Skubiai reikia autoserviso – sėskite prie interneto

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-07-20 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-07-20 06:00
Ateityje „Fixelp“ po vienu stogu tikisi sukviesti visus reikšmingesnius šalies automobilių servisus. Svetainės iliustracija
Pri­si­pa­žin­ki­me at­vi­rai: dau­gu­mai vai­ruo­to­jų, bent kar­tą per me­tus ten­ka pra­leis­ti ne vie­ną va­lan­dą ieš­kant spe­cia­lis­tų, ku­rie ne tik ko­ky­biš­kai pa­ša­lin­tų au­to­mo­bi­lio ge­di­mą, bet ir ne­nu­lup­tų už pa­slau­gas kai­lio. Daž­nai į kai­nos ir ko­ky­bės po­žiū­riu tin­ka­miau­sio va­rian­to me­džiok­lę bent pus­die­niui įsi­trau­kia­me ne tik pa­tys, bet ir kvie­čia­me į tal­ką su­tuok­ti­nius, ko­le­gas, gi­mi­nes ar drau­gus.

Aiš­ku, kiek­vie­na­me mies­te dar­buo­ja­si daug pui­kių au­to­mo­bi­lių me­cha­ni­kų ir di­des­nė da­lis re­mon­to dirb­tu­vių vei­kia są­ži­nin­gai. Ta­čiau is­to­ri­jų apie su­fab­ri­kuo­tus ar­ba ty­čia ne­ko­ky­biš­kai tvar­ky­tus ge­di­mus taip pat gau­su. Ypač jos ne­ra­mi­na ma­žiau au­to­mo­bi­lio me­cha­ni­ką ir rin­kos kai­nas iš­ma­nan­čius, to­dėl po­ten­cia­liai pa­žei­džia­mes­nius trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kus.

Įlie­ti skaid­ru­mo į šią rin­ką ir pa­ge­rin­ti au­to­ser­vi­sų bei jų klien­tų bend­ra­vi­mo ga­li­my­bes nu­si­tai­kė nau­jos in­ter­ne­ti­nės plat­for­mos Fi­xelp.lt kū­rė­jai. Su­lau­ku­si daug su­si­do­mė­ji­mo ir kon­truk­ty­vios kri­ti­kos, šie­me­tė­je prog­re­so kon­fe­ren­ci­jo­je „Lo­gin 2015“, pa­sta­ruo­sius ke­lis mė­ne­sius ke­tu­rių žmo­nių „Fi­xelp“ ko­man­da pra­lei­do ne vie­ną be­mie­gę nak­tį, ban­dy­da­ma pa­to­bu­lin­ti idė­ją. Nau­jo­ji ver­si­ja, ža­da­ma, star­tuos po dvie­jų sa­vai­čių.

„Plat­for­ma pa­de­da trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kams kur kas grei­čiau ir pa­to­giau ras­ti, kur re­mon­tuo­ti su­ge­du­sią ma­ši­ną. O ser­vi­sams ji lei­džia ras­ti dau­giau klien­tų ir efek­ty­viau su jais ko­mu­ni­kuo­ti. Pro­jek­to idė­ja ki­lo dėl as­me­ni­nių pa­tir­čių su au­to­ser­vi­sais, kai ne kar­tą te­ko il­go­kai ieš­ko­ti rei­kia­mos pa­slau­gos, ypač jei ge­di­mas spe­ci­fi­nis. Pa­ma­niau, kad pa­si­tel­kus šiuo­lai­ki­nes prie­mo­nes ir su­kū­rus in­for­ma­ty­vią sis­te­mą, ki­lu­sias prob­le­mas ga­li­ma iš­spręs­ti eik­vo­jant kur kas ma­žiau lai­ko ir ne­rvų“, - sa­kė vie­nas iš „Fi­xelp“ įkū­rė­jų, šiau­lie­tis Ig­nas Ud­ra.

Kom­piu­te­ris – pri­va­lo­mas "įran­kis"

Šiuo me­tu prie pro­jek­to be Ig­no dar­buo­ja­si dar trys ko­man­dos na­riai: vie­nas iš jų taip pat šiau­lie­tis, an­tras re­zi­duo­ja Vil­niu­je, o sam­do­mas pro­jek­to prog­ra­muo­to­jas gy­ve­na ir dir­ba Is­pa­ni­jo­je. To­dėl , kaip pu­siau juo­kais pa­ste­bė­jo I. Ud­ra: per kiek dau­giau nei pus­me­tį „Fi­xelp“ ta­po tarp­tau­ti­ne kom­pa­ni­ja.

„Šiuo me­tu prie­ina­mą ban­do­mą­ją ver­si­ją po dvie­jų sa­vai­čių pa­keis at­nau­jin­ta nuo­la­ti­nė. Ži­no­ma, ją vė­liau taip pat dar to­bu­lin­si­me. Da­bar pa­teik­si­me ko­ky­biš­kai su­sty­guo­tą plat­for­mą, ku­rio­je var­to­to­jas ga­lės pa­to­giai ap­ra­šy­ti ir pa­skelb­ti sa­vo ge­di­mą, o ser­vi­sai pa­teiks sa­vo pa­siū­ly­mus. Žmo­gus ga­lės pa­si­rink­ti, su kuo bend­rau­ti to­liau. At­nau­jin­to­je ver­si­jo­je taip pat pa­to­bu­li­no­me ko­mu­ni­ka­ci­jos tarp ser­vi­so ir klien­tų sis­te­mą. Bend­rau­ti su pa­siū­ly­mus pa­tei­ku­siais au­to­ser­vi­sais taps kur kas pa­pras­čiau. At­ei­ty­je ke­ti­na­me įdieg­ti pa­pil­do­mas aut­soer­vi­sų rin­ko­da­rai skir­tas prie­mo­nes“, - pa­žy­mė­jo I. Ud­ra.

Šiuo me­tu prie „Fi­xelp“ sis­te­mos jau pri­si­jun­gė dau­giau nei 30 au­to­ser­vi­sų. Du „Fi­xelp“ na­riai yra šiau­lie­čiai, to­dėl pir­mai­siais mė­ne­siais, ti­kė­ti­na, dau­giau pa­si­rin­ki­mo tu­rės „Fi­xelp“ plat­for­mą nu­spren­dę iš­ban­dy­ti šia­me mies­te gy­ve­nan­tys vai­ruo­to­jai.

„At­nau­jin­ta sis­te­ma taps rim­tu pa­grin­du po ko­jo­mis. Ta­da ak­ty­viau ga­lė­si­me megz­ti ry­šius su ki­tuo­se di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se, taip pat Vil­niu­je, vei­kian­čio­mis au­to­mo­bi­lių re­mon­to dirb­tu­vė­mis. Įdo­mu tai, kad la­biau bend­ra­dar­biau­ti lin­kę ne ma­žie­ji, bet vi­du­ti­nio dy­džio ser­vi­sai, ku­rių per­so­na­lą su­da­ro 15-30 žmo­nių. Jie ino­va­ci­jų tei­kia­mą nau­dą jau perp­ra­tę ir nau­jo­ves pri­ima leng­viau. Šian­dien Lie­tu­vo­je var­giai ras­tu­me net ir ga­ra­ži­nį ser­vi­są, dir­ban­tį be kom­piu­te­rio. Au­to­me­cha­ni­kai juo­kau­ja: jei anks­čiau 90 proc. ge­di­mų tek­da­vo spręs­ti nau­do­jant gal­vą, tai šian­dien au­to­mo­bi­lių mo­de­lių ir de­ta­lių tiek gau­su, jog 90 proc. spren­di­mų ten­ka ieš­ko­ti in­ter­ne­te“, - pa­ste­bė­jo pa­šne­ko­vas.

Kol kas nemokamai

I. Ud­ra pa­ti­ki­no, jog tol, kol ne­iš­vys­tys be prie­kaiš­tų vei­kian­čios plat­for­mos ir ne­su­rinks di­de­lės au­to­ser­vi­sų bei jų klien­tų ba­zės, vi­sos „Fi­xelp“ pa­slau­gos bus ne­mo­ka­mos. Vė­liau, jei vis­kas vyks pa­gal pla­ną, ne­di­de­lio mo­kes­čio už pri­trauk­tus klien­tus ke­ti­na­ma pra­šy­ti iš au­to­ser­vi­sų.

„Jei ne­ti­kė­tu­me, jog pa­vyks su­kur­ti nau­dą vi­siems tei­kian­čią plat­for­mą, ne­kur­tu­me. Bet ma­to­me, kad įdir­bis ti­krai duo­da re­zul­ta­tų, to­bu­lė­ja­me kiek­vie­ną die­ną“, - džiau­gė­si pra­ktiš­kos plat­for­mos su­ma­ny­to­jas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Jarko  213.252.196.2 2015-07-20 17:15:04
Išbandyčiau, bet kažkaip dar negausiai siūlančių paslaugas atrodo. gal užsisuks vėliau.
0 0  Netinkamas komentaras
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Sei­mas an­tra­die­nį pri­ėmė pa­tai­są, ku­ri nu­ma­to, kad per­kant al­ko­ho­lį do­ku­men­to bū­tų rei­ka­lau­ja­ma tik ki­lus abejonių dėl pil­na­me­tys­tės.
Ko­lum­bi­jos mark­sis­tų su­ki­lė­lių gru­puo­tė FARC pir­ma­die­nį pa­si­ra­šė is­to­ri­nę tai­kos su­tar­tį su vy­riau­sy­be ir at­sip­ra­šė dėl ne­sus­kai­čiuo­ja­mos dau­gy­bės gy­vy­bių, ku­rias nusinešė pu­sę šimt­me­čio [...]
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus, agresyviai stum­da­mi sa­vo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami