Saugaus greičio reikalavimų paiso nedaugelis

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-07-10 15:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-07-10 15:00
Saugaus greičio ir atstumo nesilaikymas baigiasi avarija ir nuostoliais. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Pu­sė Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų (51 proc.) nuo­lat vir­ši­ja leis­ti­ną grei­tį iki 10 km/h, dar be­veik treč­da­lis (30 proc.) re­gu­lia­riai vir­ši­ja grei­tį iki 20 km/h. Dau­ge­lis vai­ruo­to­jų yra įsi­ti­ki­nę, kad grei­čio ma­tuok­liai ne­fik­suo­ja iki 10 km/val. vir­šy­to grei­čio, to­dėl lei­džia sau va­žiuo­ti grei­čiau ne­pai­sy­da­mi sau­gaus eis­mo rei­ka­la­vi­mų.

Pa­si­duo­da ban­dos jausmui

Šiuos re­zul­ta­tus at­sklei­dė di­džiau­sios ša­lies ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vės „Lie­tu­vos drau­di­mas“ vyk­dy­ta in­ter­ne­ti­nė vai­ruo­to­jų apk­lau­sa, ku­rio­je da­ly­va­vo dau­giau nei 9 000 vai­ruo­to­jų.

„Mū­sų at­lik­ta apk­lau­sa par­odė, kad tik 14 proc. gy­ven­to­jų nie­ka­da ne­vir­ši­ja leis­ti­no va­žia­vi­mo grei­čio. Ir nors di­džio­ji da­lis pri­si­pa­žįs­ta grei­tį vir­ši­jan­tys ne­žy­miai, iki 10 km/val., vis­gi mies­tų gat­vė­se, au­to­ma­gis­tra­lė­se ir ki­to­se in­ten­sy­vio­se ke­lių vie­to­se grei­čio ap­ri­bo­ji­mai pri­im­ti ne vel­tui, o sie­kiant su­ma­žin­ti ava­rin­gu­mą ir žu­vu­sių­jų skai­čių ša­lies ke­liuo­se“, - pa­žy­mė­jo „Lie­tu­vos drau­di­mo“ Gy­ven­to­jų tur­to drau­di­mo va­do­vas And­rius Gim­bic­kas.

Pa­sak jo, įvai­rūs ty­ri­mai ro­do, kad grei­čio su­ma­ži­ni­mas 1 km/val. mies­to gat­vė­se, mir­tin­gu­mą ke­liuo­se su­ma­ži­na 4 pro­cen­tais. Eis­mo da­ly­viams drau­di­mo eks­per­tas pa­ta­rė ne­pa­si­duo­ti „ban­dos“ jaus­mui, ku­ris ska­ti­na pri­si­tai­ky­ti prie grei­čiau nei lei­džia­ma va­žiuo­jan­čio eis­mo srau­to.

Vai­ruo­to­jai daž­niau­siai ma­no, jog pri­si­tai­ky­da­mi prie ki­tų eis­mo da­ly­vių, t.y. grei­čiau va­žiuo­da­mi, jie el­gia­si sau­giau, nes ne­truk­do ki­tiems vai­ruo­to­jams. Ta­čiau po­li­ci­jos duo­me­nys at­sklei­džia, kad maž­daug kas ket­vir­ta ava­ri­ja, ku­rio­je žūs­ta ar su­ža­lo­ja­mi žmo­nės, įvyks­ta bū­tent dėl vir­šy­to grei­čio.

Vy­rai va­žiuo­ja drąsiau

„Lie­tu­vos drau­di­mo“ ty­ri­mas taip pat par­odė, kad kai ku­rie vai­ruo­to­jai daž­niau vir­ši­ja leis­ti­ną grei­tį nei ki­ti. Nors jau ta­po įpras­ta, jog vy­rai daž­niau nei mo­te­rys vir­ši­ja grei­tį, apk­lau­sa at­sklei­dė, kad dau­giau vai­ruo­jan­čių mo­te­rų (53 proc.) nei vy­rų (50 proc.) pri­si­pa­ži­no grei­tį vir­ši­jan­tys iki 10 km/val., ir dau­giau vy­rų (33 proc.) nei mo­te­rų (25 proc.) – iki 20 km/val. Ki­taip ta­riant, vir­ši­jan­tys grei­tį vy­rai yra drą­ses­ni nei mo­te­rys. Ne­pai­sant šių skai­čių, mo­te­rys (19 proc.) dvi­gu­bai daž­niau nei vy­rai (10 proc.) tei­gė nie­ka­da ne­vir­ši­jan­čios leis­ti­nos grei­čio ri­bos.

Pra­ėju­siais me­tais Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­ja už­fik­sa­vo be­veik 125 tūkst. grei­čio vir­ši­ji­mo at­ve­jų. „Lie­tu­vos drau­di­mo“ ini­ci­juo­tos apk­lau­sos re­zul­ta­tai par­odė, kad iki10 km/val. vir­šy­ti leis­ti­ną grei­tį la­biau­siai lin­kę jau so­li­dų – dau­giau nei 30 me­tų vai­ra­vi­mo sta­žą (64 proc.) tu­rin­tys gy­ven­to­jai. Tarp tų, ku­rie vir­ši­ja leis­ti­ną grei­tį 10–20 km/val., dau­giau­siai yra 5–10 me­tų vai­ra­vi­mo pa­tir­tį įgi­ju­sių (34 proc.) vai­ruo­to­jų ir 32 proc. 2–5 me­tų vai­ra­vi­mo sta­žą tu­rin­čių.

Va­sa­rą dau­giau įvykių

A. Gim­bic­kas pa­ste­bė­jo, kad re­mian­tis „Lie­tu­vos drau­di­mo“ sta­tis­ti­ka, vi­su šil­tuo­ju se­zo­nu fik­suo­ja­ma 5,8 proc. dau­giau au­toį­vy­kių nei žie­mą, ta­čiau jų nuo­sto­liai ma­žes­ni 6 pro­cen­tais. „Lie­tu­vos drau­di­mo“ duo­me­nys ro­do, kad vi­du­ti­nė au­to­mo­bi­lio ža­la va­sa­ros me­tu sie­kia be­veik 2,5 tūkst. li­tų. „Va­sa­ros me­tu pa­pras­tai bū­na la­bai daug smul­kių įvy­kių, to­dėl įvy­kių skai­čius di­des­nis. Ta­čiau pa­vo­jin­giau­sios ava­ri­jos, ku­rio­se pa­ti­ria­mi di­džiau­si nuo­sto­liai, taip pat fik­suo­ja­mos va­sa­rą, ir daž­niau­sia jų prie­žas­tis – ne­pa­si­rink­tas sau­gus grei­tis“, – sa­ko And­rius Gim­bic­kas.

„Lie­tu­vos drau­di­mo“ apk­lau­sa šį pa­va­sa­rį bu­vo ren­gia­ma nau­jie­nų por­ta­le Del­fi.lt. Į klau­si­mus at­sa­kė dau­giau nei 10 tūkst. in­ter­ne­to var­to­to­jų, iš ku­rių net 9 tūkst. vai­ruo­to­jų, šie­met spren­du­sių Na­cio­na­li­nį ke­lių eis­mo tai­syk­lių (KET) eg­za­mi­ną.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar, rug­sė­jo 27 d., vi­so­je Lie­tu­vo­je bu­vo lai­ko­mas ju­bi­lie­ji­nis 10-asis Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas. Šie­met kons­ti­tu­ci­nes ži­nias nu­spren­dė pa­si­ti­krin­ti dau­giau nei 32 tūkst. žmo­nių. Ge­riau­siai pir­ma­ja­me [...]
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami