Sėdę vairuoti pasveiksta ir ligoniai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-03-24 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-03-24 06:00
Pritarus siūlymui atsisakyti privalomos periodinės vairuotojų sveikatos apžiūros, pakeisti vairuotojo pažymėjimą nauju taptų kur kas paprasčiau. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trui Sau­liui Skver­ne­liui pa­siū­lius at­si­sa­ky­ti pir­mo­sios gru­pės vai­ruo­to­jams kas 10 me­tų pri­va­lo­mo pe­rio­di­nio svei­ka­tos ti­kri­ni­mo, su­bruz­do tam ne­pri­ta­rian­tys ša­lies me­di­kai. Ta­čiau ini­cia­ty­vą par­ėmė VĮ „Re­gi­tra“ - ne­va tai leis­tų vai­ruo­to­jams elek­tro­ni­niu bū­du pa­si­keis­ti bai­gu­sius ga­lio­ti pa­žy­mė­ji­mus.

„Siū­lo­me su­pap­ras­tin­ti tvar­ką ir at­si­sa­ky­ti prie­vo­lės pir­mo­sios gru­pės ka­te­go­ri­jų trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jams iki 55 me­tų pe­rio­diš­kai ti­krin­tis svei­ka­tą. Jiems pa­kak­tų už­pil­dy­ti svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mo klau­si­my­ną, o pa­ti­kri­ni­mas bū­tų at­lie­ka­mas tik tuo­met, jei žmo­nės nu­ro­dy­tų tu­rį vie­ną ar dau­giau klau­si­my­ne iš­var­dy­tų svei­ka­tos su­tri­ki­mų“, – svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trei Ri­man­tei Ša­la­še­vi­čiū­tei iš­dės­tė mi­nis­tras S. Skver­ne­lis. Pa­žy­mė­ta, jog rei­ka­la­vi­mo pe­rio­diš­kai ti­krin­tis svei­ka­tą pir­mo­sios gru­pės vai­ruo­to­jams ne­nu­ma­to Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tai.

Są­ži­nin­gų at­sa­ky­mų nesitiki

„Ne­gy­ve­na­me nei idea­lio­je vi­suo­me­nė­je, nei to­bu­la­me pa­sau­ly­je. Pa­si­ti­kė­ti vien vai­ruo­to­jų ge­ra va­lia, kad jie są­ži­nin­gai at­sa­kys į klau­si­my­ną, bū­tų per­ne­lyg nai­vu. Koks kvai­lys pri­si­pa­žins? Jau da­bar klau­si­my­nas yra pil­do­mas, ir ma­to­me, kad ne­re­tai net ne­įga­lu­mą tu­rin­tys žmo­nės at­sa­ko esą vi­siš­kai svei­ki“, - idė­ją kri­ti­ka­vo Vil­niaus Cen­tro po­lik­li­ni­kos Dar­bo me­di­ci­nos kli­ni­kos ve­dė­ja Al­do­na Jan­ka­vi­čie­nė.

At­si­sa­kius vai­ruo­to­jų iki 55 me­tų svei­ka­tos ti­kri­ni­mo, pir­mo­sios gru­pės (AM, A1, A2, A, B1, B ir BE ka­te­go­ri­jų trans­por­to prie­mo­nių) vai­ruo­to­jai iki pat to­kio am­žiaus ga­lė­tų vai­ruo­ti be jo­kių ap­ri­bo­ji­mų, va­do­vau­da­mie­si vien tik iš­duo­dant pa­žy­mė­ji­mą (daž­nai - vos su­lau­kus pil­na­me­tys­tės) at­lik­tos svei­ka­tos ap­žiū­ros duo­me­ni­mis. LŽ kal­bin­ta me­di­kė vien min­tį apie to­kią tvar­ką va­di­no ab­sur­diš­ka.

„Da­bar, jei ma­to­me, kad vai­ruo­to­jas dėl li­gos ar ki­tų svei­ka­tos su­tri­ki­mų yra „prie ri­bos“, tu­ri­me tei­sę trum­pin­ti lai­ko­tar­pį iki ki­tos pri­va­lo­mos pa­ti­kros. 30-ies su­lau­kę ir in­fark­tą pa­ty­rę as­me­nys nie­ko ne­bes­te­bi­na, pra­stė­ja ir žmo­nių re­gė­ji­mas. Be to, pa­cien­tas, iš­gir­dęs, kad dėl aukš­to krau­jos­pū­džio ar ki­tos ri­zi­kos ga­li ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je ne­tek­ti tei­sės vai­ruo­ti, gau­na pa­ska­tą su­si­rū­pin­ti sa­vo svei­ka­ta. Ži­no­ma, pro­fe­sio­na­liems vai­ruo­to­jams rei­ka­la­vi­mai yra griež­tes­ni, ta­čiau ir pir­mo­sios gru­pės vai­ruo­to­jai yra iš­sa­miai ti­kri­na­mi", - ti­ki­no A. Jan­ka­vi­čie­nė.

Vis dėl­to ne pa­slap­tis, kad ne­ma­ža da­lis ne­pro­fe­sio­na­lių vai­ruo­to­jų pri­va­lo­mą pe­rio­diš­ką svei­ka­tos ti­kri­ni­mą ver­ti­na su iro­ni­ja – kaip biu­ro­kra­tiz­mą, į ku­rį rim­tai ne­žiū­ri tiek pa­tys me­di­kai, tiek ir jų pa­cien­tai.

Leis­gy­viai ne­vai­ruo­ja?

Šiuo me­tu VĮ „Re­gi­tra“ Vai­ruo­to­jų por­ta­le tei­kia­ma pa­žy­mė­ji­mo kei­ti­mo pa­slau­ga ga­li nau­do­tis tik pra­de­dan­tie­ji vai­ruo­to­jai, kei­čian­tys lai­ki­ną­jį vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą į nuo­la­ti­nį, taip pat no­rin­tie­ji gau­ti pra­ras­to pa­žy­mė­ji­mo dub­li­ka­tą. Ki­tiems vai­ruo­to­jams, ku­rių pa­žy­mė­ji­mo ga­lio­ji­mo lai­kas bai­gia­si, ši pa­slau­ga ne­priei­na­ma, nes nė­ra in­for­ma­ci­jos apie jų svei­ka­tos būk­lę. Šie duo­me­nys gau­na­mi tik iš svei­ka­tos pa­žy­mų, iš­duo­da­mų vai­ruo­to­jams pe­rio­diš­kai ti­kri­nan­tis svei­ka­tą.

VĮ „Re­gi­tra“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Sau­lius Šu­mi­nas lai­ko nie­ki­niais tei­gi­nius, kad pe­rio­di­nė svei­ka­tos ap­žiū­ra pri­si­de­da prie sau­gaus eis­mo ša­lies ke­liuo­se. „ Vie­nas svar­biau­sių mū­sų tiks­lų - elek­tro­ni­nių pa­slau­gų plė­tra. To­dėl mi­nis­tro siū­ly­mas yra lo­giš­kas, lai­ku ir vie­to­je. Te­gu me­di­kai par­odo nors vie­ną moks­li­niais fak­tais grįs­tą ty­ri­mą, kad ne­už­fik­suo­ti vai­ruo­to­jų svei­ka­tos su­tri­ki­mai nu­le­mia di­des­nį eis­mo įvy­kių skai­čių ša­lies ke­liuo­se. Tai yra nie­kuo ne­pag­rįs­tos pa­sa­kos ir ele­men­ta­rus iš so­vie­ti­nių lai­kų at­ke­lia­vęs ne­pa­si­ti­kė­ji­mas žmo­gu­mi. Pi­lie­tis, pa­si­ra­šy­da­mas Vai­ruo­to­jo gar­bės dek­la­ra­ci­ją, pri­sii­ma at­sa­ko­my­bę už svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mo klau­si­my­ne pa­teik­tus duo­me­nis. Ko­dėl rei­kia dau­gu­mą žmo­nių lai­ky­ti me­la­giais, ku­rie no­ri leis­gy­viai vai­ruo­ti?“ - ste­bė­jo­si S. Šu­mi­nas.

Jis ne­abe­jo­jo, kad pri­ta­rus ini­cia­ty­vai smar­kiai su­ma­žė­tų biu­ro­kra­ti­nė ad­mi­nis­tra­ci­nė naš­ta „Re­gi­trai“, pa­leng­vė­tų ir vai­ruo­to­jams. S. Šu­mi­nas taip pat įžvel­gė ga­li­mų svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų in­te­re­sų. Pa­sak jo, ne­sun­ku apy­tiks­liai su­skai­čiuo­ti, kad per me­tus svei­ka­tos pa­žy­mos pri­rei­kia 100 tūkst. ša­lies vai­ruo­to­jų mė­gė­jų, o pa­žy­ma vi­du­ti­niš­kai kai­nuo­ja nuo 12 iki 16 eu­rų, tad so­li­di su­ma tam­pa leng­va prie­mo­ne pa­pil­dy­ti gy­dy­mo įstai­gų biu­dže­tus.

Pa­sak S. Šu­mi­no, sau­gu­mui ke­liuo­se už­ti­krin­ti vi­siš­kai už­ten­ka šiuo me­tu ga­lio­jan­čios tvar­kos, ku­ri nu­ma­to, jog gy­dy­to­jai nu­sta­tę, kad pa­cien­tas ne­ga­li vai­ruo­ti, apie tai pri­va­lo in­for­muo­ti po­li­ci­ją, o par­ei­gū­nai pra­ne­ša „Re­gi­trai“.

Vil­tis – po ke­le­rių metų

Kas nu­tiks, jei Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) ini­cia­ty­vai vis dėl­to ne­pri­tars ir vai­ruo­to­jams to­liau prieš kei­čiant pa­žy­mė­ji­mus teks iš­si­reng­ti į pus­die­nio eks­kur­si­ją po­lik­li­ni­kų ko­ri­do­riais? Vie­šo­jo sek­to­riaus elek­tro­ni­nių pa­slau­gų plė­trą ku­ruo­jan­čių eks­per­tų tei­gi­mu, po­pie­ri­nių vai­ruo­to­jų svei­ka­tos pa­žy­mų ir su jo­mis su­si­ju­sios ad­mi­nis­tra­ci­nės naš­tos bū­tų ga­li­ma at­si­sa­ky­ti, jei dar­niai veik­tų svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų ir VĮ „Re­gi­tra“ in­for­ma­ci­nės sis­te­mos ir leis­tų vai­ruo­to­jų svei­ka­tos duo­me­ni­mis keis­tis elek­tro­ni­niu bū­du.

Tie­sa, tam šiuo me­tu pa­si­ren­gu­si tik „Re­gi­tra“ ir sau­je­lė di­džių­jų ša­lies kli­ni­kų bei po­lik­li­ni­kų. Si­tua­ci­ja iš da­lies tu­rė­tų pa­si­keis­ti bai­gus įgy­ven­din­ti SAM ad­mi­nis­truo­ja­mą E. svei­ka­tos pa­slau­gų ir bend­ra­dar­bia­vi­mo plė­tros pro­jek­tą, ku­rio ver­tė - 2,8 mln. eu­rų. Di­džią­ją da­lį – 2,4 mln. – su­da­ro ES struk­tū­ri­nė par­ama. 3,5 me­tų trun­kan­čio pro­jek­to fi­ni­šas nu­ma­ty­tas šį pa­va­sa­rį.

„I­ki ge­gu­žės 31 die­nos už­baig­si­me cen­tri­nės sis­te­mos kū­ri­mą. Į bend­rą sis­te­mą iki va­sa­ros pa­bai­gos su­jung­si­me ir 180 pro­jek­te da­ly­vau­jan­čių vals­ty­bi­nių svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų. Sis­te­ma leis pa­cien­tų duo­me­nis pa­to­giai tvar­ky­ti ir jais keis­tis elek­tro­ni­niu bū­du. Vi­soms ki­toms pro­jek­te ne­da­ly­vau­jan­čios įstai­goms, taip pat ir pri­va­čioms, bus su­teik­ta ga­li­my­bė teik­ti duo­me­nis elek­tro­ni­niu bū­du per tam skir­tą por­ta­lą“, - sa­kė už pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą at­sa­kin­go mi­nis­te­ri­jos E. svei­ka­tos koor­di­na­vi­mo ir įgy­ven­di­ni­mo sky­riaus ve­dė­jas Nor­man­tas Du­čins­kas. Jo tei­gi­mu, įgy­ven­di­nus pro­jek­tą, per cen­tri­nę sis­te­mą svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos įmo­nei „Re­gi­tra“ ga­lė­tų teik­ti duo­me­nis apie vai­ruo­to­jus. Ta­čiau, kaip pri­pa­ži­no pa­šne­ko­vas, kol tai taps rea­ly­be, dar pra­eis lai­ko. To­dėl vai­ruo­to­jai vil­tis tu­rė­tų ati­dė­ti bent ke­le­riems me­tams.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
zbignevas  78.61.48.33 2015-03-24 19:52:54
Kuo toliau to durniau. :)
0 0  Netinkamas komentaras
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami