Skandalingasis „Porsche“ bosas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-29 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-29 06:00
W.Hatzas „Volkswagen“ variklių tobulinimui vadovavo kritiniu 2007-2013 metų laikotarpiu. Kaip manoma, būtent tuo metu gamintojas ėmėsi klastoti dyzelinių variklių taršos duomenis. Automotorundsport.de nuotrauka
„Jei ka­da nors su­kur­si­me pa­sku­ti­nį au­to­mo­bi­lį, jis ne­abe­jo­ti­nai bus spor­ti­nis”, – įsi­ti­ki­nęs „Pors­che” ino­va­ci­jų di­rek­to­rius Wolf­gan­gas Hat­zas. Ke­tur­du­ris elek­tri­nis se­da­nas „Mis­sion E“ su­dre­bi­no tarp­tau­ti­nę Frank­fur­to au­to­mo­bi­lių par­odą, o po šios prem­je­ros "Lie­tu­vos ži­nioms" te­ko iš­skir­ti­nė ga­li­my­bė pa­šne­kin­ti W. Hat­zą - tie­siog „dy­zel­gei­to“ iš­va­ka­rė­se.

Pra­bė­gus vos po­rai die­nų po šio po­kal­bio, pra­ėju­sios sa­vai­tės vi­du­ry­je, W. Hat­zas at­si­dū­rė skan­da­lo epi­cen­tre: „Pors­che“ ino­va­ci­jų di­rek­to­rius, anks­čiau taip pat va­do­va­vęs vi­so „Volks­wa­gen“ kon­cer­no va­rik­lių kū­ri­mui, mi­ni­mas tarp ke­lių aukš­čiau­sio ran­go fi­gū­rų, tu­rė­sian­čių pri­siim­ti as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę dėl „dy­zel­gei­to“.

Wolfgangas Hatzas./Scanpix nuotraukos

Trys „Mis­sion E“ iššūkiai

Lie­tu­vos var­das spin­din­čio „Pors­che“ par­odos pa­vil­jo­no Frank­fur­te už­ku­li­siuo­se ge­rai ži­no­mas dėl šį pa­va­sa­rį Vil­niu­je du­ris at­vė­ru­sio vi­siš­kai nau­jo sa­lo­no, ten­ki­nan­čio di­džiau­sius ga­min­to­jo rei­ka­la­vi­mus. Bend­ro­vės „Pri­me Au­to“ už 3,5 mln. eu­rų įreng­to­je būs­ti­nė­je šie­met ap­si­lan­kiu­siems „Pors­che“ par­da­vi­mo va­do­vams įsi­mi­nė ne tik uni­ka­li at­sto­vy­bės vie­ta – sa­lo­nas įsi­kū­ręs Vil­niaus pie­ti­nio ap­link­ke­lio san­kry­žos kil­po­je, bet ir tai, jog Lie­tu­vo­je jau dau­giau nei de­šimt­me­tį vei­kia ak­ty­vus „Pors­che“ au­to­mo­bi­lių ger­bė­jų klu­bas.

Ži­no­ma, dar teks ne­men­kai pa­lū­kė­ti, kol pir­mo­jo elek­tri­nio „Pors­che“ mo­de­lio su­lauk­si­me Lie­tu­vo­je. W. Hat­zas in­ter­viu LŽ at­sklei­dė, jog šis kon­cep­ci­nis mo­de­lis į ma­si­nę ga­my­bą bus pa­leis­tas per ma­žiau nei pen­ke­rius me­tus.

„Pors­che“ pri­sta­ty­tas spor­ti­nis elek­tri­nis se­da­nas „Mis­sion E“ – pats rim­čiau­sias par­eiš­ki­mas ki­tiems rin­kos da­ly­viams, kad ga­min­to­jas tu­ri la­bai di­de­lių am­bi­ci­jų šio­je sri­ty­je. Vie­na yra anks­čiau de­biu­ta­vę įkrau­na­mi „Cayen­ne S“ ar „Pa­na­me­ra S“ hib­ri­dai, tar­si sim­bo­li­zuo­jan­tys, jog spor­tiš­kų au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jams ten­ka pa­isy­ti ža­lių­jų Eu­ro­pos biu­ro­kra­tų rei­ka­la­vi­mų, ir vi­sai kas ki­ta – iš­skir­ti­nių spe­ci­fi­ka­ci­jų tik elek­tra va­ro­mas spor­ti­nis bo­li­das, ku­rį pa­gal at­pa­žįs­ta­mas di­zai­no for­mas ga­li­me drą­siai va­din­ti nau­ju evo­liu­ci­jos šuo­liu le­gen­do­mis api­pin­to­je „Pors­che 911“ is­to­ri­jo­je. Di­džiu­lis žings­nis plė­to­jant eko­lo­giš­ką, elek­tra va­ro­mą trans­por­tą, „Volks­wa­gen“ kre­čiant dėl dy­ze­lių tar­šos klas­to­ji­mo ki­lu­siam skan­da­lui, šian­dien at­ro­do tik dar ak­tua­les­nis.

„Pa­žan­gios tech­no­lo­gi­jos yra la­bai svar­bios mū­sų klien­tams, to­dėl pa­sta­rai­siais me­tais tik ir gir­dė­jau klau­si­mą – ka­da „Pors­che“ pri­sta­tys pir­mą­jį sa­vo elek­tra va­ro­mą au­to­mo­bi­lį? Pa­ga­liau pri­bren­do lai­kas pa­sa­ky­ti: štai „Mis­sion E“, ku­ris yra 100 proc. „Pors­che“ ir 100 proc. elek­tri­nis“, - džiau­gė­si eksp­re­sy­vu­sis W. Hat­zas.

Pa­šne­ko­vas įvar­di­jo tris prie­žas­tis, ko­dėl „Mis­sion E“ iš­vy­do­me bū­tent šį ru­de­nį. Vi­sos jos tech­no­lo­gi­nės, su­si­ju­sios su ga­min­to­jo pa­siek­ta pa­žan­ga elek­tro­mo­bi­lių sri­ty­je.

„Pir­ma, mū­sų tech­no­lo­gi­ja lei­džia už­ti­krin­ti, jog elek­tri­nis „Pors­che“ vie­na įkro­va bus pa­jė­gus įveik­ti 500 ki­lo­me­trų. An­tra, dėl mū­sų nau­do­ja­mos 800 vol­tų „tur­bo įkro­vos“ sis­te­mos „Mis­sion E“ ba­te­ri­ją iki 80 proc. vai­ruo­to­jas įkraus per 15 mi­nu­čių. Tre­čia, ba­te­ri­jos ener­gi­ja bus var­to­ja­ma to­ly­giai. Tai reiš­kia, kad „Mis­sion E“ leis vai­ruo­ti spor­tiš­kai bet ku­riuo me­tu, ne taip, kaip ki­ti rin­ko­je da­bar esan­tys au­to­mo­bi­liai, ku­rių ak­ce­le­ra­to­rių pus­va­lan­dį spus­te­lė­jus rei­kia ieš­ko­ti lai­do“, - es­mi­nes uni­ka­lias sa­vo ko­man­dos su­kur­to elek­tro­mo­bi­lio sa­vy­bes var­di­jo W. Hat­zas.

To­bu­li­na tra­di­ci­nius variklius

Pa­sak jo, 200 tūkst. au­to­mo­bi­lių per­nai pa­sau­ly­je par­da­vęs „Pors­che“ sau ke­lia kiek ki­to­kius tiks­lus nei di­džio­sios tam pa­čiam kon­cer­nui pri­klau­san­čios mar­kės - „Volks­wa­gen“ ar „Au­di“. Ta­čiau, skir­tin­gai nei ki­ti spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai, „Pors­che“ ne tik dir­ba la­bai pel­nin­gai, bet ir spar­čiai au­gi­na iš­skir­ti­nių au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mą.

W. Hat­zas ne­abe­jo­jo, jog to prie­žas­tis – nuo­la­ti­nis ga­min­to­jo dė­me­sys ino­va­ci­joms. Per­nai „Pors­che“ už­dir­bo 2,2 mlrd. eu­rų gry­no­jo pel­no, o ty­ri­mams ir ino­va­ci­joms sky­rė 1,95 mlrd. eu­rų. Tad vi­sai pel­ny­tai W. Hat­zas lai­ko­mas be­ne svar­biau­sia va­do­vau­jan­čia fi­gū­ra – nuo jo ko­man­dos lai­mė­ji­mų prie „Pors­che“ gim­ti­nės Štut­gar­to įsi­kū­ru­sia­me Vai­sa­cho ban­dy­mų po­li­go­ne iki šiol pri­klau­sė vo­kie­čių ga­min­to­jo at­ei­tis.

„In­ves­ti­ci­jos į ino­va­ci­jas už­ti­kri­na mū­sų at­ei­tį. Taip pat tu­ri­me svar­bų įsi­pa­rei­go­ji­mą ap­lin­ko­sau­gai ir ga­liu už­ti­krin­ti, jog per ar­ti­miau­sius pen­ke­rius me­tus, ma­žin­da­mi CO2 iš­me­ti­mą ir ga­min­da­mi efek­ty­ves­nius va­rik­lius, nu­veik­si­me kur kas dau­giau nei rin­kos vi­dur­kis. Prie šio po­ten­cia­lo pri­si­de­da ne tik elek­tri­nių mo­to­rų pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bės, to­bu­li­na­me ir tra­di­ci­nius vi­daus de­gi­mo va­rik­lius. Prieš 10 me­tų nie­kas ne­bū­tų pa­ti­kė­jęs, jog spor­ti­nio au­to­mo­bi­lio 911 vi­du­ti­nės są­nau­dos ga­li siek­ti 7,4 l/100 ki­lo­me­trų. Ar­ti­miau­siais me­tais siek­si­me są­nau­das su­ma­žin­ti dar 7-15 proc., ne­at­si­sa­ky­da­mi spor­tiš­ku­mo. To­liau ieš­ko­me, kaip to­bu­lin­ti va­rik­lio me­cha­ni­ką, de­gi­mo pro­ce­są, taip pat – ma­žin­ti ener­gi­jos nuo­sto­lius. „Pors­che“ stip­rio­ji vie­ta - ben­zi­ni­niai va­rik­liai, tuo me­tu dy­ze­li­niai - „Au­di“ ir „Volks­wa­gen“ pri­ori­te­tas", - ne­nu­ra­šy­ti vi­daus de­gi­mo va­rik­lių, ypač ben­zi­ni­nių, siū­lė „Por­che“ ino­va­ci­jų di­rek­to­rius, prieš po­rą me­tų pa­si­trau­kęs iš VW kon­cer­no va­rik­lių kū­ri­mo va­do­vo par­ei­gų dėl „per di­de­lio krū­vio“.

W. Hat­zas pri­pa­ži­no ne­sąs pa­ten­kin­tas pa­sau­lį šia­me de­šimt­me­ty­je iš­ti­ku­sia mies­to vi­su­rei­gių karšt­li­ge, nes, jo ma­ny­mu, au­to­mo­bi­lių pra­mo­nės ino­va­ci­jų va­rik­lis yra spor­ti­niai au­to­mo­bi­liai. Tur­bi­ni­niai ben­zi­ni­niai va­rik­liai esą efek­ty­ves­ni, ta­čiau ir di­de­lių ap­su­kų at­mos­fe­ri­nių mo­to­rų ke­lia­mas emo­ci­jas už­mirš­ti su­nku. Pats „Pors­che“ ino­va­ci­jų di­rek­to­rius daž­niau­siai ren­ka­si vai­ruo­ti įvai­rias 911 mo­di­fi­ka­ci­jas.

Frankfurte pristatytas „Porsche Mission E“ – vokiškas kelrodis, atsisakant taršių vidaus degimo variklių.

Tech­no­lo­gi­ja jau paruošta

Vai­ra­vi­mo ma­lo­nu­mo de­ga­lų eko­no­mi­jos lenk­ty­nė­se lie­ka ne­daug. Dar la­biau jį kė­si­na­si nu­rėž­ti iš­ma­nio­sios tech­no­lo­gi­jos, au­to­mo­bi­lio val­dy­mą per­lei­džian­čios au­to­mo­bi­lio kom­piu­te­riui. Pa­sta­ruo­ju me­tu nuo­lat gir­di­me kal­bų apie ki­tą evo­liu­ci­jos žings­nį – au­to­no­mi­nius, be vai­ruo­to­jo va­žiuo­jan­čius au­to­mo­bi­lius.

„Au­to­no­mi­nį au­to­mo­bi­lį ga­li­me ga­min­ti jau da­bar. Tech­no­lo­gi­jos jau su­kur­tos. Be­lie­ka vi­siems at­sa­ky­ti į klau­si­mą, ku­ria kryp­ti­mi žengs glo­ba­li trans­por­to in­dus­tri­ja. Jei at­si­ras bend­ras su­ta­ri­mas, jog tai bū­tent ta kryp­tis, pats sa­ve val­dy­ti ge­bės kiek­vie­nas at­ei­ties au­to­mo­bi­lis. „Pors­che“ vi­zi­ja yra ta, kad au­to­no­mi­nis au­to­mo­bi­lio val­dy­mas bus premium funk­ci­ja, to­kia, ko­kia da­bar yra vai­ruo­to­jo pa­gal­bi­nės sis­te­mos, au­to­pi­lo­tas. Bent aš ne­ma­nau, jog di­džio­ji dau­gu­ma vai­ruo­to­jų vi­siš­kai at­si­sa­kys vai­ra­vi­mo tei­kia­mo ma­lo­nu­mo. Mums, „Pors­che“, tai yra ne­at­sie­ja­ma, tai mū­sų krau­jy­je“, - sa­kė W. Hat­zas.

Po vi­sai Vo­kie­ti­jos eko­no­mi­kai pa­gra­si­nu­sio „Volks­wa­gen“ dy­ze­li­nių va­rik­lių skan­da­lo „Volks­wa­gen Group“ pri­klau­san­čios „Pors­che“ bo­sams teks di­džiu­lis vaid­muo at­gau­nant su­men­ku­sią Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių pra­mo­nės gar­bę.

Pen­ke­rius me­tus „Pors­che“ va­do­va­vęs Matt­hia­sas Muel­le­ris šią sa­vai­tę sto­jo prie VW štur­va­lo, ta­čiau vie­no dau­giau­sia pa­sie­ku­sių vo­kie­čių au­to­mo­bi­lių in­ži­nie­rių W. Hat­zo kar­je­rai ky­la grės­mė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel ket­vir­ta­die­nį kal­bė­da­mie­si te­le­fo­nu pa­smer­kė „bar­ba­riš­kais“ Ru­si­jos ir Si­ri­jos re­ži­mo avia­ci­jos smūgiais Ale­pui, pra­ne­šė [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Pir­mo­ji fis­ka­li­nių če­kių lo­te­ri­ja ga­lė­tų bū­ti su­reng­ta ki­tų me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį, sa­ko Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių inspekcijos (VMI) at­sto­vas.
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami