Šilko kelio koncepcijoje – jau ir Baltijos regionas

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-10-06 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-10-06 06:00
Algirdas Šakalys: "Qingdao konferencijoje buvo pasirašytas dokumentas, kuriame pirmąkart kalbama apie naujojo Šilko kelio atšaką per Baltijos regioną, tarp jų - ir Lietuvą." lLŽ archyvo nuotrauka
Su­si­komp­li­ka­vus po­li­ti­niams ir eko­no­mi­niams san­ty­kiams su Ru­si­ja, mū­sų vers­las ne­iš­ven­gia­mai ieš­ko nau­jų ke­lių, ku­riais su ma­žiau­sio­mis fi­nan­si­nė­mis ir lai­ko są­nau­do­mis ga­li­ma bū­tų tiek­ti lie­tu­viš­ką pro­duk­ci­ją ki­toms rin­koms, tarp jų - Aus­tra­li­jai, Šiau­rės ir Pie­tų Ame­ri­kai, To­li­mų­jų Ry­tų ša­lims, kur vi­suo­ti­nio dė­me­sio ir in­te­re­sų cen­tre pir­miau­sia, ži­no­ma, yra Ki­ni­ja.

Rug­sė­jo 23 die­ną šios ša­lies Qingdao mies­te įvy­ko tarp­tau­ti­nė lo­gis­ti­kos kon­fe­ren­ci­ja, skir­ta nau­jo­jo jū­rų ir kon­ti­nen­ti­nio Šil­ko ke­lio plė­to­tės pers­pek­ty­voms ap­tar­ti. Jo­je da­ly­va­vo ir tarp­tau­ti­nės Ry­tų-Va­ka­rų trans­por­to ko­ri­do­riaus aso­cia­ci­jos (East-West Trans­port Corr­ri­dor as­so­cia­tion – EWT­CA), ku­rios cen­tri­nė būs­ti­nė yra Lie­tu­vo­je, bei Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to In­ter­mo­da­li­nio trans­por­to ir lo­gis­ti­kos cen­tro va­do­vas dr. Al­gir­das Ša­ka­lys. Jo tei­gi­mu, kon­fe­ren­ci­jos re­zul­ta­tai pra­no­ko vi­sus lū­kes­čius. „E­su įsi­ti­ki­nęs, kad Qingdao vy­ku­si tarp­tau­ti­nė lo­gis­ti­kos kon­fe­ren­ci­ja bu­vo iš­skir­ti­nai svar­bus ren­gi­nys klo­jant pa­grin­dus lo­gis­ti­kos pa­jė­gu­mų ir trans­por­to jung­čių tarp Azi­jos ir Eu­ro­pos plė­trai. Jau vien dėl to, kad kon­fe­ren­ci­jo­je bu­vo pa­si­ra­šy­tas do­ku­men­tas, ku­ria­me pir­mą­kart kal­ba­ma ir apie Nau­jo­jo Šil­ko ke­lio at­ša­ką per Bal­ti­jos re­gio­ną, tarp jų – ir Lie­tu­vą“, - iš­skir­ti­nia­me in­ter­viu dien­raš­čiui LŽ sa­kė EWT­CA pre­zi­den­tas.

Ne­ei­li­niai rezultatai

– Qing­dao kon­fe­ren­ci­ją va­di­na­te ne­ei­li­nės sėk­mės tarp­tau­ti­niu ren­gi­niu. Tai ne­tgi pa­tvir­ti­no šiaip jau pa­gy­ro­mis ne­si­žars­tan­tys Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai. Kuo par­em­ta to­kia nuo­mo­nė? - LŽ klau­sė dr. Al­gir­do Ša­ka­lio.

– Kon­fe­ren­ci­jo­je pri­im­ti spren­di­mai ir pa­si­ra­šy­ti do­ku­men­tai apie jų svar­bą by­lo­ja pa­tys už sa­ve. Vie­nas to­kių yra Jū­rų ir kon­ti­nen­ti­nio Šil­ko ke­lio al­jan­so (to­liau – Šil­ko ke­lio al­jan­so) Lo­gis­ti­kos ko­mi­te­to stei­gi­mo do­ku­men­tas.

Pri­min­si­me, kad šie­met veik­lą pra­dė­ju­sio Šil­ko ke­lio al­jan­so rė­mė­jai yra Jung­ti­nių Tau­tų (JT) plė­tros prog­ra­ma (UNDP), JT in­dus­tri­jos plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (UNI­DO), Pa­sau­lio tu­riz­mo or­ga­ni­za­ci­ja (WTO), JT švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­ja (UNES­CO) ir JT bend­ra­dar­bia­vi­mo „South-South“ (kryp­tis: „pie­tūs-pie­tūs“) or­ga­ni­za­ci­ja ( UNSSC). Svar­biau­sias stei­gia­mo Lo­gis­ti­kos ko­mi­te­to, kaip vie­no iš Šil­ko ke­lio al­jan­so or­ga­ni­za­ci­nių struk­tū­rų, tiks­las bus de­rin­ti par­tne­rių veiks­mus ir teik­ti re­ko­men­da­ci­jas plė­to­jant kro­vi­nių trans­por­ta­vi­mą ir tel­kiant lo­gis­ti­kos re­sur­sus iš­il­gai Šil­ko ke­lio marš­ru­tų.

Prie Lo­gis­ti­kos ko­mi­te­to nu­ma­ty­ta su­for­muo­ti Moks­lo ko­mi­te­tą (gru­pę), ku­ris at­liks rei­kia­mus moks­li­nius ty­ri­mus ir­/ar svar­biau­sių pro­jek­tų ga­li­my­bių stu­di­jas.

Kaip EWT­CA at­sto­vams Ki­ni­jo­je vy­ku­sio­je kon­fe­ren­ci­jo­je man bei Pe­te­riui Sa­muels­so­nui iš Šve­di­jos bu­vo su­teik­ta gar­bė kar­tu su Azi­jos trans­por­to ir lo­gis­ti­kos mil­ži­nų ly­de­riais pa­si­ra­šy­ti Lo­gis­ti­kos ko­mi­te­to stei­gi­mo do­ku­men­tą. Kar­tu abu bu­vo­me pa­kvies­ti tap­ti ir šio ko­mi­te­to ta­ry­bos na­riais.

To­liau siek­si­me pa­tek­ti į for­muo­ja­mą Moks­lo ko­mi­te­tą, nes esa­me su­in­te­re­suo­ti tie­sio­giai da­ly­vau­ti ren­giant pa­siū­ly­mus ir spren­di­mus. Ki­ta ver­tus, yra ir gry­nai moks­li­nis in­te­re­sas da­ly­vau­ti įta­kin­go tarp­tau­ti­nio ko­mi­te­to veik­lo­je.

Ki­tas svar­bus kon­fe­ren­ci­jo­je pa­si­ra­šy­tas do­ku­men­tas – bend­ra Ki­ni­jos tarp­tau­ti­nės eks­pe­di­to­rių aso­cia­ci­jos (CI­FA) ir EWT­CA dek­la­ra­ci­ja, par­em­ta Qingdao kon­fe­ren­ci­jos re­zul­ta­tais ir abie­jų aso­cia­ci­jų įsi­pa­rei­go­ji­mais dirb­ti ran­ka ran­kon tam, kad bū­tų kuo efek­ty­viau ir spar­čiau plė­to­ja­ma kon­ti­nen­ti­nė Ki­ni­jos ir Eu­ro­pos trans­por­to jung­tis per Bal­ti­jos re­gio­ną, taip pat ir jos at­ša­ka per Lie­tu­vą.

Ru­sai pa­li­ko konferenciją

– Pa­sta­ruo­ju me­tu pa­ste­bi­mas Ki­ni­jos ir Ru­si­jos su­ar­tė­ji­mas plė­to­jant BRICS aso­cia­ci­ją, ru­siš­kų du­jų tie­ki­mo ki­nams pro­jek­tuo­se ak­ty­vi­nant trans­por­to ry­šius. Ar tai kaip nors at­si­lie­pia Ki­ni­jos ir Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) pro­jek­tų, tarp jų – ir Šil­ko ke­lių plė­trai?

Qingdao kon­fe­ren­ci­jo­je Ru­si­jos trans­por­to ir lo­gis­ti­kos vers­lo at­sto­vų ne­bu­vo. Ap­si­lan­kė tik Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos pre­ky­bos at­sto­vy­bės Ki­ni­jo­je kon­sul­tan­tas Ser­ge­jus Sa­vins­kis. Bet ir jis už­tru­ko ne­il­gai: ru­sų at­sto­vas de­mons­tra­ty­viai pa­li­ko kon­fe­ren­ci­jos sa­lę, kai bu­vo pra­dė­tas svars­ty­ti svar­biau­sias kon­fe­ren­ci­jos klau­si­mas, bū­tent Lo­gis­ti­kos ko­mi­te­to stei­gi­mas prie Šil­ko ke­lio al­jan­so.

Ir kas ga­lė­tų pa­neig­ti, kad ru­sų dip­lo­ma­tui ne­pa­ti­ko, jog vie­na­me iš nu­ma­to­mų kon­ti­nen­ti­nio Šil­ko ke­lio va­rian­tų (at­ša­kų) yra vi­siš­kai eli­mi­nuo­ta Ru­si­ja. Pa­tvir­ti­nus jį Šil­ko ke­lias iš Ki­ni­jos į Eu­ro­pą driek­tų­si per Ka­zachs­ta­ną ir ša­lis, esan­čias pie­čiau Kas­pi­jos ir Juo­do­sios jū­rų. Aki­vaiz­du, kad ne­pa­vy­kus su­si­tar­ti su Ru­si­ja kaip pa­grin­di­nis bū­tų pa­si­rink­tas šis va­rian­tas.

Da­bar Ru­si­ja sie­kia, kad į Šil­ko ke­lio kon­cep­ci­ją bū­tų įtrauk­ta šios ša­lies „Trans­si­bi­ro“ ge­le­žin­ke­lio ma­gis­tra­lė, jun­gian­ti Ru­si­jos eu­ro­pi­nę da­lį su jos To­li­mai­siais Ry­tais. Ta­da Šil­ko ke­lias Eu­ro­pą pa­siek­tų per Bal­ta­ru­si­jos Bres­tą.

Su­pran­ta­ma, EWT­CA, kaip ir par­tne­riai iš ki­tų Bal­ti­jos re­gio­no ša­lių, esa­me su­in­te­re­suo­ti, kad bū­tų su­si­tar­ta dėl re­gio­no vals­ty­bėms, tarp jų – ir Lie­tu­vai, pa­lan­kiau­sios Šil­ko ke­lio at­ša­kos Ki­ni­ja-Ka­zachs­ta­nas-Ru­si­ja-Eu­ro­pa per Bal­ti­jos re­gio­ną plė­tros. Ta­čiau su są­ly­ga, kad bū­tų lai­ko­ma­si pri­nci­po "lai­mi vi­si" , o ne tas „kaž­kas“, kas įsi­vaiz­duo­ja vie­nas esąs "ly­ges­nis" už ki­tus.

Ma­no nuo­mo­ne, ga­na iš­min­tin­gai ir dip­lo­ma­tiš­kai el­gia­si Ki­ni­ja, kai sa­vo pa­čios ini­ci­juo­tą Šil­ko ke­lio (kon­ti­nen­ti­nių ir jū­rų va­rian­tų) vi­zi­ją pri­sta­tė ir sie­kia rea­li­zuo­ti kaip JT bend­ro in­te­re­so pro­jek­tą, ku­riam jau pri­ta­rė ir ja­me ke­ti­na da­ly­vau­ti 58 vals­ty­bės.

At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad šių me­tų bir­že­lio 29 die­ną vy­ku­sia­me ES ir Ki­ni­jos vir­šū­nių su­si­ti­ki­me abi ša­lys pa­tvir­ti­no sa­vo in­te­re­są ir ke­ti­ni­mus stip­rin­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą įgy­ven­di­nant Šil­ko ke­lio pro­jek­tą. Po su­si­ti­ki­mo pa­skelb­ta­me bend­ra­me ES ir Ki­ni­jos va­do­vų par­eiš­ki­me („EU-Chi­na Su­mmit joint sta­te­ment“) bu­vo pa­brėž­ta, kad abi ša­lys sieks kur­ti pa­lan­kias są­ly­gas trans­por­to srau­tų ju­dė­ji­mui. Tai bus da­ro­ma pir­miau­sia už­ti­kri­nant sklan­džius sie­nų kir­ti­mų pro­ce­sus ša­ly­se ir re­gio­nuo­se tarp Ki­ni­jos ir ES, taip pat at­ve­riant nau­jas vers­lo ir in­ves­ti­ci­jų ga­li­my­bes tiek Ki­ni­jo­je, tiek Eu­ro­po­je.

Su pa­si­ten­ki­ni­mu no­riu pa­žy­mė­ti, jog Qingdao lo­gis­ti­kos kon­fe­ren­ci­jo­je pri­im­ti spren­di­mai ir pa­si­ra­šy­ti do­ku­men­tai bū­tent ir pa­dės įgy­ven­di­nant anks­čiau mi­nė­tus sie­kius ir tiks­lus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Pagrauda  78.60.231.248 2015-10-06 09:29:23
Gal kokia dalis to "šilko", vežamo į/iš Skandinavijos šalis, iš dalies ir Britaniją, gal ir gali keliauti per Klaipėdą. Taigi rusiška geležinkelio vėžė Vilnius-Klaipėda išlaikytina. Kam reikalingas tas intermodalinis terminalas Kaune taip ir nėra aišku, o pinigai į jį tai kišami...
2 0  Netinkamas komentaras
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami