Smūgis į duobę dažniausiai pažeidžia padangos „kordą“

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-03-31 08:47
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-03-31 08:47
Išvengti smūgio į duobę ne visada įmanoma – kone kiekvienas vairuotojas yra pakliuvęs į tokius spąstus. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Į duo­bę įva­žia­vę vai­ruo­to­jai ne vi­sa­da iš ba­los iš­li­pa sau­si – kar­tais ten­ka keis­ti pa­dan­gą, kar­tais – tie­sin­ti rat­lan­kį, o kar­tais ne­tgi re­mon­tuo­ti va­žiuok­lės da­lis. Ne­pa­vy­kus iš­veng­ti duo­bės ir įva­žia­vus į ją prie­ki­niu ra­tu, kar­tais į jos spąs­tus pa­kliū­na ir ga­li­nis ra­tas – ta­da nuo­sto­liai ga­li pa­dvi­gu­bė­ti.

Drau­di­mo bend­ro­vių duo­me­ni­mis, į duo­bę įva­žia­vu­sio au­to­mo­bi­lio nuo­sto­liai sie­kia nuo ke­lių šim­tų iki ke­lių tūks­tan­čių eu­rų. Vi­du­ti­nė iš­mo­ka nu­ken­tė­ju­siems vai­ruo­to­jams sie­kia apie 700 eu­rų. Ji ga­lio­ja tik tu­rin­tiems kas­ko drau­di­mą – ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mas to­kių nuo­sto­lių pa­pras­tai ne­kom­pen­suo­ja.

Daž­niau­siai duo­bė­se nu­ken­čia pa­dan­gos. Smū­gis į duo­bę pa­pras­tai pa­žei­džia šo­ni­nį pa­dan­gos su­tvir­ti­ni­mą, va­di­na­mą­jį „kor­dą“, o tuo­met ji pa­žeis­to­je vie­to­je iš­si­pu­čia. Dėl at­si­ra­du­sio ir pli­ka aki­mi ne­re­tai ne­ma­to­mo „gu­zo“ ji ga­li sprog­ti.

„Toks pa­žei­di­mas ga­li bū­ti ne­pas­te­bi­mas, ta­čiau da­ry­ti di­de­lę įta­ką au­to­mo­bi­lio ke­lei­vių sau­gu­mui. Po kiek­vie­no rim­tes­nio smū­gio į duo­bę re­ko­men­duo­čiau ap­si­lan­ky­ti au­to­ser­vi­se, kur spe­cia­lis­tai ap­žiū­rė­tų au­to­mo­bi­lio pa­dan­gas“, – bū­ti itin bud­riems siū­lė pa­dan­gų ga­min­to­jo „Goo­dyear“ va­do­vas Bal­ti­jos ša­lims El­man­tas Lat­kaus­kas.

Kaip iš­veng­ti duo­bės?

Iš­veng­ti smū­gio į duo­bę ne vi­sa­da įma­no­ma – ko­ne kiek­vie­nas vai­ruo­to­jas yra pa­kliu­vęs į to­kius spąs­tus. Daž­nai jas su­nku pa­ste­bė­ti iš to­lo, ypa­tin­gai tam­siu par­os me­tu.

„Duo­bių šiuo me­tu iš­veng­ti su­nku – net la­biau­siai pa­ty­rę vai­ruo­to­jai ne­tu­ri šim­tap­ro­cen­ti­nio im­uni­te­to. Siū­ly­čiau va­žiuo­jant duo­bė­to­mis gat­vė­mis ne tik bū­ti ati­des­niems, bet ir ke­liau­ti ma­žes­niu grei­čiu. Tų pa­čių prie­mo­nių rei­kė­tų lai­ky­tis va­žiuo­jant per ba­las – van­duo ga­li bū­ti už­den­gęs aš­triab­riau­nę duo­bę“, – sa­kė spe­cia­lis­tas.

E. Lat­kaus­kas pa­žy­mi, kad iš­vy­dus duo­bę, rei­kė­tų ma­žin­ti grei­tį ir ban­dy­ti ją ap­va­žiuo­ti. Jei­gu tai ne­pa­vyks­ta ir smū­gio į duo­bę iš­veng­ti ne­pa­vyks, prieš pat ją rei­kė­tų at­leis­ti stab­dį ir iš­tie­sin­ti vai­ro pa­dė­tį – taip bus su­ma­žin­ta ti­ki­my­bė pa­žeis­ti tiek pa­dan­gą, tiek va­žiuok­lės da­lis.

Siū­lo pa­pil­do­mą draudimą

Ser­vi­so me­cha­ni­kams nu­sta­čius pa­dan­gos de­for­ma­ci­ją, ją tek­tų keis­ti nau­ja. Tai ne­bū­ti­nai reiš­kia di­de­lius pi­ni­gi­nius nuo­sto­lius kas­ko drau­di­mo ne­tu­rin­tiems vai­ruo­to­jams – pa­vyz­džiui, „Goo­dyear“ pa­dan­gų ga­min­to­jas pa­pil­do­mai siū­lo drau­di­mą nuo bet ko­kio pa­žei­di­mo: pra­dū­ri­mo, įply­ši­mo, pa­žei­di­mo dėl smū­gio, pa­tir­to nor­ma­lio­mis, kas­die­ni­nė­mis va­žia­vi­mo są­ly­go­mis.

Pa­žei­dus pa­dan­gą, vai­ruo­to­jas tu­rė­tų kreip­tis į par­da­vė­ją, iš ku­rio bu­vo pirk­tos pa­dan­gos. Jei­gu ji su­ga­din­ta ne­pa­tai­so­mai, pir­mą­jį se­zo­ną po pir­ki­mo bus ne­mo­ka­mai pa­keis­ta į nau­ją. Pa­dan­goms, ku­rias ga­li­ma su­re­mon­tuo­ti, ga­ran­ti­ja nė­ra tai­ko­ma.

No­rint gau­ti pa­pil­do­mą drau­di­mą, rei­kė­tų iš pa­dan­gų par­da­vė­jo rei­ka­lau­ti spe­cia­lios kor­te­lės, ku­rią bū­ti­na už­re­gis­truo­ti ga­min­to­jo in­ter­ne­to sve­tai­nė­je.

Par­en­gė To­mas FEDERAVIČIUS

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami