Savaitę prieš šventes pasipila eismo įvykių

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-12-23 10:21
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-12-23 10:21
LŽ archyvo nuotrauka
Li­kus ke­lioms die­noms iki di­džių­jų šven­čių pa­di­dė­ja eis­mo įvy­kių skai­čius, tuo tar­pu, iš­au­šus Nau­jie­siems me­tams, pa­si­pi­la bui­ti­nės trau­mos. Ra­miau­sios, me­tai iš me­tų, iš­lie­ka šven­čių die­nos.

„Kiek­vie­nais me­tais pa­si­ža­da­me bū­ti ge­res­ni, šven­tėms ne­si­ruoš­ti ir do­va­nų ne­ieš­ko­ti pa­sku­ti­nę aki­mir­ką, bet vi­suo­met iš­ei­na taip kaip iš­ei­na. Žmo­nės le­kia, sku­ba, gat­vė­se li­kus ke­lioms die­noms iki šven­ti­nių die­nų su­si­da­ro be­ga­li­nės spūs­tys bet ku­riuo die­nos me­tu. Vai­ruo­to­jai ne­re­tai „pa­mirš­ta“ ke­lių eis­mo tai­syk­les ir ti­ki­si lai­mė­ti lai­ko jas lau­žy­da­mi, ne­va, taip grei­čiau pa­sieks ke­lio­nės tiks­lą. To­kie gud­ruo­liai ki­tiems ke­lią pyk­tį, su­sier­zi­ni­mą, la­bai daž­nai skam­ba au­to­mo­bi­lio gar­so sig­na­las. Šven­ti­nė nuo­tai­ka kaip mat pra­puo­la“, – pa­sa­ko­ja drau­di­mo bend­ro­vės BTA Eks­per­ti­zių sky­riaus va­do­vas And­rius Žiu­ke­lis.

Pa­sak A. Žiu­ke­lio, šie­met, kaip ir per­nai, to­kiai sku­bai ne­pa­de­da ir oro są­ly­gos. Die­nos yra la­bai trum­pos, lie­tin­gos, ma­to­mu­mas blo­gas. Vai­ruo­to­jams ypač ati­diems de­rė­tų bū­ti ne tik ke­liuo­se, bet ir pre­ky­bos cen­trų aikš­te­lė­se. Va­ka­rais, jei tem­pe­ra­tū­ra pa­sie­kia nu­lį, ga­li bū­ti sli­džių ke­lio ruo­žų.

Kamš­čių pi­kas prieš šven­tes – pie­tų metu

Drau­di­mo bend­ro­vės tre­jų me­tų duo­me­ni­mis, pra­si­dė­jus šven­ti­nei psi­cho­zei, kai vi­si vė­luo­jan­tys sku­ba pa­si­ruoš­ti šven­tėms, 19–23 die­no­mis, ar tar­puš­ven­čiu – 26–31 die­no­mis, eis­mo įvy­kių skai­čius iš­au­ga 4–5 proc. ly­gi­nant su pa­pras­to­mis die­no­mis. Jei įpras­tai eis­mo spūs­tys su­si­da­ro apie 8 val. ry­to ir 17–18 val. va­ka­re, tai prieš­šven­ti­niu lai­ku pi­ko me­tas įsi­vy­rau­ja 12–14 val. Šios spūs­tys ne­re­tai dvi­gu­bai di­des­nės už įpras­ti­nių die­nų pi­ką, to­dėl jų me­tu pa­si­tai­ko dau­giau eis­mo įvy­kių.

Pa­sak drau­di­mo eks­per­to, daž­niau­siai įvy­kiai nu­tin­ka pre­ky­bos cen­trų aikš­te­lė­se ir ke­liuo­se iki jų. Daug eis­mo ne­lai­mių fik­suo­ja­ma mies­tų gat­vė­se, san­kry­žo­se. Daž­niau­siai vai­ruo­to­jai ne­si­lai­ko sau­gaus at­stu­mo, kei­čia ke­lio juo­stą ne­įsi­ti­ki­nę, kad sau­gu, ne­pai­so ženk­lų ar švie­so­fo­rų, va­žiuo­ja įsi­jun­gę at­bu­li­nę pa­va­rą prieš tai ne­ap­si­dai­rę, lyg bū­tų vie­nin­te­liai eis­mo da­ly­viai.

Kū­čių ir Ka­lė­dų me­tu – ra­my­bė gat­vė­se ir namuose

Vi­sas eis­mo šur­mu­lys nu­rims­ta tik pra­si­dė­jus šven­tėms. Drau­di­mo bend­ro­vės tre­jų me­tų duo­me­ni­mis, Kū­čių va­ka­rą bei Ka­lė­dų die­no­mis eis­mo įvy­kių skai­čius su­ma­žė­ja per­pus ly­gi­nant su ki­to­mis die­no­mis. Taip nu­tin­ka, nes aki­vaiz­džiai su­ma­žė­ja eis­mo ak­ty­vu­mas, jis tik kiek pa­di­dė­ja apie 11 val. ir vė­liau apie 15 val. A. Žiu­ke­lis spė­ja, kad taip yra, ka­dan­gi Lie­tu­vos gy­ven­to­jai tra­di­ciš­kai šias šven­tes pa­žy­mi na­muo­se ar sve­čiuo­se su gi­mi­nė­mis. Sau­sio pir­mą­ją taip pat fik­suo­ja­mas ma­žiau­sias eis­mo ak­ty­vu­mas per vi­sus me­tus.

Pir­mą­ją nau­jų me­tų die­ną – trau­mų banga

Pir­mą nau­jų me­tų die­ną ke­liuo­se ra­mu, ta­čiau ti­kras dar­by­me­tis pra­si­de­da trau­ma­to­lo­gi­nia­me li­go­ni­nės sky­riu­je. Bū­tent šia die­ną smar­kiai iš­au­ga ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų, trau­mų skai­čius. A. Žiu­ke­lis pa­ste­bi, kad tą die­ną žmo­nės bū­na ne­iš­si­mie­go­ję, gal dar kiek įkau­šę, dėl to tam­pa ma­žiau ati­dūs ir taip pa­puo­la į ne­lai­mes.

Drau­di­mo bend­ro­vės eks­per­tas prieš­šven­ti­niu lai­ko­tar­piu kvie­čia vi­sus bū­ti ati­des­nius ki­tiems bei pa­kan­tes­nius. Gal­vo­da­mi ne tik apie sa­ve ap­sau­go­si­me tiek ki­tus eis­mo da­ly­vius, tiek ir sa­ve.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami