Savas kregždes vertina – tik ne Lietuvoje

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-10-14 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-10-14 06:00
Iš nuostolių kol kas neišbrendanti „Air Lituanica“ – tik aliuzija į stiprią nacionalinę oro bendrovę. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Jei kon­fe­ren­ci­ją, asamb­lė­ją ar su­si­ti­ki­mą or­ga­ni­zuo­ja skan­di­na­vai, į jį grei­čiau­siai skri­si­te SAS oro li­ni­jų lėk­tu­vu, jei vo­kie­čiai – „Luft­han­sos“. Tik lie­tu­viai ne­ga­li pa­si­gir­ti pa­lan­ku­mu sa­vo kraš­to vers­lui - skry­džiams jie ren­ka­si ki­tų ša­lių kom­pa­ni­jas. To­kią ten­den­ci­ją ma­to į už­sie­nio ko­man­di­ruo­tes daž­nai vyks­tan­tys įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tai.

Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) ga­lio­jan­tys rin­kos prie­sa­kai drau­džia pro­te­guo­ti tiek pri­va­čias, tiek vals­ty­bei pri­klau­san­čias bend­ro­ves. Dau­giau le­mia vie­šie­ji pir­ki­mai: kiek­vie­na ša­lis ga­li nu­ma­ty­ti tam ti­krų iš­ly­gų ir pir­ki­mo są­ly­gas par­ašy­ti taip, kad be var­go par­em­tų vie­tos bend­ro­ves glo­ba­lio­je kon­ku­ren­ci­nė­je ko­vo­je.

Tai lie­čia ir oro li­ni­jas. Jei­gu ša­ly­je vei­kia na­cio­na­li­nis oro ve­žė­jas, daž­nai gar­des­nis bend­ro vals­ty­bi­nių už­sa­ky­mų py­ra­go kąs­nis ati­ten­ka bū­tent jam. To­dėl jei skren­da­te iš Šve­di­jo­je vy­ku­sios kon­fe­ren­ci­jos, o bi­lie­tais pa­si­rū­pi­no jos or­ga­ni­za­to­riai, nė­ra ko ste­bė­tis, kad pa­si­bai­gus ren­gi­niui ke­liau­si­te ne ar­ti­miau­siu lėk­tu­vu - ga­li tek­ti ke­lias pa­pil­do­mas va­lan­das ar il­giau pa­lauk­ti, kol jū­sų na­mų kryp­ti­mi kils Skan­di­na­vi­jos oro li­ni­jų SAS lėk­tu­vas.

Mai­ti­na vie­tos ekonomiką

„To­kie niuan­sai – po­zi­ty­vaus pro­tek­cio­niz­mo pa­vyz­džiai. Pa­ti po­zi­ty­vaus pro­tek­cio­niz­mo idė­ja nė­ra ofi­cia­li ir dėl ES di­rek­ty­vų ne­ga­li bū­ti ap­ra­šy­ta įsta­ty­muo­se. ES vals­ty­bė­se vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mai, nors ir ku­ria­mi pa­gal tas pa­čias di­rek­ty­vas, ski­ria­si sa­vo griež­tu­mu. Ma­no ži­nio­mis, Lie­tu­vos vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mas yra vie­nas griež­čiau­sių vi­so­je Eu­ro­po­je. Jei kal­bė­si­me tik apie avia­kom­pa­ni­jas, dau­ge­lis vals­ty­bių, tu­rin­čių ofi­cia­lų na­cio­na­li­nį oro ve­žė­ją, pa­si­lie­ka tam ti­krų iš­ly­gų, ku­rios lei­džia teik­ti pir­me­ny­bę bū­tent jo pa­slau­goms“, - aiš­ki­no Vil­niaus Ge­di­mo tech­ni­kos uni­ver­si­te­to (VGTU) Lo­gis­ti­kos ir trans­por­to va­dy­bos ka­ted­ros ve­dė­jas dr. Da­rius Ba­za­ras.

Pa­sak lo­gis­ti­kos eks­per­to, di­džiau­sias na­cio­na­li­nių oro li­ni­jų pra­na­šu­mas kon­ku­ren­tų at­žvil­giu daž­niau­siai yra tai, kad jos tu­ri la­bai ge­rai iš­plė­to­tą skry­džių ir an­tri­nių pa­slau­gų tink­lą bei stip­rias vie­ti­nes ba­zes. Šie ve­žė­jai siū­lo ne tik tie­sio­gi­nius, bet ir pa­to­gius jun­gia­muo­sius skry­džius – ne pi­giau­sias, ta­čiau efek­ty­viau­sias pa­slau­gas. Tuo­met į vie­šų­jų pir­ki­mų są­ly­gas vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kaip sva­rų ar­gu­men­tą ga­li įtrauk­ti tiek kai­nos kri­te­ri­jų, tiek pa­to­gu­mo, efek­ty­vu­mo įver­ti­ni­mą ir taip su­teik­ti pra­na­šu­mą vals­ty­bės val­do­moms bend­ro­vėms.

„Ne­for­ma­lio­ji da­lis yra tai, jog ten vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos jau­čia tam ti­krą mo­ra­li­nį įsi­pa­rei­go­ji­mą, kad tos ša­lies mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gai bū­tų iš­lei­džia­mi jų na­cio­na­li­nė­je kom­pa­ni­jo­je, ku­rios ak­ci­jų pa­ke­tą ar jo da­lį kon­tro­liuo­ja vals­ty­bė. Taip vals­ty­bės pi­ni­gai grįž­ta at­gal į biu­dže­tą“, - pa­brė­žė D. Ba­za­ras.

Lie­tu­va na­cio­na­li­nio oro ve­žė­jo šiuo me­tu ne­tu­ri. Į jo vie­tą lyg ir ga­lė­tų pre­ten­duo­ti Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės val­do­ma „Air Li­tua­ni­ca“, ta­čiau ši įmo­nė – mi­li­jar­di­nė­je sko­lo­je skęs­tan­čios sa­vi­val­dy­bės, o ne vals­ty­bės ini­cia­ty­va, tad juo la­biau var­giai ga­li ti­kė­tis lie­tu­vių val­di­nin­kų ir po­li­ti­kų po­zi­ty­vaus pro­tek­cio­niz­mo.

„Ma­no as­me­ni­ne nuo­mo­ne, Lie­tu­vai rei­kia na­cio­na­li­nio ve­žė­jo. „Air Li­tua­ni­cos“ pa­vyz­dys ro­do, kad dirb­ti įma­no­ma. Kom­pa­ni­ja vei­kia, nors liūd­nų iš­anks­ti­nių prog­no­zių bū­ta. Ki­tas klau­si­mas, koks veik­los mo­de­lis bū­tų pats efek­ty­viau­sias. At­siž­vel­giant į Skan­di­na­vi­jos pa­tir­tį, vie­nas ga­li­mų va­rian­tų – vi­sų tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių oro bend­ro­vė. Vie­na­reikš­miš­ko spren­di­mo, ži­no­ma, nė­ra, bet pats lai­kas apie tai kal­bė­tis, dis­ku­tuo­ti, svars­ty­ti“, - tvir­ti­no VGTU do­cen­tas.

Avia­ci­ja, anot D. Ba­za­ro, yra vers­las, for­muo­jan­tis di­de­les pa­ja­mas ki­to­se sri­ty­se – pra­de­dant oro uos­te vei­kian­čių bend­ro­vių pa­ja­mo­mis ir bai­giant iš­lai­do­mis, ku­rios ati­ten­ka trans­por­to, ap­gy­ven­di­ni­mo, vie­šo­jo mai­ti­ni­mo sek­to­rių įmo­nėms.

Lie­tu­vo­je pa­lai­ky­mo neturi

Šį ru­de­nį „Air Li­tua­ni­ca“ per sa­vai­tę siū­lo 42 re­gu­lia­riuo­sius skry­džius iš Vil­niaus oro uos­to. Nuo ru­dens pra­džios at­nau­jin­tos ke­lio­nės į Ams­ter­da­mą, po per­trau­kos va­sa­rą su­grą­žin­tas po­pu­lia­rus Briu­se­lio marš­ru­tas. Į tvar­ka­raš­tį taip pat įtrauk­ti va­sa­ros se­zo­no lai­ko­tar­piu pra­dė­ti skry­džiai į Da­ni­jos mies­tą Bi­lun­dą.

Va­sa­rą, kaip įpras­ta, dau­giau ke­lei­vių skri­do pa­žin­ti­niais tiks­lais, o ru­de­nį su­ak­ty­vė­ja dar­bo rei­ka­lais ke­liau­jan­tys žmo­nės. Be to, Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės val­do­ma avia­ci­jos bend­ro­vė prieš ke­lias sa­vai­tes pa­si­ra­šė bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį dėl jun­gia­mų­jų skry­džių su pra­ncū­zų „Air Fran­ce“ ir Ny­der­lan­dų KLM oro li­ni­jo­mis.

„Vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jai mums yra la­bai svar­būs klien­tai, ypač ke­liau­jan­tys iš Vil­niaus į Briu­se­lį ir at­gal. Tai vie­nas ver­tin­giau­sių mū­sų marš­ru­tų. Juo į ko­man­di­ruo­tes skrai­do ne tik Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jai, bet ir daug žmo­nių iš pri­va­taus vers­lo sek­to­riaus“, - pa­žy­mė­jo bend­ro­vės „Air Li­tua­ni­ca“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius Si­mo­nas Bart­kus.

Pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, itin svar­bus šio marš­ru­to kon­ku­ren­ci­nis pra­na­šu­mas yra skry­džių lai­kas. Da­bar „Air Li­tua­ni­cos“ lėk­tu­vas iš Vil­niaus į Briu­se­lį ir at­gal skrai­do kas­dien, iš­sky­rus šeš­ta­die­niais. Į Briu­se­lį or­lai­vis ky­la 18 val., o į Vil­nių - 20 val. vie­tos lai­ku. Tai pa­to­gu žmo­nėms, dar­bo rei­ka­lais į Briu­se­lį vyks­tan­tiems iš va­ka­ro, ir tiems, ku­rie po dar­bo die­nos iš­kart skren­da at­gal į Vil­nių.

„Nors to­kie ke­lei­viai la­bai svar­būs, pa­lai­ky­mo Lie­tu­vo­je mes ne­tu­ri­me. Ži­no­ma, ofi­cia­liai to da­ry­ti kaip ir ne­ga­li­ma. Ta­čiau vi­siems aki­vaiz­du, kad vals­ty­bi­nis sek­to­rius Vo­kie­ti­jo­je ar Skan­di­na­vi­jo­je yra ne­aki­vaiz­džiai ska­ti­na­mas rink­tis na­cio­na­li­nį oro ve­žė­ją. Pa­vyz­džių ne­rei­kia ieš­ko­ti to­li. Lat­vi­jo­je „Air Bal­tic“ tu­ri la­bai di­de­lį pa­lai­ky­mą. Su­ran­da­ma bū­dų, kaip, pa­vyz­džiui, kon­fe­ren­ci­jų lai­ką su­de­rin­ti taip, kad po ren­gi­nio ki­tų pa­to­gių al­ter­na­ty­vų skris­ti na­mo ne­lik­tų - tik „Air Bal­tic“ lėk­tu­vu“, - kal­bė­jo S. Bart­kus.

Skry­džius per­ka per tarpininkus

Lie­tu­vo­je to­kių pa­lan­ku­mo nuo­sta­tų nė­ra. Ko­man­di­ruo­tės Lie­tu­vos Sei­mo, Vy­riau­sy­bės, mi­nis­te­ri­jų dar­buo­to­jams daž­niau­siai už­sa­ko­mos per tar­pi­nin­kus – pa­slau­gų pir­ki­mo vie­šuo­sius kon­kur­sus lai­mė­ju­sias vie­ną ar ke­lias ke­lio­nių agen­tū­ras. Da­lis ko­man­di­ruo­čių iš­lai­dų pa­den­gia­ma iš vals­ty­bės biu­dže­to, ne­ma­žą da­lį kom­pen­suo­ja ren­gi­nius or­ga­ni­zuo­jan­čios ES ins­ti­tu­ci­jos.

„Kai mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jams už­sa­ko­mi skry­džiai, ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riui nu­ro­do­ma kryp­tis ir da­tos, ka­da skry­džio rei­kia. Mi­nis­te­ri­ja pa­ti kon­kre­čių oro li­ni­jų ne­si­ren­ka. Ke­lio­nių or­ga­ni­za­vi­mo agen­tū­ra pa­siū­lo ke­lis skry­džių va­rian­tus ir ati­tin­ka­mai oro bend­ro­ves, ku­rios to­kiu lai­ku skrai­di­na, o į ko­man­di­ruo­tę vyks­tan­tis dar­buo­to­jas pa­si­ren­ka pri­im­ti­niau­sią lai­ką. Daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čias oro li­ni­jų kom­pa­ni­jas ga­li­ma įvar­dy­ti tik pa­gal tai, ko­kio­mis kryp­ti­mis dar­buo­to­jai dau­giau­sia skrai­do: „Brus­sels Air­li­nes“, LOT, „Air Bal­tic“, „Air Li­tua­ni­ca“, SAS“, – tei­gė So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos vyr. spe­cia­lis­tė Vi­ta­li­ja Ko­li­so­va.

Mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jai daž­niau­siai skrai­do į tuos mies­tus, ku­rio­se yra įsi­kū­ru­sios Eu­ro­pos Są­jun­gos ar tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų ins­ti­tu­ci­jos, – į Briu­se­lį, Liuk­sem­bur­gą. Kiek­vie­ną pus­me­tį taip pat su­in­ten­sy­vė­ja skry­džių į tuo me­tu ES Ta­ry­bai pir­mi­nin­kau­jan­čias vals­ty­bes. Pa­vyz­džiui, 2014 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jai dau­giau ke­lia­vo į Grai­ki­ją, o pra­si­dė­jus an­tra­jam pus­me­čiui – į pir­mi­nin­ka­vi­mo es­ta­fe­tę pe­rė­mu­sią Ita­li­ją.

Bend­ro­vių „Air Li­tua­ni­ca“ ir „Brus­sels Air­li­nes“ pa­slau­go­mis taip pat nau­do­ja­si nuo­lat į Briu­se­lį ko­man­di­ruo­ja­mi Su­si­sie­ki­mo, Tei­sin­gu­mo ir Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jų spe­cia­lis­tai. Kai ku­rioms mi­nis­te­ri­joms bu­vo su­nku at­sa­ky­ti į LŽ užk­lau­są dėl oro li­ni­jų pa­slau­gų, mat jos ke­lio­nių or­ga­ni­za­vi­mą vi­siš­kai per­lei­du­sios kon­kur­są lai­mė­ju­siai agen­tū­rai.

Bend­ra­dar­bia­vi­mo su jo­mis pra­kti­ka taip pat ski­ria­si. Pa­vyz­džiui, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja 2013 me­tais ren­gė vie­šą­jį pir­ki­mą dėl ke­lio­nių oro li­ni­jo­mis ir su­da­rė su­tar­tis su tri­mis tie­kė­jais: „BPC Tra­vel“, „Del­ta“ Tu­riz­mo cen­tru ir „A­viaeksp­re­su“. Kas­kart at­lie­ka­ma apk­lau­sa ir ren­ka­ma­si iš ge­riau­sio pa­siū­ly­mo. Ūkio mi­nis­te­ri­ja („Wes­texp­ress“) ar Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja („Del­ta“ Tu­riz­mo cen­tras) bend­ra­dar­biau­ja tik su vie­nu pa­slau­gų tei­kė­ju. Sei­mas su­tar­tį su ke­lio­nių agen­tū­ra yra pa­si­ra­šęs tre­jiems me­tams į prie­kį.

Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų sa­vi­val­dy­bių dar­buo­to­jų iš­vy­kos į už­sie­nio vals­ty­bes yra la­biau epi­zo­di­nės. Pa­ne­vė­žio mies­to sa­vi­val­dy­bė in­for­ma­vo, kad dar­buo­to­jų ke­lio­nėms daž­niau­siai ren­ka­si pi­gių skry­džių avia­kom­pa­ni­jas „Wiz­zair“ ir „Rya­nair“. Šiau­lie­čiams mie­les­ni ne Lie­tu­vos oro uos­tai, o už 130 ki­lo­me­trų esan­ti Ry­ga. Iš jos skren­da­ma „Air Bal­tic“ ir SAS lėk­tu­vais. Ko­kių oro li­ni­jų pa­slau­go­mis nau­do­ja­si ir kur skrai­do Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai, LŽ ne­pa­vy­ko su­ži­no­ti. Ke­le­tą kar­tų iš at­sa­kin­gų sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų ga­vo­me pa­ti­ki­ni­mą, kad in­for­ma­ci­ja ne­tru­kus bus pa­teik­ta, bet at­sa­ky­mo taip ir ne­su­lau­kė­me.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Vie­nuo­lik­tą kar­tą is­to­ri­jo­je ir šeš­tą kar­tą iš ei­lės Vil­niaus „Žal­gi­ris“ iš­ko­vo­jo Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) tau­rę. Fi­na­le Klai­pė­do­je vil­nie­čiai 2:0 privertė pa­si­duo­ti Ma­ri­jam­po­lės [...]
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami