Siekia didinti darželinukų saugumą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-11-03 12:11
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-11-03 12:11
Projekto iniciatorių nuotrauka
Vai­kui – bū­ti­na ty­ri­nė­ji­mo lais­vė ir ge­riau­sia, kai pa­ži­ni­mo ri­bos iš­sip­le­čia už dar­že­lio sie­nų. Eks­kur­si­jų me­tu vai­kas iš­moks­ta so­cia­laus raš­tin­gu­mo, vys­to­si jo orien­ta­ci­ja bei ug­do­ma iš­tver­mė.

Su­val­dy­ti ma­ža­me­čių gru­pę iš­vy­ko­je – ne­men­kas iš­šū­kis ir pa­pil­do­ma at­sa­ko­my­bė auk­lė­to­joms. Į tai rea­guo­da­ma drau­di­mo bend­ro­vė „Gjen­si­di­ge Bal­tic“ ini­ci­ja­vo pro­jek­tą „Sau­giai pe­rei­ki­me gat­vę“ ir su­kū­rė vir­ves-at­švai­tus, pa­dė­sian­čius už­ti­krin­ti vai­kų sau­gu­mą bei pa­leng­vin­sian­čius auk­lė­to­jų dar­bą.

Lai­ky­da­ma vai­kų sau­gu­mą pri­ori­te­tu, drau­di­mo bend­ro­vė „Gjen­si­di­ge Bal­tic“ ini­ci­ja­vo il­ga­lai­kį pro­jek­tą „Sau­giai pe­rei­ki­me gat­vę“, vyk­do­mą na­cio­na­li­niu mas­tu. „Sie­kė­me su­kur­ti ap­čiuo­pia­mos nau­dos duo­sian­tį įran­kį, kon­sul­ta­vo­mės su spe­cia­lis­tais. To re­zul­ta­tas: tvir­ta vir­vė-at­švai­tas, nau­do­ja­ma sau­giam vai­kų gru­pių ju­dė­ji­mui už dar­že­lio ri­bų. Ji tu­ri 24 ran­ke­nė­les, į ku­rias ga­li įsi­kib­ti vi­sa dar­že­lio gru­pė“, – pa­sa­ko­jo „Gjen­si­di­ge Bal­tic“ Lie­tu­vos fi­lia­lo ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Ka­te­ri­na Pa­vli­di.

Vai­kų sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mas – vie­nas svar­biau­sių ug­dy­mo įstai­gų už­da­vi­nių. Veik­los už dar­že­lio ri­bų – ne tik pui­kus la­vi­ni­mo bū­das, bet ir pa­pil­do­ma at­sa­ko­my­bė dar­buo­to­jams. To­dėl įran­kiai, pa­de­dan­tys su­val­dy­ti vai­kų gru­pę – itin rei­ka­lin­ga dar­bo prie­mo­nė.

„Vai­kams – bū­ti­na ty­ri­nė­ji­mo lais­vė, ge­riau­sia, kai vai­kų pa­ži­ni­mo ri­bos iš­sip­le­čia už dar­že­lio sie­nų. Eks­kur­si­jų me­tu vai­kas iš­moks­ta so­cia­laus raš­tin­gu­mo, vys­to­si stam­bio­ji vai­ko mo­to­ri­ka, o di­de­li at­stu­mai ug­do iš­tver­mę“, – pa­sau­lio pa­ži­ni­mo svar­bą vai­kų vys­ty­mo­si rai­dai ak­cen­ta­vo edu­ko­lo­gė, so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­rė Aus­tė­ja Lands­ber­gie­nė. Spe­cia­lis­tė aiš­ki­no, jog vai­kams svar­bus kon­kre­tu­mas, nes jie ne­mąs­to abs­trak­čiai. Fra­zė „vi­si ei­na­me kar­tu“ jiems nė­ra aiš­kus nu­ro­dy­mas. Tad auk­lė­to­jų dar­bą pa­leng­vi­na kon­kre­tūs įran­kiai, pa­vyz­džiui, vai­kų gru­pei skir­ta vir­vė, ku­ria nau­do­tis už­ten­ka vos ke­lių žo­džių pa­aiš­ki­ni­mo.

K. Pa­vli­di pri­ta­ria, jog ku­riant pro­jek­tą di­džiau­sio pa­lai­ky­mo su­si­lau­kė bū­tent iš dar­že­lių auk­lė­to­jų. „Ma­no­me, kad ši vir­vė – spren­di­mas, lei­sian­tis auk­lė­to­joms leng­viau pri­žiū­rė­ti vai­kus, o ma­žie­siems – sau­giai pa­žin­ti ap­lin­ką. Į pa­sau­lį žiū­rė­jo­me vai­kų aki­mis, to­dėl sie­kė­me žais­min­gu­mo: in­teg­ra­vo­me at­švai­tus bei spal­vo­tas ran­ke­nė­les“, – pa­sa­ko­jo va­do­vė.

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas Ra­mū­nas Ma­to­nis pa­brė­žė: „La­bai svar­bu tei­sin­gai ug­dy­ti vai­ko el­ge­sį ir sa­vi­sau­gos įgū­džius. Tai da­ry­ti rei­kia sis­te­min­gai ir nuo­sek­liai, su­ža­di­nant vai­ko no­rą su­ži­no­ti dau­giau, įgy­ti pa­tir­ties, įsi­są­mo­nin­ti bei su­vok­ti at­sa­ko­my­bę už sa­vo ir ki­tų sau­gu­mą. Lie­tu­vos po­li­ci­ja nuo­lat sie­kia ug­dy­ti ma­žų­jų eis­mo da­ly­vių sau­gaus el­ge­sio gat­vė­se įgū­džius, at­sa­ko­my­bę ir pa­lai­ko pro­jek­tus, ku­rie di­di­na vi­suo­me­nės sau­gu­mą. „Sau­giai pe­rei­ki­me gat­vę“ ini­cia­ty­va džiu­gi­na tuo, kad iš­skir­ti­nis par­tne­rių dė­me­sys ski­ria­mas mū­sų ma­žiau­siems vi­suo­me­nės na­riams – vai­ku­čiams, lan­kan­tiems dar­že­lius.“

Šie­met bus pa­do­va­no­ta 100 vir­vių-at­švai­tų dar­že­liams iš 10-ties Lie­tu­vos mies­tų, at­rink­tų pa­gal eis­min­giau­sias vie­tas. Dar­že­lius at­rink­ti pa­dė­jo pro­jek­to par­tne­ris Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami