Sklaidosi nežinomybė virš „Saulės“

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-03-03 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-03-03 06:00
Bandomasis traukinys "Saulė" vienintelį krovinį tiesiai iš Kinijos atvežė į Lietuvą 2011 metų pabaigoje. LŽ archyvo nuotrauka
Va­sa­rio pra­džio­je Ki­ni­jai iš­pla­ti­nus par­eiš­ki­mą, ku­ria­me pa­brė­žia­mas no­ras ak­ty­viau plė­to­ti drau­giš­kus po­li­ti­nius ir eko­no­mi­nius san­ty­kius su Lie­tu­va, švie­ses­nė ta­po ir šau­dyk­li­nio kon­tei­ne­ri­nio trau­ki­nio „Sau­lė“ at­ei­tis.

Du ar net tris mė­ne­sius trun­kan­ti kro­vi­nių ke­lio­nė lai­vais iš Azi­jos į Eu­ro­pą ir at­gal ten­ki­na to­li gra­žu ne vi­sus už­sa­ko­vus. To­dėl maž­daug prieš de­šimt­me­tį bend­ro­vė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ (LG) ėmė­si žings­nių, kad kro­vi­nių siun­tė­jams bū­tų pa­siū­ly­tas al­ter­na­ty­vus sau­su­mos ke­lias. Svar­biau­sias jo pra­na­šu­mas – trum­pes­nis ga­be­ni­mo lai­kas. Trau­ki­niu at­vež­ti kro­vi­nį iš Ki­ni­jos į Klai­pė­dos jū­rų uos­tą už­trun­ka apie dvi sa­vai­tes, o iš vie­no svar­biau­sių Lie­tu­vos pre­ky­bos par­tne­rių Ka­zachs­ta­no – vos 8 par­as. At­ro­dė, lū­žis tu­rė­jo įvyk­ti prieš ket­ve­rius me­tus, po 2011-ųjų spa­lio Lie­tu­vos va­do­vės Da­lios Gry­baus­kai­tės ir Ka­zachs­ta­no pre­zi­den­to Nar­sul­ta­no Na­zar­ba­je­vo su­si­ti­ki­mo. Ka­za­chai pa­lai­ko la­bai ge­rus san­ty­kius su Ki­ni­ja, be to, per jų te­ri­to­ri­ją drie­kia­si di­de­lė „Sau­lės“ marš­ru­to da­lis. Op­ti­miz­mo su­tei­kė ir tai, kad jau tų pa­čių me­tų lap­kri­čio 10 die­ną Klai­pė­dą pa­sie­kė iš Ki­ni­jos Čong­čin­go mies­to star­ta­vęs pir­ma­sis ban­do­ma­sis trau­ki­nys su kro­vi­niu, ku­rio ga­lu­ti­nis marš­ru­to taš­kas bu­vo Bel­gi­jos uos­tas Ant­ver­pe­nas, o po po­ros mė­ne­sių toks pat trau­ki­nys iš mū­sų uos­ta­mies­čio nu­dun­dė­jo at­gal į Azi­ją. Tie­sa, šį­kart jis rie­dė­jo tik iki Ka­zachs­ta­no bu­vu­sios sos­ti­nės Al­ma­tos.

Ty­liai, bet užtikrintai

Po ban­do­mų­jų va­žia­vi­mų op­ti­miz­mas lie­jo­si per kraš­tus. 2012-ųjų pra­džio­je vie­nos pro­jek­to ini­cia­to­rių lo­gis­ti­kos įmo­nės „VPA lo­gis­tics“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas Žil­vi­nas Ži­lins­kas sa­kė, kad marš­ru­tu Al­ma­ta-Klai­pė­da šau­dyk­li­nis trau­ki­nys „Sau­lė“ va­žiuos po du kar­tus per mė­ne­sį. „Ta­čiau tai dar ne pa­bai­ga. Mū­sų pla­nas - su­jung­ti oro, ge­le­žin­ke­lio ir sau­su­mos trans­por­to gran­di­nę“, - tuo­met kal­bė­jo vers­li­nin­kas.

Iš ti­krų­jų "Sau­lė" šian­dien kur­suo­ja du kar­tus per mė­ne­sį - pir­mą ir tre­čią tre­čia­die­nį. Ta­čiau iš Klai­pė­dos trau­ki­nys va­žiuo­ja tik į Ka­zachs­ta­no Dos­ty­ko ge­le­žin­ke­lio sto­tį ir iš jos, nors dar prieš ke­le­rius me­tus bu­vo kal­ba­ma, kad jau 2015-ai­siais kro­vi­niai ge­le­žin­ke­liais tie­sio­giai pa­sieks ir Ki­ni­ją.

Bet da­bar „Sau­lė“ pri­si­min­ta ne dėl to, kad už lan­go – 2015-ie­ji. Lie­tu­vos šau­dyk­li­nis kon­tei­ne­ri­nis trau­ki­nys at­si­dū­rė dė­me­sio cen­tre, kai va­sa­rio pra­džio­je Ki­ni­ja pra­kal­bo apie šil­tes­nius po­li­ti­nius san­ty­kius su mū­sų vals­ty­be. Jie at­ša­lo 2013-ai­siais, po Ti­be­to dva­si­nio ly­de­rio Da­lai La­mos vi­zi­to Lie­tu­vo­je.

„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ va­do­vai tei­gia, jog vi­sus pa­sta­ruo­sius me­tus bend­ro­vė plė­to­jo „Sau­lės“ pro­jek­tą per „že­mes­nio ly­gio“ ry­šius su Ki­ni­ja, nors vie­šu­mo­je apie tai ma­žai bu­vo kal­ba­ma. Ir šis dar­bas, LG va­do­vų žo­džiais, tu­rė­tų duo­ti ge­rų re­zul­ta­tų jau ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je. Kar­tu bend­ro­vės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Sta­sys Dai­lyd­ka pri­pa­ži­no, kad „at­ši­lę san­ty­kiai po­li­ti­niu lyg­me­niu (su Ki­ni­ja – aut.) ir­gi su­tei­kia pa­pil­do­mo op­ti­miz­mo“.

Stasys Dailydka: "Atšilę santykiai su Kinija politiniu lygmeniu suteikia papildomo optimizmo." /Romo Jurgaičio nuotrauka

Į Ki­ni­ją – per Kazachstaną

Pa­sak S. Dai­lyd­kos, jo va­do­vau­ja­ma įmo­nė ypač in­ten­sy­viai dir­ba su Ki­ni­ja nuo 2012-ųjų pa­bai­gos, kai šio­je ša­ly­je bu­vo ati­da­ry­ta LG at­sto­vy­bė. „Mū­sų at­sto­vy­bės Ki­ni­jo­je įkū­ri­mas jau pa­sit­vir­ti­no. Drą­siai tai sa­kau. Esu la­bai pa­ten­kin­tas jos dar­bu“, - ti­ki­no LG va­do­vas.

O šiuo me­tu, S. Dai­lyd­kos tei­gi­mu, "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ak­ty­viau­siai dir­ba su Ka­zachs­ta­nu plė­to­da­mi „Sau­lės“ pro­jek­tą. „Ši ša­lis tu­ri mil­ži­niš­ką įdir­bį Ki­ni­jo­je. Į vie­no Ki­ni­jos jū­rų uos­to ter­mi­na­lą ji yra in­ves­ta­vu­si net 100 mln. JAV do­le­rių. Ka­zachs­ta­ne su Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja lan­kę­sis Sau­lius Sta­siū­nas (LG Kro­vi­nių ve­ži­mo di­rek­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas plė­trai – aut.) ap­ta­rė ir pa­si­ra­šė tam ti­krus su­si­ta­ri­mus su Ka­zachs­ta­no na­cio­na­li­nės ge­le­žin­ke­lių bend­ro­vės „Ka­zachs­tan Te­mir Zo­ly“ at­sto­vais, taip pat - ga­lin­go­mis vie­tos kom­pa­ni­jo­mis, ku­rios už­sii­ma vers­lu ge­le­žin­ke­lių sri­ty­je. Tu­ri­me dau­gy­bę su­tar­čių, pa­si­ra­šy­tų ir su ana­lo­giš­ko­mis ki­nų or­ga­ni­za­ci­jo­mis“, - dės­tė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius.

Jis taip pat in­for­ma­vo, kad, sie­kiant dar di­des­nio LG ir Ka­zachs­ta­no san­ty­kių in­ten­sy­vu­mo, jau ne­tru­kus ir šio­je ša­ly­je bus ati­da­ry­ta „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ at­sto­vy­bė. „Kas pa­žįs­ta Ry­tų tra­di­ci­jas, tam daug pa­sa­kys toks fak­tas, kad pa­tal­pas mū­sų at­sto­vy­bės biu­rui sa­vo va­do­vau­ja­mos įmo­nės cen­tri­nė­je būs­ti­nė­je su­ti­ko skir­ti pats „Ka­zachs­tan Te­mir Zo­ly“ pre­zi­den­tas As­ka­ras Ma­mi­nas. Dirb­da­mi vie­no­je vie­to­je ga­lė­si­me koor­di­nuo­ti veiks­mus ir siek­ti ge­res­nių re­zul­ta­tų“, - pa­žy­mė­jo S. Dai­lyd­ka.

Jis pri­mi­nė, jog Lie­tu­vą, kaip itin pa­ti­ki­mą par­tne­rę vež­ti kro­vi­nius, ka­za­chai at­ra­do pa­ly­gin­ti ne­se­niai - 2013 me­tais, kai A. Ma­mi­nas ir jo va­do­vau­ja­ma de­le­ga­ci­ja ap­si­lan­kė Klai­pė­dos vals­ty­bi­nia­me jū­rų uos­te. „I­ki tol ka­za­chams pri­ori­te­tas bu­vo Lat­vi­ja, Ry­gos ir Vents­pi­lio jū­rų uos­tai, ir jie nie­ko dau­giau ap­link ne­ma­tė. Ta­čiau ver­ti­ni­mas vi­siš­kai pa­si­kei­tė iš­vy­dus pui­kų, mo­der­niau­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis "ap­gink­luo­tą" mū­sų jū­rų uos­tą. Ka­za­chai at­vi­rai sa­kė, kad nie­ko pa­na­šaus ne­si­ti­kė­jo pa­ma­ty­ti. Pa­skui si­tua­ci­ja pa­si­kei­tė iš es­mės. „Ka­zachs­tan Te­mir Zo­ly“ pa­sky­rė vi­cep­re­zi­den­tą, at­sa­kin­gą už lo­gis­ti­ką, taip pat lie­tu­vių ir ka­za­chų san­ty­kius. Vi­cep­re­zi­den­to žo­džiais, jis yra mū­sų, Lie­tu­vos, trans­por­to lo­gis­tas. Toks po­žiū­ris – la­bai tei­gia­mas. Anks­čiau tu­rė­jo­me tik da­ly­ki­nius san­ty­kius, o da­bar – dar ir pa­lan­kiai pa­si­kei­tu­sį po­žiū­rį. Tai­gi ga­lu­ti­niai re­zul­ta­tai ir­gi bus ge­res­ni, nei ga­lė­jo­me ti­kė­tis, ir tik lai­ko klau­si­mas - ka­da“, - kal­bė­jo LG va­do­vas.

Lie­tu­vių ko­zi­riai: pa­ti­ki­mu­mas ir skaidrumas

Pa­sak S. Dai­lyd­kos, kro­vi­nių ga­be­ni­mą tarp Ry­tų ir Va­ka­rų per Lie­tu­vą su­ak­ty­vins ir spren­di­mas pa­gal in­ves­ti­ci­jų ap­si­kei­ti­mo prog­ra­mą prie Ka­zachs­ta­no ir Ki­ni­jos sie­nos sta­ty­ti Lie­tu­vai pri­klau­san­tį in­ter­mo­da­li­nį ter­mi­na­lą, o Klai­pė­do­je – to­kį pat ter­mi­na­lą, ku­ris bus Ka­zachs­ta­no nuo­sa­vy­bė. „Tai duos pos­tū­mį ne tik plė­to­ti „Sau­lės“ pro­jek­tą, bet ir aps­kri­tai for­muo­ti tran­zi­ti­nius kon­tei­ne­ri­nius trau­ki­nius“, - pa­brė­žė LG va­do­vas.

„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Al­ber­tas Ši­mė­nas at­krei­pė LŽ dė­me­sį, kad „to­kios ša­lys kaip Ki­ni­ja, Ka­zachs­ta­nas ar Tur­ki­ja nie­kuo­met ne­prii­ma at­si­tik­ti­nių, sku­bo­tų spren­di­mų“. „Di­de­lės vals­ty­bės vi­sa­da žvel­gia į il­ga­lai­kę pers­pek­ty­vą, įver­ti­na vi­sas ap­lin­ky­bes. Ta­čiau kon­ku­ruo­da­mi su es­tais, lat­viais ir net pa­grin­di­niais Ru­si­jos uos­tais pa­sta­ruo­ju me­tu jau­čia­me, kad akys kryps­ta į mus, nes il­ga­lai­kė­je pers­pek­ty­vo­je Lie­tu­va ver­ti­na­ma kaip ga­na sta­bi­lus ir sau­gus re­gio­nas, kur ma­žes­nė ti­ki­my­bė, jog nu­tiks kas nors to­kio, kas da­bar vyks­ta ki­tur. Vers­lui svar­biau­sia - sau­gu­mas. Tad kai po tru­pu­tį nuo lat­vių pra­dė­ta at­si­suk­ti į mus, ma­to­me – skaid­rus vers­las ir skaid­rus uos­tas tu­ri pra­na­šu­mų. Ir at­si­tik­ti­nu­mų čia ne­bū­na“, - sa­kė vie­nas LG va­do­vų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
pienas  78.60.168.138 2015-03-05 07:15:15
Kur gausim kroviniu i Kinija? Galbut pienas?
0 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami