SEB bankas: lietuviai įsigyja senesnius automobilius negu galėtų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-08-26 13:06
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-08-26 13:06
LŽ archyvo nuotrauka
Re­mian­tis pir­mą kar­tą aps­kai­čiuo­tu SEB ban­ko au­to­mo­bi­lių įper­ka­mu­mo ro­dik­liu, vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį gau­nan­tis as­muo pir­mą šių me­tų pus­me­tį li­zin­gu ga­lė­jo įsi­gy­ti 8,7 tūkst. eu­rų kai­nuo­jan­tį au­to­mo­bi­lį, dvie­jų as­me­nų šei­ma – įpirk­ti au­to­mo­bi­lį, ku­rio kai­na sie­kia 17,4 tūkst. eu­rų. 

Už to­kią kai­ną ga­li­ma įsi­gy­ti nau­ją kom­pak­ti­nės, eko­no­mi­nės ar­ba aukš­tes­nės kla­sės apy­nau­jį au­to­mo­bi­lį. Tuo tar­pu sta­tis­ti­ka ro­do, kad gy­ven­to­jai per­ka pi­ges­nius ir se­nes­nius au­to­mo­bi­lius – du iš tri­jų šiuo me­tu nu­per­ka­mų au­to­mo­bi­lių yra se­nes­ni ne­gu de­šim­ties me­tų.

„Lie­tu­vo­je ge­rė­jant eko­no­mi­nei pa­dė­čiai, dau­gė­jo ir no­rin­čių­jų įsi­gy­ti au­to­mo­bi­lį. Be to, dėl au­gu­sių vi­du­ti­nių pa­ja­mų ir pa­ki­tu­sių li­zin­go są­ly­gų per pen­ke­rius me­tus vie­no žmo­gaus įper­ka­mo au­to­mo­bi­lio kai­na pa­di­dė­jo šeš­ta­da­liu – nuo 7,5 tūkst. eu­rų 2011 me­tų pra­džio­je iki 8,7 tūkst. eu­rų da­bar. Ta­čiau iš tie­sų pir­kė­jų elg­se­nai šie po­ky­čiai di­des­nės įta­kos ne­da­rė, nes gy­ven­to­jai vis dar dau­giau­sia per­ka se­nes­nius au­to­mo­bi­lius“, – sa­ko SEB ban­ko šei­mos fi­nan­sų eks­per­tė Ju­li­ta Va­ra­naus­kie­nė.

SEB ban­ko Li­zin­go de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus Sau­liaus Mic­kaus tei­gi­mu, nors rin­ko­je dau­giau­sia se­nes­nių ne­gu de­šim­ties me­tų au­to­mo­bi­lių, pa­sta­rai­siais me­tais nuo­sek­liai dau­gė­ja įsi­gy­ja­mų nau­jų au­to­mo­bi­lių. SEB ban­ko pri­va­tūs klien­tai li­zin­gu vis daž­niau įsi­gy­ja ir nau­do­tų apy­nau­jų au­to­mo­bi­lių. 2015 me­tų sau­sį-lie­pą to­kių au­to­mo­bi­lių da­lis su­da­rė 66 proc. vi­sų SEB ban­ko li­zin­gu įsi­gy­ja­mų au­to­mo­bi­lių.

„Di­dė­jant pa­ja­moms, au­ga ir pa­gei­dau­ja­mo au­to­mo­bi­lio rei­ka­la­vi­mai. Gy­ven­to­jai ren­ka­si nau­jes­nius, sau­ges­nius, ma­žiau ter­šian­čius ap­lin­ką au­to­mo­bi­lius. Tai ro­do ir tarp pri­va­čių klien­tų di­dė­jan­ti eko­lo­giš­kų au­to­mo­bi­lių pa­klau­sa“, – sa­ko S. Mic­kus.

Ko­kius mo­de­lius ga­li įpirk­ti?

SEB ban­ko aps­kai­čiuo­tas au­to­mo­bi­lių įper­ka­mu­mo ro­dik­lis ro­do, kad vie­nas as­muo ga­li įsi­gy­ti nau­ją kom­pak­ti­nės kla­sės au­to­mo­bi­lį, pa­vyz­džiui, „Fiat Pa­nda“, „Da­cia Lo­gan“, taip pat ar­ti šios kai­nos yra to­kie au­to­mo­bi­liai kaip „Toyo­ta Ay­go“, „Peu­geot 208“ ar „Volks­wa­gen Up“. Šei­ma ga­li įsi­gy­ti to­kį eko­no­mi­nės kla­sės nau­ją au­to­mo­bi­lį kaip „VW Jet­ta“, „Ško­da Oc­ta­via“, „Ford Fo­cus“ ar pan.

At­siž­vel­giant į ge­riau­siai par­duo­da­mų nau­do­tų au­to­mo­bi­lių de­šim­tu­ką (por­ta­lo „Au­top­lius.lt“ ir „Au­to­ty­ri­mai“ duo­me­ni­mis) ir rin­kos kai­nas, ga­li­ma da­ry­ti iš­va­dą, kad gy­ven­to­jai ga­lė­tų įpirk­ti ir to­kius apy­nau­jus au­to­mo­bi­lius kaip ket­ve­rių me­tų „VW Pa­ssat“, „O­pel Za­fi­ra“, še­še­rių me­tų tre­čios se­ri­jos BMW ar sep­ty­ne­rių me­tų „Au­di A6“. Vis tik Lie­tu­vos gy­ven­to­jai li­gi šiol daž­niau per­ka ge­rai ži­no­mų mar­kių au­to­mo­bi­lius, ku­rie se­nes­ni ne­gu de­šim­ties me­tų.

Por­ta­lo „Au­top­lius.lt“ ir „Re­gi­tros“ duo­me­nys ro­do, kad šie­met maž­daug du iš tri­jų Lie­tu­vo­je nu­per­ka­mų au­to­mo­bi­lių bu­vo se­nes­ni ne­gu de­šim­ties me­tų. Vi­du­ti­nė per­ka­mo nau­do­to au­to­mo­bi­lio ver­tė bu­vo 3,5 tūkst. eu­rų – du su pu­se kar­to ma­žes­nė už tą, ku­rią ga­lė­tų už au­to­mo­bi­lį su­mo­kė­ti vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį gau­nan­tis as­muo at­siž­vel­giant į sa­vo gau­na­mas pa­ja­mas su­da­ręs au­to­mo­bi­lio li­zin­go su­tar­tį stan­dar­ti­nė­mis są­ly­go­mis.

Pa­ta­ri­mai ke­ti­nan­tiems sko­lin­tis au­to­mo­bi­lio pirkimui

No­rin­tiems, kad už sko­lin­tus pi­ni­gus įsi­gy­tas au­to­mo­bi­lis ne­tap­tų naš­ta, J. Va­ra­naus­kie­nė pa­ta­ria:

• prieš per­kant au­to­mo­bi­lį pa­gal­vo­ti, kiek lai­ko ke­ti­na­te juo nau­do­tis, jei ke­ti­na­te jį par­duo­ti, ko­kia bū­tų jo kaina

• vi­sų tu­ri­mų san­tau­pų ne­su­mo­kė­ti kaip pra­di­nės įmo­kos (ypač jei sko­li­na­ma­si il­giau ne­gu me­tams)

• au­to­mo­bi­lio pa­sko­los mė­ne­sio įmo­ka ne­tu­rė­tų bū­ti di­des­nė ne­gu 25 proc. pa­ja­mų, o jei pa­sko­lų yra dau­giau, vi­sų pa­sko­lų įmo­kos ne­tu­rė­tų vir­šy­ti 40 proc. pajamų

• per­kant ne­nau­ją au­to­mo­bi­lį, pa­sko­los su­tar­ties ter­mi­nas ne­tu­rė­tų bū­ti il­ges­nis ne­gu 5 metai

• net jei pa­sko­los da­vė­jas ne­rei­ka­lau­ja, au­to­mo­bi­lį ver­tė­tų apd­raus­ti ne tik ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės, bet ir kas­ko draudimu

Apie au­to­mo­bi­lių įper­ka­mu­mo rodiklį

SEB ban­ko au­to­mo­bi­lių įper­ka­mu­mo ro­dik­lis ro­do, ko­kios ver­tės au­to­mo­bi­lį ga­lė­tų įsi­gy­ti vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį gau­nan­tis vie­nas as­muo ar­ba dvie­jų as­me­nų šei­ma, tu­rin­tys san­tau­pų tam, kad pa­deng­tų 15 proc. per­ka­mo au­to­mo­bi­lio kai­nos, jei su­da­ry­tų 5 me­tų truk­mės li­zin­go su­tar­tį, pa­gal ku­rią bū­tų tai­ko­ma da­bar­ti­nė vi­du­ti­nė rin­kos pa­lū­ka­nų nor­ma, ir jei li­zin­go įmo­kų ir vie­no as­mens ar­ba šei­mos pa­ja­mų san­ty­kis ne­vir­šy­tų 25 pro­cen­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
antoska  87.247.100.204 2015-08-30 14:27:17
senesni patikesnimi ir remontas pigesnis ir meistriuką lengviau surasti,tad kam mėtyti pinigus ant naujesnio ir kaprizingesnio?
0 0  Netinkamas komentaras
šiaip  78.62.236.239 2015-08-26 13:44:24
labai sveikas lietuvių požiūris - kam mokėti dvigubai daugiau už daiktą, kuris daro tą patį - nugabena iš taško A į tašką B, jei eksploatacinės išlaidos (taip pat - ir remontui) didesnės kainos neatperka? Tik dėl pasipuikavimo? Gerai, pravažiavai kažkiek valandų per dieną, o ką likusias metų valandas veikti, jei viską išleidai pasipuikavimui? Ne, vidutines pajamas gaunančiam lietuviui, patikimos markės automobilis už 3.5 tūkst. EUR - pats tas.
2 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami