Seni autobusų parkai gelbėjasi išradingumu

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-03-30 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-03-30 06:00
Pernai privalomąją techninę apžiūrą iš pirmo karto perėjo vos penktadalis (21,57 proc.) Vilniaus krašte keleivius vežiojančios bendrovės Vilniaus rajono autobusų parko transporto.   Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Pri­va­lo­mą­ją tech­ni­nę ap­žiū­rą (TA) at­lie­kan­čių įmo­nių spe­cia­lis­tai bai­si­si au­to­bu­sų (jie pri­ski­ria­mi M3 kla­sei), ku­riais tei­kia­mos vie­šo­sios pa­slau­gos, būk­le, nes tik ma­ža jų da­lis TA pe­rei­na iš pir­mo kar­to. Vie­šo­jo trans­por­to par­kų va­do­vai at­ker­ta, kad ne vis­kas taip blo­gai, te­rei­kia pa­si­telk­ti iš­ra­din­gu­mą.

Pri­va­lo­mą­ją tech­ni­nę ap­žiū­rą at­lie­kan­čias įmo­nes vie­ni­jan­čios aso­cia­ci­jos „Tran­seks­ta“ tink­la­la­py­je skel­bia­ma, kad 2015 me­tais vos 48,45 proc. M3 kla­sės au­to­bu­sų (dau­giau kaip 5 to­nas sve­rian­čių trans­por­to prie­mo­nių, skir­tų žmo­nėms vež­ti ir tu­rin­čių dau­giau kaip 8 sė­di­mą­sias vie­tas ke­lei­viams bei 1 vie­tą vai­ruo­to­jui) pe­rė­jo TA iš pir­mo kar­to. Dar 2013 me­tais šis ro­dik­lis sie­kė 50,83 pro­cen­to. Ki­ta ver­tus, pa­dė­tis nė­ra to­kia tra­giš­ka, jei pa­ly­gin­tu­me au­to­bu­sų ir ki­tų trans­por­to prie­mo­nių 2015-ųjų re­zul­ta­tus. Pa­vyz­džiui, per­nai iš pir­mo kar­to pe­rei­ti TA pa­vy­ko tik 50,93 proc. leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių (pri­ski­ria­mų M1 ka­te­go­ri­jai), 48,95 proc. mi­kroau­to­bu­sų (N2) ir 50,21 proc. ne dau­giau kaip 2 to­nas sve­rian­čių vi­su­rei­gių (N1).

Blo­giau­sia si­tua­ci­ja – Ša­kiuo­se

Ta­čiau bend­ras M3 ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nių TA pe­rė­ji­mo iš pir­mo kar­to re­zul­ta­tas at­ro­do ge­res­nis tik dėl to, kad į jį, kaip tei­gia „Tran­seks­tos“ spe­cia­lis­tai, įtrau­kia­mi ir ma­žų pri­va­čių įmo­nių, ku­rios nau­do­ja­si nau­jais au­to­bu­sais, ro­dik­liai. Ver­ti­nant vien vie­šą­sias pa­slau­gas tei­kian­čių mies­tų ir ra­jo­nų au­to­bu­sų par­kų re­zul­ta­tus, prieš akis esą iš­ky­la tra­giš­kas vaiz­das.

Kad pa­tvir­tin­tų šį fak­tą, „Tran­seks­ta“ pa­tei­kė at­as­kai­tą, at­spin­din­čią, kaip ša­lies au­to­bu­sų par­kai, ku­rių dau­gu­ma pri­klau­so mies­tų ir ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bėms, pe­rė­jo TA. Vaiz­de­lis iš tie­sų ne­koks. Iš vi­so at­as­kai­to­je mi­ni­ma 541 Lie­tu­vos įmo­nė, 37 jų – au­to­bu­sų bend­ro­vės, val­do­mos sa­vi­val­dy­bių. Iš jų tik 4 (!) per­nai su­ge­bė­jo įveik­ti TA bar­je­rą taip, kad re­zul­ta­tas bū­tų ge­res­nis ar bent jau ly­gus vi­sos ša­lies M3 ka­te­go­ri­jos trans­por­to vi­dur­kiui (48,45 proc.). Tai – UAB Skuo­do au­to­bu­sų sto­tis (2015 me­tais iš pir­mo kar­to TA pe­rė­jo 95,12 proc. jos au­to­bu­sų), nau­ju par­ku gar­sė­jan­tis Klai­pė­dos au­to­bu­sų par­kas (89,1 proc.), bend­ro­vės „Kau­no au­to­bu­sai“ (74,52 proc.), „Tra­kų au­to­bu­sai“ (74,62 proc.) ir Ku­piš­kio au­to­bu­sų par­kas (48 proc.).

Li­ku­sių 33 sa­vi­val­dy­bėms pri­klau­san­čių įmo­nių re­zul­ta­tai pra­stes­ni už Lie­tu­vos vi­dur­kį. Ke­tu­rių blo­giau­sių par­kų (Bir­žų, Ro­kiš­kio, Šir­vin­tų ir Ša­kių) net 10 proc. au­to­bu­sų 2015-ai­siais ne­su­ge­bė­jo pe­rei­ti TA iš pir­mo kar­to. Pra­sčiau­sią re­zul­ta­tą par­odė Ša­kių au­to­bu­sų par­kas. Per­nai vos 3,23 proc. šios vie­šą­sias pa­slau­gas tei­kian­čios įmo­nės trans­por­to įvei­kė TA bar­je­rą iš pir­mo kar­to.

Nuo de­fek­to iki tra­ge­di­jos – vie­nas žingsnis

LŽ pri­me­na, kad vi­siš­kai nau­jų M3 ka­te­go­ri­jos au­to­bu­sų pri­va­lo­mo­ji tech­ni­nė ap­žiū­ra at­lie­ka­ma po me­tų, kai trans­por­to prie­mo­nės bu­vo įre­gis­truo­tos Lie­tu­vo­je. Vė­liau au­to­bu­sų TA pri­va­lo­ma kas pu­sę me­tų.

Pa­sak „Tran­seks­tos“ spe­cia­lis­tų, daž­nes­nių tech­ni­nių ap­žiū­rų pir­miau­sia rei­kia to­dėl, kad bū­tų mak­si­ma­liai ap­sau­go­ti vie­šuo­ju trans­por­tu va­ži­nė­jan­tys žmo­nės. Juk mil­ži­niš­kas skir­tu­mas tarp ne­lai­mės mas­to, ku­ris skai­čiuo­ja­mas, pa­vyz­džiui, nuo ke­lio py­li­mo nu­rie­dė­jus leng­va­jam au­to­mo­bi­liui ir to­kią pat ava­ri­ją pa­ty­rus au­to­bu­sui, ku­riuo ga­li va­žiuo­ti net ke­lios de­šim­tys žmo­nių. Dau­ge­liu at­ve­jų dėl tra­ge­di­jos kal­ta ir blo­ga trans­por­to prie­mo­nių būk­lė.

Na­cio­na­li­nės ve­žė­jų au­to­mo­bi­lių ke­liais aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ ke­lei­vi­nio trans­por­to va­do­vas Eu­ge­ni­jus Sto­lo­vic­kis yra mi­nė­jęs, kad mies­to ir vie­ti­nio su­si­sie­ki­mo au­to­bu­sų bei tro­lei­bu­sų būk­lę daug le­mia šios tech­ni­kos „am­žius“. E. Sto­lo­vic­kio duo­me­ni­mis, „Li­na­vai“ pri­klau­san­čio­se su­si­sie­ki­mo įmo­nė­se šiuo me­tu vie­ti­niais marš­ru­tais ke­lei­vius ve­ža 2854 au­to­bu­sai ir tro­lei­bu­sai. Net 74 proc. jų yra se­nes­ni nei 10 me­tų. Ža­da­ma, kad už 2014–2020 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šas (43,4 mln. eu­rų) bus nu­pirk­ta 120 nau­jų sau­gių elek­tri­nių ir hib­ri­di­nių au­to­bu­sų. Bet tai – tik la­šas jū­ro­je.

Pa­sak E. Sto­lo­vic­kio, la­bai pra­sta pa­dė­tis ir di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se. „Li­na­vos“ ke­lei­vi­nio trans­por­to va­do­vas tei­gė, jog net 81 proc. Vil­niu­je eksp­loa­tuo­ja­mų au­to­bu­sų ir tro­lei­bu­sų yra se­nes­ni nei 10 me­tų, Kau­ne to­kio „am­žiaus“ trans­por­tas su­da­ro 78 pro­cen­tus.

„Tran­seks­tos“ at­as­kai­ta at­sklei­džia, kad pra­ėju­siais me­tais iš di­džių­jų mies­tų blo­giau­siai per tech­ni­nes ap­žiū­ras pa­si­ro­dė Aukš­tai­ti­jos sos­ti­nė. Iš pir­mo kar­to TA pe­rė­jo tik 25,57 proc. UAB Pa­ne­vė­žio au­to­bu­sų par­ko M3 ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nių. Klai­pė­dos ir Kau­no re­zul­ta­tai bu­vo pa­ly­gin­ti ne­blo­gi, o štai Vil­niaus vie­šo­jo trans­por­to – ly­gus 36,57 proc., Šiau­lių bend­ro­vės „Bus­tu­ras“ – 44,11 pro­cen­to.

Nau­ja tech­ni­ka le­mia ne vis­ką?

Vis dėl­to „Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­ti kai ku­rių ša­lies au­to­bu­sų par­kų va­do­vai bu­vo ne­lin­kę su­tik­ti, kad Lie­tu­vos mies­to ir vie­ti­nio su­si­sie­ki­mo trans­por­to pa­dė­tis to­kia jau blo­ga. „Ar pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus gir­dė­jo­te apie tai, kad nors vie­nas mies­to ar ra­jo­no au­to­bu­sas dėl blo­gos tech­ni­nės būk­lės bū­tų pa­te­kęs į skau­džią ava­ri­ją, per ku­rią bū­tų žu­vę žmo­nių? To­kių eis­mo įvy­kių ti­krai ne­pa­si­tai­kė“, – pa­brė­žė ne vie­nas va­do­vas. To­dėl, anot jų, ne vis­ką ga­li­ma spręs­ti iš to, ar au­to­bu­sai pe­rei­na TA iš pir­mo kar­to ir kiek jiems me­tų.

Par­adok­sas, bet šiuos žo­džius pa­tvir­ti­na ir kai ku­rie „Tran­seks­tos“ skai­čiai. Iš jų aiš­kė­ja, kad, pa­vyz­džiui, daug nau­jes­nę tech­ni­ką eksp­loa­tuo­jan­čio­se pri­va­čio­se bend­ro­vė­se Vil­niaus To­li­mo­jo su­si­sie­ki­mo kom­pa­ni­jo­je (TOKS) ir Kau­no „Kau­tro­je“ pa­dė­tis nė­ra jun­ta­mai ge­res­nė nei sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­se. Per­nai iš pir­mo kar­to TA pe­rė­jo tik 46,67 proc. TOKS au­to­bu­sų, „Kau­tros“ – 47,21 pro­cen­to. Abie­jų bend­ro­vių re­zul­ta­tas yra ma­žes­nis už ša­lies vi­dur­kį.

Nau­ju trans­por­tu tvir­ti­no ne­ga­lįs pa­si­gir­ti ir 2015 me­tais ge­riau­siai tarp Lie­tu­vos au­to­bu­sų par­kų pe­rei­nant TA iš pir­mo kar­to pa­si­ro­džiu­sios Skuo­do au­to­bu­sų sto­ties di­rek­to­rius Ri­man­tas Pa­brė­ža. Jis „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė, kad įmo­nė tu­ri 21 nau­do­tą au­to­bu­są, bet da­lis jų – dar so­vie­ti­nių lai­kų pa­li­ki­mas. „Ta­čiau du kar­tus į tech­ni­nių ap­žiū­rų cen­trą sten­gia­mės ne­va­žiuo­ti. TA be­veik vi­suo­met pe­rei­na­me iš pir­mo kar­to“, – dės­tė bend­ro­vės va­do­vas.

Jo tei­gi­mu, sėk­mės pa­slap­tis pa­pras­ta. „Prieš ke­le­rius me­tus at­li­ko­me ty­ri­mą ir nu­sta­tė­me, kad dau­giau­sia TA kon­tro­lie­rių nu­ro­do­mų trū­ku­mų su­si­ję su au­to­bu­sų stab­džių sis­te­mo­mis. Bet mū­sų įmo­nės me­cha­ni­kai be spe­cia­lios tech­ni­kos jų ap­tik­ti ne­ga­lė­jo. Kai įsi­gi­jo­me stab­džių pa­ti­kros sten­dą, prob­le­mos iš pir­mo kar­to pe­rei­ti TA ne­be­li­ko“, – sa­kė R. Pa­brė­ža.

Blo­giau­sią re­zul­ta­tą Lie­tu­vo­je, „Tran­seks­tos“ pa­teik­tais duo­me­ni­mis, 2015-ai­siais pa­gal TA pe­rė­ji­mą iš pir­mo kar­to par­odžiu­sio Ša­kių au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­rius To­mas Po­vi­lai­tis ir­gi su­ti­ko, kad jo va­do­vau­ja­mai įmo­nei la­bai pra­ves­tų stab­džių pa­ti­kros sten­das. Tik pa­pras­čiau­siai ne­iš­ga­li jo nu­pirk­ti. „Nau­do­tas sten­das kai­nuo­ja nuo 8,7 tūkst. eu­rų, nau­jas – dvi­gu­bai dau­giau. Jei leis­tų ga­li­my­bės, ir įsi­gy­tu­me. Bet jos ne­lei­džia“, – dip­lo­ma­tiš­kai kal­bė­jo T. Po­vi­lai­tis, ku­rio įmo­nės 100 proc. ak­ci­jų val­do Ša­kių sa­vi­val­dy­bė.

Ta­čiau vers­li­nin­kas pri­si­pa­ži­no nau­do­jan­tis ki­tą gud­ry­bę. „Mes ne­ruo­šia­me trans­por­to prie­mo­nių prieš TA. Tie­siog nu­va­žiuo­ja­me į tech­ni­nės ap­žiū­ros cen­trą, kon­tro­lie­riai su­ra­šo trū­ku­mus, ta­da juos ša­li­na­me ir vėl ban­do­me lai­mę. Pa­pras­tai an­tro kar­to už­ten­ka, kad pus­me­čiui gau­tu­me TA. Gal­būt sta­tis­ti­ko­je dėl to ne­la­bai gra­žiai at­ro­do­me, ta­čiau su­tau­po­me ir lai­ko, ir įmo­nės lė­šų“, – aiš­ki­no T. Po­vi­lai­tis.

UAB Ro­kiš­kio au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­rius Va­len­ti­nas Rep­čys pa­žy­mė­jo, kad pa­na­šiai el­gia­si dau­gu­ma ša­lies vie­šo­jo trans­por­to įmo­nių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Nevažiuojantis  78.58.89.171 2016-03-30 18:16:04
Na tikras išradingumas, bet mūsų parke dar geriau,TA praeina iš kokio 5-7 karto ir tai tik su chemijos pagalba,ištrynę stabdžių būgnus ir kaladėles kanifolija ir stengdamiesi iki TA stoties atvažiuoti nestabdant. O čia tai pasiekimas.,o kad pameta važiuodami traukes tai maža čia naujiena.
0 0  Netinkamas komentaras
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami