Savaitgalį – tragedijų liūtis keliuose

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-12-11 15:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-12-11 15:00
Tamsiuoju metų laiku atšvaitų neprisisegę pėstieji tampa sunkiai įžiūrimi vairuotojams, taigi lengvai gali tapti aukomis.  Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba in­for­muo­ja, kad per sa­vai­tę, gruo­džio 4–10 die­no­mis (penk­ta­die­nį-ket­vir­ta­die­nį), mū­sų ša­ly­je, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, įvy­ko 82 eis­mo įvy­kiai, ku­riuo­se žu­vo 7 eis­mo da­ly­viai.

Iš žu­vu­sių­jų 4 bu­vo pės­tie­ji, 2 vai­ruo­to­jai ir 1 dvi­ra­čio vai­ruo­to­jas. Vi­si pės­tie­ji ir dvi­ra­čio vai­ruo­to­jas žu­vo tam­siuo­ju par­os me­tu. Tarp žu­vu­sių­jų – 5 vy­rai ir 2 mo­te­rys, jų am­žiaus vi­dur­kis – 62-eji me­tai. Per sa­vai­tę bu­vo su­žeis­ti 86 žmo­nės, tarp jų – 8 ne­pil­na­me­čiai. Ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, da­ly­va­vo 5 įvy­kiuo­se.

Pa­ly­gin­ti šios sa­vai­tės ava­rin­gu­mo sta­tis­ti­ką su pra­ėju­sių me­tų ta pa­čia sa­vai­te, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, įvy­ko 6 eis­mo įvy­kiais ma­žiau, žmo­nių žu­vo 1 dau­giau, su­žeis­ta 14 ma­žiau.

Nuo me­tų pra­džios Lie­tu­vo­je eis­mo įvy­kiuo­se žu­vo 222 žmo­nės, t. y. 20 (ar­ba 8,3 proc.) ma­žiau ne­gu pra­ėju­siais me­tais per tą pa­tį lai­ko­tar­pį. Žu­vu­sie­ji pa­gal eis­mo da­ly­vių ka­te­go­ri­jas: 79 vai­ruo­to­jai, 70 pės­čių­jų, 52 ke­lei­viai, 19 dvi­ra­čių vai­ruo­to­jų, 1 mo­pe­do vai­ruo­to­jas. Tarp žu­vu­sių­jų – 11 ne­pil­na­me­čių.

Net 4 iš 7 žu­vu­sių eis­mo da­ly­vių gy­vy­bes pra­ra­do pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį.

Gruo­džio 4-osios, penk­ta­die­nio, ry­te Vil­niu­je, Sa­va­no­rių pros­pek­to ir Ge­ro­sios Vil­ties gat­vės san­kry­žo­je, 48 me­tų vy­ro vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis „Re­nault Mas­ter“, su­kda­mas į kai­rę, par­tren­kė į pės­čių­jų pe­rė­ją įėju­sią 82 me­tų pės­čią­ją. Dėl dau­gy­bi­nių su­žei­di­mų mo­te­ris bu­vo pa­gul­dy­ta į li­go­ni­nės rea­ni­ma­ci­jos sky­rių, kur gruo­džio 6 die­nos ry­te mi­rė.

Šeš­ta­die­nio, gruo­džio 5 die­nos po­pie­tę Šir­vin­tų ra­jo­ne, Že­mų­jų Vie­sų kai­mo te­ri­to­ri­jo­je, au­to­ma­gis­tra­lė­je Vil­nius-Pa­ne­vė­žys, iš­va­žiuo­jant iš au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės, 28 me­tų šio ra­jo­no gy­ven­to­jo vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis „VW Trans­por­ter“, temp­da­mas lanks­čia vilk­ti­mi au­to­mo­bi­lį „Mer­ce­des-Benz“, par­tren­kė prie­ky­je šio au­to­mo­bi­lio ėju­sį ir ne­spė­ju­sį į au­to­mo­bi­lį įsės­ti 64 me­tų vai­ruo­to­ją. Dėl pa­tir­tų su­žei­di­mų vy­ras mi­rė.

Gruo­džio 6-ąją, sek­ma­die­nį, Aly­taus ra­jo­ne, Meš­ka­sa­lio kai­me, ke­ly­je An­ta­kal­nis-Jiez­nas-Aly­tus-Mer­ki­nė, au­to­mo­bi­lis „Au­di 100“, vai­ruo­ja­mas 20 me­tų vai­ki­no, par­tren­kė ir mir­ti­nai su­ža­lo­jo va­žiuo­ja­mą­ja ke­lio da­li­mi ėju­sį 48 me­tų pės­čią­jį. Vai­ruo­to­jas, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, bu­vo blai­vus. Pės­čia­sis, ei­da­mas tam­siuo­ju par­os me­tu, ne­apš­vies­ta­me ke­ly­je, ne­tu­rė­jo nei at­švai­to, nei ki­to švie­są at­spin­din­čio ele­men­to.

Gruo­džio 7-osios, pir­ma­die­nio, va­ka­re (apie 17.50 val.) Skuo­do ra­jo­ne, Luk­nės kai­me, ke­ly­je Kre­tin­ga-Skuo­das, au­to­mo­bi­lis „Au­di A6 Avant“, vai­ruo­ja­mas 39 me­tų vy­ro, par­tren­kė ir mir­ti­nai su­ža­lo­jo va­žiuo­ja­mą­ja ke­lio da­li­mi dvi­ra­čiu va­žia­vu­sį 70 me­tų vy­rą, šio ra­jo­no gy­ven­to­ją. Kaip rei­ka­lau­ja Ke­lių eis­mo tai­syk­lės, dvi­ra­čio vai­ruo­to­jas ne­vil­kė­jo ryš­kias­pal­vės lie­me­nės su švie­są at­spin­din­čiais ele­men­tais.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Ira­kas par­ašė Va­šing­to­no at­siųs­ti dau­giau ins­truk­to­rių ir pa­ta­rė­jų, ren­gian­tis mū­šiui dėl Mo­su­lo, ku­rį sie­kia­ma iš­va­duo­ti iš dži­ha­dis­tų gru­puo­tės „Is­la­mo vals­ty­bė“ (IS) ran­kų, pra­ne­šė [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Kė­dai­nių „Ne­vė­žio“ krep­ši­nin­kai šven­čia pir­mą­ją per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Kė­dai­nie­čiai na­muo­se 80:68 (22:14, 19:15, 21:12, 18:24) užtikrintai nu­ga­lė­jo Prie­nų-Birš­to­no [...]
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami