Sniego lavina iš sostinės gatvių stumdoma lėtai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-09 12:25
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-09 12:25
Neapsukriai šalinant gatves užgulusį sniegą, miestas netrukus paskęsta kamščiuose. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Penk­ta­die­nį ry­tą Vil­niaus gy­ven­to­jų au­to­mo­bi­liai stri­go smar­kiai užs­nig­to­se gat­vė­se ir ke­liuo­se, o pės­tie­ji iki pu­sės blauz­dų bri­do per snie­gą ne­va­ly­tais ša­li­gat­viais ir pės­čių­jų ta­kais. Stip­raus sny­gio pa­da­ri­nių iki ry­ti­nių pi­ko va­lan­dų sos­ti­nės ke­lius ir gat­ves pri­žiū­rin­tys ke­li­nin­kai ne­pa­ša­li­no net iš stam­bes­nių trans­por­to ar­te­ri­jų.

Vil­niaus gat­ves pri­žiū­rin­čios tar­ny­bos an­trą kar­tą šią sa­vai­tę ne­pa­jė­gia su­si­do­ro­ti su snie­gu. Per ry­ti­nį pi­ką ne tik au­to­mo­bi­liams ten­ka pra­min­ti va­žiuo­ja­mą­ją gat­vės da­lį, bet ir pės­tie­ji tu­ri bris­ti per snie­gą vi­siš­kai ne­va­ly­tais ir re­tai kur ne­ži­nia ko­kio ge­ra­da­rio smė­liu vos pa­bars­ty­tais ša­li­gat­viais. Nors už gat­vių prie­žiū­rą at­sa­kin­gos tar­ny­bos ti­ki­na uo­liai dir­ban­čios, jų tech­ni­kos ir kiem­sar­gių ry­te vil­nie­čiai mies­te pa­ste­bė­jo tik vie­ną ki­tą.

Ap­si­ver­tė policininkai

Ry­te ne­va­ly­tas bu­vo ir nau­ja­sis Va­ka­ri­nis ap­link­ke­lis. Šia­me tri­jų eis­mo juo­stų ke­ly­je vos vie­ną juo­stą „pra­my­nę“ au­to­mo­bi­liai lė­ta vo­ra slin­ko per snie­gą. Prob­le­mų ki­lo ir Ga­riū­nuo­se, kur ant via­du­ko ne­ga­lin­tys pa­kil­ti slys­tan­tys su­nkve­ži­miai už­kim­šo gat­vę.

Ne­to­lie­se Sa­va­no­rių pros­pek­to žie­do maž­daug 6 val. ry­to tar­ny­bi­nio au­to­mo­bi­lio ne­su­val­dė ir po­li­ci­jos par­ei­gū­nai – į ava­ri­ją pa­te­ko vi­su­rei­giu va­žia­vęs eki­pa­žas. Po­li­ci­nin­kai pa­tys pra­ne­šė ko­le­goms apie įvy­kį. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, tar­ny­bi­niu vi­su­rei­giu va­žia­vę par­ei­gū­nai ne­nu­ken­tė­jo. Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, nuo vi­dur­nak­čio Vil­niaus aps­kri­ty­je iki 9 ry­to pra­neš­ta apie 21 eis­mo įvy­kį. Vi­sų prie­žas­tis - sli­di ke­lio dan­ga.

Ta­čiau, pi­ni­gų gat­vės prie­žiū­ros dar­bams su­nkiai su­krapš­tan­čios sos­ti­nės Sa­vi­val­dy­bės ir už prie­žiū­rą at­sa­kin­gų ke­li­nin­kų po­žiū riu, "si­tua­ci­ja nė­ra pa­si­bai­sė­ti­na". Jų tei­gi­mu, Vil­niu­je 5 va­lan­dą ry­to pra­dė­jo stip­riai snig­ti, bet gat­ves pla­nuo­ja­ma tvar­ky­ti tik an­tro­je die­nos pu­sė­je.

Sa­vi­val­dy­bės iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me tei­gia­ma, jog Vil­niu­je ke­liai pri­žiū­ri­mi vi­są par­ą. Tar­ny­bos esą jau 3 va­lan­dą bu­vo su­tvar­kiu­sios gat­ves, ta­čiau 5 va­lan­dą pra­dė­jus stip­riai snig­ti, dar­bus te­ko pra­dė­ti iš nau­jo. Gat­vės esą da­bar bars­to­mos tre­čią kar­tą – bu­vo pa­bars­ty­tos 6 ir 8 va­lan­dą. Per pir­mus du kar­tus iš­bars­ty­ta 472 t drus­kos ir 152 m3 smė­lio-drus­kos mi­ši­nio.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė pri­me­na, kad žie­mą sos­ti­nė­je yra bars­to­mos ir va­lo­mos 527 gat­vės: šla­pio­mis drus­ko­mis bars­to­ma 298 gat­vės, smė­lio-drus­kos mi­ši­niu 165 gat­vių, o drus­ko­mis - 64 gat­vės.

Sos­ti­nės gat­vės va­lo­mos ir bars­to­mos pa­gal Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to par­eng­tas Vil­niaus mies­to gat­vių prie­žiū­ros žie­mą re­ko­men­da­ci­jas.

Ra­gi­na neskubėti

Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja ša­lies gy­ven­to­jus įspė­jo, kad dėl gau­sių kri­tu­lių ir pus­ty­mo eis­mo są­ly­gos itin su­dė­tin­gos, to­dėl pa­ta­ria­ma vai­ruo­ti at­sar­giai.

Di­džio­jo­je ša­lies da­ly­je su­dė­tin­gos eis­mo są­ly­gos dėl nak­tį bu­vu­sio ir ry­te te­be­si­tę­sian­čio stip­raus sny­gio, ke­lių dan­gos pa­deng­tos snie­go sluoks­niu, kai kur dėl pus­ty­mo su­si­da­rę snie­go lie­žu­viai. Pa­jū­ry­je vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liai šla­pi dėl lie­taus.

Vi­so­je ša­lies te­ri­to­ri­jo­je dir­ba ke­lių prie­žiū­ros me­cha­niz­mai, va­lo­mi bei bars­to­mi ma­gis­tra­li­niai, kraš­to ir di­des­nio eis­mo in­ten­sy­vu­mo ra­jo­ni­niai ke­liai.

Oro tem­pe­ra­tū­ra nuo 3 laips­nių šal­čio iki 2 laips­nių ši­lu­mos.

Vai­ruo­to­jai, pra­šo­me at­kreip­ti dė­me­sį, kad dėl stip­raus sny­gio ke­liai yra aps­nig­ti, sli­dūs, to­dėl ne­rei­kė­tų sku­bė­ti, da­ry­ti stai­gių ma­nev­rų bei bū­ti­na lai­ky­tis di­des­nio sau­gaus at­stu­mo.

Penk­ta­die­nį eis­mo są­ly­gas su­nkins sny­gis, li­jund­ra ir plik­le­dis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sau­do Ara­bi­jos ka­ra­lius Sal­ma­nas pir­ma­die­nį 20 proc. su­ma­ži­no ka­bi­ne­to mi­nis­trų at­ly­gi­ni­mus ir ap­kar­pė iš­mo­kas ki­tiems vals­ty­bės par­ei­gū­nams, tęs­da­mas tau­py­mo po­li­ti­ką, kurią pa­ska­ti­no su­ma­žė­ju­sios [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami