Smiltynės perkėloje – naujas maršrutas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-07-03 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-07-03 06:00
Naujuoju vandens maršrutu siekiama atgaivinti Smiltynę, kaip kurortą, o ne tik tarpinę stotelę jūrų muziejaus ar Nidos link. LŽ archyvo nuotrauka
Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bei vis gar­siau ėmus kal­bė­ti apie su­si­sie­ki­mo van­dens ke­liais iš­vys­ty­mą ir Smil­ty­nės, kaip kles­tin­čio ku­ror­to, at­gai­vi­ni­mą, ini­cia­ty­vos ėmė­si AB „Smil­ty­nės per­kė­la“. Nuo lie­pos 1 die­nos kel­tas re­gu­lia­riai kur­suos dar vie­nu marš­ru­tu – Nau­jo­ji per­kė­la-Jachtk­lu­bas-Se­no­ji per­kė­la-Jū­rų mu­zie­jus ir at­gal.

Ti­ki­ma­si, kad nau­ja­sis re­gu­lia­rus marš­ru­tas, su­jun­gian­tis mies­tą van­de­niu net ke­tu­rio­se vie­to­se, pa­ge­rins Smil­ty­nės pa­plū­di­mių, jū­rų mu­zie­jaus ir ne­se­niai du­ris at­vė­ru­sio Smil­ty­nės jachtk­lu­bo pa­sie­kia­mu­mą ir ne­tru­kus taps įpras­tu.

„Ke­lei­vius iš Se­no­sios per­kė­los tie­siai į jū­rų mu­zie­jų pluk­do­me jau ne pir­mus me­tus. Iš­au­gus po­rei­kiui, šie­met nuo bir­že­lio mė­ne­sio pa­di­di­no­me tie­sio­gi­nių rei­sų skai­čių, o at­si­da­rius Smil­ty­nės jachtk­lu­bui, gi­mė min­tis esa­mą marš­ru­tą pra­tęs­ti iki Nau­jo­sios per­kė­los, tuo pa­čiu pa­leng­vi­nant nau­jo­jo uos­to pa­sie­kia­mu­mą tiek iš šiau­ri­nės, tiek iš pie­ti­nės mie­to da­lių“, – pa­sa­ko­jo bend­ro­vės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Da­rius But­vy­das.

Nuo Nau­jo­sios per­kė­los iki pat Kop­ga­lio be­si­tę­sian­tis marš­ru­tas, ti­ki­ma­si, su­do­mins tiek į pa­plū­di­mius, jachtk­lu­bą ar Jū­rų mu­zie­jų vyks­tan­čius ke­lei­vius ir dvi­ra­ti­nin­kus, tiek pa­žin­ti­nių ke­lio­nių ar ro­man­tiš­kų pa­sip­lau­kio­ji­mų po uos­to ak­va­to­ri­ją iš­troš­ku­sius poil­siau­to­jus. Anks­čiau jū­rų mu­zie­jus iš Nau­jo­sios per­kė­los bu­vo pa­sie­kia­mas tik au­to­mo­bi­liais, ati­da­rius marš­ru­tą jį van­de­niu pa­sieks ir pės­tie­ji, o dvi­ra­ti­nin­kams at­si­vers ne­iš­ban­dy­tų tra­sų ga­li­my­bės.

Smil­ty­nės jachtk­lu­bas įsi­kū­ręs uni­ka­lios Kur­šių ne­ri­jos gam­tos ap­sup­ty­je, na­cio­na­li­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je. Nau­jie­ji jo ope­ra­to­riai klai­pė­die­čiams ir mies­to sve­čiams siū­lo pa­trauk­lią erd­vę, ku­rio­je jie ga­lė­tų pa­il­sė­ti nuo mies­to šur­mu­lio, pa­pra­mo­gau­ti su šei­ma ar drau­gais.

„Kel­to marš­ru­te at­si­ra­du­si nau­ja sto­te­lė su­tei­kia pa­to­ges­nę ga­li­my­bę ap­lan­ky­ti Smil­ty­nės Jachtk­lu­bą žmo­nėms, ku­rie pa­gei­dau­ja at­vyk­ti be au­to­mo­bi­lio. Mes čia ga­li­me pa­siū­ly­ti ne tik ka­vos puo­de­lį, ste­bint uos­to gy­ve­ni­mą, bet ir nak­vy­nę 3 žvaigž­du­čių vieš­bu­ty­je, pra­mo­gi­nes iš­ky­las į ma­rias ir jū­rą bei poil­siau­to­jų ne­ap­gul­tus pa­plū­di­mius“, – pa­sa­ko­jo Smil­ty­nės Jachtk­lu­bo at­sto­vas Gied­rius Meš­ke­lė.

Kol kas „Smil­ty­nės per­kė­la“ kel­tas ke­lei­vius ir dvi­ra­ti­nin­kus nau­juo­ju marš­ru­tu Nau­jo­ji per­kė­la-Jachtk­lu­bas-Se­no­ji per­kė­la-Jū­rų mu­zie­jus pir­myn ir at­gal pluk­dys 5 kar­tus per die­ną pa­gal iš anks­to su­de­rin­tą gra­fi­ką. Esant po­rei­kiui, rei­sų skai­čius di­dės. Trans­por­tas šiuo marš­ru­tu ne­bus ke­lia­mas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
primas  84.46.224.213 2016-07-03 09:40:10
būtų malonu sužinoti ir tokių pasiplaukiojimų kainas, tiek viso maršruto, tiek ir tarpstočių.
0 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
Nau­ja­ja­me Džer­sy­je ket­vir­ta­die­nį ry­ti­nio pi­ko me­tu trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį, žu­vo ma­žiau­sia trys žmo­nės, par­ei­gū­nams pa­tvir­ti­nus, kad su­žeis­tų­jų yra dau­giau negu 100, dau­ge­lio [...]
Ru­si­ja ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė te­be­tę­sian­ti bom­bar­da­vi­mo kam­pa­ni­ją Si­ri­jo­je, ne­pai­sy­da­ma JAV pers­pė­ji­mo, kad Va­šing­to­nas nu­trauks de­ry­bas dėl šio konf­lik­to, jei­gu Mask­va nesustabdys Ale­po puo­li­mo.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami