Šeštadienį Kaune demonstruos ne tik lėktuvus, bet ir naikintuvą

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-08-21 13:35
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-08-21 13:35
Kauno oro uoste šeštadienį bus galima iš arčiau susipažinti ir su vienu iš Baltijos šalių oro erdvę šiuo metu saugančių Italijos kariuomenės naikintuvų „Eurofighter Typhoon“. „Defence Industry Daily“ nuotrauka
Kau­no oro uos­tas šį šeš­ta­die­nį lau­kia dau­giau lėk­tu­vų nei įpras­tą sa­vait­ga­lį – be kom­pa­ni­jos „Rya­nair“ or­lai­vių „Boeing 737“ čia lei­sis Ita­li­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų nai­kin­tu­vas „Eu­ro­figh­ter Typ­hoon“ bei Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų ir kom­pa­ni­jos „A­via­bal­ti­ka“ sraig­tas­par­niai. Nuo 11 val. juos ap­žiū­rė­ti ga­lės vi­si no­rin­tie­ji.

Oro uos­tas at­ve­ria ae­rod­ro­mo var­tus ir kvie­čia vi­sus kau­nie­čius bei mies­to sve­čius su­si­pa­žin­ti, kaip jis at­ro­do iš vi­daus – ko­kie lėk­tu­vai čia lei­džia­si, kiek jų bū­na, ko­kios įmo­nės vei­kia oro uos­te ir ko­kie jo po­ky­čiai pla­nuo­ja­mi at­ei­ty­je.

„Lie­tu­vos oro uos­tai šiuo me­tu jau ne­be vien tik inf­ras­truk­tū­ros ob­jek­tas, ku­ria­me lan­ko­si tik ke­liau­jan­tys žmo­nės. Drą­siai at­ve­ria­me ae­rod­ro­mo var­tus, nes no­ri­me, kad vyks­mas oro uos­te, jo po­ky­čiai ir be­si­lei­džian­tys bei ky­lan­tys lėk­tu­vai bū­tų ma­to­mi vi­siems, kam tai įdo­mu. Ryt Kau­ne vyk­sian­čia­me ren­gi­ny­je lau­kia­me tų, ku­rie no­ri dau­giau su­ži­no­ti apie Lie­tu­vos avia­ci­ją, su­si­pa­žin­ti su šio­je sri­ty­je dir­ban­čiais žmo­nė­mis ar tie­siog ge­rai pra­leis­ti lai­ką“, – sa­kė Lie­tu­vos oro uos­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos ir rin­ko­da­ros sky­riaus va­do­vė Ind­rė Bal­tru­šai­tie­nė.

Pri­sta­tys oro gy­ny­bos ginkluotę

Kau­no oro uos­te svar­biau­sią vaid­me­nį šeš­ta­die­nį at­liks ka­ri­niai or­lai­viai – pir­mą kar­tą Lai­ki­no­jo­je sos­ti­nė­je bus ga­li­ma ap­žiū­rė­ti Ita­li­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų nai­kin­tu­vą „Eu­ro­figh­ter Typ­hoon“, šiuo me­tu ša­ly­je at­lie­kan­tį NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nės oro pa­jė­gos į Kau­no oro uos­tą at­skrai­dins sraig­tas­par­nį „Mi-8T“, Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­nas pri­sta­tys oro gy­ny­bos gink­luo­tę, o su kar­je­ros ga­li­my­bė­mis Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je ir nau­do­ja­ma gink­luo­te su­pa­žin­dins Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no apy­gar­dos 2-oji rink­ti­nė.

At­vy­ku­sie­ji taip pat ga­lės leis­tis į eks­kur­si­ją au­to­bu­su Kau­no oro uos­to ki­li­mo ir tū­pi­mo ta­ku, il­ges­niu nei 3 ki­lo­me­trai, bei pa­siž­val­gy­ti po kom­pa­ni­jos „A­via­bal­ti­ka“ an­ga­rą, ku­ria­me re­mon­tuo­ja­mi įvai­rūs or­lai­viai. Vi­dur­die­nį virš oro uos­to pra­skries mo­ko­mie­ji „Bal­tic avia­tion aca­de­my“ lėk­tu­vai.

Ren­gi­nys Kau­no oro uos­te šeš­ta­die­nį vyks 11–16 val. At­vyks­tan­čių­jų pra­šo­ma tu­rė­ti as­mens do­ku­men­tą. Avia­ci­nė veik­la ren­gi­nio me­tu vyks kaip ir įpras­ta – šeš­ta­die­nį nu­ma­ty­ti 6 oro li­ni­jų „Rya­nair“ skry­džiai.

Ne­ei­li­nis šeš­ta­die­nis Kau­no oro uos­te – bend­ra­dar­bia­vi­mo su Kar­mė­la­vos se­niū­ni­ja re­zul­ta­tas. Juo pra­si­de­da Kar­mė­la­vos mies­te­lio šven­tė „Skry­dis – Kar­mė­la­va 2015“, fi­na­li­nis jos ren­gi­nys vyks rugp­jū­čio 29 d. Vi­są sa­vai­tę iki jos oro uos­te bus or­ga­ni­zuo­ja­mos pa­žin­ti­nės eks­kur­si­jos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
tata  86.38.138.37 2015-08-23 21:26:49
... ne tik lėktuvus, bet ir naikintuvą? Tai naikintuvas jau ne lėktuvas?
0 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Ira­kas par­ašė Va­šing­to­no at­siųs­ti dau­giau ins­truk­to­rių ir pa­ta­rė­jų, ren­gian­tis mū­šiui dėl Mo­su­lo, ku­rį sie­kia­ma iš­va­duo­ti iš dži­ha­dis­tų gru­puo­tės „Is­la­mo vals­ty­bė“ (IS) ran­kų, pra­ne­šė [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Kė­dai­nių „Ne­vė­žio“ krep­ši­nin­kai šven­čia pir­mą­ją per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Kė­dai­nie­čiai na­muo­se 80:68 (22:14, 19:15, 21:12, 18:24) užtikrintai nu­ga­lė­jo Prie­nų-Birš­to­no [...]
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami