Saugiausių padangų nori už žemesnę kainą

LŽ red@lzinios.lt 2015-11-10 19:15

red@lzinios.lt 2015-11-10 19:15
Gamintojai žieminių padangų slydimą testuoja šlapiame kelyje, bet toli gražu nebūtinai prie neigiamos oro temperatūros.  Gamintojo nuotrauka
Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų lū­kes­čiai ir po­rei­kiai, kaip ir ko­kias pa­dan­gas iš­rink­ti sa­vo au­to­mo­bi­liui, kei­čia­si. Tam įta­kos tu­ri au­to­mo­bi­lių ir pa­dan­gų ga­min­to­jų siū­lo­mos nau­jo­vės, pa­sau­li­nės ten­den­ci­jos, ša­lies eko­no­mi­nė si­tua­ci­ja ir ki­ti veiks­niai. 

Kaip ro­do did­me­ni­nės au­to­mo­bi­lių de­ta­lių ir pa­dan­gų pre­ky­bos įmo­nės „Ad Bal­tic“ su­kaup­ti klien­tų ty­ri­mo duo­me­nys, ieš­kan­tys aukš­čiau­sios ar vi­du­ti­nės kla­sės pa­dan­gų vai­ruo­to­jai ne­pra­lei­džia pro akis nau­jau­sių tes­ta­vi­mo re­zul­ta­tų.

Tuo tar­pu ban­dy­mų su biu­dže­ti­nės kla­sės pa­dan­go­mis nė­ra daug, tad svar­bes­nis čia tam­pa pa­dan­gų po­pu­lia­ru­mas, jų nau­do­ji­mas ir ser­ti­fi­ka­vi­mas aukš­tus kri­te­ri­jus tai­kan­čio­se ša­ly­se, pa­vyz­džiui, Vo­kie­ti­jo­je.

Svar­biau­sia – saugumas

Vis­gi aukš­čiau­siai pri­ori­te­tų są­ra­še iš vi­sų pa­dan­goms ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų šian­dien yra sau­gu­mas. Už­su­kę į par­da­vi­mo vie­tas vai­ruo­to­jai daž­niau­siai tei­rau­ja­si, koks yra vie­nų ar ki­tų pa­dan­gų su­ki­bi­mas su ke­liu ne­įp­ras­to­se ar ypa­tin­gai su­dė­tin­go­se si­tua­ci­jo­se – va­žiuo­jant plik­le­džiu, su­plak­tu snie­gu, van­de­niu pa­deng­tu le­du. Sli­dūs ke­liai pa­ti­kri­na ir au­to­mo­bi­lio tin­ka­mą par­uo­ši­mą žie­mos se­zo­nui, ir vai­ra­vi­mo įgū­džius.

„Sus­tab­dy­ti au­to­mo­bi­lį ant ke­lio dan­gos, pa­deng­tos le­du ar su­plak­tu snie­gu, yra su­nku net la­bai pa­ty­ru­siems vai­ruo­to­jams, to­kio­se si­tua­ci­jo­se svar­bi kiek­vie­na aki­mir­ka. Prieš pra­dė­da­mi se­ri­ji­nę ga­my­bą, pa­dan­gų ga­min­to­jai at­lie­ka ty­ri­mus ir tes­ta­vi­mus, ku­riuos su­da­ro dau­giau nei 40 įvai­rių pro­duk­to sa­vy­bių ti­kri­ni­mas. Ga­min­to­jai pa­žy­mi, kad svar­biau­sias jų – tai stab­dy­mas vi­so­mis įma­no­mo­mis, taip pat ir itin eks­tre­ma­lio­mis, są­ly­go­mis“, – apie pa­dan­gų ban­dy­mus pa­sa­ko­jo bend­ro­vės „AD Bal­tic“ pro­duk­tų gru­pės va­do­vas Liu­tau­ras Po­cius.

Ren­kan­tis au­to­mo­bi­lio pa­dan­gas svar­bus kai­nos ir ko­ky­bės san­ty­kis – Lie­tu­vos vai­ruo­to­jai ne­no­ri jaus­tis su­mo­kė­ję per­daug ir ti­ki­si gau­ti dau­giau nei mo­kė­jo. Pa­dan­gų par­da­vė­jai pa­ste­bi, jog su­dė­tin­ges­nių eko­no­mi­nių si­tua­ci­jų me­tu da­lis Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų pe­rei­na nuo aukš­čiau­sio prie vi­du­ti­nio pa­dan­gų seg­men­to, da­lis – ti­ki­si nu­pirk­ti aukš­čiau­sios kla­sės („pre­mium“) ga­mi­nį už vi­du­ti­nio seg­men­to ga­mi­nio kai­ną.

Pa­si­ti­ki ga­min­to­jų sprendimu

Per­kan­tiems aukš­čiau­sios kla­sės pa­dan­gas itin svar­bus iš­ori­nio rie­dė­ji­mo triukš­mo ly­gis bei kom­for­tas. Be to, au­to­mo­bi­liai yra nuo­lat to­bu­li­na­mi, juo­se at­si­ran­da vis dau­giau iš­ma­nios elek­tro­ni­nės įran­gos, ku­ri tu­ri „su­tar­ti“ su vi­so­mis ki­to­mis au­to­mo­bi­lio de­ta­lė­mis, įskai­tant ir pa­dan­gas. To­dėl tiek au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai, tiek vai­ruo­to­jai vis daž­niau yra lin­kę rink­tis tuos pa­dan­gų ga­min­to­jus, ku­rie ga­mi­na ir ki­tas au­to­mo­bi­lio de­ta­les, jiems skir­tą įran­gą, de­mons­truo­ja ge­rus re­zul­ta­tus įvai­riuo­se pa­dan­gų tes­ta­vi­muo­se. Pa­vyz­džiui, Pie­tų Ko­rė­jos pa­dan­gų ga­min­to­jas „Kum­ho Ty­res“ nau­do­ja spe­cia­lias tech­no­lo­gi­jas, pa­de­dan­čias iš vi­daus užk­li­juo­ti pra­dur­tą pa­dan­gą, va­žiuo­jant su­ma­žin­ti triukš­mą ir už­ti­krin­ti kom­for­tą. Su šio­mis pa­dan­go­mis iš ga­myk­lų jau iš­rie­dė­jo da­lis „Mer­ce­des Benz“, „BMW“, „Volks­wa­gen“, „Ford“, „Chrys­ler“, „Jeep“, „Hyun­dai“, „Kia“, „Mi­ni“, „Chev­ro­let“ au­to­mo­bi­lių.

„I­tin svar­bus ro­dik­lis, pa­tvir­ti­nan­tis pa­dan­gos ko­ky­bę, yra au­to­mo­bi­lius ga­mi­nan­čios kom­pa­ni­jos pa­si­rin­ki­mas ori­gi­na­lio­je komp­lek­ta­ci­jo­je nau­do­ti vie­nas ar ki­tas pa­dan­gas. Ge­rą var­dą tu­rin­tys au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai at­lie­ka daug ty­ri­mų ir ana­li­zių, prieš nu­spręs­da­mi, ko­kio­mis pa­dan­go­mis į gat­ves iš­rie­dės au­to­mo­bi­liai. Yra ne­ma­žai pa­dan­gų, apie ku­rių iš­skir­ti­nes sa­vy­bes ir ko­ky­bę daug kal­ba­ma, ta­čiau jų ne­nau­do­ja nė vie­nas au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas. Keis­da­mas pa­dan­gas nau­jo­mis, re­tas ku­ris vai­ruo­to­jas apie tai pa­si­do­mi ar pa­gal­vo­ja“, – tei­gė L. Po­cius.

Di­dė­ja, bet siaurėja

Pa­dan­gų par­da­vė­jai pa­ste­bi, jog kiek­vie­nais me­tais nau­jos au­to­mo­bi­lių pa­dan­gos vis di­dė­ja pa­gal co­lius, ta­čiau siau­rė­ja. To­kiu bū­du sie­kia­ma su­ma­žin­ti pa­sip­rie­ši­ni­mą rie­dė­ji­mui. Rin­ko­je at­si­ra­do pa­dan­gų ga­min­to­jų, šią žie­mą pa­siū­liu­sių vai­ruo­to­jams aukš­čiau­sios kla­sės pa­dan­gas su įkli­juo­tais dyg­liais – šių dyg­lių skai­čius, sie­kiant ne­ga­din­ti va­žiuo­ja­mo­sios dan­gos, ženk­liai di­des­nis, o svo­ris ma­žes­nis. Pa­vyz­džiui, ant nau­jų­jų „Con­ti­nen­tal“ R16 dy­džio pa­dan­gų yra 190 dyg­lių, tuo tar­pu anks­tes­niuo­se to pa­ties dy­džio pa­dan­go­se – 130 dyg­lių.

„Aeo­lus“, „Kor­mo­ran“ bei ke­le­tas ki­tų ga­min­to­jų šį se­zo­ną pa­pil­dė sa­vo asor­ti­men­tą ne tik nau­jų mat­me­nų pa­dan­go­mis, ta­čiau ir pro­tek­to­rių bei gu­mos mi­ši­nių įvai­ro­ve. Pa­vyz­džiui, kom­pa­ni­ja „Mi­che­lin“ pri­sta­tė pa­dan­gas su pa­žan­gia mi­ši­nio su­dė­ti­mi, ku­rio­mis ga­li­ma va­žiuo­ti tiek eu­ro­pie­tiš­kos žie­mos, tiek va­sa­ros są­ly­go­mis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami