Saugos diržų galinėse sėdynėse nesisega kas antras

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-06-02 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-06-02 06:00
Kai kuriems ant užpakalinės sėdynės sėdintiems keleiviams prisisegti saugos diržus atrodo nereikalingas laiko švaistymas.    LŽ archyvo nuotrauka
Nors ti­ki­my­bė per ava­ri­ją au­to­mo­bi­ly­je su­si­ža­lo­ti ar net žū­ti, jei­gu ne­se­gi sau­gos dir­žo, iš­au­ga apie pu­san­tro kar­to, treč­da­lis (30 proc.) gy­ven­to­jų, sė­dė­da­mi ant ga­li­nės sė­dy­nės, dir­žą už­si­se­ga re­tai, dar 15 proc. jo ne­si­se­ga nie­ka­da.

Ke­lei­vių, ku­rie au­to­mo­bi­lio ga­le vi­sa­da pri­si­se­ga sau­gos dir­žus, yra be­veik treč­da­lis (31 proc.), daž­niau­siai, ta­čiau ne kiek­vie­ną­kart, šį sau­gu­mą di­di­nan­tį veiks­mą prieš va­žiuo­da­mi at­lie­ka dar 22 proc. žmo­nių. To­kie re­zul­ta­tai gau­ti drau­di­mo bend­ro­vei „Lie­tu­vos drau­di­mas“ in­ter­ne­tu apk­lau­sus 10 000 gy­ven­to­jų.

„Apk­lau­sos re­zul­ta­tai ro­do, kad be­veik pu­sė gy­ven­to­jų re­tai se­ga­si ar­ba iš­vis nie­ka­da, sė­dė­da­mi ant ga­li­nės au­to­mo­bi­lio sė­dy­nės, ne­si­se­ga sau­gos dir­žų. Ke­lių eis­mo tai­syk­lės (KET) nu­ma­to, jog va­žiuo­jant mo­to­ri­ne trans­por­to prie­mo­ne su įreng­tais sau­gos dir­žais juos bū­ti­na už­si­seg­ti, tai nė­ra vie­nin­te­lis ar­gu­men­tas, ko­dėl juos de­rė­tų nau­do­ti. Au­to­mo­bi­lių ban­dy­mai ne kar­tą įro­dė, kad sau­gos dir­žai yra pa­grin­di­nė ke­lei­vių sau­gu­mo prie­mo­nė, o oro pa­gal­vės, elek­tro­ni­nės ar ki­tos sau­gos prie­mo­nės tik jas pa­pil­do. Vien sau­gos dir­žų nau­do­ji­mas ne­lai­min­go įvy­kio me­tu žū­ties ri­zi­ką ga­li su­ma­žin­ti per pu­sę, o pa­sik­liau­jant tik oro pa­gal­vė­mis, ši ri­zi­ka su­ma­žė­ja tik treč­da­liu“, – tei­gia „Lie­tu­vos drau­di­mo“ Gy­ven­to­jų tur­to drau­di­mo va­do­vas And­rius Gim­bic­kas.

Daž­niau ig­no­ruo­ja jauni

Pa­sak jo, aps­kai­čiuo­ta, kad va­žiuo­jant 80 km/val. grei­čiu ir tren­kian­tis į ne­ju­dan­čią kliū­tį, ne­pri­si­se­gęs dir­žo ke­lei­vis žūs­ta grei­čiau nei per 0,3 se­kun­dės. To­dėl įsė­dę į au­to­mo­bi­lį vi­si ke­lei­viai tu­rė­tų bū­ti­nai pri­si­seg­ti dir­žus, o vai­ruo­to­jai - lai­ky­tis sau­gaus at­stu­mo, dėl ku­rio ne­si­lai­ky­mo daž­nai ir įvyks­ta ava­ri­jos. Sau­gaus eis­mo eks­per­tai tarp au­to­mo­bi­lių re­ko­men­duo­ja iš­lai­ky­ti ne ma­žes­nį nei pu­sės va­žia­vi­mo grei­čio mi­ni­ma­lų at­stu­mą, ki­taip ta­riant, jei au­to­mo­bi­lis va­žiuo­ja 60 km/val. grei­čiu, jis tu­rė­tų iš­lai­ky­ti 30 me­trų sau­gų at­stu­mą iki ki­tos trans­por­to prie­mo­nės.

„Lie­tu­vos drau­di­mo“ apk­lau­sa taip pat at­sklei­dė, kad daž­niau­siai sau­gos dir­žų sė­dė­da­mi ant ga­li­nės sė­dy­nės ne­už­si­se­ga jau­ni 26-35 me­tų ke­lei­viai. Dau­giau nei pu­sė (52 proc.) jų apk­lau­so­je tei­gė sė­dė­da­mi au­to­mo­bi­lio ga­le re­tai, la­bai re­tai ar­ba nie­ka­da ne­si­se­gan­tys dir­žų. Sau­gos dir­žus taip pat daž­nai ig­no­ruo­ja 19-25 m. gy­ven­to­jai, iš ku­rių 40 proc. pri­si­pa­žįs­ta daž­niau­siai va­žiuo­jan­tys ne­pri­si­se­gę sau­gos dir­žų.

Ke­lia grės­mę sė­din­tie­siems priekyje

„Nors daž­niau­siai vai­ruo­to­jai ma­no, jog už­si­seg­ti dir­žus pri­va­lu tik sė­dint ant prie­ki­nės au­to­mo­bi­lio sė­dy­nės, sau­gos dir­žai ne ma­žiau svar­būs ir sė­dint ga­le. Net ir dėl men­ko smū­gio į jū­sų ar ki­tą au­to­mo­bi­lį ke­lei­viai ga­li su­si­ža­lo­ti pa­tys ar­ba su­žeis­ti prie­ky­je sė­din­čius žmo­nes. Taip pat vai­ruo­to­jams rei­kė­tų at­siž­velg­ti ir į au­to­mo­bi­ly­je ne­pri­seg­tus ne­pil­na­me­čius vai­kus, ku­rie stai­giais veiks­mais ga­li su­trik­dy­ti vai­ruo­to­jo dė­me­sį“, – ko­men­ta­vo A. Gim­bic­kas.

Bend­ro­vės ini­ci­juo­tos apk­lau­sos re­zul­ta­tai taip pat par­odė, kad vi­sai ne­si­seg­ti sau­gos dir­žų au­to­mo­bi­lio ga­le la­biau­siai lin­kę sa­vi­mi pa­si­ti­kin­tys, so­li­dų - 10-20 me­tų - vai­ra­vi­mo sta­žą tu­rin­tys Lie­tu­vos gy­ven­to­jai. Dau­giau nei ket­vir­ta­da­lis (26,6 proc.) jų tei­gė sau­gos dir­žų nie­ka­da ne­pri­si­se­gan­tys. Šiuo po­žiū­riu taip pat daž­nai (23 proc.) va­do­vau­ja­si 5-10 me­tų vai­ra­vi­mo pa­tir­tį įgi­ję žmo­nės.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami