Saugumą kelyje geriau didina kitos priemonės nei žvakutės

LRT 2015-07-08 18:30
LRT
2015-07-08 18:30
LŽ archyvo nuotrauka
Ša­lia ke­lio pa­sta­ty­tas kry­že­lis ar žva­ku­tė ava­ri­jos vie­to­je ga­li pri­vers­ti su­si­mąs­ty­ti ke­lis vai­ruo­to­jus, bet yra daug efek­ty­ves­nių prie­mo­nių. Taip tvir­ti­na psi­cho­te­ra­peu­tas Ole­gas La­pi­nas. 

Ta­čiau su juo ne­su­tin­ka Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Sau­gaus eis­mo sky­riaus ve­dė­jas Vid­man­tas Pum­pu­tis, ku­ris ma­no, kad to­kie sim­bo­liai pri­ver­čia vai­ruo­to­jus su­ma­žin­ti grei­tį.

„Kai ša­lia ke­lio sto­vi de­gan­čios žva­ku­tės, vi­si pui­kiai su­pran­ta­me – tai yra vie­ta, ku­rio­je žu­vo žmo­gus. Tai pri­ver­čia vai­ruo­to­ją su­si­mąs­ty­ti apie grės­mę. [...] Ma­nau, kad to­kie sim­bo­liai, kaip žva­ku­tės, ne vie­ną vai­ruo­to­ją pri­stab­do, pri­ver­čia pa­gal­vo­ti apie sa­vo el­ge­sį“, – LRT ra­di­jui sa­kė V. Pum­pu­tis.

Jud­riuo­se ke­liuo­se žū­ties sim­bo­liai šalinami

Anot V. Pum­pu­čio, nei Ke­lių eis­mo tai­syk­lės, nei ki­ti tei­sės ak­tai ne­drau­džia žy­mė­ti žmo­nių žū­ties vie­tų ke­ly­je. Tai, spe­cia­lis­to tei­gi­mu, – pa­pro­tys, at­ėjęs iš se­nų lai­kų. „Kai įvyks­ta skau­dus įvy­kis, žūs­ta žmo­nės, pa­sta­to­mos žva­ku­tės ar­ba ta vie­ta pa­žy­mi­ma kry­že­liu. Tai ti­krai yra skau­di ir ne­ti­kė­ta ne­tek­tis. Ar­ti­mie­ji, pa­sta­ty­da­mi de­gan­čias žva­ku­tes, kry­že­lį ar ki­taip įam­žin­da­mi tra­giš­ką vie­tą, pa­ger­bia žu­vu­sį žmo­gų“, – aiš­ki­no V. Pum­pu­tis.

Jo tvir­ti­ni­mu, ši tra­di­ci­ja yra ga­na ga­na pa­pli­tu­si tiek Lie­tu­vo­je, tiek kai­my­ni­nė­se vals­ty­bė­se – Len­ki­jo­je, Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je. LRT ra­di­jo pa­šne­ko­vas pa­ste­bė­jo, kad tra­ge­di­jos vie­tos ga­na daž­nai pa­žy­mi­mos ir Va­ka­rų Eu­ro­pos vals­ty­bė­se, ta­čiau pa­brė­žia, kad kai ku­riems ke­liams ga­lio­ja iš­im­tys.

„No­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad, jei aukš­to in­ten­sy­vu­mo ke­liuo­se – greit­ke­liuo­se, au­to­mag­ris­tra­lė­se – prie ke­lio ir at­si­ran­da žva­ku­tės ar­ba kry­že­lis, daž­niau­siai as­me­nys, at­sa­kin­gi už ke­lių prie­žiū­rą, pa­ša­li­na to­kius sim­bo­lius kaip eis­mui truk­dan­čius ele­men­tus“, – pa­brė­žė V. Pum­pu­tis.

Anot O. La­pi­no, to­kia tra­di­ci­ja įsi­vy­ra­vo, nes ji iš­reiš­kia užuo­jau­tą – kry­žių, vai­ni­kė­lį ar žva­ku­tes pa­lie­kan­tys žmo­nės par­odo užuo­jau­tą žu­vu­sio­jo ar­ti­mie­siems. „Tai skir­ta mo­nėms, ku­rie to­je vie­to­je ne­te­ko ar­ti­mo­jo. Su na­tū­ra­lia mir­ti­mi su­si­ju­sios vie­tos – ka­pi­nės, su tra­giš­ko­mis mir­ti­mis – vie­tos, kur įvy­ko tra­giš­kas įvy­kis. Ki­tas niuan­sas, kad es­te­ti­ne pra­sme tai ne vi­sa­da ga­li tik­ti“, – ak­cen­tuo­ja O. La­pi­nas.

Tarp efek­ty­ves­nių prie­mo­nių – pagarba

Psi­cho­te­ra­peu­tas at­krei­pė dė­me­sį ir į tai, kad toks ženk­las ša­li­ke­lė­je ape­luo­ja į vai­ruo­to­jų kal­tės jaus­mą ir ne vi­sa­da ga­li su­kel­ti lau­kia­mą efek­tą. „Nors to­kio ženk­lo tiks­las – pers­pė­ti vai­ruo­to­ją, kad jis va­žiuo­tų at­sar­giau, bet re­zul­ta­tas daž­nai bū­na ki­toks – jis jau­čia­si ne­sma­giai, kal­tas dėl ava­ri­jos, ku­rios dar ne­pa­da­rė. Ky­la klau­si­mas – ar kal­tės jaus­mas ska­ti­na sau­ges­nį vai­ra­vi­mą? Su ape­lia­vi­mu į kal­tės jaus­mą la­bai daž­nai ky­la me­lan­cho­li­jos jaus­mas“, – nu­ro­dė O. La­pi­nas.

Ki­to­kios nuo­mo­nės lai­ko­si V. Pum­pu­tis. Jo tvir­ti­ni­mu, ša­lia ke­lio pa­sta­ty­tas kry­že­lis ar ki­toks žū­ties sim­bo­lis pa­pras­čiau­siai pri­ver­čia su­si­mąs­ty­ti, nors aukš­to in­ten­sy­vu­mo ke­liuo­se to­kie sim­bo­liai ir nė­ra to­le­ruo­ti­ni. „Kai ša­lia ke­lio sto­vi de­gan­čios žva­ku­tės, vi­si pui­kiai su­pran­ta­me – tai yra vie­ta, ku­rio­je žu­vo žmo­gus. Tai pri­ver­čia vai­ruo­to­ją su­si­mąs­ty­ti apie grės­mę. [...] Ma­nau, kad to­kie sim­bo­liai, kaip žva­ku­tės, ne vie­ną vai­ruo­to­ją pri­stab­do, pri­ver­čia pa­gal­vo­ti apie sa­vo el­ge­sį“, – tvir­ti­no V. Pum­pu­tis.

Su juo ne­su­tin­ka O. La­pi­nas, ku­ris ti­ki­na, kad tarp vi­sų sau­gu­mą di­di­nan­čių prie­mo­nių ša­lia ke­lio sto­vin­tis kry­žius uži­ma ga­na že­mą vie­tą. Psi­cho­te­ra­peu­to įsi­ti­ki­ni­mu, ga­li pa­si­tai­ky­ti vos ke­li vai­ruo­to­jai, ku­riems tai su­kels kal­tės jaus­mą ir pri­vers su­si­mąs­ty­ti, ta­čiau to ga­li­ma pa­siek­ti ir efek­ty­ves­niais bū­dais.

„Tarp prie­mo­nių, ku­rios di­di­na sau­gu­mą, eg­zis­tuo­ja daug efek­ty­ves­nių bū­dų. Vie­nas iš jų – blai­vu­mas. An­tras – pa­gar­ba, ku­ri pa­kei­čia po­lin­kį la­bai grei­tai lenk­ti ki­tus vai­ruo­to­jus. Ga­liau­siai – šlo­vė, kad pri­klau­sai sau­giai vai­ruo­jan­čių žmo­nių ka­te­go­ri­jai“, – LRT ra­di­jo lai­do­je „112“ var­di­jo O. La­pi­nas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
"Važiuok su galva" gal labiau padėtų  86.38.145.5 2015-07-09 08:11:55
Stebina eventualių kelių specialistų nekompetencijos pastovumas, kai veikia principu "manau, kad...", o pagrindinis teiginys yra "mažinkite greitį". Gerinkite kelių infrastruktūrą, naikinkite ženklų nesąmones, neribokite greičio kur nereikia, leiskite, kur galima, važiuoti greičiau, ir beliks gaudyti tik kelių chuliganus ir akivaizdžiai girtus. Dar kiekvienam pėsčiajam reiktų pasėdėti prie kokio vairavimo imitatoriaus, kuris leistų pamatyti save iš šalies - ir iš vairuotojo vietos vietos taip pat. Labai padeda. O tos reklaminės "strašilkos" neveikia, tik nervina. Kaltės jausmo varymas, vadinamai "gaideliais" tik sukelia nereikalingą neigiamą foną.
1 0  Netinkamas komentaras
Ne Tapinas  84.240.38.38 2015-07-08 22:17:25
Tapinas... Lapinas.... Koks skirtumas, ar ne?
0 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Vie­nuo­lik­tą kar­tą is­to­ri­jo­je ir šeš­tą kar­tą iš ei­lės Vil­niaus „Žal­gi­ris“ iš­ko­vo­jo Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) tau­rę. Fi­na­le Klai­pė­do­je vil­nie­čiai 2:0 privertė pa­si­duo­ti Ma­ri­jam­po­lės [...]
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami