar­ba jos me­tu, nors tu­rė­tų bū­ti ti­kri­na­mos daž­niau nei kar­tą per me­tus.

Sau­gaus eis­mo eks­per­tas, Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to Au­to­mo­bi­lių trans­por­to ka­ted­ros lek­to­rius Vi­das Žu­rau­lis pa­sa­ko­ja, jog vai­ruo­to­jai daž­niau­sia klys­ta ma­ny­da­mi, jog au­to­mo­bi­lių ži­bin­tus už­ten­ka nuo­dug­niai pa­ti­krin­ti tik prieš tech­ni­nę ap­žiū­rą.

„Au­to­mo­bi­lis nė­ra sta­tiš­kas, Lie­tu­vo­je ten­ka va­ži­nė­ti duo­bė­tais ke­liais, to­dėl au­to­mo­bi­lio da­lys ju­da, ne­iš­ven­gia­mai iš­si­re­gu­liuo­ja ir švie­sos. Va­ži­nė­da­mi su iš­re­gu­liuo­to­mis švie­so­mis vai­ruo­to­jai ne tik ap­ri­bo­ja sa­vo ma­to­mu­mą, bet ir aki­na ki­tus eis­mo da­ly­vius, o tai ga­li baig­tis iš­ties skau­džia ne­lai­me. Įpras­ta švie­sas pa­si­ti­krin­ti prieš tech­ni­nę ap­žiū­rą, ta­čiau ne­ma­žai ava­rin­gų ir ki­tiems vai­ruo­to­jams dis­kom­for­tą ke­lian­čių si­tua­ci­jų pa­vyk­tų iš­veng­ti, jei­gu vai­ruo­to­jai daž­niau pa­si­ti­krin­tų ar au­to­mo­bi­lio ži­bin­tai nė­ra pa­žeis­ti ir vi­sos lem­pu­tės švie­čia, o švie­sų aukš­tį bei kryp­tį su­re­gu­liuo­tų daž­niau nei kar­tą per me­tus“, – tei­gia V. Žu­rau­lis.

Lek­to­rius V. Žu­rau­lis taip pat at­krei­pia dė­me­sį į tai, kad ke­ly­je ne­rei­kė­tų pa­mirš­ti ir au­to­ma­ti­nio ži­bin­tų aukš­čio re­gu­lia­vi­mo funk­ci­jos. Au­to­mo­bi­lių sa­lo­nuo­se yra re­gu­lia­to­rius, o nau­jes­niuo­se mo­de­liuo­se – au­to­ma­ti­nė sis­te­ma, lei­džian­ti su­re­gu­liuo­ti ži­bin­tų sklei­džia­mos švie­sos kam­pą, jei­gu au­to­mo­bi­liu kar­tu ke­liau­ja daug žmo­nių ar, ypa­tin­gai ga­le, ve­ža­mas su­nkus kro­vi­nys.

Bend­ro­vės „Phi­lips“, pir­mau­jan­čios efek­ty­vaus apš­vie­ti­mo spren­di­muo­se, at­krei­pia dė­me­sį, kad sau­gu­mui ke­liuo­se tam­siuo­ju par­os me­tu įta­kos tu­ri ir apš­vie­ti­mo sis­te­mos ko­ky­bė. „Eg­zis­tuo­ja ne­ma­žai skir­tin­gų apš­vie­ti­mo sis­te­mų: nuo švie­sos dio­dų (LED), ha­lo­ge­ni­nių ar kse­no­ni­nių (HID) iki ne­se­niai pri­sta­ty­tų la­ze­ri­nių. Jos vie­na nuo ki­tos ski­ria­si su­nau­do­ja­mos ener­gi­jos kie­kiu, sklei­džia­mos švie­sos in­ten­sy­vu­mu, tar­na­vi­mo lai­ku bei kai­na. Rink­tis apš­vie­ti­mo sis­te­mą tiks­lin­giau­sia įsi­ver­ti­nus ke­lia­vi­mo įpro­čius: jei­gu ne­ma­žai lai­ko vai­ruo­ja­ma ne­apš­vies­tais ke­liais, tiks­lin­ga in­ves­tuo­ti į di­des­nio ryš­ku­mo lem­pu­tes. Tuo tar­pu, jei­gu dau­giau­siai va­ži­nė­ja­ma mies­te, už­ten­ka ir ma­žes­nio ryš­ku­mo lem­pu­čių, jų tar­na­vi­mo lai­kas pa­pras­tai bū­na il­ges­nis“, – tei­gia Ta­re­kas Ha­me­das, „Phi­lips“ rin­ko­da­ros va­do­vas Cen­tri­nė­je ir Ry­tų Eu­ro­po­je.

Pa­sak Ta­re­ko Ha­me­do, dėl sa­vo pa­trauk­lios kai­nos ir są­ly­gi­nai ne­di­de­lių prie­žiū­ros iš­lai­dų ha­lo­ge­ni­nės lem­pu­tės iš­lie­ka po­pu­lia­riau­siu au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų pa­si­rin­ki­mu. Per­de­gu­sią ha­lo­ge­ni­nę lem­pu­tę taip pat pa­pras­čiau­sia pa­si­keis­ti ir vai­ruo­to­jams. Tie­sa, svar­bu ži­no­ti, kad ne vi­sų ha­lo­ge­ni­nių lem­pu­čių par­ame­trai vie­no­di. Pa­vyz­džiui, jei­gu pa­ly­gin­tu­me su stan­dar­ti­nė­mis ha­lo­ge­ni­nė­mis lem­pu­tė­mis, ku­rios į ži­bin­tus įmon­tuo­ja­mos au­to­mo­bi­lių ga­myk­lo­se, par­duo­tu­vių len­ty­no­se ga­li­ma ras­ti to­kių, ku­rios švie­čia dvi­gu­bai to­liau ir ženk­liai pla­tes­niu lau­ku.

Per­de­gus vie­nai iš lem­pu­čių re­ko­men­duo­ja­ma pa­keis­ti abi, ypač, jei pra­ėju­sį kar­tą jos bu­vo keis­tos vie­nu me­tu, ka­dan­gi lem­pu­tės tu­ri pa­na­šų gy­va­vi­mo lai­ko­tar­pį, tad per­de­gus vie­nai, ti­kė­ti­na, jog grei­tu me­tu nu­stos švies­ti ir ki­ta. Be to, lai­ku bė­gant, lem­pu­tės ryš­ku­mas ma­žė­ja, tad pa­kei­tus tik vie­ną lem­pu­tę, an­tro­ji ti­krai švies ne­be taip ryš­kiai kaip nau­ja. Po lem­pu­čių kei­ti­mo švie­sas rei­kia su­re­gu­liuo­ti iš nau­jo. Švie­sų aukš­tį re­gu­liuo­ti ga­li­ma pa­pras­čiau­siu at­suk­tu­vu, tai pa­da­ry­ti vi­siš­kai ne­su­dė­tin­ga, svar­biau­sia ži­no­ti pa­grin­di­nes tai­syk­les. Au­to­mo­bi­lį rei­kia pa­sta­ty­ti 7,5 me­trų at­stu­mu nuo sie­nos ir įjung­ti trum­pą­sias švie­sas. Ati­da­rius ka­po­tą, prie kiek­vie­no iš ži­bin­tų ga­lo tu­rė­tų būt po du varž­tus, ku­rie re­gu­liuo­ja ži­bin­to aukš­tį bei nuo­kry­pį į šo­nus. Varž­tus de­rė­tų su­kti taip, kad švie­sos spin­du­lio aukš­tis su­tap­tų su au­to­mo­bi­lio ži­bin­tų aukš­čiu, o kiek­vie­no ži­bin­to in­ten­sy­viau­siai apš­vies­ta vie­ta sie­no­je tu­rė­tų su­tap­ti su ati­tin­ka­mo ži­bin­to vi­du­riu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami