Sausį automobilių registravimo augimas lėtėjo

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-02-08 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-02-08 06:00
"Ford" registravimas Lietuvoje sausį išaugo net 44,2 procento. Gamintojo nuotrauka
Vals­ty­bės įmo­nės (VĮ) „Re­gi­tra“ duo­me­ni­mis, sau­sio mė­ne­sį Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­ti 1538 nau­ji leng­vie­ji ke­lei­vi­niai ( M1 kla­sės) au­to­mo­bi­liai, ar­ba 9,5 proc. dau­giau nei 2015 me­tų tą pa­tį mė­ne­sį (1404). Ta­čiau šis re­zul­ta­tas yra blo­giau­sias per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus.

„Re­gi­tros“ pa­skelb­tas re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas yra kiek kuk­les­nis, nei tas, ku­rį mė­ne­sio pra­džio­je pa­vie­ši­no pri­va­ti ty­ri­mų bend­ro­vė „Au­to­ty­ri­mai“. Pa­sta­ro­ji tei­gia skai­čius gau­nan­ti iš VĮ „Re­gi­tra“, o skel­bian­ti po to, kai iš vals­ty­bės įmo­nės gau­tą sta­tis­ti­ką iš­ana­li­zuo­ja pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos reg­la­men­tuo­tą me­to­di­ką. „Au­to­ty­ri­mų“ skai­čia­vi­mu, 2016 me­tų sau­sį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu mė­ne­siu per­nai, nau­jų leng­vų­jų ke­lei­vi­nių rin­ka pa­au­go 10 proc. – iki 1562 au­to­mo­bi­lių.

„Dy­zel­gei­to“ at­spin­dys?

VĮ „Re­gi­tra“ duo­me­ni­mis, gruo­dį po­pu­lia­riau­sios nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kės ti­tu­lą po mė­ne­sio per­trau­kos su­sig­rą­ži­no „Fiat“, ku­rių bu­vo įre­gis­truo­ta 310. Pa­sku­ti­nį pra­ėju­sių me­tų mė­ne­sį lie­tu­viai įre­gis­tra­vo 251 nau­ją „Volks­wa­gen“, ta­da ši mar­kė bu­vo pir­ma.

Ta­čiau sau­sį, pa­ly­gin­ti su 2015 me­tų gruo­džiu, bu­vo įre­gis­truo­ta vos 173 „Volks­wa­gen“, ar­ba 31,1 proc. ma­žiau nei pa­sku­ti­nį pra­ėju­sių me­tų mė­ne­sį. Ne­pai­sant įspū­din­go kri­ti­mo, vo­kiš­kos ma­ši­nos su­ge­bė­jo iš­si­lai­ky­ti an­tro­je po­zi­ci­jo­je tarp pra­ėju­sį mė­ne­sį ge­riau­siai re­gis­truo­tų nau­jų leng­vų­jų ke­lei­vi­nių au­to­mo­bi­lių. Tik­tai lai­kas par­odys, ar stip­riai pa­blo­gė­ju­siam vie­no mė­ne­sio re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tui ga­lė­jo tu­rė­ti įta­kos įsi­žie­bęs „dy­zel­gei­to“ skan­da­las, kai „Volks­wa­gen“ yra vi­sa­me pa­sau­ly­je lin­čiuo­ja­mas dėl tar­šos re­zul­ta­tų klas­to­ji­mo au­to­mo­bi­liuo­se su dy­ze­li­niais va­rik­liais.

Tre­čią po­zi­ci­ją, ly­gi­nant su per­nai pa­sku­ti­niu mė­ne­siu, iš­lai­kė „Toyo­ta“, ku­rių šių me­tų sau­sį bu­vo įre­gis­truo­ta 134. Į 2016 me­tų sau­sio po­pu­lia­riau­sių mar­kių pen­ke­tu­ką dar pra­sib­ro­vė „Nis­san“ ir „Ško­da“.

„Ford“ skrydis

Ly­gi­nant „Re­gi­tros“ pa­teik­tus 2015 me­tų sau­sio ir to pa­ties lai­ko­tar­pio šiais me­tais re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tus ma­ty­ti, kad iš pen­kių po­pu­lia­riau­sių mū­sų ša­ly­je mar­kių 4,4 proc. kri­to tik­tai ja­po­niš­kų „Nis­san“ po­pu­lia­ru­mas. Ki­tos ke­tu­rios mar­kės pa­de­mons­tra­vo nuo 4,3 proc. („Ško­da“) iki 25,5 proc. („Fiat“) sie­ku­sį au­gi­mą.

Įspū­din­gai, net 44,2 proc. šie­met sau­sį, pa­ly­gin­ti su 2015 me­tų pir­mu mė­ne­siu, pa­šo­ko ame­ri­kie­tiš­kų „Ford“ re­gis­tra­vi­mas. Įre­gis­tra­vu­si 86 au­to­mo­bi­lius Ame­ri­kos mar­kė 2016 me­tų sau­sį, anot VĮ „Re­gi­tra“, at­si­dū­rė 6-to­je po­pu­lia­riau­sių­jų rei­tin­go vie­to­je.

Šių me­tų tarp ge­riau­siai re­gis­truo­tų pir­mo mė­ne­sio de­šim­ties nau­jų leng­vų­jų ke­lei­vi­nių au­to­mo­bi­lių bu­vo dvi mar­kės, ku­rios Lie­tu­vo­je pa­pras­tai lie­ka už de­šim­tu­ko ri­bos. Tai – ja­po­niš­ki „Su­zu­ki“ (8 vie­ta) ir „Su­ba­ru“ (pa­si­da­li­jo 9–10 vie­tas su vo­kiš­kais BMW). LŽ duo­me­ni­mis, 2015 me­tais „Su­zu­ki“ aps­kri­tai nė kar­to ne­bu­vo pa­te­ku­si tarp de­šim­ties po­pu­lia­riau­sių nau­jų ke­lei­vi­nių au­to­mo­bi­lių, o „Su­ba­ru“ – du kar­tus (ba­lan­dį ir lap­kri­tį).

Lė­tė­ji­mas ne­ri­mo nekelia

Pra­ėju­sį mė­ne­sį 9,5 proc. sie­kęs nau­jų leng­vų­jų ke­lei­vi­nių au­to­mo­bi­lių rin­kos mė­ne­sio tei­gia­mas po­ky­tis bu­vo ma­žiau­sias per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus. 2014 me­tų sau­sį Lie­tu­vo­je M1 kla­sės au­to­mo­bi­lių bu­vo įre­gis­truo­ta 17 proc., 2015 me­tų tą pa­tį mė­ne­sį – 21 proc. dau­giau. Tie­sa, 2013 me­tų sau­sio mė­ne­sį bu­vo fik­suo­tas 1 proc. re­gis­tra­vi­mo kri­ti­mas.

Rokas Knyva: "Nuo pasirinkto tempo sausį tikrai neatsilikom". /Ritos Stankevičius nuotrauka

Ro­kas Kny­va, Lie­tu­vos au­to­vers­li­nin­kų aso­cia­ci­jos (LAA) ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no, kad „gruo­džio ir sau­sio mė­ne­sių nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mai la­bai pri­klau­so nuo lo­gis­ti­nių ap­lin­ky­bių“, dėl to da­ry­ti to­li sie­kian­čių iš­va­dų kol kas ne­ver­tė­tų.

Ko­kios tai ap­lin­ky­bės? „Gruo­dį ir sau­sį kas spė­ja pri­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lius pa­gal anks­čiau su­da­ry­tus kon­trak­tus, kas – ne­spė­ja, tam ti­kras ne­ly­gu­mas at­si­ran­da ir par­da­vi­muo­se. Dėl to la­biau ap­čiuo­pia­mas ten­den­ci­jas į at­ei­tį ga­li­ma įžvelg­ti ne­bent ver­ti­nant ket­vir­čio re­zul­ta­tus“, – pa­žy­mė­jo R.Kny­va.

Pa­sak vie­no LAA va­do­vų, 2016 me­tams aso­cia­ci­ja pla­nuo­ja 10 proc. nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos au­gi­mą. „Tai­gi nuo pa­si­rink­to tem­po sau­sį ti­krai ne­at­si­li­kom“, – kal­bė­jo R.Kny­va.

Po­pu­lia­riau­sių nau­jų leng­vų­jų ke­lei­vi­nių au­to­mo­bi­lių mar­kių pen­ke­tu­kas 2016 me­tų sausį

VietaMarkėRe­gis­truo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„Fiat“310+25,5
2.„Volkswagen“173+17,7
3.„Toyota“134+12,6
4.„Nissan“113–4,4
5.„Škoda“97+4,3

*Pa­ly­gin­ti su 2015 me­tų sau­sio mė­ne­siu.

Šal­ti­nis: VĮ „Regitra“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Bloges  78.60.168.138 2016-02-08 07:12:25
Kaip ir Estijos, Lietuvos nauju automobiliu rinka jau issiseme. Po keliu menesiu letejhimas taps dar akivaizdesnis. O dabar dar laikosi geri skaiciai del reeksporto...
0 0  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami