Šimtams tūkstančių automobilių artėja išregistravimas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-09-01 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-09-01 06:00
Išregistravimas gresia beveik milijonui automobilių. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Nuo šių me­tų vi­du­rio VĮ „Re­gi­tra“, lai­ku ne­pa­si­rū­pi­nu­siems tech­ni­ne ap­žiū­ra ar ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mu, ėmė tai­ky­ti lei­di­mo da­ly­vau­ti eis­me su­stab­dy­mo pro­ce­dū­rą.

Prie­žas­tys, dėl ku­rių bu­vo su­stab­dy­tas lei­di­mas, tu­ri bū­ti pa­ša­li­na­mos per 90 die­nų. Jei per šį lai­ko­tar­pį jos ne­pa­ša­li­na­mos, lei­di­mas pa­nai­ki­na­mas ir trans­por­to prie­mo­nė iš­re­gis­truo­ja­ma, o vals­ty­bi­nio re­gis­tra­ci­jos nu­me­rio ženk­lai pri­pa­žįs­ta­mi ne­ga­lio­jan­čiais ir tu­ri bū­ti grą­žin­ti „Re­gi­trai“.

Au­to­ma­tiš­kai nepanaikina

Ši pro­ce­dū­ra tai­ko­ma nu­sta­čius, kad ne­at­lik­ta ar ne­ga­lio­ja trans­por­to prie­mo­nės pri­va­lo­mo­ji tech­ni­nė ap­žiū­ra ar­ba kad trans­por­to prie­mo­nė ne­apd­raus­ta trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kų ir val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­muo­ju drau­di­mu. In­for­ma­ci­ją apie tai „Re­gi­tra“ gau­na iš Cen­tra­li­zuo­to­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros duo­me­nų ir Trans­por­to prie­mo­nių ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo duo­me­nų ba­zių.

„Re­gi­tra“ aiš­ki­na, kad par­eiš­kė­jai ga­li per 90 die­nų nuo lei­di­mo su­stab­dy­mo kreip­tis, kad su­stab­dy­mas bū­tų to­liau pra­tęs­tas iki vie­ne­rių me­tų. To­kiu at­ve­ju po 90 die­nų trans­por­to prie­mo­nė ne­bus iš­re­gis­truo­ja­ma. Tai ypač ak­tua­lu, kai trans­por­to prie­mo­ne il­ges­nį lai­ko­tar­pį ne­va­ži­nė­ja­ma, to­dėl ji ne­drau­džia­ma ir ne­at­lie­ka­ma jos pri­va­lo­mo­ji tech­ni­nė ap­žiū­ra.

„Jei lei­di­mas su­stab­dy­tas par­eiš­kė­jo ini­cia­ty­va, au­to­ma­tiš­kai to­kio su­stab­dy­mo ne­pa­nai­kin­si­me. Par­eiš­kė­jui rei­kia pa­čiam pri­si­jung­ti prie sis­te­mos ar­ba kreip­tis į „Re­gi­tros“ pa­da­li­nį ir at­nau­jin­ti trans­por­to prie­mo­nės lei­di­mą da­ly­vau­ti eis­me, jei ga­lio­ja jos pri­va­lo­mo­ji tech­ni­nė ap­žiū­ra ir drau­di­mas”, – pri­mi­nė „Re­gi­tros“ In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Vy­tau­tas Ja­siu­le­vi­čius.

Su­stab­dė be­veik milijonui

Pra­si­tęs­ti lei­di­mo su­stab­dy­mą ga­li­ma pri­si­jun­gus prie „Re­gi­tros“ elek­tro­ni­nių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tra­vi­mo pa­slau­gų por­ta­lo ar­ba at­vy­kus į jos pa­da­li­nį.

Pa­si­rū­pi­nus trans­por­to prie­mo­nės pri­va­lo­mą­ja tech­ni­ne ap­žiū­ra ir drau­di­mu, lei­di­mas da­ly­vau­ti eis­me at­nau­ji­na­mas au­to­ma­tiš­kai (t.y. par­eiš­kė­jui ne­rei­kia kreip­tis dėl lei­di­mo at­nau­ji­ni­mo) tik tuo at­ve­ju, jei lei­di­mas bu­vo su­stab­dy­tas „Re­gi­tros“ ini­cia­ty­va.

Pra­dė­jus tai­ky­ti tai­ky­ti lei­di­mo trans­por­to prie­mo­nei da­ly­vau­ti eis­me su­stab­dy­mo pro­ce­dū­rą, iš­kart bu­vo su­stab­dy­tas lei­di­mas net 913 tūkst. Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tų trans­por­to prie­mo­nių, ku­rių pri­va­lo­mo­sios TA lai­kas pa­si­bai­gęs.

Pa­si­ti­krin­ti, ar lei­di­mas su­stab­dy­tas, ga­li­ma sve­tai­nės re­gi­tra.lt elek­tro­ni­nių pa­slau­gų por­ta­le ar­ba sky­riu­je „Paieš­ka trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tre“. Spe­cia­lis­tai at­krei­pia dė­me­sį, kad dėl šių lei­di­mų su­stab­dy­mo trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jams ne­bus siun­čia­mi in­di­vi­dua­lūs pra­ne­ši­mai.

Iš­re­gis­tra­vus trans­por­to prie­mo­nę, vals­ty­bi­nio re­gis­tra­ci­jos nu­me­rio ženk­lai bus pri­pa­žin­ti ne­ga­lio­jan­čiais ir juos rei­kės grą­žin­ti VĮ „Re­gi­tra“. Vėl da­ly­vau­ti eis­me trans­por­to prie­mo­nė ga­lės tik ją įre­gis­tra­vus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro įsa­ky­mu pa­tvir­tin­to­se Mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių ir jų prie­ka­bų re­gis­tra­vi­mo tai­syk­lė­se nu­sta­ty­ta tvar­ka.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
STANISLOVAS  77.79.63.241 2014-09-01 10:36:00
Samoningai sugalvota priemonė kaip draudimo bendrovėm paidinti nepagrystus pelnus. Kodėl aš turiu butinai drausti motoroleri jeigu su juo galima važinėti tik vasara,o lengvos mašinos priekaba naudoju tik išimtinais atvėjais.
5 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Ira­kas par­ašė Va­šing­to­no at­siųs­ti dau­giau ins­truk­to­rių ir pa­ta­rė­jų, ren­gian­tis mū­šiui dėl Mo­su­lo, ku­rį sie­kia­ma iš­va­duo­ti iš dži­ha­dis­tų gru­puo­tės „Is­la­mo vals­ty­bė“ (IS) ran­kų, pra­ne­šė [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Kė­dai­nių „Ne­vė­žio“ krep­ši­nin­kai šven­čia pir­mą­ją per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Kė­dai­nie­čiai na­muo­se 80:68 (22:14, 19:15, 21:12, 18:24) užtikrintai nu­ga­lė­jo Prie­nų-Birš­to­no [...]
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami