Sistema pati nuspręs įjungti varančiuosius ratus

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-05-13 10:36
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-05-13 10:36
Atsiradus rizikai sunkvežimiui įklimpti, "Automatic Traction Control" automatiškai įsijungia priekinės ašies pavarą. Gamintojo nuotrauka
„Vol­vo Trucks“ tei­gia esan­ti pir­mo­ji su­nkve­ži­mių ga­min­to­ja pa­sau­ly­je, pa­siū­liu­si au­to­ma­ti­nę vi­sų va­ran­čių­jų ra­tų sis­te­mą „Au­to­ma­tic Trac­tion Con­trol“, skir­tą sta­ty­bo­se nau­do­ja­miems su­nkve­ži­miams.

Bend­ro­vės pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai sa­ko­ma, kad jei su­nkve­ži­miui va­žiuo­jant ky­la ri­zi­ka įklimp­ti, nau­jo­ji au­to­ma­ti­nė su­ki­bi­mo kon­tro­lės sis­te­ma au­to­ma­tiš­kai įjun­gia prie­ki­nės ašies pa­va­rą. To­kiu bū­du už­ti­kri­na­mas ge­res­nis ma­nev­rin­gu­mas, ma­žes­nės de­ga­lų są­nau­dos ir su­nkve­ži­mio kom­po­nen­tų dė­vė­ji­ma­sis. „Siek­da­mi iš­veng­ti įklim­pi­mo su­dė­tin­go­je vie­to­vė­je, dau­ge­lis vai­ruo­to­jų iš anks­to įjun­gia prie­ki­nių ra­tų pa­va­rą ar­ba di­fe­ren­cia­lo blo­ka­vi­mą. Su­nkve­ži­miui va­žiuo­jant, „Vol­vo“ au­to­ma­ti­nė su­ki­bi­mo kon­tro­lės sis­te­ma pa­gal po­rei­kį trum­pam įjun­gia prie­ki­nių ra­tų pa­va­rą“, – sa­kė „Vol­vo Trucks“ sta­ty­bų seg­men­to va­do­vas Jo­nas Oder­mal­mas.

Pri­tai­ky­ta su­dė­tin­goms sąlygoms

„Vol­vo“ au­to­ma­ti­nę su­ki­bi­mo kon­tro­lės sis­te­mą, ku­ri nuo šiol yra vi­sų „4x4“, „6x6“ ir „8x6“ kon­fi­gū­ra­ci­jos „Vol­vo FMX“ su­nkve­ži­mių su va­ran­čią­ja prie­ki­ne aši­mi stan­dar­ti­nės įran­gos są­ra­še, sa­vo šar­ny­ri­niuo­se sa­vi­var­čiuo­se jau nau­do­ja „Vol­vo Cons­truc­tion Equip­ment“.

Sis­te­mą su­da­ro prog­ra­mi­nė įran­ga ir ra­tų su­ki­mo­si grei­čio ju­tik­liai. Ga­li­niam ra­tui pra­dė­jus slys­ti, ga­lia au­to­ma­tiš­kai pa­skirs­to­ma prie­ki­niams ra­tams, to­dėl ne­pra­ran­da­mas su­ki­mo mo­men­tas ir grei­tis. Kumš­te­li­nė mo­va vos per pu­sę se­kun­dės įjun­gia prie­ki­nių ra­tų pa­va­rą.

Pa­ly­gin­ti su įpras­ti­nė­mis, su­nkve­ži­mių su pa­sto­via vi­sų ra­tų pa­va­ra, mo­vo­mis, kumš­te­li­nė mo­va yra leng­ves­nė, ją su­da­ro ma­žiau ju­dan­čių da­lių. Be­ke­le va­žiuo­jan­tis vai­ruo­to­jas ga­li ir me­cha­niš­kai užb­lo­kuo­ti prie­ki­nį bei ga­li­nį di­fe­ren­cia­lus.

Ricardas Fritzas. / LŽ archyvo nuotrauka

Su­ma­žins de­ga­lų sąnaudas

Prie­ki­nės ašies pa­va­ra lei­džia iš­veng­ti su­sto­ji­mų sli­džio­se ke­lio at­kar­po­se, bet daž­niau­siai šios funk­ci­jos rei­kia tik trum­pą lai­ką. Au­to­ma­ti­nė su­ki­bi­mo kon­tro­lės sis­te­ma, įsi­jun­gian­ti tik kri­ti­niais at­ve­jais, įpras­to va­žia­vi­mo me­tu prie­ki­nius ra­tus lei­džia nau­do­ti tik vai­ra­vi­mui. To­kiu bū­du už­ti­kri­na­mas ge­res­nis ma­nev­rin­gu­mas.

Au­to­ma­ti­nė su­ki­bi­mo kon­tro­lės sis­te­ma yra dar vie­nas pa­vyz­dys, kaip ino­va­ty­vi tech­no­lo­gi­ja ga­li pa­dė­ti leng­viau ir su­ma­niau at­lik­ti ga­be­ni­mo už­duo­tis.

Be to, iš­ven­gia­ma pa­pil­do­mų de­ga­lų są­nau­dų ir jė­gos ag­re­ga­tų bei pa­dan­gų nu­si­dė­vė­ji­mo, ku­rį są­ly­go­ja pa­sto­viai įjung­ta prie­ki­nių ra­tų pa­va­ra. Au­to­ma­ti­nė su­ki­bi­mo kon­tro­lės sis­te­ma už­ti­kri­na op­ti­ma­lų va­ran­čių­jų ra­tų pa­va­ros pa­nau­do­ji­mą ir pa­de­da tin­ka­mai eksp­loa­tuo­ti su­nkve­ži­mį.

„Au­to­ma­ti­nė su­ki­bi­mo kon­tro­lės sis­te­ma yra dar vie­nas pa­vyz­dys, kaip ino­va­ty­vi tech­no­lo­gi­ja ga­li pa­dė­ti leng­viau ir su­ma­niau at­lik­ti ga­be­ni­mo už­duo­tis. Esa­me ti­kri, kad šis nau­jas pa­to­bu­li­ni­mas pa­keis su­pra­ti­mą apie va­ro­mą­ją prie­ki­nę ašį taip, kaip ir dau­giau nei prieš de­šimt­me­tį pri­sta­ty­ta no­va­to­riš­ka „I-Shift“ apie pa­va­rų dė­žes“, – sa­ko „Vol­vo Trucks“ pre­kės ženk­lo vi­cep­re­zi­den­tas Ri­car­das Frit­zas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar, rug­sė­jo 27 d., vi­so­je Lie­tu­vo­je bu­vo lai­ko­mas ju­bi­lie­ji­nis 10-asis Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas. Šie­met kons­ti­tu­ci­nes ži­nias nu­spren­dė pa­si­ti­krin­ti dau­giau nei 32 tūkst. žmo­nių. Ge­riau­siai pir­ma­ja­me [...]
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami