Siekis – sujungti Baltijos regionus

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-03-09 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-03-09 06:00
ES Baltijos jūros regiono strategijos Transporto sektoriaus koordinatoriais dirbs švedas dr. Thomas Erlandsonas ir lietuvis dr. Algirdas Šakalys.  Alinos Ožič nuotrauka
Eu­ro­pos Są­jun­gos Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no stra­te­gi­ja, ku­rio­je at­spin­di­mi svar­biau­si vals­ty­bių bruo­žai, nu­ro­do tris svar­biau­sius jos tiks­lus – iš­sau­go­ti jū­rą, su­jung­ti re­gio­nus ir tal­kin­ti ge­ro­vei.

Va­sa­rio 25 die­ną Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jo­je vy­ko Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no (BJR) stra­te­gi­jos Trans­por­to sek­to­riaus koor­di­na­ci­nės gru­pės po­sė­dis. Per jį bu­vo svars­to­mi nau­jo veiks­mų pla­no BJR trans­por­to sri­ty­je kon­tū­rai.

ES BJR stra­te­gi­jos koor­di­na­to­rius, Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to (VGTU) In­ter­mo­da­li­nio trans­por­to ir lo­gis­ti­kos kom­pe­ten­ci­jos cen­tro di­rek­to­rius dr. Al­gir­das Ša­ka­lys sa­kė, kad nau­ji stra­te­gi­jos veiks­mų pla­no kon­tū­rai ku­ria­mi pa­sta­ruo­ju me­tu kar­di­na­liai pa­si­kei­tus geo­po­li­ti­nei si­tua­ci­jai re­gio­ne. Trans­por­to koor­di­na­ci­nę gru­pę su­da­ro ES BJR ša­lių (Da­ni­jos, Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Len­ki­jos, Lie­tu­vos, Suo­mi­jos, Šve­di­jos ir Vo­kie­ti­jos) trans­por­to mi­nis­te­ri­jų at­sto­vai. „A­tei­ty­je nu­ma­to­ma, kad koor­di­na­ci­nę gru­pę dar pa­pil­dys ir ki­ti so­cia­li­niai par­tne­riai, vi­sų pir­ma šio re­gio­no trans­por­to in­dus­tri­jos at­sto­vai“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no dr. A. Ša­ka­lys.

Per­mai­nas le­mia geopolitika

– Kas ir ko­dėl įkū­rė ES Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no stra­te­gi­jos Trans­por­to sek­to­riaus koor­di­na­ci­nį ko­mi­te­tą? Ko­kie jo pir­mie­ji už­da­vi­niai?

– Pir­mo­ji ES BJR stra­te­gi­ja bu­vo pra­dė­ta reng­ti 2007 me­tais. Jos ga­lu­ti­nis va­rian­tas ofi­cia­liai įsi­ga­lio­jo 2009-ai­siais. Ta­da bu­vo pa­skir­ti at­ski­rų BJR stra­te­gi­jos sek­to­rių koor­di­na­to­riai ir pra­dė­tos for­muo­ti koor­di­nuo­jan­čios struk­tū­ros. Ma­kro­re­gio­no trans­por­to sek­to­riaus pri­ori­te­tas – per mak­si­ma­liai trum­piau­sią lai­ką lik­vi­duo­ti trans­por­to inf­ras­truk­tū­ros ir trans­por­to pa­slau­gų ko­ky­bės skir­tu­mus ša­ly­se, įsi­kū­ru­sio­se Bal­ti­jos jū­ros ry­ti­nė­je (ES nau­jų­jų na­rių) bei va­ka­ri­nė­je (ES sen­bu­vių) pa­kran­tė­se. Kar­tu tu­rė­jo bū­ti di­di­na­mas bend­ras BJR trans­por­to sek­to­riaus kon­ku­ren­cin­gu­mas.

De­ja, pra­si­dė­jus geo­po­li­ti­nei kri­zei anks­tes­nės BJR stra­te­gi­jos įgy­ven­di­ni­mas bu­vo ap­ri­bo­tas va­di­na­mų­jų minkš­tų­jų ga­lių tai­ky­mu. Ki­taip ta­riant, ge­ro­sios pa­tir­ties sklai­da, ska­ti­ni­mu glau­džiau bend­ra­dar­biau­ti ma­kro­re­gio­no mas­tu vers­lo, moks­lo ir ad­mi­nis­tra­ci­nėms vie­šo­sioms struk­tū­roms, smul­kio­mis in­ves­ti­ci­jo­mis iš BJR „In­ter­reg“ fon­dų.

Pa­pras­tai kas tre­jus ar ket­ve­rius me­tus, rea­guo­jant į nau­jau­sius lai­ko­tar­pio iš­šū­kius, re­gio­no stra­te­gi­jos, taip pat ir trans­por­to, yra per­žiū­ri­mos bei ko­re­guo­ja­mos, pa­tiks­li­na­mi jų įgy­ven­di­ni­mo veiks­mų pla­nai. Trans­por­to sek­to­rius iš pri­gim­ties la­bai di­na­miš­kas ir jau­trus ap­lin­kos po­ky­čiams. Juk dar ne­se­niai ir Lie­tu­vos trans­por­ti­nin­kai kė­lė vi­sai ki­to­kius iš­šū­kius, o da­bar vis­kas kar­di­na­liai pa­si­kei­tę. Tas pat – ir ma­kro­re­gio­ne. Dėl to vėl pri­va­lo­me tar­tis dėl nau­jų BJR trans­por­to pri­ori­te­tų ir ati­tin­ka­mai ko­re­guo­ti re­gio­no stra­te­gi­jos veiks­mų pla­ną. Per BJR Trans­por­to koor­di­na­ci­nės gru­pės po­sė­dį tai ir pra­dė­ta da­ry­ti.

Vil­niu­je BJR vals­ty­bių at­sto­vai pa­tei­kė net 15 pa­siū­ly­mų. Jie bus to­les­nių ko­mi­te­to na­rių svars­ty­mų dė­me­sio cen­tre. 2016 me­tų pa­bai­go­je ga­lu­ti­nį veiks­mų pla­no va­rian­tą tu­rė­si­me teik­ti tvir­tin­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai (EK). Kar­tu bus ren­gia­mos ir svar­biau­sių ty­ri­mų bei stu­di­jų, pa­dė­sian­čių įgy­ven­din­ti stra­te­gi­jos tiks­lus, prog­ra­mi­nės gai­rės.

Dė­me­sio rei­ka­lau­ja ša­lių savitumai

– Ar ES BJR stra­te­gi­jos Trans­por­to sek­to­riaus koor­di­na­ci­nė gru­pė ne­dub­liuo­ja EK ar­ba ki­tų Briu­se­ly­je vei­kian­čių struk­tū­rų dar­bo? Kam rei­kia re­gio­ni­nio koor­di­na­vi­mo?

– BJR stra­te­gi­ja yra svar­biau­sių ES ins­ti­tu­ci­jų (EK, Eu­ro­pos Ta­ry­bos ir Eu­ro­pos Par­la­men­to) ini­ci­juo­tas, par­eng­tas ir pa­tvir­tin­tas ofi­cia­lus ma­kro­re­gio­ni­nės plė­tros do­ku­men­tas, o ne ka­žin ko­kia Briu­se­lio ins­ti­tu­ci­jų dar­bą dub­liuo­jan­ti, gal net mai­ša­tį ke­lian­ti re­gio­ni­nė trans­por­to po­li­ti­kų ini­cia­ty­va. Bū­tent ES BJR stra­te­gi­ja at­spin­di svar­biau­sius Bal­ti­jos jū­ros vals­ty­bių re­gio­ni­nius bruo­žus ir įvar­di­ja tris svar­biau­sius jos tiks­lus aiš­kiais bei vi­siems su­pran­ta­mais lo­zun­gais: „Iš­sau­go­ti jū­rą“, „Su­jung­ti re­gio­nus“, „Tal­kin­ti ge­ro­vei“.

Bal­ti­ja – la­biau­siai pa­sau­ly­je už­terš­ta jū­ra, to­dėl čia tu­ri bū­ti tai­ko­mos spe­ci­fi­nės prie­mo­nės tar­šai ma­žin­ti. O kai ku­rių re­tai gy­ve­na­mų Suo­mi­jos ir Šve­di­jos šiau­rės re­gio­nų pa­sie­kia­mu­mo bei trans­por­ta­vi­mo iš­lai­dos, ypač žie­mą, yra to­kios di­de­lės, kad jų net ne­ga­li­ma ly­gin­ti su ki­tų Eu­ro­pos re­gio­nų iš­lai­do­mis. Aki­vaiz­du, jog vyk­dant bend­rą ES trans­por­to po­li­ti­ką bū­ti­na at­siž­velg­ti ir į spe­ci­fi­nius re­gio­no ypa­tu­mus.

– Ar Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no stra­te­gi­jos trans­por­to po­li­ti­kos koor­di­na­to­riai ga­lės pa­veik­ti Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no vals­ty­bes ir pa­spar­tin­ti stra­te­gi­nius ES pro­jek­tus, pa­vyz­džiui, „Rail Bal­ti­cą“?

– Ne­tu­ri­me itin di­de­lių ga­lių spręs­ti to­kius už­da­vi­nius, ku­riuos net su­in­te­re­suo­tų vals­ty­bių aukš­čiau­sioms val­džios ins­ti­tu­ci­joms ne vi­suo­met pa­vyks­ta įveik­ti. To­dėl stra­te­gi­nių ES inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tų plė­tra yra vie­nas svar­biau­sių ne tik su­in­te­re­suo­tų vals­ty­bių, bet ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos bei jos pa­skir­tų tran­seu­ro­pi­nių trans­por­to ko­ri­do­rių (TEN-T) koor­di­na­to­rių pri­ori­te­tų. Pro­jek­tas „Rail Bal­ti­ca“ – Cat­he­ri­nos Traut­mann, TEN-T ko­ri­do­riaus Šiau­rės jū­ra-Bal­ti­jos jū­ros re­gio­nas koor­di­na­to­rės, tie­sio­gi­nis rū­pes­tis.

Ta­čiau TEN-T ko­ri­do­rių plė­tra tu­ri di­de­lę įta­ką Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no pa­sie­kia­mu­mui, mo­bi­lu­mui ir kon­ku­ren­cin­gu­mui. To­dėl re­gio­no trans­por­to po­li­ti­kos koor­di­na­to­riai ne­ga­li lik­ti nuo­ša­ly­je, kai spren­džia­mi šie klau­si­mai. Mes pri­ori­te­tą sa­vo veik­lo­je skir­si­me mies­tų ir ki­tų trans­por­to maz­gų in­teg­ra­vi­mui į tran­seu­ro­pi­nius tink­lus bei įvai­rių trans­por­to ir lo­gis­ti­kos kom­pa­ni­jų bend­ra­dar­bia­vi­mui kon­kre­čia­me trans­por­to ko­ri­do­riu­je ska­tin­ti.

Pa­pras­čiau kal­bant, Eu­ro­pos trans­por­to ko­ri­do­rių koor­di­na­to­riai sa­vo veik­lą su­telks į trans­por­to inf­ras­truk­tū­ros plė­tros ir sta­ty­bos dar­bus, o re­gio­no po­li­ti­kos koor­di­na­to­riai rengs prie­mo­nes, ku­rio­mis bus sie­kia­ma kuo efek­ty­viau kro­vi­niais ir ke­lei­viais „mai­tin­ti“ nau­ją re­gio­no inf­ras­truk­tū­rą, steng­sis, kad ši grei­čiau at­si­pirk­tų ir pa­tei­sin­tų jai kur­ti iš­leis­tas lė­šas.

– Ak­cen­ta­vo­te su­ma­nios trans­por­to spe­cia­li­za­ci­jos svar­bą. Ką tai reiš­kia Lie­tu­vai BJR vals­ty­bių kon­teks­te?

– Lie­tu­va ini­ci­juo­ja BJR su­ma­nios spe­cia­li­za­ci­jos pri­ori­te­tus jau par­eng­tų na­cio­na­li­nių su­ma­nios spe­cia­li­za­ci­jos ir ino­va­ci­jos prog­ra­mų pa­grin­du, sie­kia jų si­ner­gi­jos. Be­veik vi­sos ša­lys tiek BJR, tiek ES mas­tu spren­džia ve­ži­mų il­gais nuo­to­liais ir pa­sku­ti­nės my­lios in­teg­ra­ci­jos klau­si­mus, ku­ria sa­vo mo­de­lius. Tad ko­dėl mes BJR ne­ga­lė­tu­me koo­pe­ruo­tis įgy­ven­din­da­mi to­kius pro­jek­tus?

Dar vie­nas pa­vyz­dys. Lo­gis­ti­kos sri­ty­je pe­rei­na­ma nuo už­da­ro ti­po glo­ba­lių trans­por­ta­vi­mo-skirs­ty­mo prie at­vi­ro ti­po tie­ki­mo-skirs­ty­mo gran­di­nių, kai tais pa­čiais iš­tek­liais da­li­ja­si ir nau­do­ja­si ke­lios kom­pa­ni­jos. Čia ir­gi bū­tų la­bai nau­din­ga bend­ra­dar­biau­ti re­gio­no mas­tu for­muo­jant ino­va­ty­vius to­kių nau­jo ti­po tie­ki­mo gran­di­nių val­dy­mo mo­de­lius. Siek­si­me, kad kuo dau­giau vals­ty­bių par­em­tų šį mū­sų siū­ly­mą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
svarbiausia  78.60.168.138 2016-03-10 20:13:06
Susitarti such Svedija.
0 0  Netinkamas komentaras
Skutas  78.60.231.248 2016-03-09 14:56:33
Akivaizdu, kad "Rail Baltica" Baltijos šalių ruože būtų žymiai daugiau "maitima" kroviniais ir keleiviais, jeigu jos vėžė eitų per Vilnių (jis apie 2,5 karto didesnis už Kauną, be to, ja naudotųsi ir Minskas). Tačiau Lietuvos valdžia akivaizdžiai valstybės ir Baltijos regiono nenaudai ją veda per Kauną, t.y. daroma taip, kad Vilnius ja nesinaudotų apskritai arba naudotųsi iš Balstogės, nes važiuojant iš Kauno susidarytų papildomai apie 250 km. Ar dėl tokiųTEN-T ko­ri­do­rių plė­tra faktų nėra BJR kordinatoriaus A.Šakalio pareiga kelti Vilniaus (Lietuvos) ignoravimo klausimą Lietuvos valdžiai ir Europos Komisijoje!
4 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami