Senjorai per metus sukėlė beveik tūkstantį avarijų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-04-16 08:58
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-04-16 08:58
Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
1 iš 12 eis­mo įvy­kių Lie­tu­vos ke­liuo­se su­ke­lia pen­si­nio am­žiaus vai­ruo­to­jai – tai pa­tvir­ti­na Eu­ro­pos drau­di­mo bend­ro­vės „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je sta­tis­ti­ka.

Per pra­ėju­sius me­tus bend­ro­vė fik­sa­vo maž­daug 1 tūkst. sen­jo­rų su­kel­tų ava­ri­jų, šiek tiek ma­žiau vai­ruo­jan­čių pen­si­nin­kų į eis­mo įvy­kius pa­kliu­vo dėl ki­tų vai­ruo­to­jų kal­tės. Tie­sa, drau­di­kai pa­ste­bi, kad sen­jo­rų su­ke­lia­mi eis­mo įvy­kiai dėl jiems bū­din­go at­sar­gu­mo nė­ra di­de­li, to­dėl ir pa­da­ro­ma ža­la – san­ty­ki­nai ma­žes­nė. Pa­vyz­džiui, „ER­GO In­su­ran­ce“ per me­tus už sen­jo­rų su­kel­tas ava­ri­jas Lie­tu­vo­je iš­mo­kė­ta 1,9 mln. li­tų ža­lų su­ma su­da­ro vos ke­lis pro­cen­tus vi­sų ža­lų.

Pa­sak „ER­GO In­su­ran­ce“ ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo di­rek­to­riaus Bal­ti­jos ša­ly­se Aud­riaus Pil­či­co, sen­jo­rams pa­tir­ties ti­krai ne­stin­ga, ta­čiau daž­nai juos pa­ve­da am­žiaus prob­le­mos ir kas­die­nės pra­kti­kos sto­ka. Tai ypač bū­din­ga da­bar­ti­niam me­tų lai­kui, kai ke­liuo­se pa­dau­gė­ja žie­mos se­zo­nu ne­va­ži­nė­jan­čių vai­ruo­to­jų.

Daž­niau­siai eis­mo įvy­kių kal­ti­nin­kais tam­pa pen­si­nio am­žiaus vy­rai. Ly­gi­nant su mo­te­ri­mis, jie per 2013 me­tus su­kė­lė 4 kar­tus dau­giau ava­ri­jų. Pa­sak drau­di­mo bend­ro­vės Lie­tu­vo­je ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo eks­per­tų, tą le­mia na­tū­ra­lios prie­žas­tys: vai­ruo­jan­ti mo­te­ris prieš ke­lis de­šimt­me­čius – ga­na re­tas reiš­ki­nys, to­dėl di­džio­ji vy­res­nių vai­ruo­to­jų da­lis yra vy­rai. Be to, mo­te­rys, su­lau­ku­sios vy­res­nio am­žiaus, daž­niau aps­kri­tai at­si­sa­ko vai­ra­vi­mo ar­ba ke­ly­je el­gia­si itin at­sar­giai.

„Vy­res­nio­ji vai­ruo­to­jų kar­ta yra ti­krai ver­ta ki­tų pa­gar­bos. Šie vai­ruo­to­jai pa­pras­tai jau­čia di­des­nę at­sa­ko­my­bę, nuo­sek­liau lai­ko­si Ke­lių eis­mo tai­syk­lių ir sten­gia­si puo­se­lė­ti eis­mo kul­tū­rą. Tei­gia­mai eis­mo įvy­kių sta­tis­ti­ką vei­kia ir as­me­ny­bės bran­da – sen­jo­rai re­čiau sku­ba, ke­ly­je yra leng­viau nu­spė­ja­mi, va­žiuo­ja lė­čiau, nors tai ir ke­lia kai ku­rių vai­ruo­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą“, - sa­ko A.Pil­či­cas. Pa­sak jo, daž­niau pa­si­tai­ko prob­le­mų, kai eis­mo są­ly­gos tam­pa su­dė­tin­gos: tam­siu par­os me­tu, esant pū­gai ar rū­kui, at­si­dū­rus trans­por­to spūs­ty­je.

Dau­giau­siai eis­mo įvy­kių vy­res­nio am­žiaus vai­ruo­to­jai su­ke­lia dėl su­lė­tė­ju­sios reak­ci­jos. Pa­ste­bi­ma, kad su am­žiu­mi da­ro­si su­nkiau orien­tuo­tis ir grei­tai įver­tin­ti ki­tų eis­mo da­ly­vių veiks­mus. Kaip pa­vyz­dį, A.Pil­či­cas pa­tei­kia ku­rio­zi­nę ava­ri­ją pra­ėju­siais me­tais, kai gar­baus am­žiaus vai­ruo­to­jas dvi­pu­sio eis­mo ke­ly­je, lenk­da­mas ki­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pas­te­bė­jo pės­tie­siems skir­tos sau­gu­mo sa­le­lės. Sen­jo­ro vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis ją per­va­žia­vo, su­ga­di­no ženk­lus. Lai­mei, su­ža­lo­ji­mų ir au­kų tą­kart pa­vy­ko iš­veng­ti.

Me­di­kai pri­ta­ria drau­di­kų pa­ste­bė­ji­mui, kad pen­si­nio am­žiaus vai­ruo­to­jų reak­ci­ja ir orien­ta­ci­ja blo­ges­nė, ta­čiau nė­ra ka­te­go­riš­ki. Kaip tei­gia Vil­niaus An­ta­kal­nio po­lik­li­ni­kos šei­mos gy­dy­to­ja Re­na­ta Mi­se­vi­čie­nė, su am­žiu­mi vi­sų mū­sų kon­cen­tra­ci­ja na­tū­ra­liai ma­žė­ja, ta­čiau ne­ga­li­ma pa­sa­ky­ti nuo ko­kio kon­kre­čiai am­žiaus vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lio jau ne­be­ga­li­ma.

„Kiek­vie­no žmo­gaus si­tua­ci­ja yra in­di­vi­dua­li, to­dėl kiek­vie­nu at­ve­ju, įta­rus dė­me­sio su­tri­ki­mą, yra at­lie­ka­mi dė­me­sio ir kon­cen­tra­ci­jos tes­tai. Pa­si­tai­ko, jog aš­tuo­nias­de­šimt­me­čiai tes­tą iš­lai­ko pui­kiau nei tar­kim še­šias­de­šimt­me­čiai – ne vis­kas pri­klau­so nuo am­žiaus, bet ir nuo li­gų, ku­rios blo­gi­na pro­ti­nius su­ge­bė­ji­mus, o kar­tu truk­do ir vai­ruo­ti“, – sa­ko R.Mi­se­vi­čie­nė.

Drau­di­kai pa­ta­ria vy­res­nio am­žiaus vai­ruo­to­jams ne­lauk­ti ava­ri­nių si­tua­ci­jų ir pa­ju­tus se­nat­vi­nius re­gė­ji­mo bei reak­ci­jos simp­to­mus kreip­tis į me­di­kus. Sen­jo­rams, ku­rie prie vai­ro sė­da re­čiau, yra pa­tar­ti­na iš anks­to su­pla­nuo­ti sa­vo marš­ru­tą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Via  79.132.163.192 2014-04-18 11:21:10
11 iš 12 avarijų atlieka jaunimas ir subrendėliai, jos kraupesnės, sužalojimai didesni. Ar nevertėtų leisti vairuoti tik nuo 55-erių? Ko gera, 0,5 avarijos iš tų dvylikos (gal penkiolikos) padaro policininkai, gal reiktų pagalvoti apie draudimus policininkams vairuoti? O klausimas turėtų būti kitoks: kuri dalis iš atskiros socialinės grupės vairuotojų daro avarijas (Kiek % pensininkų, policininkų, ar jaunimo iš visų pensininkų, policininkų, jaunuolių nusižengia?)
2 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami