Sergančio vairuotojo reakcija kelyje – it vidutiniškai apgirtusio

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-01-23 06:30
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-01-23 06:30
1loveto.com nuotrauka
Stip­rus ne­ga­la­vi­mas vai­ruo­jant trans­por­to prie­mo­nės val­dy­to­jo bud­ru­mą bei reak­ci­jos lai­ką ke­ly­je su­ma­ži­na it iš­gė­rus.  Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ke­lių eis­mo tai­syk­lė­se pa­brėž­ta, kad su­sir­gus ar pa­var­gus, jei­gu dėl to ga­li kil­ti pa­vo­jus eis­mo sau­gu­mui, vai­ruo­ti drau­džia­ma. Me­di­kai an­tri­na, jog karš­čiuo­jant, pa­ju­tus ūmius skaus­mus, gal­vos svai­gi­mą, esant la­bai su­si­jau­di­nus, iš­ti­kus hi­per­ten­zi­nei kri­zei ar šir­dies rit­mo su­tri­ki­mams, už vai­ro sės­ti ne­va­lia.

„Mū­sų ša­ly­je šiuo me­tu daug kal­ba­ma apie ne­blai­vios vi­suo­me­nės prob­le­mą. Drau­di­mo bend­ro­vė fik­suo­ja daug eis­mo įvy­kių dėl iš­gė­ru­sių as­me­nų ne­at­sar­gu­mo. Ta­čiau pa­mirš­ta­me dar vie­ną di­de­lę eis­mo įvy­kių „kal­ti­nin­kę“ – li­gą. Šią ava­ri­jų prie­žas­tį dau­gu­ma vai­ruo­to­jų bei ke­lių eis­mo tai­syk­lių ser­gė­to­jų ne­re­tai ig­no­ruo­ja ar jos ne­ga­li su­kon­tro­liuo­ti. Už­sie­ny­je at­lik­ti tes­tai par­odė, kad ser­gan­čio žmo­gaus ge­bė­ji­mai vai­ruo­ti ga­li bū­ti pri­ly­gin­ti vai­ruo­to­jui, ku­riam nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis gir­tu­mo laips­nis. Me­di­kai an­tri­na, kad to­kio vai­ruo­to­jo reak­ci­ja su­pras­tė­ja 10–20 proc., ly­gi­nant su svei­ku žmo­gu­mi“, – tei­gia BTA Eks­per­ti­zių sky­riaus va­do­vas And­rius Žiu­ke­lis.

A. Žiu­ke­lis pa­ste­bi, kad po­li­ci­ja gir­tus ar aps­vai­gu­sius vai­ruo­to­jus ga­li pa­ti­krin­ti ir nu­baus­ti, ta­čiau ser­gan­čio žmo­gaus su­draus­min­ti jie pra­ktiš­kai ne­ga­li. To­dėl pa­tys vai­ruo­to­jai tu­rė­tų bū­ti są­mo­nin­gi bei ne­kel­ti pa­vo­jaus sau ir ki­tiems eis­mo da­ly­viams. Stai­ga stip­riai su­ne­ga­la­vus ne­re­tai ga­li­ma pa­pra­šy­ti ko­le­gų ar drau­gų, kad par­vež­tų na­mo ar­ba bent jau par­vai­ruo­tų au­to­mo­bi­lį, ga­lų ga­le, ga­li­ma vie­ną kar­tą grįž­ti na­mo tak­si. Pa­sak eks­per­to, ypač svar­bu tai pri­si­min­ti ar­tė­jant tra­di­ci­niam gri­po se­zo­nui šal­tuo­ju me­tu.

Yra li­gų, ku­rio­mis ser­gant, vai­ruo­ti draudžiama

Me­di­ci­nos diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo cen­tro vi­daus li­gų gy­dy­to­ja Mil­da Sei­bu­tie­nė at­krei­pia dė­me­sį, kad yra li­gų ir svei­ka­tos prob­le­mų, dėl ku­rių yra ri­bo­ja­ma tei­sė vai­ruo­ti. Tai tam ti­kro laips­nio re­gė­ji­mo su­tri­ki­mai, kai ku­rios akių li­gos, kaip akis­pū­džio pa­ki­ti­mai, stip­rūs klau­sos su­tri­ki­mai, kai ku­rios šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gos: aukš­to laips­nio hi­per­ten­zi­ja, tu­rint rit­mo sti­mu­lia­to­rių, su­nki cu­kra­li­gės for­ma, ne­uro­lo­gi­nės li­gos: epi­lep­si­ja ar­ba lie­ka­mie­ji reiš­ki­niai po per­sirg­tų li­gų, psi­chi­kos ir el­ge­sio su­tri­ki­mai.

Be to, pa­sak Mil­dos Sei­bu­tie­nės, svar­bu, ko­kiai vai­ruo­to­jų gru­pei pri­klau­so trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jai: ar vai­ruo­ja in­di­vi­dua­lią trans­por­to prie­mo­nę, ar ve­žio­ja ke­lei­vius. Nuo to taip pat pri­klau­so tei­sės vai­ruo­ti ri­bo­ji­mai, jei ser­ga­ma tam ti­kro­mis li­go­mis.

Jei­gu svaigs­ta gal­va, sto­ki­te ša­li­ke­lė­je!

Me­di­kės tei­gi­mu, ne­de­rė­tų vai­ruo­ti ir po trum­pa­lai­kių svei­ka­tos su­tri­ki­mų, kol ne­at­sis­ta­tė įpras­ta pa­cien­to būk­lė. Po ref­rak­ci­nių ope­ra­ci­jų, au­sų ope­ra­ci­jų, epi­lep­si­jos prie­puo­lio, są­mo­nės su­tri­ki­mo epi­zo­do pa­gal nu­ro­dy­mus ne­ver­tė­tų sės­ti už vai­ro nuo 6 mė­ne­sių iki 2 me­tų. Vis tik kiek­vie­na si­tua­ci­ja yra in­di­vi­dua­li ir ga­lu­ti­nį spren­di­mą pri­ima gy­dy­to­jai spe­cia­lis­tai.

„Jei pa­ju­to­te mir­gė­ji­mą aky­se ar­ba pra­dė­jo svaig­ti gal­va, su­tri­ko pe­ri­fe­ri­nis ma­ty­mas, pra­dė­jo tirp­ti ran­kų, ko­jų ga­lū­nės, stai­ga su­tri­ko koor­di­na­ci­ja, pa­ju­to­te stip­rų pra­kai­ta­vi­mą ar silp­nu­mą bei stip­rų gal­vos skaus­mą ir py­ki­ni­mą, prie vai­ro griež­tai ne­sės­ki­te, o jei vai­ruo­ja­te, kuo grei­čiau su­sto­ki­te ša­li­ke­lė­je“, – įspė­ja gy­dy­to­ja M. Sei­bu­tie­nė.

Me­di­kei an­tri­na ir BTA Eks­per­ti­zių sky­riaus va­do­vas, pa­sak jo, vai­ruo­to­jų ne­at­sa­kin­gu­mo prie­žas­tis daž­nai sly­pi jų po­žiū­ry­je: „Aš juk to­li ne­va­žiuo­siu, čia pat tik iki na­mų. To­dėl nie­ko bai­saus ne­nu­tiks.“ To­kia pa­čia lo­gi­ka va­do­vau­ja­si ir ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai. Abe­jais at­ve­jais pa­si­tai­ko krau­pių ava­ri­jų, ku­rių pa­sek­mės – la­bai liūd­nos.

Ru­si­jos ke­liuo­se daž­nai pa­si­tai­ko skau­džių eis­mo įvy­kių dėl ligos

Vi­sai ne­se­niai Len­ki­jo­je 30 me­tų vil­ki­ko vai­ruo­to­jas iš Lie­tu­vos ke­ly­je pra­ra­do są­mo­nę ir su­kė­lė di­de­lį eis­mo įvy­kį. Ne­val­do­mas vil­ki­kas iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nę eis­mo juo­stą ir rė­žė­si į at­va­žiuo­jan­čius leng­vuo­sius au­to­mo­bi­lius. Į li­go­ni­nę iš­vež­ta daug su­žeis­tų­jų, skai­čiuo­ja­mos tūks­tan­ti­nės iš­mo­kos nu­ken­tė­ju­sie­siems.

Pa­sak BTA Eks­per­ti­zių sky­riaus va­do­vo, daug ne­lai­mių dėl vai­ruo­to­jų svei­ka­tos nu­tin­ka Ru­si­jos ke­liuo­se. Ma­tyt, šio­je ša­ly­je vai­ruo­to­jai ma­žiau sau­go svei­ka­tą, to­dėl nu­ken­čia jie pa­tys ir ap­lin­ki­niai. Drau­di­mo bend­ro­vė už­re­gis­tra­vo ne­ma­žai ža­lų, kuo­met Ar­ti­mų­jų Ry­tų vai­ruo­to­jams stai­ga su­tri­kus svei­ka­tai, jų val­do­mos trans­por­to prie­mo­nės iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nę eis­mo juo­stą ar su­sker­sa­vo vi­du­ry­je ke­lio ir su­kė­lė skau­džius eis­mo įvy­kius, o juo­se nu­ken­tė­jo vil­ki­kai iš Lie­tu­vos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
NA­TO ne­prik­lau­san­ti Šve­di­ja pri­si­dės prie Lat­vi­jo­je įsi­kū­ru­sios Al­jan­so stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos kom­pe­ten­ci­jos cen­tro (STRAT­COM) veik­los, Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne pa­di­dė­jus įtam­pai su Ru­si­ja, penk­ta­die­nį [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš ei­lės iš­ko­vo­jo Pa­sva­lio „Pie­no žvaigž­dės“. Pa­sva­lie­čiai na­muo­se 71:59 (12:20, 24:12, 9:14, 26:13) įveikė „Šiau­lių“ ko­man­dą, [...]
Šeš­ta­die­nį vy­ko vie­nin­te­lės Lie­tu­vos „Vi­vus.lt“ rankinio ly­gos rung­ty­nės.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami