Šlaito tvirtinimas perša mintį apie tragediją

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-10-02 12:48
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-10-02 12:48
Vilniaus miesto savivaldybė neigia, kad šlaitas Vilniaus Goštauto gatvėje yra sutvirtinamas todėl, kad jį sudarkė nuošliauža.  Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Nuo pir­ma­die­nio prie Vil­niaus Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­vė­je sta­to­mos es­ta­ka­dos su­tvir­ti­na­mas šlai­tas. Pro šią pa­čia­me sos­ti­nės cen­tre esan­čią gat­vės da­lį kas­dien pra­va­žiuo­ja tūks­tan­čiai au­to­mo­bi­lių, to­dėl vai­ruo­to­jams ki­lo nuo­gąs­ta­vi­mų, ar ne­bu­vo nuo­šliau­žos?

Ar sta­tant es­ta­ka­dą ne­bu­vo iš­ju­din­tas šlai­tas ir ar jis ne­ke­lia pa­vo­jaus eis­mo sau­gu­mui? Ir kas at­si­tik­tų, jei ant es­ta­ka­dos ir ant že­miau esan­čios gat­vės, tie­siog ant pra­va­žiuo­jan­čių au­to­mo­bi­lių už­virs­tų di­džiu­lė šlai­to nuo­šliau­ža?

De­ja, bet ši­to pa­klaus­ti su­tvir­ti­ni­mo dar­bus at­lie­kan­čios bend­ro­vės „Lat­vi­jas til­ti“ at­sto­vų dien­raš­čio LŽ žur­na­lis­tui ne­pa­vy­ko – ty­lė­jo ir lat­vių įmo­nės at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je va­do­vo Min­dau­go Kelp­šos, ir Vil­niaus sky­riaus va­do­vės Re­gi­nos Bar­kaus­kie­nės mo­bi­lie­ji te­le­fo­nai.

Tuo pat me­tu dar­bus už­sa­kiu­si Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė ti­ki­na, kad jo­kios nuo­šliau­žos esą ne­bu­vo, tik­tai yra vyk­do­mi iš anks­to su­pla­nuo­ti šlai­to tvar­ky­mo dar­bai. Ta­ria­mai Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­vės eis­mo sau­gu­mui šie dar­bai ne­ke­lia grės­mės, o eis­mas nau­jai pa­sta­ty­ta es­ta­ka­da dar ne­vyks­ta.

Gran­dio­zi­nes es­ta­ka­dos per Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­vę sta­ty­bas pa­čia­me Vil­niaus cen­tre jau ku­ris lai­kas ly­di skan­da­lai. Nors prieš tre­jus me­tus kon­kur­są, pa­siū­lęs ma­žiau­sią 31,2 mln. li­tų dar­bų at­li­ki­mo kai­ną, lai­mė­jęs Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos bend­ro­vių „Kau­no ke­liai“ ir „Lat­vi­jas til­ti“ įsi­pa­rei­go­jo ob­jek­tą pri­duo­ti iki bir­že­lio 28-osios, ge­riau­siu at­ve­ju tai bus pa­da­ry­ta me­tų pa­bai­go­je.

Dar­bai esą su­si­vė­li­no dėl dar­bų, ku­rių su­tar­ty­je nie­kas ne­nu­ma­tė. To­dėl 2014 me­tų ko­vą „Lat­vi­jas til­ti“ krei­pė­si į sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bę ir pa­pra­šė pa­pil­do­mų lė­šų. Bu­vo pa­skelb­tas nau­jas kon­kur­sas, lat­viai jį lai­mė­jo, o jų ne­nu­ma­ty­ti dar­bai sos­ti­nei kai­nuos pa­pil­do­mus dar 3,58 mln. li­tų. Dar­bams pa­bran­gus R. Bar­kaus­kie­nė ne­įž­vel­gė nė ma­žiau­sios sa­vo bend­ro­vės kal­tės.

„Tas pa­bran­gi­mas at­si­ra­do dėl tech­ni­nio pro­jek­to klai­dų. Ja­me bu­vo nu­ro­dy­ta, kad van­dens ko­lek­to­rius, ku­ris da­bar yra re­kons­truo­ja­mas, yra 4 me­trų gy­ly­je, o iš ti­krų­jų pa­aiš­kė­jo, kad jis iš tie­sų yra 7 me­trų gy­ly­je. Ži­no­ma, kad gi­liau nei nu­ro­dy­ta esan­tį ko­lek­to­rių pa­siek­ti su­nkiau, to­dėl tam rei­kia ir dau­giau lė­šų“, - kal­bė­jo „Lat­vi­jas til­ti“ Vil­niaus pa­da­li­nio va­do­vė.

Dėl tech­ni­nia­me pro­jek­te pa­da­ry­tos klai­dos R. Bar­kaus­kie­nė kal­ti­no Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės įmo­nę (SĮ) „Vil­niaus pla­nas“, ku­rios pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja esą su­klai­di­no „Lat­vi­jas til­ti“.

Ta­čiau SĮ „Vil­niaus pla­nas“ di­rek­to­rių Ma­rių Vai­va­dą pri­bloš­kė„­Lat­vi­jos til­ti“ vie­nos va­do­vių kal­ti­ni­mas. Pa­sak jo, „sta­ty­bos dar­bai at­lie­ka­mi ne pa­gal tech­ni­nį, o pa­gal dar­bo pro­jek­tą“. Jį, pa­sak „Vil­niaus pla­no“ va­do­vo, pri­va­lė­jo par­eng­ti pa­ti “Lat­vi­jos til­ti”. “Ma­tyt, lat­viai dir­bo iki ga­lo ne­pa­ren­gę to­kio pro­jek­to“, - sa­kė M. Vai­va­da.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ati­duo­da duo­klę ve­lio­niui Iz­rae­lio prezidentui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Veng­rai sek­ma­die­nį vyk­sian­čia­me re­fe­ren­du­me ti­kriau­siai at­mes pa­bė­gė­lių pa­skirs­ty­mo Eu­ro­pos Są­jun­go­je pa­gal pri­va­lo­mas kvo­tas pla­ną ir šiuo žings­niu ga­li dar su­stip­rin­ti griežtai prieš im­ig­ran­tus [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami