Seniems automobiliams – registracijos pinklės

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-11-05 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-11-05 06:00
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rio­mis bu­vo at­ver­tas ke­lias ma­si­niam ne­tvar­kin­gų ir ne­apd­raus­tų trans­por­to prie­mo­nių iš­re­gis­tra­vi­mui, su­kė­lė ir mai­ša­ties. Į iš­re­gis­tra­vi­mo mės­ma­lę pa­te­ko ir da­lis is­to­ri­nių ko­lek­cio­nuo­ja­mų ma­ši­nų.

Ne vie­ną trans­por­to prie­mo­nę tu­rin­tis bu­vęs Sei­mo na­rys An­ta­nas Ne­dzins­kas pa­tei­kė ke­le­tą pa­vyz­džių, į ko­kias ab­sur­diš­kas si­tua­ci­jas ga­li įstum­ti nau­jo­ji tvar­ka. Šiuo me­tu ūki­nin­kau­jan­tis pa­šne­ko­vas pa­sa­ko­jo iš anks­to pri­si­jun­gęs prie elek­tro­ni­nių val­džios var­tų ir pa­ma­tęs vi­są sa­vo trans­por­to prie­mo­nių są­ra­šą bei jų sta­tu­są. Jis sa­kė no­rė­jęs kai ku­rias ma­ši­nas iš­re­gis­truo­ti, ki­tų re­gis­tra­ci­ją pri­stab­dy­ti, ta­čiau ne­slė­pė vė­liau ne­pa­no­ręs to da­ry­ti ir mo­kė­ti 8 li­tų, kai su­pra­tęs, jog „Re­gi­tra“ tai pa­da­rys ne­mo­ka­mai. Už au­to­mo­bi­lių iš­re­gis­tra­vi­mą in­ter­ne­tu bū­tų rei­kė­ję mo­kė­ti 8, o no­rint at­nau­jin­ti re­gis­tra­ci­ją - dar 8 li­tus. At­vy­kus į „Re­gi­tros“ pa­da­li­nį bū­tų te­kę ne tik gaiš­ti lai­ką ke­lio­nei bei lau­ki­mui ei­lė­je, bet ir su­mo­kė­ti 10 li­tų už kiek­vie­no au­to­mo­bi­lio iš­re­gis­tra­vi­mą.

At­ėjo šūs­nis laiškų

Ne­sus­tab­dęs re­gis­tra­ci­jos, pa­šne­ko­vas „ne­te­ko“ dži­po, ku­rį nau­do­ja tik žie­mos se­zo­nu. Au­to­mo­bi­lis tu­rė­jo ga­lio­jan­čią tech­ni­nę ap­žiū­rą, ta­čiau tą se­zo­ną bu­vo ne­apd­raus­tas. „Dar vie­nu au­to­mo­bi­liu iš­va­žiuo­ju tik iš­skir­ti­nė­mis pro­go­mis, jo tech­ni­nė ap­žiū­ra at­lik­ta, bet au­to­mo­bi­lis ne­apd­raus­tas, tad jo re­gis­tra­vi­mas bu­vo pri­stab­dy­tas. Ne­se­niai jį apd­rau­džiau - no­rė­jau vie­ną die­ną juo pa­ke­liau­ti. Ta­čiau pa­gal nau­ją­ją tvar­ką vis tiek esu pa­žei­dė­jas: nors au­to­mo­bi­lis ne­iš­re­gis­truo­tas, tu­rė­čiau su­stab­dy­ti jo iš­re­gis­tra­vi­mo pri­stab­dy­mą“, - kal­bė­jo pa­šne­ko­vas.

Esą ne­no­rint pa­žeis­ti įsta­ty­mų ten­ka vis­ką nu­ro­dy­ti „Re­gi­tros“ sis­te­mo­je ir kiek­vie­ną kar­tą vis su­mo­kė­ti.

Au­to­mo­bi­lio iš­re­gis­tra­vi­mą ga­li­ma su­stab­dy­ti il­giau­siai me­tams. Bet žmo­nėms, tu­rin­tiems ke­lis se­no­vi­nius au­to­mo­bi­lius, ku­riuos no­ri res­tau­ruo­ti, re­gis­tra­ci­jos stab­dy­mas esą ne­ten­ka pra­smės, nes per me­tus ne­spė­ja­ma jų su­tvar­ky­ti.

Be to, A. Ne­dzins­ką nu­ste­bi­no tai, kad "Re­gi­tra“ įspė­ji­mus ir in­for­ma­ci­ją siun­čia pa­štu. „Ga­vau šūs­nį laiš­kų, ku­rių tu­ri­nys ne­sis­ki­ria, tik nu­ro­dy­tas vis ki­to man pri­klau­san­čio au­to­mo­bi­lio vals­ty­bi­nis nu­me­ris. Kam rei­kia švais­ty­ti pi­ni­gus pa­štui, jei at­si­da­ręs el. val­džios var­tus kiek­vie­nas ga­li ma­ty­ti įra­šus apie sa­vo ma­ši­nas. Bent jau į vie­ną laiš­ką vis­ką su­ra­šy­tų, jei no­ri tik tra­di­ci­niu pa­štu, o ne elek­tro­ni­niu bū­du ar SMS ži­nu­te in­for­muo­ti“, - svars­tė pa­šne­ko­vas.

Nuo­sa­vy­bės tei­sė nedingsta

A. Ne­dzins­ko tei­gi­mu, nau­jo­ji re­gis­tra­ci­jos tvar­ka ne tik su­ke­lia prob­le­mų są­ži­nin­giems pi­lie­čiams, bet ir at­ve­ria lais­vą ke­lią va­gims bei su­kčiams. „Jei au­to­mo­bi­lis bus pa­vog­tas, ko­kius in­den­ti­fi­ka­vi­mo ženk­lus tu­rė­siu pra­neš­ti po­li­ci­jai? Kaip par­ei­gū­nai ras vog­tą au­to­mo­bi­lį, jei jis bus be vals­ty­bi­nių nu­me­rių? Juk ati­da­ry­ti už­ra­kin­tą au­to­mo­bi­lį po­li­ci­nin­kas ne­tu­ri tei­sės, o iden­ti­fi­ka­ci­niai au­to­mo­bi­lio ženk­lai - tik vi­di­nė­je au­to­mo­bi­lio da­ly­je. Va­gims taps pa­pras­čiau au­to­mo­bi­lius da­li­mis iš­rink­ti. Be to, „Re­gi­tra“ ne­at­sa­ko, kiek lai­ko sau­gos iš­re­gis­truo­to au­to­mo­bi­lio nu­me­rius, per kiek lai­ko juos rei­kia grą­žin­ti. Iš­re­gis­truo­tą au­to­mo­bi­lį vėl už­re­gis­truo­ti kai­nuos per 40 li­tų. Bet jei „Re­gi­tra“ iš­duos ir nau­jus nu­me­rius, tuo­met kai­nuos jau per 100 li­tų. O ko­dėl rei­kė­tų mo­kė­ti už nau­jus nu­me­rius, jei au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas už juos jau yra su­mo­kė­jęs?“ - kal­bė­jo A. Ne­dzins­kas.

VĮ „Re­gi­tra“ duo­me­ni­mis, 2014 me­tų lie­pos 1 die­ną Lie­tu­vo­je bu­vo re­gis­truo­ta per 900 tūkst. įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų ne­ati­tin­kan­čių ke­lių trans­por­to prie­mo­nių. Šių trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kams ir val­dy­to­jams in­di­vi­dua­lūs pra­ne­ši­mai apie nu­ma­to­mą iš­re­gis­tra­vi­mą ne­bu­vo siun­čia­mi, ta­čiau bend­ras pers­pė­ji­mas apie tai bu­vo pa­teik­tas in­ter­ne­te, per te­le­vi­zi­ją, ra­di­ją ir spau­do­je.

„Iš­re­gis­tra­vus trans­por­to prie­mo­nę, tur­ti­nės tei­sės ne­si­kei­čia - ji ir to­liau lie­ka sa­vi­nin­ko nuo­sa­vy­bė, ta­čiau ji eli­mi­nuo­ja­ma iš vie­šo­jo eis­mo. Sa­vo nuo­žiū­ra ją ga­li­ma par­duo­ti, do­va­no­ti ar pan. Nu­sta­ty­ta tvar­ka at­li­kus jos pri­va­lo­mą­ją tech­ni­nę ap­žiū­rą, apd­rau­dus pri­va­lo­muo­ju drau­di­mu ir tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka įre­gis­tra­vus, ga­li­ma vėl su ja va­ži­nė­ti“, - in­for­ma­vo „Re­gi­tros“ at­sto­vė Lai­mu­tė Užu­pė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
pirmas mostas  213.164.113.236 2014-11-05 13:50:17
Pirmiausia turėjo būti išregistruotos didžiojo LR Seimo narių mašinytės. Pradėti nuo balsavusių už.
0 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je smar­kiai iš­au­go ser­ga­mu­mas ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis, an­tra­die­nį pa­skel­bė Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tras (ULAC).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami