Šešėlinė „Uber“ zona

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-12-22 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-12-22 06:00
„Uber“, kaip naujovė Vilniuje, taksi rinką veikia pozityviai, tačiau didesnės konkurencijos nesudaro. Alinos Ožič (LŽ) nuotraukos
Vil­niu­je prieš mė­ne­sį star­ta­vu­si tarp­tau­ti­nė elek­tro­ni­nė pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­gų plat­for­ma „U­ber“ iki šiol vei­kia mig­lo­je – to­kio ti­po veik­los ne­nu­ma­to Lie­tu­vos įsta­ty­mai. Iš­skir­ti­nį dė­me­sį „U­ber“ par­odė ir sos­ti­nės me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius, ir ša­lies prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, pa­ves­da­mas at­sa­kin­goms ins­ti­tu­ci­joms, pa­pras­tai ta­riant, le­ga­li­zuo­ti „U­ber“ veik­lą. Ta­čiau skaid­riai veik­ti ne­sku­ba pa­ti bend­ro­vė.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos (SM) ir Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) spe­cia­lis­tams iki šiol ne­pa­vyks­ta iš „U­ber“ gau­ti vi­sų do­ku­men­tų ir duo­me­nų apie įmo­nės veik­lą.

„Bend­ro­vė „U­ber“ Lie­tu­vo­je, kaip ir ki­to­se ša­ly­se, pir­ma pra­de­da veik­lą, o tik ta­da svars­to, kaip ją le­ga­li­zuo­ti. Iš to, ką „U­ber“ at­sto­vai mums pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­tei­kė, ne­la­bai ką ga­li­me spręs­ti, nes jie la­bai gud­riai at­sa­kė. Jų pa­teik­tos su­tar­čių su vai­ruo­to­jais ir pa­slau­gos var­to­to­jais ko­pi­jos tu­ri dau­giau bend­ro su IT pa­slau­gų su­tar­ti­mis. Sa­ky­čiau, jie ban­do ba­lan­suo­ti ant pil­ko­sios zo­nos ri­bos. Re­ko­men­duo­ja­me jiems tas su­tar­tis iš nau­jo įver­tin­ti ir pa­pil­dy­ti, kad jos ati­tik­tų mū­sų tei­sės ak­tus“, – LŽ sa­kė SM Ke­lių trans­por­to ir ci­vi­li­nės avia­ci­jos po­li­ti­kos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Graž­vy­das Ja­ku­baus­kas.

Pa­sak jo, „U­ber“ veik­la, pa­gal pa­teik­tus do­ku­men­tus, tu­ri tiek tak­si, tiek ir už­sa­ko­mų­jų rei­sų tei­kia­mų pa­slau­gų po­žy­mių. Pre­li­mi­na­riai ver­ti­nant, pa­slau­gų su­tar­tį vai­ruo­to­jas ang­lų kal­ba pa­si­ra­šo su Ny­der­lan­dų Ka­ra­lys­tė­je įsteig­ta bend­ro­ve. Jo­je nė­ra įtrauk­ta bū­ti­nų nuo­sta­tų, su­si­ju­sių su ša­lių tei­sė­mis ir par­ei­go­mis, to­dėl vi­sa at­sa­ko­my­bė per­ke­lia­ma „U­ber“ par­tne­riui, t. y. vai­ruo­to­jui.

„Pa­ti įmo­nė tei­gia, kad veik­los mo­de­lį pa­si­rin­ko pa­gal už­sa­ko­mų­jų pa­slau­gų reg­la­men­ta­vi­mą, ta­čiau to­kį mo­de­lį tai­kan­čioms bend­ro­vėms ga­lio­jan­tys kon­kre­tūs rei­ka­la­vi­mai tu­rė­tų at­sis­pin­dė­ti ir su­tar­ty­se. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ma­no, kad no­rint teik­ti pa­slau­gą in­ter­ne­ti­nės plat­for­mos pa­grin­du, kai su­ve­da­mi vai­ruo­to­jai ir ke­lei­viai, „U­ber“ veik­los mo­de­lis tu­ri ati­tik­ti tak­si pa­slau­gos ar­ba už­sa­ko­mų­jų rei­sų pa­slau­gos rei­ka­la­vi­mus“, – pa­brė­žė G.Ja­ku­baus­kas.

Naudodamiesi programėle keleiviai mato ne tik konkretų vairuotoją, bet ir jo automobilį, jo buvimo vietą ir visą kelionės maršrutą bei galutinę kainą.

Sei­mas del­sia, VMI laukia

Sei­mas pra­ėju­sią sa­vai­tę pri­ėmė svars­ty­ti Ke­lių trans­por­to ko­dek­so pa­tai­sas. Už tai, kad bū­tų nu­sta­ty­tos veik­los tai­syk­lės JAV bend­ro­vei „U­ber“ ar ki­toms to­kią veik­lą vyk­dan­čioms įmo­nėms, bal­sa­vo 46, o su­si­lai­kė 4 par­la­men­ta­rai. Prie pa­tai­sų, ku­rias sa­vo par­ašais par­ėmė be­veik vi­sų par­la­men­ti­nių frak­ci­jų at­sto­vai, Sei­mas grįš pa­va­sa­rį.

„Su šios bend­ro­vės at­sto­vais mū­sų spe­cia­lis­tai bu­vo su­si­ti­kę tris kar­tus. Ta­rė­mės, kad jie au­to­ma­ti­niu bū­du teik­tų in­for­ma­ci­ją, o mes ga­lė­tu­me tin­ka­mai ad­mi­nis­truo­ti mo­kes­čius, ku­riuos pri­va­lo su­mo­kė­ti su „U­ber“ dir­ban­tys vai­ruo­to­jai. Ta­čiau kol kas, be pa­ža­dų, nie­ko iš jų ne­su­lau­kė­me. VMI po­zi­ci­ja yra to­kia: Lie­tu­vo­je veik­lą pra­dė­jęs už­sie­nio mo­kes­čių mo­kė­to­jas tu­rė­tų bū­ti pats su­in­te­re­suo­tas kuo sku­biau iš­spręs­ti sa­vo ati­tik­ties įsta­ty­mams klau­si­mus. Ti­ki­mės, jog ar­ti­miau­siu me­tu bend­ro­vė tai ir pa­da­rys. Ka­dan­gi „U­ber“ Lie­tu­vo­je vei­kia per ES vals­ty­bė­je re­gis­truo­tą kom­pa­ni­ją, prob­le­mų su­rink­ti šiuos mo­kes­čius ne­tu­rė­tų kil­ti, ta­čiau pel­no ir ki­tus jai ten­kan­čius mo­kes­čius pa­ti „U­ber“ bend­ro­vė šiuo at­ve­ju grei­čiau­siai mo­kės Ny­der­lan­duo­se. Iš es­mės mo­kes­ti­nės prie­vo­lės Lie­tu­vo­je ten­ka ne „U­ber“, o šia plat­for­ma be­si­nau­do­jan­tiems vai­ruo­to­jams“, – pa­žy­mė­jo VMI ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vas Da­rius Bu­ta.

Už vis­ką at­sa­ko vairuotojai

„U­ber“ veik­los pri­nci­pas nė­ra ste­buk­lin­gas. Va­di­na­muo­ju „U­ber“ par­tne­riu ga­li tap­ti bet ku­ris bent dve­jų me­tų vai­ra­vi­mo sta­žą tu­rin­tis vai­ruo­to­jas, jei­gu jis nė­ra baus­tas už vai­ra­vi­mą aps­vai­gus ar­ba už rim­tus Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus, be to, ne­tu­ri kri­mi­na­li­nės pra­ei­ties. Jo vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis tu­ri bū­ti tech­niš­kai tvar­kin­gas, ke­tu­rių du­rų ir ne se­nes­nis nei 10 me­tų. Vai­ruo­to­jas ga­li dirb­ti ka­da pa­no­rė­jęs, pa­kan­ka sės­ti už vai­ro ir įsi­jung­ti „U­ber“ prog­ra­mė­lę, per ku­rią at­ke­liau­ja klien­tų už­sa­ky­mai. „U­ber“ plat­for­ma, su­lau­ku­si už­sa­ky­mo, pa­tei­kia užk­lau­są ar­čiau­siai klien­to esan­čiam vai­ruo­to­jui, ku­ris pri­va­lo per 15 se­kun­džių pa­tvir­tin­ti, jog pri­ima už­sa­ky­mą.

„Po dar­bo ir sa­vait­ga­liais tu­riu ne­ma­žai lais­vo lai­ko, to­dėl nu­spren­džiau tai iš­ban­dy­ti ir už­si­re­gis­tra­vau „U­ber“ vai­ruo­to­ju. In­ter­ne­tu pa­tei­kiau vi­sus rei­ka­lau­ja­mus do­ku­men­tus ir pa­žy­mas. Ne­tru­kus su­lau­kiau kvie­ti­mo į su­si­ti­ki­mą vie­na­me Vil­niaus vieš­bu­čių, kur bu­vo su­reng­ta įva­di­nė pa­skai­ta apie tai, kaip dirb­ti su šia plat­for­ma. At­vy­kęs aš ir dar de­šimt žmo­nių iš­kart bu­vo­me įspė­ti, jog per su­si­ti­ki­mą ne­ga­li­ma fil­muo­ti, fo­tog­ra­fuo­ti bei įra­ši­nė­ti to, ką kal­ba „U­ber“ at­sto­vas. Iš­kart pa­gal­vo­jau – kam toks slap­tu­mas? Juo­lab kad ypa­tin­gų pa­slap­čių iš „U­ber“ at­sto­vo ne­iš­gir­do­me. Tik daug pa­gy­ri­mų sau“, – ste­bė­jo­si vie­nas LŽ kal­bin­tas „U­ber“ vai­ruo­to­jas, pra­šęs ne­atsk­leis­ti jo ta­pa­ty­bės (var­das ir pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­mi – red.).

Jo tei­gi­mu, maž­daug de­šimt tą va­ka­rą į su­si­ti­ki­mą su­si­rin­ku­sių bū­si­mų „U­ber“ par­tne­rių pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­gą ver­ti­no kaip ga­li­my­bę pa­pil­do­mai už­si­dirb­ti, bet ne pa­grin­di­nį dar­bą. Su­si­ti­ki­mo pa­bai­go­je vi­si ga­vo pa­si­ra­šy­ti bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis, o „U­ber“ at­sto­vai ap­žiū­rė­jo au­to­mo­bi­lius, ku­riais vai­ruo­to­jai ke­ti­na ve­žio­ti klien­tus. Pa­sak LŽ pa­šne­ko­vo, su­si­rin­ki­mo da­ly­viai bu­vo taip en­tu­zias­tin­gai nu­si­tei­kę, jog pa­si­ra­šo­mų su­tar­čių nė ne­skai­tė.

„Bu­vau vie­nin­te­lis, pa­pra­šęs su­tar­ties ko­pi­jos. Man da­vė lie­tu­viš­ką va­rian­tą, bet pers­pė­jo, kad ver­ti­mas nė­ra tei­siš­kai ga­lio­jan­tis, mat ga­lio­ja tik ang­lų kal­ba pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis. Kai pa­pra­šiau ang­liš­kos ko­pi­jos, at­sa­kė, jog da­bar ne­tu­ri at­lie­ka­mos. Grį­žęs pa­ban­džiau pers­kai­ty­ti ne­gra­biai į lie­tu­vių kal­bą iš­vers­tą teks­tą. Es­mę bū­tų ga­li­ma įvar­dy­ti taip: vi­sa at­sa­ko­my­bė ten­ka vai­ruo­to­jui, o „U­ber“, kaip aš su­pra­tau, už nie­ką ne­at­sa­ko“, – pa­sa­ko­jo vil­nie­tis.

Pa­pil­dys ke­lia­vi­mo galimybes

„U­ber“ ope­ra­ci­jų va­do­vo Lie­tu­vo­je Vy­tau­to Čer­niaus­ko tei­gi­mu, kol ne­išsp­ręs­ti tei­sės ak­tų su­de­ri­na­mu­mo ir ki­ti klau­si­mai, bend­ro­vė veik­lą vyk­do kaip ban­do­mą­jį pro­jek­tą. Jis ti­ki­no, jog glau­džiai bend­ra­dar­biau­ja su VMI, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja, Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­be bei Vy­riau­sy­be, ir džiau­gė­si prem­je­ro par­eikš­ta par­ama.

„Nuo pat pir­mo­sios „U­ber“ at­ėji­mo į Lie­tu­vą die­nos su­lau­kė­me vi­sų val­džios ins­ti­tu­ci­jų šil­to su­ti­ki­mo. Šiuo me­tu ban­do­ma­sis pro­jek­tas vei­kia pa­gal esa­mus tei­sės ak­tus, ta­čiau bend­ra­dar­biau­ja­me su vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­mis siek­da­mi, kad tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas bū­tų lanks­tes­nis ir aiš­kes­nis vi­soms da­li­ji­mo­si eko­no­mi­kos bend­ro­vėms Lie­tu­vo­je. Ar­ti­miau­siuo­se „U­ber“ pla­nuo­se – teik­ti aukš­čiau­sios ko­ky­bės pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­gas Vil­niu­je“, – sa­kė V. Čer­niaus­kas. Jo ma­ny­mu, ką tik pra­dė­jus veik­lą sos­ti­nė­je, gal­vo­ti apie to­les­nę plė­trą į ki­tus Lie­tu­vos mies­tus kol kas per anks­ti.

V. Čer­niaus­ko tei­gi­mu, pa­sau­li­nė „U­ber“ pa­tir­tis ro­do, kad pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­gų plat­for­ma pa­pil­do jau esa­mas trans­por­to rū­šis. „Mū­sų pa­slau­gos nau­do­to­jais tam­pa net ir tie gy­ven­to­jai, ku­rie anks­čiau vai­ruo­da­vo nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį ar­ba ne­si­nau­do­jo tak­si pa­slau­go­mis. Tad be­ne di­džiau­sias mū­sų kon­ku­ren­tas yra nuo­sa­vas au­to­mo­bi­lis“, – aiš­ki­no V.Čer­niaus­kas.

Bend­ro­vės būs­ti­nė­je – kratos

Pa­na­šiu vir­tua­lios dis­pe­če­ri­nės pri­nci­pu jau še­še­rius me­tus di­džiuo­siuo­se ša­lies mies­tuo­se vei­kian­ti lie­tu­viš­ka tak­si už­sa­ky­mo plat­for­ma „e­Tak­si“ ar­ba iš Es­ti­jos at­ke­lia­vu­si „Ta­xi­fy“ iš už­sa­ky­mo per šią plat­for­mą su­lau­ku­sio vai­ruo­to­jo už tar­pi­nin­ka­vi­mą vi­du­ti­niš­kai gau­na 10 proc. už­sa­ky­mo ver­tės. Tak­si už­sa­ky­mo plat­for­moms „e­Tak­si“ ir „Ta­xi­fy“ už jų pa­slau­gas mo­ka pa­tys vai­ruo­to­jai.

Nau­do­jan­tis „U­ber“, ku­ri už pa­slau­gą at­si­rie­kia 25 proc. už­sa­ky­mo ver­tės, vi­si fi­nan­sų srau­tai ke­liau­ja per Ny­der­lan­duo­se re­gis­truo­tą bend­ro­vę.

Įdo­mu tai, jog vos prieš ke­lis mė­ne­sius šios bend­ro­vės būs­ti­nė­je Ams­ter­da­me, vyk­dant iki­teis­mi­nį bau­džia­mo­jo pro­ce­so ty­ri­mą, bu­vo at­lik­tos kra­tos. Olan­dų pro­ku­ro­rai įta­ria „U­ber“ tei­kiant ne­le­ga­lias tak­si pa­slau­gas. Olan­dų pro­ku­ro­rų tei­gi­mu, „U­ber“, ne­pai­sy­da­ma drau­di­mo ir anks­čiau jai skir­tų 465 tūkst. eu­rų bau­dų, to­liau su­da­ro są­ly­gas vai­ruo­to­jams, ne­tu­rin­tiems pri­va­lo­mos li­cen­ci­jos, teik­ti ne­le­ga­lias pa­slau­gas.

Į ava­ri­ją ge­riau nepatekti

LŽ kal­bin­ti „U­ber“ vai­ruo­to­jai tei­gė, jog at­skai­čius 25 proc. sie­kian­tį pa­slau­gos mo­kes­tį iš „U­ber“ per­ve­da­mos su­mos po mo­kes­čių, įtrau­kus de­ga­lų są­nau­das, lie­ka maž­daug pu­sė už­dirb­tų pi­ni­gų. Dau­ge­lis vai­ruo­to­jų la­bai po­zi­ty­viai ver­ti­na tai, jog į rin­ką žen­gu­si „U­ber“ pa­siū­lė par­tne­riams ga­ran­tuo­tą va­lan­di­nį už­dar­bį. Jei vai­ruo­to­jui ne­pa­vyks­ta per va­lan­dą at­lik­ti pa­kan­ka­mai už­sa­ky­mų – „U­ber“ pri­mo­ka. Ga­ran­tuo­tas fik­suo­tas už­mo­kes­tis pri­klau­so nuo sa­vai­tės die­nos ir kon­kre­taus par­os lai­ko. Prieš kiek­vie­ną sa­vai­tę „U­ber“ par­tne­riai gau­na pa­tvir­tin­tą kai­no­raš­tį. Pa­vyz­džiui, šią sa­vai­tę ga­ran­tuo­tas va­lan­di­nis už­mo­kes­tis svy­ruo­ja nuo 5 iki 10 eu­rų.

Ki­ta ver­tus, „U­ber“ dir­ban­tys en­tu­zias­tai tu­rė­tų įver­tin­ti ir tai, jog įvy­kus eis­mo įvy­kiui drau­di­mo bend­ro­vės ga­li at­si­sa­ky­ti kom­pen­suo­ti ža­lą, įvy­kį pri­pa­žin­da­mos ne­drau­džia­muo­ju, jei au­to­mo­bi­lis draus­tas tik stan­dar­ti­niu ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mu, ku­ris ne­lei­džia taip draus­tu au­to­mo­bi­liu teik­ti ke­lei­vio ve­ži­mo pa­slau­gų. Be to, eis­mo įvy­kio me­tu nu­ken­tė­jęs ke­lei­vis tu­rė­tų tei­sę rei­ka­lau­ti ža­los kom­pen­sa­ci­jos iš jį ve­žu­sio vai­ruo­to­jo.

„Plat­for­ma „U­ber“ yra pui­kus pro­duk­tas bei ge­ra nau­jie­na Vil­niui ir Lie­tu­vai, nes kiek­vie­nas gar­sus tarp­tau­ti­nis pro­jek­tas, įžen­gęs čia, sklei­džia po­zi­ty­vią ži­nią apie Lie­tu­vą. Pats ne kar­tą vie­šė­da­mas už­sie­nio ša­ly­se šia pa­slau­ga nau­do­jau­si. Ne­pai­sant to, jog tak­si pa­slau­gos sos­ti­nė­je per pa­sta­ruo­sius ke­le­tą me­tų smar­kiai žen­gė į prie­kį, pa­ly­gin­ti su Va­ka­rų vals­ty­bė­mis, rin­ka dar yra anks­ty­vos vys­ty­mo­si sta­di­jos. „U­ber“, kaip nau­jo­vė Vil­niu­je, tak­si rin­ką vei­kia po­zi­ty­viai, – nuo­mo­ne da­li­jo­si bend­ro­vės „Pas­sen­ger Ground Ser­vi­ces“, ži­no­mos „Smart ta­xi“ pa­va­di­ni­mu, di­rek­to­rius Vy­tau­tas Rei­sas. – De­ja, kaip ma­to­me, tei­siš­kai le­ga­laus bū­do veik­ti šiuo me­tu Lie­tu­vo­je jie ne­tu­ri. „U­ber“ vai­ruo­to­jams taip pat siū­ly­čiau įver­tin­ti ir su au­to­mo­bi­lio drau­di­mu su­si­ju­sius niuan­sus, mat ga­liau­siai vi­sa at­sa­ko­my­bė ten­ka ne kam ki­tam, o pa­čiam vai­ruo­to­jui.“

Ki­tais at­žvil­giais „U­ber“ vai­ruo­to­jai esą ga­li jaus­tis ra­miau. Mat klien­tams pri­da­rius nuo­sto­lių juos ne­sun­ku bū­tų nu­ra­šy­ti nuo klien­to kre­di­to kor­te­lės, be ku­rios prie „U­ber“ jis ne­pri­si­re­gis­truo­tų. Sau­giai ga­li jaus­tis ir pa­tys ke­lei­viai. Nau­do­da­mie­si prog­ra­mė­le jie iš­kart ma­to ne tik kon­kre­tų vai­ruo­to­ją, bet ir jo au­to­mo­bi­lį, jo bu­vi­mo vie­tą ir vi­są ke­lio­nės marš­ru­tą bei ga­lu­ti­nę kai­ną. Be to, po kiek­vie­nos ke­lio­nės klien­tas vai­ruo­to­ją ga­li įver­tin­ti pa­si­rink­tu žvaigž­du­čių skai­čiu­mi, pa­lik­ti apie jį at­si­lie­pi­mą.

„U­ber“ iš­po­pu­lia­rė­jo JAV, kur dėl skir­tin­go tak­si rin­kos re­gu­lia­vi­mo ne­tgi ta­me pa­čia­me did­mies­ty­je ga­li bū­ti ra­jo­nų, kur tra­di­ci­nės tak­si bend­ro­vės ne­ga­li teik­ti pa­slau­gų. Be to, Ame­ri­kos did­mies­čiuo­se tak­si įkai­niai, pa­ly­gin­ti su „U­ber“, daž­nai la­bai di­de­li. Ne­abe­jo­ju, jog jie sa­vo ni­šą ras ir čia. Ta­čiau ne­nu­ver­tin­da­mas „U­ber“ sa­ky­čiau, jog ji mums di­des­nės kon­ku­ren­ci­jos ne­su­da­ro“, – pa­ti­ki­no V.Rei­sas.

At­ėji­mas leng­vai nustebino

LŽ kal­bin­tas tak­si už­sa­ky­mo plat­for­mos „e­Tak­si“ įkū­rė­jas ir va­do­vas And­rius Nor­kai­tis sa­kė, jog apie „U­ber“ pla­nus įei­ti į Lie­tu­vos rin­ką bu­vo pra­dė­ta kal­bė­ti dar ge­ro­kai prieš pus­me­tį, to­dėl tai ne­ta­pę per­kū­nu iš gied­ro dan­gaus. Pa­šne­ko­vas tei­gė, jog jį kiek nu­ste­bi­no šios bend­ro­vės di­de­lis no­ras įei­ti į pa­ly­gin­ti ma­žą rin­ką, ku­rio­je tak­si pa­slau­gų kai­nos vie­nos ma­žiau­sių Eu­ro­po­je. „U­ber“ stra­te­gi­ją pri­trauk­ti pri­va­čių vai­ruo­to­jų su ge­rais au­to­mo­bi­liais, ku­rie už ma­žes­nę rin­kos kai­ną pa­siū­ly­tų ge­res­nės ko­ky­bės pa­slau­gą, jis ver­ti­no kaip su­dė­tin­gą už­da­vi­nį.

„Prieš pra­dė­da­ma veik­lą Vil­niu­je „U­ber“ sa­ve pri­sta­tė kaip spren­di­mą, pa­dė­sian­tį skaid­rin­ti tak­si rin­ką, nes jos veik­lo­je vi­siš­kai at­si­sa­ky­ta gry­nų­jų pi­ni­gų. Ver­ti­nant šį as­pek­tą val­džios at­sto­vams tai ta­po ko­ne pa­grin­di­ne prie­žas­ti­mi, ko­dėl „U­ber“ bend­ro­vei kuo sku­biau tu­ri bū­ti su­da­ry­tos są­ly­gos veik­ti le­ga­liai. Ta­čiau klau­si­mas, ar val­džia įver­ti­no tai, kad net 25 proc. tak­si rin­kos pa­ja­mų iš­ke­liaus iš Lie­tu­vos? Ma­no nuo­mo­ne, yra dau­gy­bė efek­ty­ves­nių prie­mo­nių spręs­ti vers­lo skaid­ru­mo prob­le­mą ir ska­tin­ti ko­ky­bės ge­ri­ni­mą“, – tvir­ti­no A.Nor­kai­tis.

Pa­sak jo, tiks­liau nu­ma­ny­ti at­ėji­mo į Lie­tu­vą po­vei­kį tak­si pa­slau­gų vers­lui ir ko­ky­bei bus ga­li­ma pa­aiš­kė­jus tei­si­niam šios veik­los reg­la­men­ta­vi­mui ir mo­kes­ti­nei ap­lin­kai. Ta­čiau, ka­da tai nu­tiks – ne­aiš­ku.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (6)
Antanas  46.249.180.47 2015-12-25 12:23:18
Kas cia nuostabaus valdzia daugybei imoniu jau sudare palankias salygas isvezti pelna i kitas salis ir nieko.
0 0  Netinkamas komentaras
Danas  213.252.196.2 2015-12-22 09:49:09
Bandžiau, patiko, gal ne viskas tobula, bet nereikia teisti iškart. Tikrai manau gali uber į kokybišką paslaugą išsivystyti. Baikit lot ant naujovių dar jomis nepasidomėję.
4 3  Netinkamas komentaras
Faktas  90.138.7.195 2015-12-22 07:49:47
Ko reikejo tiketis is laisvos rinkos ekspertu liberobliu?? Ne kad geriau padaryt bet kad fainiau atrodyt ir sau i kisene isidet rupi. Zuokula aisku sudmalimu irgi pasizimejo bet nors pirma taxi firma kulturinga vilniuje padare kai jau visi is paskos. O cia kas?? Geriau jau LT verslui padetu, kodel etaxi lietuvisko simasius nereklamuoja o suderius visokius kurie tik bapkes uz nieka nusimelzt ir pradangint ateina. Su liberobliu ekonomine logika gali varzytis tik zymioji Vesaite...
2 4  Netinkamas komentaras
Stas  217.147.36.231 2015-12-22 07:40:54
As nieko pries naujoves. Bet sita isbandziau ir nepatiko nes ne tik nepigiau nei normalus taksi bet dar ir vairuotojo po puse valandos rejkia laukt.
5 4  Netinkamas komentaras
ruta  78.62.169.14 2015-12-22 07:18:08
Na , Lietuvos politikai , kaip matosi ne tik is sio atvejo /Norvegijos bankai , kraunantys pelna ne Lietuvos biudzetui / , dirba visiems tik ne Lietuvos labui .
8 4  Netinkamas komentaras
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami