Šilta žiema kelininkams – išlaidos ir „juodas“ darbas

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-03-25 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-03-25 06:00
"Automagistralės" vadovų teigimu, žiemą užtikrinant saugų eismą buvo pasiektas svarbiausias kolektyvo tikslas - įmonės prižiūrimose transporto arterijose nežuvo nė vienas žmogus. Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka
Ke­li­nin­kus į ne­vil­tį va­ro vai­ruo­to­jų kal­bos, kad šie­met, kai žie­ma ir vi­sas šal­tuo­ju va­di­na­mas me­tų lai­ko­tar­pis yra šil­tes­nis ne­gu pa­pras­tai, esą ke­lių tar­ny­boms nė­ra ką veik­ti. „Dir­ba­me treč­da­liu in­ten­sy­viau nei to­mis žie­mo­mis, kai šal­tu­kas lai­ky­da­vo­si apie mi­nus pen­kio­li­ka ar dar že­miau, tu­ri­me kur kas dau­giau ir iš­lai­dų“, - sa­kė Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos (LAKD) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, lai­ki­nai ei­nan­tis (l. e.) di­rek­to­riaus par­ei­gas Egi­di­jus Skro­de­nis.

E. Skro­de­nio tei­gi­mu, LAKD šią žie­mą drus­kai ir jai bars­ty­ti iš­lei­do apie 5 mln. eu­rų dau­giau ne­gu pra­ei­tą žie­mą, o as­fal­to ir žvy­ro dan­gų de­fek­tams tai­sy­ti - maž­daug 1,2 mln. eu­rų dau­giau nei pa­pras­tai. „A­ki­vaiz­du, kad ši žie­ma bu­vo šil­tes­nė nei ki­tos, ta­čiau ji at­ne­šė ne­pas­to­vius, šiek tiek šil­tes­nius ir ke­liams la­bai ne­pa­lan­kius orus. Vi­są šal­tą­jį se­zo­ną vie­nas ki­tą kei­tė dau­gy­bė me­teo­ro­lo­gi­nių reiš­ki­nių: snie­gas, šlapd­ri­ba, li­jund­ra, lie­tus ir tem­pe­ra­tū­ros svy­ra­vi­mai. O ke­liams, kai tem­pe­ra­tū­ra lai­ko­si apie nu­lį, oro są­ly­gos yra pa­čios blo­giau­sios“, - aiš­ki­no lai­ki­na­sis LAKD va­do­vas.

Egidijus Skrodenis: „Akivaizdu, kad ši žiema buvo šiltesnė nei kitos, tačiau ji atnešė nepastovius ir keliams labai nepalankius orus."/Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Ne­bars­ty­mas pri­lygs­ta nelaimei

Pa­sak E. Skro­de­nio, kai tem­pe­ra­tū­ra svy­ruo­ja apie nu­lį, oro są­ly­gos blo­gos ne vien dėl to, kad da­ro ypač ne­igia­mą po­vei­kį ke­liams, ta­da pa­ti­ria­mos ir di­des­nės ke­lių prie­žiū­ros iš­lai­dos. „Šią žie­mą nuo gruo­džio pa­bai­gos iki va­sa­rio vi­du­rio juos bars­ty­ti te­ko ko­ne kas­dien, daž­nai ir ne po vie­ną kar­tą. Tai­gi drus­kos bu­vo su­nau­do­ta ge­ro­kai dau­giau ne­gu esant vi­du­ti­niš­kai žie­mai. Pa­pras­tai šal­tuo­ju se­zo­nu iš­bars­to­ma apie 80-90 tūkst. to­nų drus­kos. Tu­rint pa­na­šų kaip ir per­nai ke­lių prie­žiū­ros fi­nan­sa­vi­mą šią žie­mą iš­bars­ty­ta ge­ro­kai dau­giau – apie 130 tūkst. to­nų drus­kos“, - skai­čia­vo E. Skro­de­nis.

Duo­me­nys, anot jo, dar nė­ra ga­lu­ti­niai. Nors lau­ke jau pa­va­sa­ris, tem­pe­ra­tū­ros svy­ra­vi­mas apie nu­lį, ypač nak­ti­mis, ne­lei­džia ke­li­nin­kams at­si­pa­lai­duo­ti.

„E­sant to­kiai tem­pe­ra­tū­rai vai­ruo­to­jai gal ir ne­ma­to di­de­lių pa­vo­jų. Žiū­rint pro au­to­mo­bi­lio lan­gą ke­lias pa­pras­tai at­ro­do sau­sas ar­ba šla­pias lyg va­sa­rą, bet čia sly­pi va­di­na­mų­jų šil­tų žie­mos orų klas­ta. Tem­pe­ra­tū­rai svy­ruo­jant apie nu­lį, ypač ta­da, kai krin­ta kri­tu­liai, su­si­da­ro plik­le­dis, ku­rio pli­ka aki­mi daž­niau­siai nė ne­ma­ty­ti. Ma­ža to, jis pa­pras­tai nu­klo­ja ne vi­są ke­lią, o tik at­ski­rus jo ruo­žus, ir tam­pa dar pa­vo­jin­ges­nis. Va­žiuo­da­mas ta­ria­mai va­sa­riš­ku ke­liu vai­ruo­to­jas stai­ga pa­ten­ka ant le­do ir au­to­mo­bi­lis tam­pa ne­val­do­mas. Ge­rai, jei tai bai­gia­si tik nu­va­žia­vi­mu nuo ke­lio“, - LAKD va­do­vui pri­ta­rė ir ša­lies ma­gis­tra­li­nius ke­lius pri­žiū­rin­čios vals­ty­bės įmo­nės „Au­to­ma­gis­tra­lė“ di­rek­to­rius Vla­dis­lo­vas Mo­lis.

Šal­tuo­ju se­zo­nu nu­tin­ka dau­giau keis­tų ir ne­re­tai skau­džių ava­ri­jų - au­to­mo­bi­liai su­si­du­ria kak­to­mu­ša ar tie­siog ne­val­do­mi nu­si­ri­ta į pa­ke­lę. Tai ro­do ir Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos skel­bia­ma sta­tis­ti­ka. "Tem­pe­ra­tū­rai svy­ruo­jant apie nu­lį drus­kos ne­bars­ty­mas pri­lygs­ta ne­lai­mei, to­dėl daž­nu at­ve­ju ją rei­kia bars­ty­ti pre­ven­ciš­kai", - tvir­ti­no V. Mo­lis.

Vladislavas Molis: "Temperatūrai svyruojant apie nulį druskos nebarstymas prilygsta nelaimei."/LŽ archyvo nuotrauka

Dir­bo 800 mechanizmų

LAKD di­rek­to­riaus par­ei­gas l. e. E. Skro­de­nis pa­brė­žia, kad ne vi­so­se aps­kri­ty­se drus­kos su­nau­do­ta vie­no­dai. Tai pri­klau­sė nuo žie­mą vy­ra­vu­sių oro są­ly­gų, ke­lių prie­žiū­ros ly­gio.

Dau­giau­sia drus­kos, pa­sak di­rek­ci­jos va­do­vo, iš­bars­ty­ta Ute­nos aps­kri­ty­je ir au­to­ma­gis­tra­lė­se A1 Vil­nius-Kau­nas-Klai­pė­da bei A2 Vil­nius-Pa­ne­vė­žys. Šiuos ke­lius pri­žiū­rin­čios vals­ty­bės įmo­nės „U­te­nos re­gio­no ke­liai“ ir „Au­to­ma­gis­tra­lė“ drus­kos su­nau­do­jo apie 2 kar­tus dau­giau ne­gu pra­ei­tą žie­mą.

LAKD duo­me­ni­mis, ki­to­se aps­kri­ty­se jos taip pat iš­bars­ty­ta dau­giau nei per­nai. Pa­sta­rą­ją žie­mą vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lius va­lė ir bars­tė per 800 me­cha­niz­mų. Bu­vo va­lo­ma dau­giau kaip 21 tūkst. km vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių, bars­to­ma – be­veik pu­sė jų. Nuo­lat bars­to­mi ma­gis­tra­li­niai ir kraš­to ke­liai, ku­rių il­gis sie­kia per kaip 6 tūkst. km, taip pat ra­jo­ni­niai ke­liai, ku­riuo­se eis­mo in­ten­sy­vu­mas yra di­des­nis nei 1000 au­to­mo­bi­lių per par­ą. Tai su­da­rė pa­pil­do­mus 1,4 tūkst. ki­lo­me­trų. Vie­ną kar­tą pa­bars­ty­ti vi­sus ma­gis­tra­li­nius, kraš­to ir ra­jo­ni­nių ke­lių pa­vo­jin­gus ruo­žus kai­nuo­ja apie 300 tūkst. eu­rų.

„Ke­li­nin­kams tai bu­vo "juo­das“ dar­bas. Ir pa­va­sa­riu jis dar ne­si­bai­gė“, - sa­ko E.Skro­de­nis.

Dar­bas au­to­ma­gis­tra­lė­se atsipirko

Pa­sak „Au­to­ma­gis­tra­lės“ di­rek­to­riaus, ma­gis­tra­li­nius ke­lius pri­žiū­rin­tys ke­li­nin­kai šį šal­tą­jį se­zo­ną dir­bo tri­mis pa­mai­no­mis. Pa­grin­di­nis jų dar­bas vyk­da­vo nak­tį, kai vi­si mie­go­da­vo, to­dėl pa­pras­tai ry­tą at­si­kė­lę žmo­nės to "juo­do“ dar­bo nė ne­pas­te­bė­da­vo.

„Vi­si me­tų lai­kai sa­vi­tai gra­žūs. Ne­no­rė­čiau gy­ven­ti ten, kur ap­link - vien smė­lio, ar­ba vien snie­go dy­ku­ma. Ta­čiau ir mū­sų pla­tu­mo­je vis­kas links­ta į tai, jog ne­be­lie­ka žie­mos, nors ji rei­ka­lin­ga mū­sų kli­ma­ti­nės zo­nos gy­ven­to­jams, jų pri­gim­čiai. Net mū­sų ap­lin­ka su­kur­ta taip, kad be šal­čių ne­iš­šą­la au­ga­lams, gy­vū­nams ir žmo­nėms pa­vo­jų ke­lian­tys par­azi­tai bei vi­ru­sai“, - fi­lo­so­fiš­kai kal­bė­jo „Au­to­ma­gis­tra­lės“ va­do­vas.

Jis pa­žy­mė­jo, jog „ke­li­nin­kams rei­kia žie­mos“. „Ge­riau­sia, kai už lan­go tvy­ro 15 laips­nių šal­tis, ir lai­ko­si jis ne die­ną, bet ma­žiau­siai sa­vai­tę. Šie­met di­džią­ją da­lį žie­mos se­zo­no tem­pe­ra­tū­ra svy­ra­vo apie nu­lį. Toks oras ken­kia ne tik žmo­gaus or­ga­niz­mui, bet ir ke­liams“, - aiš­ki­no V. Mo­lis.

Pa­sak „Au­to­ma­gis­tra­lės“ di­rek­to­riaus, apie nu­lį be­si­lai­kan­ti tem­pe­ra­tū­ra pa­ti blo­giau­sia as­fal­to ir žvy­ro dan­goms. At­si­ra­dus men­kiau­siam as­fal­to įtrū­ki­mui į jį pa­ten­ka van­dens. Kai oro tem­pe­ra­tū­ra tam­pa ne­igia­ma, van­duo virs­ta le­du ir ple­čia­si, at­ši­lus – vėl van­de­niu.

LAKD di­rek­to­riaus par­ei­gas l. e. E. Skro­de­nis sa­kė, kad „to­kių pe­rė­ji­mų per 0 laips­nių šią žie­mą su­skai­čiuo­ta apie 100“. „Tai­gi ply­šiai as­fal­to dan­go­je tiek pat kar­tų plė­tė­si ir trau­kė­si. To­dėl dau­giau­sia duo­bių as­fal­to dan­go­je at­si­ran­da bū­tent pa­va­sa­rį. Šiems de­fek­tams ša­lin­ti žie­mą nau­do­ja­mas šal­tas as­fal­tas. Per žie­mą tas pa­čias duo­bes ten­ka tai­sy­ti po ke­lis kar­tus. Pa­va­sa­rį, kai pra­de­da dirb­ti as­falt­be­to­nio ba­zės, duo­bės už­tai­so­mos jau karš­tu as­falt­be­to­niu“, - tei­gė lai­ki­na­sis LAKD va­do­vas.

E. Skro­de­nis su­skai­čia­vo, kad iš vi­so ke­lių prie­žiū­rai žie­mą (2014 me­tų lap­kri­čio – 2015 me­tų ko­vo mė­ne­siais) skir­ta 33,5 mln. eu­rų. „Snie­go daug ne­bu­vo, ta­čiau tem­pe­ra­tū­rai svy­ruo­jant apie 0 laips­nių ke­lių dan­gos ap­le­dė­da­vo daž­nai. Ke­liai bars­ty­ti ne po vie­ną kar­tą per die­ną. Drus­kai pirk­ti, pa­tru­liuo­ti ke­liuo­se, bu­dė­ti ke­lių tar­ny­bo­se iš­leis­ta apie 27 mln. eu­rų“, - tvir­ti­no pa­šne­ko­vas.

„Au­to­ma­gis­tra­lės“ di­rek­to­rius V. Mo­lis džiau­gė­si, kad žie­mą už­ti­kri­nant sau­gų eis­mą pa­siek­tas pa­grin­di­nis ko­lek­ty­vo dar­bo tiks­las - įmo­nės pri­žiū­ri­muo­se ke­liuo­se ne­žu­vo nė vie­nas žmo­gus. „Lie­tu­vo­je pa­gal At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mą ar­tė­ja ba­lan­džio 6-oji, Sau­gaus eis­mo die­na. Ti­ki­mės, kad vai­ruo­to­jai šiais me­tais bus dar draus­min­ges­ni ir iš­vengs ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų ke­ly­je“, - vy­lė­si LŽ pa­šne­ko­vas.

Par­eng­ta bend­ra­dar­biau­jant su VĮ „Automagistralė“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo ko­mi­si­ja siū­lo ne­pri­tar­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro so­cial­de­mo­kra­to Juo­zo Ole­ko at­sa­ky­mams į in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mus.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami