Šokas dėl „Brexit“ – ir automobilių gamintojams

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-06-28 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-06-28 06:00
Sanderlando, kur įsikūrusi didžiausia „Nissan“ gamykla Europoje, gyventojai, nepaisant įspėjimų apie gresiančius atleidimus, pritarė pasitraukimui iš ES. Gmotors.co.uk nuotrauka
Bri­tams re­fe­ren­du­me pa­si­sa­kius už iš­sto­ji­mą iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, sa­vo po­zi­ci­ją su­sku­bo par­eikš­ti ir iš­si­gan­dę au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai. Jie jau ra­gi­na su­tar­ti dėl nu­li­nio nau­jų au­to­mo­bi­lių im­por­to mo­kes­čio, nes an­tra pa­gal dy­dį Eu­ro­po­je Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka ga­li pa­tir­ti rim­tų su­nku­mų.

Šiuo me­tu į Eu­ro­pos Są­jun­gą (ES) iš tre­čių­jų ša­lių im­por­tuo­ja­miems au­to­mo­bi­liams bei jų da­lims tai­ko­mas 10 proc. mui­to mo­kes­tis. Rin­kos eks­per­tų ti­ki­ni­mu, nau­jų au­to­mo­bi­lių pre­ky­bos pa­pil­do­mas ap­mo­kes­ti­ni­mas ne­bū­tų nau­din­gas nie­kam – nei ga­myk­las Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je tu­rin­tiems ga­min­to­jams, nei, pa­vyz­džiui, di­džiu­lę da­lį sa­vo pro­duk­ci­jos čia įve­žan­tiems vo­kie­čiams.

Iš­sto­ji­mo ša­li­nin­kų per­ga­lė, ana­li­ti­kų tei­gi­mu, ne­abe­jo­ti­nai su­duos il­ga­lai­kį smū­gį de­ry­boms dėl Tran­san­ta­lin­ti­nės pre­ky­bos ir in­ves­ti­ci­jų su­tar­ties, ku­ri pa­nai­kin­tų pre­ky­bos ap­ri­bo­ji­mus tarp JAV ir ES bei tap­tų di­džiau­sio mas­to pre­ky­bos su­tar­ti­mi žmo­ni­jos is­to­ri­jo­je.

Ne­ti­kru­mo laikotarpis

Au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai vien­bal­siai ne­pri­ta­rė Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos iš­sto­ji­mui, ta­čiau da­bar jiems teks ieš­ko­ti bū­dų, kaip su­ma­žin­ti re­fe­ren­du­mo pa­sek­mes. Dau­ge­lis ga­min­to­jų ne­sku­bės ir lauks nau­jų de­ry­bų ir pre­ky­bos su­tar­čių tarp Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės ir ES.

„Ne­ga­li­me įver­tin­ti to, ką re­fe­ren­du­mo re­zul­ta­tai lems mū­sų ga­my­bai Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, kol ne­bus su­da­ry­tos nau­jos pre­ky­bą re­gu­liuo­jan­čios su­tar­tys ir pri­im­ti įsta­ty­mai“, – pa­žy­mė­jo bend­ro­vės BMW, šio­je ša­ly­je ga­mi­nan­čios „Mi­ni“ ir „Rolls-Roy­ce“ au­to­mo­bi­lius, at­sto­vai. Pa­sak ga­min­to­jo, po re­fe­ren­du­mo re­zul­ta­tų pa­skel­bi­mo pra­si­dė­jo „ne­ti­kru­mo lai­ko­tar­pis“, ta­čiau stai­gaus ga­my­bos per­kė­li­mo į kon­ti­nen­ti­nę Eu­ro­pą BMW ti­ki­na ne­siim­sian­tys.

„Ge­ne­ral Mo­tors“ pri­klau­san­čio „O­pel“ ga­min­to­jai iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, ku­ria­me tei­gia­ma, jog jiems la­bai svar­bu, kad Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja lik­tų Eu­ro­pos eko­no­mi­nės zo­nos na­rė, taip už­ti­kri­nant to­les­nę lais­vą pre­ky­bą ir ju­dė­ji­mą. To­kią bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį tu­ri ES ne­prik­lau­san­čios Švei­ca­ri­ja, Nor­ve­gi­ja ir Is­lan­di­ja.

Bend­ro­vė „Ford“, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je val­dan­ti net tris ga­myk­las, ku­rio­se ga­mi­na va­rik­lius ir va­žiuok­les sa­vo au­to­mo­bi­liams, par­eiš­kė ne­san­ti ti­kra dėl sa­vo at­ei­ties ga­my­bos pla­nų šio­je ša­ly­je: „Im­si­mės vi­sų rei­ka­lin­gų veiks­mų, kad mū­sų ga­my­ba ir vers­las Eu­ro­po­je iš­lik­tų kon­ku­ren­cin­gi.“

Su­ne­ri­mę japonai

Kaip pra­ne­ša „Au­to­news Eu­ro­pe“, ki­tą die­ną po re­fe­ren­du­mo itin spar­čiai kri­to in­diš­ko ka­pi­ta­lo au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jo „Ta­ta Mo­tors“ ak­ci­jos – net 12 pro­cen­tų. Šiam ga­min­to­jui pri­klau­so Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je įsi­kū­ręs „Ja­guar Land Ro­ver“ kon­cer­nas, o apie penk­ta­da­lis vi­sos pro­duk­ci­jos par­duo­da­ma ES. Nors iki šiol „Ta­ta“ ti­kė­jo­si per me­tus vi­sa­me pa­sau­ly­je par­duo­ti iki 2 mln. au­to­mo­bi­lių, vien šie­met „Ja­guar Land Ro­ver“ kom­pa­ni­jos pel­nas ga­li su­ma­žė­ti be­veik per­pus.

Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių ga­my­ba pa­sta­rai­siais me­tais po pa­sau­lį su­krė­tu­sios eko­no­mi­nes kri­zės at­si­ga­vo, bet di­džio­ji da­lis de­ta­lių ir ma­ši­nų su­rin­ki­mo ga­myk­lų pri­klau­so už­sie­nio kom­pa­ni­joms. Tarp dau­giau­sia in­ves­ta­vu­sių į ga­my­bą yra ja­po­nų tri­ju­lė – „Nis­san“, „Toyo­ta“ ir „Hon­da“, o Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je vei­kian­čios jų ga­myk­los pir­miau­sia skir­tos pri­žiū­rė­ti ES rin­ką.

Ja­po­nų kon­cer­nų va­do­vai po „Bre­xit“ re­zul­ta­tų ti­ki­no, kad lė­tins ar­ba lai­ki­nai stab­dys pla­nuo­tas in­ves­ti­ci­jas į ga­my­bą Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, nes „ne­tu­rin­tys ki­to pa­si­rin­ki­mo, tik bū­ti at­sar­ges­niems dėl sa­vo in­ves­ti­ci­nių spren­di­mų“.

Vi­si au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je in­for­ma­vo sa­vo dar­bi­nin­kus apie ga­li­mus at­lei­di­mus. Vien „Ford“ ga­myk­lo­se dir­ba 14 tūkst. dar­bi­nin­kų.

An­tras pa­gal ga­my­bos apim­tį Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je kon­cer­nas „Nis­san“ ga­my­bą čia vyk­do jau tris de­šimt­me­čius, per­nai čia nuo kon­ve­je­rio nu­ri­de­no 475 tūkst. au­to­mo­bi­lių. San­der­lan­do „Nis­san“ ga­myk­lo­je su­ren­ka­mi ir lie­tu­vių mėgs­ta­mi „Nis­san Qash­qai“.

Ta­čiau San­der­lan­do gy­ven­to­jai, ku­rių di­de­lė da­lis dir­ba „Nis­san“, nu­ste­bi­no re­fe­ren­du­me pa­si­sa­kę už iš­sto­ji­mą iš ES.

Di­džiau­sia vo­kie­čių rinka

Lais­vos pre­ky­bos su­si­ta­ri­mų iš­sau­go­ji­mu su­in­te­re­suo­ti ir vo­kie­čių ga­min­to­jai. Pa­sak Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos VDA va­do­vo Matt­hia­so Wiss­ma­no, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja yra di­džiau­sia vo­kiš­kų au­to­mo­bi­lių eks­por­to rin­ka. M.Wiss­ma­nas pa­brė­žė, jog jiems itin svar­bu su­si­tar­ti dėl nu­li­nio mui­to. Iš per­nai par­duo­tų 2,6 mln. nau­jų au­to­mo­bi­lių, be­veik pu­sė ga­mi­na­mi vo­kie­čiams Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės ga­myk­lo­se, dar apie 810 tūkst. nau­jų au­to­mo­bi­lių Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją per­nai pa­sie­kė iš Vo­kie­ti­jos ga­myk­lų. Vo­kie­čių ga­min­to­jai Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je val­do apie 100 au­to­mo­bi­lių ir jų da­lių ga­myk­lų – treč­da­liu dau­giau nei prieš pen­ke­rius me­tus.

„Ma­no nuo­mo­ne, tai nė­ra ge­ra die­na Eu­ro­pai, o juo la­biau Di­džia­jai Bri­ta­ni­jai. Geog­ra­fiš­kai ši vals­ty­bė ga­li bū­ti at­ski­ra sa­la, ta­čiau po­li­tiš­kai ir eko­no­miš­kai ji to­kia nė­ra. Šian­dien, kaip nie­ka­da anks­čiau, svar­bu, kad Eu­ro­pos skal­dy­mas ne­bū­tų tę­sia­mas“, – sa­vo pra­ne­ši­me pa­žy­mė­jo „Daim­ler“ kon­cer­no, val­dan­čio „Mer­ce­des-Benz“, va­do­vas Die­te­ris Zets­che.

Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių aso­cia­ci­jos at­sto­vai su­ne­ri­mę, kad Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės at­sis­ky­ri­mas ga­li grą­žin­ti 10 proc. mui­to mo­kes­tį į Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją įve­ža­miems nau­jiems au­to­mo­bi­liams. To­kiu at­ve­ju ko­rė­jie­čiai su bri­tais siek­tų su­da­ry­ti ana­lo­giš­ką pre­ky­bos su­tar­tį, ko­kia da­bar su­da­ry­ta tarp ES ir Pie­tų Ko­rė­jos. „Re­fe­ren­du­mo re­zul­ta­tai ga­li ne­iš­ven­gia­mai su­ma­žin­ti Pie­tų Ko­rė­jos ga­min­to­jų, ku­rie ne­tu­ri ga­my­bos ba­zės Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, kon­ku­ren­cin­gu­mą kai­no­mis“, – sa­kė Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos vi­cep­re­zi­den­tas Ki­mas Tae-Nye­nas.

Ka­pi­ta­lo ty­ri­mų agen­tū­ros „E­ver­co­re ISI“ at­sto­vai iš­pla­ti­no pers­pė­ji­mą, jog iš­sto­ji­mas iš ES ne­abe­jo­ti­nai su­duos smū­gį nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mui Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je ir ES, taip pat ir jų ga­my­bos apim­tims.

Pa­sak ana­li­ti­kų, vie­toj iki re­fe­ren­du­mo prog­no­zuo­to 3 proc. Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių pre­ky­bos rin­kos au­gi­mo, iki me­tų pa­bai­gos bend­ras par­da­vi­mas kris 4,5 proc., o ki­tą­met – net 10 pro­cen­tų. „E­ver­co­re ISI“ tei­gi­mu, dėl šios prie­žas­ties au­to­mo­bi­lių ga­my­ba Eu­ro­po­je per šiuos me­tus kris 2,5 proc., o au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai ne­teks 8 mlrd. eu­rų pa­ja­mų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pa­sau­lio ly­de­riai penk­ta­die­nį per ypač bud­riai sau­go­mą lai­do­tu­vių ce­re­mo­ni­ją at­sis­vei­ki­no su bu­vu­siu Iz­rae­lio pre­zi­den­tu, prem­je­ru ir No­be­lio tai­kos pre­mi­jos lau­rea­tu Shi­mo­nu Pe­re­su, kurį JAV pre­zi­den­tas [...]
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ ko­vos įsi­bė­gė­ja. In­tri­guo­jan­čiai pra­si­dė­jęs 24-asis čem­pio­na­tas skai­čiuo­ja jau ket­vir­tą­jį tu­rą. LKL.lt su „O­ra­ku­lu“ pa­tei­kia pen­kių savaitgalio ko­vų prog­no­zę.
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami