Senas ar naujas automobilis: kas labiau apsimoka

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-09-07 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-09-07 06:00
Įsigydami naudotą automobilį lietuviai retai skaičiuoja, kiek kainuos jo remontas ir priežiūra.  LŽ archyvo nuotrauka
Nors nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mai au­ga, Lie­tu­vos vai­ruo­to­jams vis dar su­dė­tin­ga at­si­kra­ty­ti ste­reo­ti­po, kad nau­do­tą au­to­mo­bi­lį tu­rė­ti pi­giau nei nau­ją, iš sa­lo­no, tei­gia­ma au­to­mo­bi­lių li­zin­go pa­slau­gas tei­kian­čios bend­ro­vės "UniC­re­dit Lea­sing" pra­ne­ši­me spau­dai.

5 me­tams - 5 kriterijai

Anot jo, abi nuo­mo­nės tu­ri di­de­les pa­lai­kan­čių­jų sto­vyk­las. Dėl to, sa­ko­ma pra­ne­ši­me, „U­niC­re­dit Lea­sing“ Lie­tu­vo­je at­li­ko ty­ri­mą, įro­dan­tį, kad spren­di­mą pri­im­ti pirk­ti nau­ją ar nau­do­tą au­to­mo­bi­lį nė­ra taip su­dė­tin­ga.

„U­niC­re­dit Lea­sing“ Lie­tu­vo­je par­da­vi­mų di­rek­to­riaus Au­ri­mo Kun­cos tei­gi­mu, pri­ėmus spren­di­mą pirk­ti au­to­mo­bi­lį, ki­tas ne­iš­ven­gia­mas spren­di­mas yra pirk­ti nau­ją ar se­ną. „Ne­re­tai vien pa­žiū­rė­jus į pir­ki­mo kai­nų skir­tu­mą, at­sa­ky­mas at­ro­do aki­vaiz­dus, ta­čiau yra ke­li es­mi­niai fak­to­riai, ku­riuos įver­ti­nus ga­li­ma su­si­da­ry­ti pil­ną vaiz­dą ir pri­im­ti tei­sin­gą spren­di­mą. Kiek­vie­nas vai­ruo­to­jas sau tin­ka­miau­sią va­rian­tą ga­li pa­sis­kai­čiuo­ti pats. Te­rei­kia 5 me­tų pers­pek­ty­vo­je įsi­ver­tin­ti 5 aiš­kius kri­te­ri­jus“, – pa­sa­ko­jo A. Kun­ca.

„U­niC­re­dit Lea­sing“ eks­per­tai at­li­ko eks­pe­ri­men­tą pa­si­rin­kę 2 au­to­mo­bi­lius – vie­ną po­pu­lia­riau­sių vi­du­ti­nės kla­sės uni­ver­sa­lų bei 3 du­rų heč­be­ką. Ty­ri­mui bu­vo pa­si­rink­ti nau­ji au­to­mo­bi­liai ir tų pa­čių mo­de­lių 5 me­tų am­žiaus nau­do­ti. Eks­pe­ri­men­to tiks­las – pa­skai­čiuo­ti, ku­riam iš jų per pen­ke­rius me­tus po pir­ki­mo iš­lai­dos bū­tų di­des­nės.

Nau­da - ne tik kainoje

Pen­ke­rių me­tų iš­lai­das au­to­mo­bi­liui, t. y. įsi­gi­ji­mui, pa­lū­ka­noms, de­ga­lams, tech­ni­nei prie­žiū­rai bei re­mon­tui ir drau­di­mui pa­da­li­jus mė­ne­siais jos, skai­čia­vo "UniC­re­dit Lea­sing" ty­rė­jai, nau­jam uni­ver­sa­lui sie­kia 477 eu­rus, nau­jam heč­be­kui – be­veik 303 eu­rus per mė­ne­sį. Nau­do­tas uni­ver­sa­las jo tu­rė­to­jui per mė­ne­sį kai­nuo­tų 324 eu­rus, o nau­do­tas heč­be­kas – 246 eu­rus. Jei­gu įver­ti­nus gau­na­mas pa­ja­mas iš­lai­dų nau­jam ir nau­do­tam 5 me­tų au­to­mo­bi­liui skir­tu­mas vai­ruo­to­jui nė­ra reikš­min­gas, "UniC­re­dit Lea­sing" siū­lo at­siž­velg­ti ir į pi­ni­gi­ne iš­raiš­ka su­nkiau iš­ma­tuo­ja­mus nau­jo au­to­mo­bi­lio pri­va­lu­mus.

„Ne vis­kas ma­tuo­ja­ma pi­ni­gais ar skai­čiais. Ne­rei­kia pa­mirš­ti to­kių svar­bių as­pek­tų, kaip di­des­nis nau­jo au­to­mo­bi­lio sau­gu­mas, jaus­mas vai­ruo­ti ką tik iš sa­lo­no iš­rie­dė­ju­sią ma­ši­ną ar au­to­mo­bi­lio tar­na­vi­mo lai­kas. Pirk­da­mi nau­ją au­to­mo­bi­lį vi­suo­met bū­si­te ti­kri, kad ne­lai­mės at­ve­ju sau­gos pa­gal­vės iš­šaus, kad žie­mą pa­spau­dus šal­tu­kui va­rik­lis už­si­ves, be to, il­gą lai­ką ne­rei­kės ei­ti tech­ni­nės ap­žiū­ros ar pirk­ti nau­jų pa­dan­gų“, – tei­gė A. Kun­ca.

Len­te­lė Nr.1. Pi­ni­gų su­ma (eu­rais), rei­ka­lin­ga vie­nam po­pu­lia­riau­sių Lie­tu­vo­je uni­ver­sa­lų nu­pirk­ti ir išlaikyti

Nau­jas automobilisIš­lai­dų kategorijaNau­do­tas automobilis
19 035Au­to­mo­bi­lio kaina8400
10172,5-3 proc. me­ti­nės pa­lū­ka­nos lizingui817
4290Iš­lai­dos degalams6270
3060„Kas­ko“ draudimas1310
1251Iš­lai­dos au­to­mo­bi­lio prie­žiū­rai ir re­mon­tui per 5 metus2046
29 539Vi­so iš­lai­dų per 5 metus19 538
8400Li­ku­ti­nė au­to­mo­bi­lio par­da­vi­mo kai­na po 5 metų4083
21 139Li­ku­ti­nė su­ma, iš iš­lai­dų at­ėmus li­ku­ti­nę au­to­mo­bi­lio kainą15 455

Šal­ti­nis: "UniC­re­dit Lea­sing".

Len­te­lė Nr.2.. Pi­ni­gų su­ma (eu­rais), rei­ka­lin­ga vie­nam po­pu­lia­riau­sių heč­be­kų Lie­tu­vo­je nu­pirk­ti ir iš­lai­ky­ti 5 metus

Nau­jas automobilisIš­lai­dų kategorijaNau­do­tas automobilis
10 300Au­to­mo­bi­lio kaina6300
5502,5-3 proc. me­ti­nės pa­lū­ka­nos lizingui613
4056Iš­lai­dos degalams4446
1500„Kas­ko“ draudimas900
1251Prie­žiū­ra ir remontas2046
18 137Vi­so iš­lai­dų per 5 metus14 826
6300Par­da­vi­mo kai­na po 5 metų1800
11 837Li­ku­ti­nė su­ma, iš iš­lai­dų at­ėmus au­to­mo­bi­lio par­da­vi­mo kainą13 026

Šal­ti­nis: UniC­re­dit Lea­sing".

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Jeigu  81.7.89.231 2015-09-07 15:22:14
Nėra kur dėti pinigų, galima. Pagal pirmą lentelę skirtumas perkant naują ir naudotą gaunasi 10 000EUR (166EUR/mėn). Kaip man tai pakankami pinigai. Dar užkliuvo 2 eilutė, naudotam lizingo palūkanos didokos. Su visu kitu galima sutikti. O šiaip mokėti virš 500Lt/mėn. vien už "jausmą" brangoka. Jei mašina blogai vedasi už maždaug 100EUR galima nusipirkti naują akumuliatorių :)
1 2  Netinkamas komentaras
propoganda  10.1.69.6 2015-09-07 12:05:56
kaip TSRS laikais..
0 2  Netinkamas komentaras
durniu ieskantiems  78.58.84.210 2015-09-07 11:50:22
perki nauja sukisi 21 % pvm,o as pirkau is USA uz 10 000e 3 m. su visais navarotais dzipas zveris ,o naujas toks kainuoja 45 000 e,tai kas durnas as ar nauju auto pirkejai? uz skirtuma 35000e gali sauniai pagyventi...
1 5  Netinkamas komentaras
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami