Skandalai Japonijoje nesibaigia: „Suzuki“ irgi galėjo teikti klaidingus duomenis

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-05-20 11:15
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-05-20 11:15
Su Japonijos taisyklėmis nesuderinti degalų testai buvo atliekami su japonų rinkai skirtais minivenais "Suzuki". Gamintojo nuotrauka
Be­veik tuo pat me­tu, kai šią sa­vai­tę dėl ki­lu­sio de­ga­lų są­nau­dų klas­to­ji­mo skan­da­lo at­sis­ta­ty­di­no du aukš­čiau­si „Mit­su­bis­hi Mo­tors“ va­do­vai, dar vie­ną skan­da­lin­gu virs­ti ga­lin­tį par­eiš­ki­mą pa­da­rė „Su­zu­ki Mo­tors Corp.“ ga­min­to­jai.

Anot jų, at­lik­da­mi de­ga­lų są­nau­dų pa­ti­kros tes­tus „Su­zu­ki“ ga­min­to­jai nau­do­jo ne­ap­ro­buo­tą Ja­po­ni­jo­je me­to­di­ką. Pa­na­šiai nuo 1991 me­tų el­gė­si ir „Mit­su­bis­hi Mo­tors“, ku­rių tes­tuo­se nau­do­ja­ma me­to­di­ka bu­vo ne ja­po­niš­ka, o ame­ri­kie­tiš­ka. Kaip pa­aiš­kė­jo vė­liau, va­ži­nė­ti tie­siais Ame­ri­kos ke­liais nė­ra tas pat, kas krei­vais ja­po­niš­kais, to­dėl su­ma­žė­ja ri­da ir su­nau­do­ja­ma ma­žiau de­ga­lų. Ja­po­ni­jos rin­kai skir­tų „Mit­su­bis­hi“ ir jų ba­zė­je pa­ga­min­tų „Nis­san“ tes­tų at­ve­ju tai reiš­kė, kad de­ga­lų są­nau­dos per tes­tus bū­da­vo dirb­ti­nai su­ma­ži­na­mos, dėl to ki­lo ir klas­to­ji­mo skan­da­las.

Panašiai kaip ir "Mitsubishi Motors" vadovai, "Suzuki Motors Corp." direktorių tarybos pirmininkas irgi atsiprašė markės gerbėjų dėl to, kad testuojant "Suzuki" degalų sąnaudas naudojo netinkamas taisykles. /AFP nuotrauka

Vis dėl­to, kaip aiš­kė­ja iš por­ta­le eu­ro­news.com pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos, „Su­zu­ki“ at­ve­jis ga­li bū­ti ki­toks. Tei­gia­ma, kad ir šis ga­min­to­jas sa­vo tes­tams nau­do­jo me­to­di­ką, ne­su­de­rin­tą su Ja­po­ni­jo­je pri­im­tais stan­dar­tais. Ta­čiau esą aiš­kė­jo, kad tes­tuo­jant au­to­mo­bi­lius dek­la­ruo­ja­ma ri­da ne­bu­vo dirb­ti­nai ma­ži­na­ma, tai­gi ir nuo ti­krų­jų de­ga­lų są­nau­dų ne­bu­vo nu­kryp­ta, jų ne­rei­kia keis­ti ir prie au­to­mo­bi­lių pri­de­da­mo­se tech­ni­nė­se spe­ci­fi­ka­ci­jo­se.

„Su­zu­ki Mo­tors Corp.“ di­rek­to­rių ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Osa­mas Su­zu­kis per ket­vir­ta­die­nio spau­dos kon­fe­ren­ci­ją To­ki­ju­je (Ja­po­ni­ja) vie­šai at­sip­ra­šė dėl to, kad jo va­do­vau­ja­ma kom­pa­ni­ja, at­lik­da­ma de­ga­lų są­nau­dų efek­ty­vu­mo tes­tus, ne­si­lai­kė ga­lio­jan­čių vie­tos rin­ko­je tai­syk­lių. Kar­tu O.Su­zu­kis pa­žy­mė­jo, kad tai ne­bu­vo da­ro­ma ty­čia.

Daug grės­min­giau skam­ba kiek vė­liau pa­si­ro­dęs agen­tū­ros „Bloom­berg“ pra­ne­ši­mas. Anot jo, vos kom­pa­ni­jai „Su­zu­ki Mo­tor Corp.“ pa­skel­bus apie tai, kad ji pa­žei­dė Ja­po­ni­jo­je ga­lio­jan­čias au­to­mo­bi­lių tes­ta­vi­mo, ku­rio­mis nu­sta­to­mos ti­kro­sios de­ga­lų są­nau­dos, tai­syk­les, ga­min­to­jo ak­ci­jų ver­tė tre­čia­die­nį To­ki­jaus bir­žo­je nu­smu­ko 9,4 pro­cen­to. „Bloom­berg“ tei­gi­mu, to­kio di­de­lio kri­ti­mo „Su­zu­ki Mo­tors Corp.“ nė­ra pa­ty­ru­si jau 7 me­tus.

„Bloom­berg“ sa­vo pra­ne­ši­me taip pat ci­tuo­ja kom­pa­ni­jos pre­zi­den­to Tos­his­hi­ro Su­zu­kio žo­džius, kad ne­ati­tin­kan­tį ja­po­niš­kų tai­syk­lių tes­ta­vi­mą „Su­zu­ki Mo­tors Corp.“ at­li­ko nuo 2010 me­tų, jis bu­vo pri­tai­ky­tas 16-kai kom­pa­ni­jos mo­de­lių, ir iš vi­so ne­tin­ka­mai tes­tuo­tų „Su­zu­ki“ da­bar po Ja­po­ni­ją va­ži­nė­ja apie 2,1–2,3 mi­li­jo­no.

„Bloom­berg“ duo­me­ni­mis, po „Su­zu­ki Mo­tors Corp.“ par­eiš­ki­mo Ja­po­ni­jos trans­por­to mi­nis­te­ri­ja įpa­rei­go­jo vi­sus ja­po­nų ga­min­to­jus pa­teik­ti duo­me­nis apie au­to­mo­bi­lių de­ga­lų są­nau­dų tes­tus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Ma­žiau­siai dvi sprog­me­nų pri­krau­tos sta­ti­nės šeš­ta­die­nį bu­vo nu­mes­tos ant di­džiau­sios li­go­ni­nės Si­ri­jos su­ki­lė­lių kon­tro­liuo­ja­mo­je Ale­po mies­to da­ly­je, pra­ne­šė šiai įstaigai pa­gal­bą tei­kian­ti [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami