Skolos raštelis vietoj eismo įvykio deklaracijos: ar tai dar prisimenate?

LŽ red@lzinios.lt 2016-05-19 13:35

red@lzinios.lt 2016-05-19 13:35
Skolos raštelių ir žodinių susitarimų laikai vairuotojams – nebeįsivaizduojami. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Smul­kes­nis eis­mo įvy­kis šian­dien dėl pri­va­lo­mo­jo ci­vi­li­nės vai­ruo­to­jų at­sa­ko­my­bės drau­di­mo daž­niau­siai ne­su­ke­lia daug rū­pes­čių. Lai­kai spar­čiai kei­čia­si. Dar iki 2000-ųjų me­tų trans­por­to prie­mo­nių drau­di­mas bu­vo ti­kra eg­zo­ti­ka, ku­ria nau­do­jo­si re­tas. Drau­di­kai skai­čiuo­ja, kad nuo 1997 me­tų vai­ruo­to­jų, apd­rau­du­sių sa­vo trans­por­to prie­mo­nes, skai­čius mū­sų ša­ly­je iš­au­go dau­giau nei 50 kar­tų.

25 me­tų su­kak­tį Lie­tu­vo­je mi­nin­čios Eu­ro­pos bend­ro­vės „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Aud­rius Pil­či­cas pri­si­mi­nė vai­ruo­to­jų kas­die­ny­bę anuo­met, kai net ir ne­di­de­lis ki­to au­to­mo­bi­lio įlen­ki­mas ar apib­rai­žy­mas ga­lė­jo ne­men­kai pa­plo­nin­ti pi­ni­gi­nę.

„Da­bar jau dau­ge­liui tur­būt su­nko­ka įsi­vaiz­duo­ti, ta­čiau iki 2002 me­tų apd­raus­ti trans­por­to prie­mo­nes ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mu ne­bu­vo pri­va­lo­ma. Gy­ven­to­jai tai ga­lė­jo da­ry­ti sa­va­no­riš­kai, ta­čiau to­li gra­žu ne vi­si to­kią ga­li­my­bę svars­ty­da­vo. Tai­gi ne­ap­sid­rau­du­siems ava­ri­jos at­ve­ju ža­los at­ly­gi­ni­mo klau­si­mus tek­da­vo spręs­ti sa­va­ran­kiš­kai, o tai, be abe­jo, tap­da­vo ne­men­ku gal­vos skaus­mu“, – pa­sa­ko­jo A. Pil­či­cas.

Pa­sak jo, ne­tu­rint trans­por­to prie­mo­nių drau­di­mo tarp eis­mo da­ly­vių ne­re­tai kil­da­vo ne­su­ta­ri­mų dėl ža­los dy­džio, jos at­ly­gi­ni­mo ter­mi­nų, o net ir ne­di­de­li in­ci­den­tai su­kel­da­vo ne­ma­žai įtam­pos bei įžieb­da­vo vai­ruo­to­jų konf­lik­tus.

„Rū­pes­čių ne­trū­ko ir nu­ken­tė­ju­siems vai­ruo­to­jams, ir ava­ri­jos kal­ti­nin­kams. Ant pa­sta­rų­jų pe­čių kris­da­vo daž­nai ne­men­ka pi­ni­gi­nių nuo­sto­lių naš­ta. Be to, rei­kė­da­vo rū­pin­tis, kad pa­tir­tos ža­los bū­tų tei­sin­gai ir ob­jek­ty­viai įver­tin­tos, o nu­ken­tė­jęs vai­ruo­to­jas ne­pikt­nau­džiau­tų ir ne­už­sip­ra­šy­tų per­ne­lyg di­de­lės su­mos. Ki­tai pu­sei tuo me­tu tek­da­vo su­kti gal­vą dėl pi­ni­gi­nės kom­pen­sa­ci­jos iš kal­ti­nin­ko iš­ieš­ko­ji­mo. Tai­gi į eis­mo įvy­kius pa­te­kę vai­ruo­to­jai anuo­met tu­rė­jo ne­pa­ly­gi­na­mai dau­giau rū­pes­čių nei šian­dien, kai sa­vo trans­por­to prie­mo­nes pri­va­lo apd­raus­ti vi­si“, – tei­gė A. Pil­či­cas.

Draus­da­vo­si tik atsargiausi

Jo tei­gi­mu, prieš ke­lio­li­ka me­tų bu­vo įpras­ta, kad dėl nuo­sto­lių at­ly­gi­ni­mo abi pu­sės su­si­ta­ria pa­si­ra­šy­da­mos ant pa­pras­to po­pie­riaus la­pe­lio ar tie­siog žo­džiu pa­si­ža­da su­mo­kė­ti tam ti­krą su­mą pi­ni­gų. Bū­tent to­kie su­si­ta­ri­mai daž­nai vė­liau tap­da­vo gin­čų ob­jek­tu.

„Pa­čio­je pra­džio­je klien­tų, įsi­gy­jan­čių Kas­ko ir trans­por­to prie­mo­nės ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mus bu­vo vie­ne­tai, ta­čiau idė­ja pli­to, kai ku­rie gy­ven­to­jai draus­da­mie­si se­kė Es­ti­jos pa­vyz­džiu, kur pri­va­lo­mas trans­por­to prie­mo­nių ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mas bu­vo įves­tas ge­ro­kai anks­čiau nei Lie­tu­vo­je. Vis tik tuo me­tu ga­li­mų fi­nan­si­nių nuo­sto­lių dėl eis­mo įvy­kio ri­zi­ką per­duo­ti drau­di­mo bend­ro­vei mū­sų ša­ly­je dar pa­gei­da­vo tik pa­tys at­sar­giau­si ir la­biau pa­si­tu­rin­tys gy­ven­to­jai“, – pa­sa­ko­jo A. Pil­či­cas.

„ER­GO In­su­ran­ce“ at­sto­vas pri­si­mi­nė, kad pir­miau­siai trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kams Lie­tu­vo­je bu­vo siū­lo­ma ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo ga­li­my­bė tik tam ti­kro­se už­sie­nio vals­ty­bė­se. Va­di­na­mą­ją ža­lią kor­te­lę, ga­lio­jan­čią už­sie­ny­je, gy­ven­to­jams bu­vo siū­lo­ma įsi­gy­ti jau nuo 1992 m. Sa­va­no­riš­ką trans­por­to prie­mo­nių ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mą tuo­me­ti­nė „ER­GO In­su­ran­ce“ pirm­ta­kė, bend­ro­vė „Drau­da“, gy­ven­to­jams pra­dė­jo siū­ly­ti 1996 me­tais. Tie­sa, tuo­met šį pro­duk­tą bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti tik kar­tu su Kas­ko drau­di­mu, o drau­di­mo įmo­ka sie­kė 8–12 proc. vi­sos drau­di­mo su­mos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Šio­mis die­no­mis po­pie­žius Pra­nciš­kus vie­ši Kau­ka­zo re­gio­ne. Va­kar jis at­skri­do į Gru­zi­ją, o ry­toj lan­ky­sis Azer­bai­dža­ne. Abie­jo­se ša­ly­se gy­ve­na la­bai ma­žai ka­ta­li­kų. Azerbaidžane be­veik 95 [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami