Savivaldybės įmonės lėšos – nereikalingiems pikapams pirkti

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-07-27 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-07-27 06:00
Šiuo metu sostinės savivaldybės bendrovė "Vilniaus vandenys" valdo 180 įvairių transporto priemonių, kurių efektyvumo naudoti analizė atliekama dabar. Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka
Nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je – su­mi­ši­mas. Ir ne vien dėl Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) va­do­vės pa­gra­si­ni­mų, kad at­ei­ty­je ne­bus to­le­ruo­ja­ma ydin­ga pra­kti­ka, kai vals­ty­bės val­do­mas vie­ša­sis sek­to­rius per­ka nau­jas ma­ši­nas iš vie­no tie­kė­jo, bet ir dėl ką tik at­skleis­tų skan­da­lin­go 6 nau­jų pi­ka­pų „Mit­su­bis­hi L200“ įsi­gi­ji­mo van­den­tie­kio bend­ro­vė­je „Vil­niaus van­de­nys“.

Aiš­kė­ja, kad šie­met sos­ti­nės re­gio­no van­den­tie­kio bend­ro­vei bu­vo pri­sta­ty­ti dar per­nai spa­lį nu­pirk­ti ne­pi­gūs ja­po­niš­ki pi­ka­pai, ku­rių įmo­nei, ro­dos, vi­sai ne­rei­kia. Šio san­do­rio at­sklei­di­mas bend­ro­vė­je be­veik su­ta­po su VPT di­rek­to­rės Dia­nos Vi­ly­tės aš­tria kri­ti­ka da­bar vy­rau­jan­čiai pra­kti­kai, kai vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, or­ga­ni­za­ci­jos, mi­nis­te­ri­jos ar joms pa­val­džios įstai­gos, taip pat bend­ro­vės ir įmo­nės, ku­rio­se vals­ty­bė val­do kon­tro­li­nį ak­ci­jų pa­ke­tą, su­ra­šo to­kias nau­jų ma­ši­nų vie­šų­jų pir­ki­mų są­ly­gas, kad kon­kre­čia­me pir­ki­me te­ga­li da­ly­vau­ti tik vie­nas, daž­nai dėl ne­aiš­kių prie­žas­čių pa­si­rink­tas tie­kė­jas.

Kon­tro­li­nį „Vil­niaus van­de­nų“ ak­ci­jų pa­ke­tą val­do sos­ti­nės mies­to sa­vi­val­dy­bė.

Do­mi­nuo­ja ko­lū­ki­nis mentalitetas

D. Vi­ly­tė ak­cen­ta­vo, esą prob­le­mų ran­da­si dėl vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių va­do­vų no­ro va­ži­nė­ti pra­ban­gio­mis ma­ši­no­mis. „Leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių vie­šie­ji pir­ki­mai la­bai ryš­kiai ilius­truo­ja žmo­giš­ką silp­ny­bę ge­riems ir iš­tai­giems au­to­mo­bi­liams. Kai ku­rių pir­ki­mų tech­ni­nė­se spe­ci­fi­ka­ci­jo­se ran­da­me rei­ka­la­vi­mus me­di­nei sa­lo­no ap­dai­lai, tri­jų zo­nų kli­ma­to kon­tro­lei, už­pa­ka­li­nio vaiz­do ka­me­rai, na­vi­ga­ci­jai ir pa­na­šiai. Ren­ka­si kaip už sa­vo pi­ni­gus. Tai su­pran­ta­ma, kai au­to­mo­bi­lis per­ka­mas iš as­me­ni­nių lė­šų as­me­ni­niam nau­do­ji­mui, bet per­kant iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų rei­kė­tų kri­tiš­kiau įver­tin­ti, ko­kią įran­gą ja­me ga­li­ma tu­rė­ti“, – sa­kė VPT va­do­vė.

Pi­ka­pai „Mit­su­bis­hi L200“ nė­ra iš tų ma­ši­nų, ku­rias net ir la­bai no­rė­da­mas ga­lė­tum pri­tai­ky­ti va­do­vams va­ži­nė­ti. Ja­po­niš­kos ma­ši­nos yra dar­bi­niai ark­liai, tin­kan­tys be­ke­lei ir kai pri­rei­kia vež­ti apy­sun­kius kro­vi­nius. Ta­čiau Vil­niaus mies­te re­tai kur ra­si be­ke­lę, to­dėl še­šių ma­ši­nų „Mit­su­bis­hi L200“ pir­ki­mas la­bai keis­tas.

Tie­sa, „Vil­niaus van­de­nys“ rin­ko­si ne iš vie­no tie­kė­jo, o iš dvie­jų. Ne­pai­sant to, pir­ki­mas bend­ro­vė­je yra ver­ti­na­mas kaip ypač ne­skaid­rus.

Pa­si­trau­ku­sios val­džios „dovanėlė“

Į Vil­niaus mies­to me­ro kė­dę at­ėjus li­be­ra­lui Re­mi­gi­jui Ši­ma­šiui, „Vil­niaus van­de­nims“ trum­pai va­do­va­vo Gin­tau­tas Ma­niu­šis. Prieš jį dir­bo ir 2015 me­tų lap­kri­tį šį pos­tą pa­li­ko so­cial­de­mo­kra­tas Va­len­ti­nas Mil­tie­nis. Pa­gal nuo Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo su­sik­los­čiu­sią tra­di­ci­ją, be­veik ket­vir­tį am­žiaus „Vil­niaus van­de­nims“ su ma­žo­mis per­trau­ko­mis va­do­va­vo so­cial­de­mo­kra­tai. Tra­di­ci­ja su­lau­žy­ta: nuo šių me­tų sau­sio prie „Vil­niaus van­de­nų“ vai­ro sto­jo tarp­tau­ti­nių įmo­nių val­dy­mo pa­tir­ties tu­rin­tis Ai­das Ig­na­ta­vi­čius ir nau­ja ko­man­da. Bū­tent jie ir at­sklei­dė „Mit­su­bis­hi L200“ pir­ki­mo už­ku­li­sius.

Kaip „Lie­tu­vos ži­nias“ in­for­ma­vo „Vil­niaus van­de­nų“ at­sto­vas An­ta­nas Bub­ne­lis, nau­jo­sios bend­ro­vės va­do­vų ko­man­dos tu­ri­mais duo­me­ni­mis, įmo­nė vie­šą­jį pir­ki­mą dėl įsi­gi­ji­mo še­šių pa­di­din­to pra­va­žu­mo au­to­mo­bi­lių su itin di­de­liu ba­ga­žo sky­riu­mi pa­skel­bė 2015 me­tų rugp­jū­tį. In­for­ma­ci­ja apie kon­kur­są bu­vo skel­bia­ma vie­šai, ja­me ga­lė­jo da­ly­vau­ti vi­si rin­kos da­ly­viai. Įmo­nė ga­vo dvie­jų iš jų pa­siū­ly­mus dėl au­to­mo­bi­lių ir fi­nan­si­nių spren­di­mų įsi­gi­ji­mo. Fi­nan­si­nės nuo­mos su­tar­tis su tarp­tau­ti­nio pir­ki­mo nu­ga­lė­to­ju dėl au­to­mo­bi­lių „Mit­su­bis­hi L200“ įsi­gi­ji­mo bu­vo pa­si­ra­šy­ta 2015 me­tų lap­kri­tį – iš es­mės pa­sku­ti­nė­mis anks­tes­nių įmo­nės va­do­vų dar­bo įmo­nė­je sa­vai­tė­mis. Au­to­mo­bi­liai bu­vo įsi­gy­ti iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bū­du, su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta pen­ke­riems me­tams, o bend­ra pir­ki­mo ver­tė yra 174 tūkst. eu­rų.

"Vilniaus vandenų" už beveik 200 tūkst. eurų viešojo pirkimo būdu įsigyti japoniški pikapai "Mitsubishi L200" pasirodė esantys visiškai nereikalingi. /LŽ archyvo nuotrauka

Ne­rei­ka­lin­gi be­ke­lės monstrai

Nau­jo­sios „Vil­niaus van­de­nų“ va­do­vų ko­man­dos ver­ti­ni­mu, šie au­to­mo­bi­liai ti­krai ne­bu­vo bū­ti­ni įmo­nės veik­lai.

„Pa­tys au­to­mo­bi­liai įmo­nei bu­vo per­duo­ti šių me­tų pra­džio­je. Nau­jie­siems „Vil­niaus van­de­nų“ va­do­vams te­ko tik pa­si­ra­šy­ti jų pri­ėmi­mo-per­da­vi­mo ak­tus. To­kio ti­po au­to­mo­bi­liai įpras­tai nau­do­ja­mi po­li­ci­jos, miš­kų ūky­je ir pa­na­šio­se sri­ty­se, kur ten­ka va­žiuo­ti ke­liems as­me­nims ir vež­tis įvai­rios su­nkios įran­gos. Ta­čiau jų įsi­gi­ji­mo su­tar­tis su­da­ry­ta taip, kad jos nu­trauk­ti iš es­mės nė­ra ga­li­my­bių“, – sa­kė A. Bub­ne­lis.

Anot jo, daug klaus­tu­kų ke­lia ir tai, ko­dėl ma­ši­nos bu­vo per­ka­mos ne­nau­din­gos įmo­nei iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bū­du.

A. Bub­ne­lio tei­gi­mu, iki šiol įmo­nė ra­do bū­dą, kaip pa­nau­do­ti tris iš šių nau­jų „Mit­su­bis­hi L200“. Ki­ti trys pi­ka­pai sto­vi be dar­bo, o pir­kė­jų jiems bend­ro­vė ir­gi ne­ran­da. „Į­mo­nė trims au­to­mo­bi­liams ra­do pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bių – jais spe­cia­lis­tai vyks­ta į tink­lų sta­ty­bos ar ava­ri­jos vie­tas, ve­ža­si bū­ti­ną įran­gą. Ki­ti trys pi­ka­pai šiuo me­tu sto­vi ne­nau­do­ja­mi“, – at­sklei­dė įmo­nės at­sto­vas.

Spar­čiau­siai ap­si­per­ka energetikai

Per vie­šuo­sius pir­ki­mus vals­ty­bės var­du su­reng­tų nau­jų trans­por­to prie­mo­nių vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kur­sų yra pa­ly­gin­ti ne­daug. Anot VPT, nuo 2010 me­tų – 1500. Ta­čiau jų san­do­rių ver­tė įspū­din­ga – sie­kia 300 mln. eu­rų.

Ne­ofi­cia­liais „Lie­tu­vos ži­nių“ duo­me­ni­mis, pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį vals­ty­bės val­do­mas sek­to­rius per vie­šuo­sius pir­ki­mus įsi­gi­jo apie 370 nau­jų leng­vų­jų (M1 ir N1 kla­sės) trans­por­to prie­mo­nių.

Dau­giau­sia jų nu­pir­ko UAB „NT Val­dos“ – vals­ty­bės val­do­mos bend­ro­vės „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ gru­pės įmo­nė, val­do­ma Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos. „NT Val­dos“ skel­bia, jog ko­mer­ci­niais pa­grin­dais tei­kia ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir trans­por­to nuo­mos pa­slau­gas. Nuo sau­sio iki lie­pos 1 die­nos ši bend­ro­vė, jos l. e. p. ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Mar­ty­no Ne­nė­no tei­gi­mu, įre­gis­tra­vo 241 nau­ją leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį. Net 126 iš jų, pa­sak ne­ofi­cia­lių dien­raš­čio duo­me­nų, yra ja­po­niš­ki vi­su­rei­giai „Su­zu­ki Vi­ta­ra“. Iš vi­so „NT Val­dos“ re­gis­tra­vo 29 mo­de­lių ma­ši­nas.

M. Ne­nė­nas tei­gė, kad vi­si au­to­mo­bi­liai bu­vo nu­pirk­ti „ma­žiau­sios kai­nos bū­du“.

Pir­mą­jį pus­me­tį leng­vą­sias ma­ši­nas, ku­rių mar­kė ga­li ro­dy­ti vals­ty­bi­nį sek­to­rių jas įsi­gi­jus iš vie­no šal­ti­nio, ne­ofi­cia­liais „Lie­tu­vos ži­nių“ duo­me­ni­mis, pir­ko Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė (872 tūkst. eu­rų ver­tės fur­go­nų ir au­to­bu­siu­kų „Mer­ce­des-Benz Vi­to“ – iš vi­so 21), Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos val­do­ma bend­ro­vė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ (įsi­gi­jo 21 ko­mer­ci­nį „Re­nault Mas­ter“), Lie­tu­vos mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba (20 kom­pak­ti­nių „Volks­wa­gen Jet­ta“), vals­ty­bės įmo­nė „Re­gi­tra“ (nu­pir­ko 4 „Ford Fo­cus“ ir 1 „Ford Mon­deo“) ir Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos „Au­toū­kis“, įsi­gi­jęs 22 ma­ši­nas „Ford Fo­cus“.

Tie­sa, daž­nai vie­nos mar­kės ma­ši­nas rink­tis yra ge­riau ir dėl pa­pras­tes­nės jų prie­žiū­ros.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami