Skaičiuojančiam vairuotojui – praktiškas universalas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-03-09 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-03-09 06:00
„Hyundai i40“ nustebino ne tik maloniais išorės pokyčiais, bet ir nauju efektyviu dyzeliniu varikliu. „Scanpix“ nuotraukos
Jei au­to­mo­bi­lis jums yra ne tik pa­gal­bi­nė prie­mo­nė mies­te nu­si­gau­ti nuo taš­ko A iki B, bet ir il­ges­nių šei­mos ke­lio­nių pa­gal­bi­nin­kas, ver­ta iš­ban­dy­ti at­nau­jin­tą „Hyun­dai i40“.

Tau­pie­ji, ma­tyt, rink­sis jį su me­cha­ni­ne grei­čių dė­že, mat su au­to­ma­ti­ne grei­čių dė­že komp­lek­tuo­ja­mų i40 va­rian­tų kai­na šok­te­li 7 tūkst. eu­rų. Dy­ze­li­niam va­rian­tui mon­tuo­ja­mas šiuo­lai­kiš­kas 7 laips­nių au­to­ma­tas su dvi­gu­ba san­ka­ba, ne­pai­sant kai­nos, in­tri­guo­ja ne ma­žiau nei nau­jas eko­no­miš­kas 1,7 l dar­bi­nio tū­rio „com­mon rail“ va­rik­lis. Ar pa­tei­si­na lū­kes­čius toks de­ri­nys?

Pra­kti­kams, ku­riems su­nau­do­ja­mas de­ga­lų kie­kis yra vie­nas iš pri­ori­te­tų ren­kan­tis au­to­mo­bi­lį, nau­ja­sis CRDi mo­to­ras, vei­kian­tis kar­tu su kin­ta­mos geo­me­tri­jos tur­bo­komp­re­so­riu­mi ir ISG („In­tel­li­gent Stop and Go“) sis­te­ma, pa­tiks. 104 kW (141 AG) va­rik­liui ofi­cia­liai dek­la­ruo­ja­mos 4,7 l/100 km de­ga­lų są­nau­dos yra iš­ties ge­ras re­zul­ta­tas. Stul­bi­na­mu jo ne­va­din­si­me, nes kon­ku­ren­tai, kur­da­mi dy­ze­lius, ne­nu­si­lei­džia. Ta­čiau vien tai, jog ko­rė­jie­čiai su­ge­bė­jo šia­me fron­te pa­vy­ti daug me­tų ge­riau eki­puo­tus vo­kie­čius, – jau ne­men­kas pa­sie­ki­mas.

Kar­tu su dvi­gu­bos san­ka­bos „au­to­ma­tu“ va­rik­lis, net ir spus­te­lė­jus ak­ce­le­ra­to­riaus pe­da­lą iki dug­no, ne­ply­šau­ja. Pa­ti grei­čių dė­žė, ku­rią anks­čiau jau iš­ban­dė­me nau­ja­ja­me „Tuc­son“ mies­to vi­su­rei­gy­je, pa­li­ko ma­lo­nų įspū­dį. Dvi san­ka­bas – vie­ną ne­ly­gi­nėms pa­va­roms, ki­tą – ly­gi­nėms val­dan­tis „ro­bo­tas“ pro­ce­są sinch­ro­ni­zuo­ja be jo­kių aiš­kiau jun­ta­mų trik­džių. Ta­čiau pa­ju­dant iš vie­tos žvi­tru­mo trūks­ta, pir­mo­sios pa­va­ros jun­gia­mos lyg aps­nū­dus, to­dėl star­tas van­gus.

„Hyun­dai i40“ nė­ra lenk­ty­ni­nin­kams skir­tas au­to­mo­bi­lis ir juo ne­ke­ti­no bū­ti. Net ir įjun­gus „Sport“ re­ži­mą au­to­mo­bi­lis ad­re­na­li­no purs­lais ne­sid­rabs­to. Net at­virkš­čiai – po­ky­čiai vos jun­ta­mi.

Uni­ver­sa­le mon­tuo­ja­ma „McPher­son“, o ga­le – dau­gias­vir­tė pa­ka­bos veiks­min­gai su­si­do­ro­ja su vi­sais ke­lio ne­ly­gu­mais. Kom­for­tiš­kai jau­tie­si net ir va­žiuo­da­mas per gi­les­nes žvyr­ke­lio duo­bes – amor­ti­za­ci­ja ver­ta liaup­sių.

Ko­rė­jie­čių logika

Pir­mą kar­tą sė­dęs prie i40 vai­ro pa­jun­ti, jog pa­te­kai į sa­vi­tos lo­gi­kos ap­lin­ką, ku­rią teks pri­si­jau­kin­ti. Bet kar­tą at­ra­dus, kur yra šil­do­mo vai­ro myg­tu­kas, an­trą­kart ieš­ko­ti ne­teks. Pil­tu­vo for­mos cen­tri­nia­me pul­te jun­gik­lių iš­dės­ty­mas daug­maž su­pran­ta­mas. Tie­sa, įsi­gei­dęs gar­siau klau­sy­ti ra­di­jo, po aki­mir­kos su­pran­ti „pa­gar­si­nęs“ sa­lo­no ven­ti­lia­to­rių. Va­žiuo­ji – ir mo­kai­si.

Ko­rė­jie­čių in­ter­je­ro di­zai­ne­riai dar tu­ri kur pa­sis­tieb­ti. Nors šia­me mo­de­ly­je, skir­tin­gai nei vi­su­rei­gy­je, sa­lo­no me­džia­gų ko­ky­bė ne­rė­žė akies, bet ir iš­baig­tu­mo įspū­džio trūks­ta. Kai ku­riais at­ve­jais kliu­vo funk­cio­na­lu­mas. Pa­vyz­džiui, pa­va­rų per­jun­gi­mo men­te­lės ant vai­ro įspraus­tos la­bai ar­ti po­sū­kio ir va­ly­tu­vų svir­te­lių, tad nau­do­tis jo­mis ne­pa­to­gu (net jei kas­die­ny­bė­je, pa­si­rin­kę au­to­ma­tą, grei­čiau­siai to nie­ka­da ne­da­ry­si­te).

Nu­sta­ty­mų val­dy­mas ju­tik­li­nia­me 7 co­lių ekra­ne – pa­pras­tas ir aiš­kus, ta­čiau pa­grin­di­nio anks­čiau šia­me mo­de­ly­je ža­dė­to „And­roid Au­to“ pa­lai­ky­mo Lie­tu­vos vai­ruo­to­jai bent kol kas ne­tu­rės.

Kal­bant apie ki­tą įran­gą, šiek tiek trik­dė na­vi­ga­ci­jos sis­te­ma. Įdo­mu tai, kad keis­tus spren­di­mus ji pri­ėmė va­žiuo­jant mies­te, o Die­vo ir ke­li­nin­kų už­mirš­tuo­se kai­mo ke­liu­kuo­se prob­le­mų ne­ki­lo.

Vie­toj verdikto

„Hyun­dai i40“ vei­do at­nau­ji­ni­mas (angl. facelift), su­pran­tant šią są­vo­ką tie­sio­gi­ne pra­sme, iš tie­sų aki­vaiz­dus. Vien kaip nas­rai pra­žio­dy­tos ma­sy­vios prie­ki­nės gro­te­lės ti­krai kils­te­lės at­nau­jin­to mo­de­lio par­da­vi­mą.

Šian­dien, kai lai­ki­nos šlo­vės sulaukę užkalniai pub­li­ką nuo­lat ban­do įti­kin­ti, jog lai­min­gie­ji pi­ni­gų ne­skai­čiuo­ja, „Hyun­dai i40“ yra ver­tin­gas pa­si­rin­ki­mas mąs­tan­čiam ir skai­čiuo­jan­čiam pir­kė­jui. Už ne­iš­pūs­tą kai­ną gau­si­te pra­ktiš­ką ir pa­ti­ki­mą uni­ver­sa­lą, ku­rio pirm­ta­kas 2012 me­tais bu­vo ta­pęs Lie­tu­vos me­tų au­to­mo­bi­liu. Rim­tas pliu­sas – 5 me­tų ne­ri­bo­tos ri­dos ga­ran­ti­ja.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
sioma  78.56.213.127 2016-03-09 18:06:00
Kazikode nepasako kiek visus paketus sukrovus kainuos,tada pazurietume koks sitas hindejus praktiskas
0 0  Netinkamas komentaras
Domas  213.252.196.2 2016-03-09 15:32:16
Grazu automobili iskepe ir paskutiniai hyundai nauji einantis labai gerai atrodo. idomu kaip su laikimu, eksploatacija ar tie nauji ekonomiski varikliai greit nesidrozia.
0 0  Netinkamas komentaras
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami