Šias taisykles privalo žinoti kiekvienas dviratininkas

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-04-02 17:12
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-04-02 17:12
Atšilus orams į gatves ir kelius išvažiuoja vis daugiau dviratininkų.  Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Dvi­ra­ti­nin­kai yra ly­gia­tei­siai eis­mo da­ly­viai, ke­liuo­se tu­rin­tys tei­ses ir par­ei­gas bei pri­va­lan­tys lai­ky­tis ke­lių eis­mo tai­syk­lių (KET), pra­si­dė­jus dvi­ra­čių se­zo­nui, tei­gia por­ta­las KET­bi­lie­tai.lt. Ke­le­tas svar­biau­sių tai­syk­lių pa­dės sau­giau jaus­ti ke­liuo­se ir ne­kel­ti grės­mės ne tik sau, bet ir ap­lin­ki­niams.

Ke­lias ar dvi­ra­čių ta­kas?

Dvi­ra­ti­nin­kai tu­rė­tų va­žiuo­ti spe­cia­liai pa­žy­mė­to­mis eis­mo juo­sto­mis ar­ba dvi­ra­čių ta­kais. Va­žiuo­ja­mą­ja ke­lio da­li­mi, kel­kraš­čiu ar pės­čių­jų ta­ku lei­džia­ma va­žiuo­ti tik ten, kur dvi­ra­čių ta­kų ar juo­stų nė­ra.

Jei­gu kel­kraš­tis ne­tin­ka­mas, va­žiuo­ti dvi­ra­čiu ke­liais ga­li­ma kraš­ti­ne de­ši­ne eis­mo juo­sta, kuo ar­čiau de­ši­nio­jo kraš­to. Pri­rei­kus pa­suk­ti į kai­rę, ap­si­suk­ti ar per­va­žiuo­ti į ki­tą ke­lio pu­sę, re­ko­men­duo­ja­ma prieš ker­tant va­žiuo­ja­mą­ją da­lį nu­lip­ti nuo dvi­ra­čio. Tiek va­žiuo­da­mi kel­kraš­čiu, tiek pės­čių­jų ta­ku dvi­ra­ti­nin­kai tu­ri ne­truk­dy­ti pės­tie­siems.

Drau­džia­ma dvi­ra­čiu va­žiuo­ti au­to­ma­gis­tra­lė­mis bei greit­ke­liais. Be to, KET ne­lei­džia dvi­ra­ti­nin­kams bū­ti vel­ka­miems ki­tų trans­por­to prie­mo­nių ar­ba va­žiuo­ti į jas įsi­ki­bus.

Per pe­rė­ją – pėsčiomis

„Daž­nai ma­to­mas vaiz­das: vos už­si­de­gus ža­liam švie­so­fo­ro sig­na­lui, dvi­ra­ti­nin­kai kar­tu su pės­čiai­siais vi­su grei­čiu le­kia per pės­čių­jų pe­rė­ją. Toks el­ge­sys drau­džia­mas, tai aiš­kiai nu­ro­dy­ta ke­lių eis­mo tai­syk­lė­se. Jei no­ri­te kirs­ti gat­vę, tu­ri­te nu­lip­ti nuo dvi­ra­čio ir per­si­ves­ti jį per gat­vę”, – pa­brė­žė KET­bi­lie­tai.lt at­sto­vas Jo­nas Jan­kū­nas.

Ži­no­ma, tai ne­ga­lio­ja spe­cia­lioms dvi­ra­čiams juo­stoms, ker­tan­čioms va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį. Jos pa­pras­tai nu­da­žo­mos ža­lia spal­va. Jei nė­ra spe­cia­liai dvi­ra­čiams skir­tų švie­so­fo­rų, va­žiuo­ti to­kia juo­sta ga­li­ma tik pra­lei­dus ker­ta­muo­ju ke­liu va­žiuo­jan­čias trans­por­to prie­mo­nes.

Lie­me­nė ar­ba žibintai

Pla­nuo­jant va­žiuo­ti ke­liais ir gat­vė­mis, dvi­ra­tis pri­va­lo tu­rė­ti tvar­kin­gą stab­dį ir gar­so sig­na­lą, ga­le tu­ri bū­ti rau­do­nas švie­sos at­švai­tas ar­ba rau­do­nos švie­sos ži­bin­tas, iš abie­jų šo­nų – oran­ži­niai švie­sos at­švai­tai, pri­tvir­tin­ti prie ra­tų sti­pi­nų. Prie dvi­ra­čio re­ko­men­duo­ja­ma pri­tai­sy­ti ga­li­nio vaiz­do veid­ro­dė­lį: taip ge­riau ma­ty­si­te, kas vyks­ta už jū­sų. Su­kda­mi pri­va­lo­te ro­dy­ti sig­na­lus ran­ko­mis.

„2014-ųjų me­tų vi­du­ry­je pa­si­kei­tu­sios tai­syk­lės pri­ver­tė dvi­ra­ti­nin­kus va­žiuo­ti dė­vint švie­są at­spin­din­čias lie­me­nes bei įjung­tais ži­bin­tais. Ta­čiau ma­žai kas ži­no, kad tai­syk­lės ne­rei­ka­lau­ja lie­me­nę dė­vė­ti nuo­la­tos. Jei dė­vė­ti lie­me­nės ne­no­ri­te, ga­li­te įjung­ti ži­bin­tus dvi­ra­čio prie­ky­je ir ga­le. Ar­ba at­virkš­čiai: ga­li­te dė­vė­ti lie­me­nę, ta­čiau ne­jung­ti ži­bin­tų”, – at­sklei­dė J. Jan­kū­nas.

Be­je, šie rei­ka­la­vi­mai ga­lio­ja tik va­žiuo­jant ke­liu. Va­žiuo­da­mi dvi­ra­čių ta­ku ar kie­muo­se, dvi­ra­ti­nin­kai ga­li ne­dė­vė­ti lie­me­nės bei ne­jung­ti ži­bin­tų.

Šal­mas – iki 18 metų

Va­žiuo­ti už­si­dė­jus ir už­si­se­gus šal­mą bū­ti­na tik dvi­ra­čių vai­ruo­to­jams bei ke­lei­viams iki 18 me­tų. Vy­res­niems as­me­nims šal­mas re­ko­men­duo­ja­mas, bet ne­bū­ti­nas.

Ne­pa­mirš­ki­te, kad dvi­ra­čiu drau­džia­ma va­žiuo­ti aps­vai­gus nuo al­ko­ho­lio ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų. Už tai gre­sia to­kia pat bau­da kaip šias tai­syk­les pa­žei­du­siems au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Edas  78.56.214.134 2015-04-05 10:23:58
Kas per ekspertai tie KETbilietai.lt, kad nesugeba net KET atsiversti ir rašo nesąmones? Apie „privalomą“ naudojimąsi takais KET rašoma štai kas: „Kai dviračių tako, dviračių juostos, kelkraščio nėra arba jais važiuoti negalima (duobėti ir panašiai), leidžiama važiuoti šaligatviu arba viena eile važiuojamosios dalies kraštine dešine eismo juosta, kuo arčiau jos dešiniojo krašto“ O apskritai, tai mokyti aukas kaip netrukdyti medžiotojams gal jau neverta? Nuo 2000-ųjų metų dėl pėsčiųjų ir dviratininkų kaltės įvykusių avarijų dalis sumažėjo 2 kartus (nuo 20% iki 10%), o dėl automobilių vairuotojų (64%) – nepakito. Duomenys iš Google paieškos terminui „Eismo įvykių kaltininkai 2000-2014 m“ Tad gal laikas pasižiūrėti kam labiau reikalingos pamokos ir auklėjamoji veikla?
1 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami