Senas akumuliatorius – ne buitinė atlieka

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-18 14:49
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-18 14:49
Senus automobilių akumuliatorius galima beveik visiškai perdirbti. Wikimedia Commons nuotrauka
Nors at­sa­kin­gų ir tin­ka­mai be­si­rū­pi­nan­čių ne­nau­do­ja­mais aku­mu­lia­to­riais vai­ruo­to­jų kas­met dau­gė­ja, ta­čiau da­lis ne­su­sip­ra­tu­sių trans­por­to prie­mo­nių šei­mi­nin­kų, vis dar su­nkiai perp­ran­ta fak­tą, kad se­nas aku­mu­lia­to­rius – ap­lin­kai la­bai pa­vo­jin­ga at­lie­ka.

Se­nus ir ne­be­tin­ka­mus nau­do­ti trans­por­to prie­mo­nių aku­mu­lia­to­rius vai­ruo­to­jai yra ra­gi­na­mi ati­duo­ti pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų tvar­ky­to­jams, pa­lik­ti trans­por­to prie­mo­nių tech­ni­nės prie­žiū­ros ir re­mon­tu už­sii­man­čio­se bend­ro­vė­se, jei­gu au­to­mo­bi­liai yra re­mon­tuo­ja­mi tuo­se ser­vi­suo­se. Taip pat są­ly­gos tą ne­mo­ka­mai pa­da­ry­ti tu­ri bū­ti su­teik­tos vi­so­se aku­mu­lia­to­rių pre­ky­bos vie­to­se. Vi­sos šios or­ga­ni­za­ci­jos įsta­ty­mu yra įpa­rei­go­tos už­ti­krin­ti tin­ka­mą to­li­mes­nį su­rink­tų at­lie­kų tvar­ky­mą.

„Vai­ruo­to­jų po­žiū­ris į au­to­mo­bi­lių at­lie­kų tvar­ky­mą per ke­le­tą me­tų iš­ties stip­riai pa­si­kei­tė. Pa­grin­di­nė to prie­žas­tis – su­kur­ta pa­to­gi au­to­mo­bi­lių at­lie­kų su­rin­ki­mo sis­te­ma: dau­gu­ma pa­vo­jin­gų at­lie­kų yra su­ren­ka­ma ne­mo­ka­mai, o pri­duo­da­mi se­nus aku­mu­lia­to­rius ar ba­te­ri­jas klien­tai daž­nai ga­li ti­kė­tis nuo­lai­dų įsi­gy­jant nau­ją ga­mi­nį,“ – pa­ste­bė­jo did­me­ni­ne au­to­mo­bi­lių de­ta­lių pre­ky­ba už­sii­man­čios įmo­nės „AD Bal­tic“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ta­das Ku­lie­šius.

Su­ren­ka vis daugiau

Pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų tvar­ky­mo bend­ro­vė­se aku­mu­lia­to­riai yra iš­ar­do­mi – at­ski­ria­mos jų švi­no plokš­tės, plas­ti­ki­niai kor­pu­sai, skies­tos sie­ros rūgš­ties elek­tro­li­tas. Iš švi­no ir plas­ti­ki­nių kor­pu­sų vėl ga­mi­na­mi nau­ji aku­mu­lia­to­riai, o elek­tro­li­tas ga­li bū­ti nau­do­ja­mas trą­šų ga­my­bo­je, sin­te­ti­nio ir na­tū­ra­laus pluoš­to, odos ap­dir­bi­mo, mais­to, da­žų ir ki­to­se pra­mo­nės sri­ty­se.

Pa­sak Ga­min­to­jų ir im­por­tuo­to­jų aso­cia­ci­jos va­do­vo Alf­re­do Ski­nu­lio, ba­te­ri­jų ir aku­mu­lia­to­rių at­lie­kų su­rin­ki­mo ir tvar­ky­mo sis­te­ma tam­pa vis efek­ty­ves­nė.

„Šian­dien iš 1,5 tūkst. ša­ly­je vei­kian­čių ga­min­to­jų ir im­por­tuo­to­jų jau 880 kar­tu or­ga­ni­zuo­ja šių at­lie­kų tin­ka­mą tvar­ky­mą, vyk­do įvai­rius vi­suo­me­nės švie­ti­mo pro­jek­tus. Ti­ki­mės, kad pa­gal nu­ma­ty­tą at­lie­kų tvar­ky­mo pla­ną su vi­sų mū­sų pa­stan­go­mis šiais me­tais pa­vyks su­rink­ti dau­giau nei 40 proc. ba­te­ri­jų ir aku­mu­lia­to­rių at­lie­kų, o nuo 2016-ųjų – dau­giau nei 45 proc.“ – tei­gė A. Ski­nu­lis.

Gau­su su­nkių­jų metalų

Au­to­mo­bi­lių aku­mu­lia­to­riai iš es­mės ga­li bū­ti per­dir­ba­mi vi­siš­kai – net 98 proc. aku­mu­lia­to­rių su­de­da­mų­jų da­lių vėl ga­li grįž­ti į pra­mo­nės gran­di­nę. Pa­ly­gi­ni­mui, se­nos au­to­mo­bi­lių pa­dan­gos per­dir­ba­mos iki 85 proc., po­pie­rius – 63 proc., gai­vių­jų gė­ri­mų ir alaus skar­di­nės – 58 proc., bu­te­liai iš stik­lo – tik 41 proc. Lie­tu­vai to­liau sėk­min­gai įgy­ven­di­nant Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos nu­ma­ty­tas di­rek­ty­vas per­dir­ba­mų at­lie­kų skai­čius tu­rė­tų di­dė­ti.

Ne­tin­ka­mų nau­do­ti aku­mu­lia­to­rių ne­ga­li­ma mes­ti kar­tu su bui­ti­nė­mis at­lie­ko­mis. Į są­var­ty­nus pa­te­kę, jie pra­de­da ir­ti ir skleis­ti su­nkiuo­sius me­ta­lus, to­kius kaip ni­ke­lis, kad­mis, cin­kas, švi­nas ir kt. Kenks­min­gos me­džia­gos už­ter­šia grun­ti­nius van­de­nis, nuo­di­ja dir­vo­že­mį, au­ga­lus, van­de­nį bei vi­sa, kas gy­va.

Dėl su­nkiai­siais me­ta­lais ir ki­to­mis kenks­min­go­mis at­lie­ko­mis už­terš­tos ap­lin­kos dau­gė­ja kvė­pa­vi­mo ta­kų li­gų, krau­jo­ta­kos, im­uni­nės, ne­rvų sis­te­mos su­tri­ki­mų, ge­nų mu­ta­ci­jų, rep­ro­duk­ci­nės sis­te­mos, on­ko­lo­gi­nių li­gų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami