Siūlo atimti teisę vairuoti narkomanams

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-10-01 18:37
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-10-01 18:37
Stasys Brundza: "Vokietijoje kasmet identifikuojama per 20 tūkst. vairuotojų, naudojančių narkotines medžiagas, tuo pat metu Lietuvoje tokių vairuotojų, - vienetai". Alinos Ožič nuotrauka
Sei­mo na­rys, bu­vęs gar­sus lenk­ty­ni­nin­kas Sta­sys Brun­dza pa­žė­rė sa­vo pa­ties par­eng­tų įsta­ty­mų ir ke­lių eis­mo tai­syk­lių (KET) pa­tai­sų, ku­rias pri­ėmus, kaip jis ti­ki­si, bū­tų smar­kiai pa­di­din­tas eis­mo sau­gu­mas ke­liuo­se.

S. Brun­dza siū­lo pa­pil­dy­ti KET dau­ge­liu punk­tų, iš ku­rių vai­ruo­to­jams la­biau­siai gin­čy­ti­nas tu­rė­tų at­ro­dy­ti šis: „Jei nė­ra „Stop“ li­ni­jos, vai­ruo­to­jas pri­va­lo su­sto­ti prieš pės­čių­jų pe­rė­ją, ne ar­čiau kaip 3 me­trai“. Ne­tgi spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vę žur­na­lis­tai pa­ste­bė­jo, jog toks įsta­ty­mo punk­tas ga­li kel­ti chao­są ke­liuo­se.

Tarp dė­me­sio ver­tų Sei­mo na­rio pa­siū­ly­mų, pa­vyz­džiui, yra siū­ly­mas la­biau ak­cen­tuo­ti, kad rei­ka­la­vi­mas ar­tė­jant prie su­sto­ju­sios trans­por­to prie­mo­nės su vai­kų ve­ži­mo ski­ria­mai­siais ženk­lais, vai­ruo­to­jui bū­tų pri­va­lu su­lė­tin­ti grei­tį, o pri­rei­kus – su­sto­ti ne tik ta pa­čia, bet ir prieš­in­ga kryp­ti­mi va­žiuo­jan­čioms trans­por­to prie­mo­nėms.

Šla­pia dan­ga – ma­žes­nis greitis

Par­la­men­ta­ras taip pat siū­lo įsta­ty­mu reg­la­men­tuo­ti trans­por­to grei­tį esant ne­pa­lan­kioms oro są­ly­goms. S. Brun­dza siū­lo, kad au­to­ma­gis­tra­lė­se leng­vai­siais au­to­mo­bi­liais, mo­to­cik­lais ir tri­ra­čiais nuo ba­lan­džio 1 d. iki spa­lio 31 d. bū­tų lei­džia­ma va­žiuo­ti ne di­des­niu kaip 130 km/val. grei­čiu, o esant šla­piai ke­lio dan­gai – ne di­des­niu kaip 110 km/val., greit­ke­liuo­se tuo lai­ko­tar­piu – ne di­des­niu kaip 120 km/val. grei­čiu, o esant šla­piai ke­lio dan­gai - ne di­des­niu kaip 110 km/val. grei­čiu.

S. Brun­dza siū­lo keis­ti ir Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo 29 straips­nį, ku­rio nau­ja re­dak­ci­ja bū­tų sie­kia­ma, kad ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­se na­rė­se at­lik­ta trans­por­to prie­mo­nių pe­rio­di­nė pri­va­lo­mo­ji tech­ni­nė ap­žiū­ra bū­tų pri­pa­žįs­ta­ma ga­lio­jan­ti Lie­tu­vo­je.

Apy­nas­ris svai­ga­lų vergams

Anot S. Brun­dzos, ti­kra ne­lai­mė, kad prie vai­ro sė­da daug ne­blai­vių vai­ruo­to­jų. „Dau­ge­lis iden­ti­fi­kuo­ja­mi ne po vie­ną kar­tą. Jie su­ke­lia ne­ma­žai eis­mo įvy­kių. To­dėl siū­ly­si­me nu­sta­ty­ti, kad vai­ruo­to­jas, ne­blai­vus su­kė­lęs eis­mo įvy­kį ar­ba tas, ku­rio ne­blai­vu­mas pa­ti­kri­ni­mų me­tu nu­sta­ty­tas tris kar­tus, bū­tų lai­ko­mas pikt­nau­džiau­jan­čiu al­ko­ho­liu, ir ši in­for­ma­ci­ja pa­tek­tų į pri­klau­so­my­bės li­gų cen­trų duo­me­nų ba­zę. To­kiu at­ve­ju vai­ruo­to­jas, no­rė­da­mas gau­ti iš cen­tro pa­žy­mą, rei­ka­lin­gą gau­ti ar­ba su­sig­rą­žin­ti vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą, bū­tų ti­kri­na­mas, ar ne­pikt­nau­džiau­ja al­ko­ho­liu“, - tei­gė S. Brun­dza.

Jei pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos, skau­džiau­siai jos at­si­rūg­tų vai­ruo­to­jams, mėgs­tan­tiems sės­ti prie vai­ro aps­vai­gę nuo nar­ko­ti­kų ar ki­tų psi­cho­tro­pi­nių me­džia­gų. Po­li­ti­kas tei­gė, kad an­tai Vo­kie­ti­jo­je kas­met iden­ti­fi­kuo­ja­ma per 20 tūkst. vai­ruo­to­jų, nau­do­jan­čių nar­ko­ti­nes me­džia­gas, tuo tar­pu Lie­tu­vo­je to­kių vai­ruo­to­jų - vie­ne­tai. „To­dėl ruo­šiu Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mus, ku­riuo­se bū­tų nu­ma­ty­ta ati­mti vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą iš as­mens, ku­ris iden­ti­fi­kuo­tas kaip var­to­jan­tis (ne­bū­ti­nai aps­vai­gęs) nar­ko­ti­nes me­džia­gas, o in­for­ma­ci­ja apie tai taip pat pa­tek­tų i Pri­klau­so­my­bės cen­trų duo­me­nų ba­zę“, - sa­kė par­la­men­ta­ras.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami