Šoko terapija sumažino greitį keliuose

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-21 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-21 06:00
Iš viso per penkias akcijas dienas keliuose dirbę pareigūnai nustatė 1306 greičio viršijimo atvejus, dar 4126 pažeidėjus užfiksavo stacionaria matavimo įranga. LKPT nuotrauka
Pra­ėju­sią sa­vai­tę ša­lies vai­ruo­to­jai į spi­do­me­trus dirs­čio­jo kur kas daž­niau nei įpras­tai. Po­li­ci­jai iš bau­dė­jos ta­pus ge­ra­no­riš­ka vi­suo­me­nės auk­lė­to­ja ir to­le­ruo­jant iki 10 km/h grei­čio vir­ši­ji­mo at­ve­jus, da­lis vai­ruo­to­jų pa­sta­rai­siais me­tais el­gia­si tar­si nu­trū­kę nuo gran­di­nės. Iš 245 žū­čių ke­liuo­se per­nai net treč­da­lio bū­tų pa­vy­kę iš­veng­ti, jei ne aukš­čiau lei­džia­mos pa­da­los spus­te­lė­tas ak­ce­le­ra­to­riaus pe­da­las.

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos (LKPT) par­ei­gū­nai, pir­mą­kart vyk­dy­da­mi Eu­ro­pos ke­lių po­li­ci­jos tink­lo TIS­POL ini­ci­juo­tą sau­gaus eis­mo ak­ci­ją, skir­tą trans­por­to prie­mo­nių va­žia­vi­mo grei­čio kon­tro­lei už­ti­krin­ti, ne­to­le­ra­vo net ir men­ko leis­ti­no grei­čio pa­žei­di­mo. Per pen­kias dar­bo die­nas sta­cio­na­riais grei­čio ma­ta­vi­mo apa­ra­tais vi­so­je Lie­tu­vo­je už­re­gis­truo­ti 4126 leis­ti­no grei­čio vir­ši­ji­mo at­ve­jai, dar 1306 at­ve­jus už­fik­sa­vo ke­liuo­se dir­bę par­ei­gū­nai.

Šiai ak­ci­jai bu­vo skir­ta ir pir­mą kar­tą Eu­ro­pos ša­lių ke­lių po­li­ci­jos par­ei­gū­nų or­ga­ni­zuo­ja­ma 24 va­lan­dų truk­mės spe­cia­lio­ji pre­ven­ci­jos prie­mo­nė „Grei­tis“. Ji bu­vo vyk­do­ma ket­vir­ta­die­nį ir penk­ta­die­nį (ba­lan­džio 16-17 die­no­mis) nuo 6 iki 6 va­lan­dos 23 Eu­ro­pos ša­ly­se, tarp jų - ir Lie­tu­vo­je. Iš vi­so Eu­ro­po­je per 24 va­lan­das par­ei­gū­nai už­fik­sa­vo net 123 tūkst. grei­čio vir­ši­ji­mo at­ve­jų.

„Pag­rin­di­nis mū­sų tiks­las pa­siek­tas – per 24 va­lan­das Lie­tu­vos ke­liuo­se ne­žu­vo nė vie­nas žmo­gus. Kar­tu vai­ruo­to­jams sėk­min­gai pri­mi­nė­me sau­gaus grei­čio lai­ky­mo­si ke­ly­je svar­bą. Juk 1 iš 3 ne­lai­min­gų įvy­kių vis dar nu­tin­ka bū­tent vai­ruo­to­jams vir­ši­jus grei­tį. Bu­vo džiu­gu ma­ty­ti, kad Lie­tu­vos vai­ruo­to­jai bend­ra­dar­bia­vo ir aki­vaiz­džiai rea­ga­vo į šią pre­ven­ci­nę ak­ci­ją. To­dėl ti­kė­ti­na, kad šie­met or­ga­ni­zuo­si­me ana­lo­giš­ką prie­mo­nę dar kar­tą“, - ši­taip ak­ci­jos „Pa­mė­gink va­žiuo­ti tik sau­giu grei­čiu. Tu­rė­tų pa­tik­ti...“ re­zul­ta­tus įver­ti­no LKPT Ad­mi­nis­tra­ci­nės veik­los ir eis­mo prie­žiū­ros sky­riaus vir­ši­nin­kas Dai­nius Ša­loms­kas.

Le­kian­čių­jų gausėja

LKPT par­ei­gū­nai ak­ci­ją sten­gė­si orien­tuo­ti į ava­rin­giau­sias ša­lies eis­mo ar­te­ri­jas. Štai ke­ly­je „Via Bal­ti­ca“, vyk­dy­da­mi su­stip­rin­tą leis­ti­no va­žia­vi­mo grei­čio kon­tro­lę, vien per pir­mą­ją die­ną par­ei­gū­nai nu­sta­tė še­šis at­ve­jus, kai vai­ruo­to­jai leis­ti­ną grei­tį vir­ši­jo dau­giau kaip 50 km/val. Teis­mas tu­rės nu­spręs­ti, ko­kią nuo­bau­dą tai­ky­ti šiems vai­ruo­to­jams, jiems gre­sia 289–434 eu­rų bau­da ir tei­sės vai­ruo­ti at­ėmi­mas iki pu­sės me­tų. Su­stab­dy­tų pa­žei­dė­jų pa­aiš­ki­ni­mai bu­vo įvai­rūs.

Taip pat par­ei­gū­nai pir­mą­ją die­ną už­fik­sa­vo du itin įžū­lius pa­žei­di­mus: 25 me­tų au­to­mo­bi­lio „VW Golf“ ir dvi­de­šimt­me­tis „Au­di A6“ vai­ruo­to­jai ne tik vir­ši­jo leis­ti­ną grei­tį, bet ir pa­vo­jin­gai chu­li­ga­niš­kai va­žia­vo, len­kė ki­tus au­to­mo­bi­lius, kir­to iš­ti­si­nes ženk­li­ni­mo li­ni­jas, taip su­kel­da­mi pa­vo­jų ki­tiems eis­mo da­ly­viams. Šiems vai­ruo­to­jams gre­sia bau­da nuo 289 iki 579 eu­rų ir tei­sės vai­ruo­ti at­ėmi­mas iki 2 me­tų.

Iš vi­so per pen­kias ak­ci­jas die­nas ke­liuo­se dir­bę par­ei­gū­nai nu­sta­tė 1306 grei­čio vir­ši­ji­mo at­ve­jus, 15 vai­ruo­to­jų lė­kė leis­ti­ną grei­tį vir­šy­da­mi 50 km/h ir dau­giau. Dau­giau nei 40 km/h leis­ti­ną grei­tį vir­ši­jo 40 vai­ruo­to­jų. 362 at­ve­jais už­fik­suo­tas par­ei­gū­nų daž­niau­siai to­le­ruo­ja­mas iki 10 km/h grei­čio vir­ši­ji­mas.

„Kad nuo­lat grei­tį vir­ši­jan­čių vai­ruo­to­jų ke­liuo­se bū­tų vis ma­žiau, rei­kia tai­ky­ti įvai­rias prie­mo­nes. Su­tin­ku, kad au­to­mo­bi­lių par­kas jau­nė­ja, o ke­lių ko­ky­bė ge­rė­ja, tad re­tais at­ve­jais nu­sta­ty­ti leis­ti­no grei­čio li­mi­tai ga­li pa­si­ro­dy­ti ne­adek­va­tūs, o tai iš­krei­pia vai­ruo­to­jų po­žiū­rį į to­kios sau­gaus eis­mo prie­mo­nės pa­grįs­tu­mą. Ta­čiau dau­ge­liu at­ve­jų grei­čio ri­bo­ji­mų rei­kia ir jo­kie samp­ro­ta­vi­mai ne­su­lai­ko nuo prie­vo­lės są­ži­nin­gai lai­ky­tis Ke­lių eis­mo tai­syk­lių“, - pa­brė­žė D. Ša­loms­kas.

Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, per pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį grei­čio vir­ši­ji­mo at­ve­jų kas­met dau­gė­ja. Ži­no­ma, prie to pri­si­de­da ir ša­lies ke­liuo­se gau­siai pri­dy­gu­si ma­ta­vi­mo įran­ga. Ta­čiau ly­gi­nant 2004 me­tais ir 2014 me­tais už­fik­suo­tų grei­čio vir­ši­ji­mo pa­žei­di­mų mas­tą skir­tu­mas aki­vaiz­dus – nuo 85 tūkst. at­ve­jų pa­gau­sė­jo iki 146 tūks­tan­čių.

Ini­cia­ty­vai su­si­vie­ni­jo 23 valstybės

Vyk­dy­ta 24 va­lan­dų pre­ven­ci­nė ak­ci­ja – tai vie­nas iš Eu­ro­pos ke­lių po­li­ci­jos tink­lo TIS­POL tiks­lų ma­žin­ti eis­mo įvy­kiuo­se nu­ken­tė­ju­sių žmo­nių skai­čių ir siek­ti, kad Eu­ro­pos ke­liai bū­tų kuo sau­ges­ni. „Šia pre­ven­ci­jos prie­mo­ne sie­kia­me, kad vai­ruo­to­jas pa­gal­vo­tų apie va­žia­vi­mo grei­tį, tiek leis­ti­ną nu­sta­ty­tą, tiek ir pa­si­ren­ka­mą pa­gal va­žia­vi­mo są­ly­gas. Taip elg­da­ma­sis vai­ruo­to­jas ga­li su­ma­žin­ti sau ir ki­tiems eis­mo da­ly­viams ke­lia­mą ri­zi­ką“, - pra­ne­ši­me pa­žy­mė­jo TIS­POL pre­zi­den­tas Ai­da­nas Rei­das.

Šio­je po­li­ci­jos vie­nos par­os truk­mės pre­ven­ci­jos prie­mo­nė­je „Grei­tis“ da­ly­va­vo Ai­ri­ja, Bel­gi­ja, Bul­ga­ri­ja, Da­ni­ja, Es­ti­ja, Ita­li­ja, Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, Kip­ras, Kroa­ti­ja, Lat­vi­ja, Lie­tu­va, Liuk­sem­bur­gas, Mal­ta, Ny­der­lan­dai, Por­tu­ga­li­ja, Ru­mu­ni­ja, Ser­bi­ja, Slo­va­ki­ja, Slo­vė­ni­ja, Suo­mi­ja, Veng­ri­ja, Vo­kie­ti­ja, taip pat Nor­ve­gi­ja.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
ole  78.60.64.156 2015-04-21 08:19:59
Daugiau tokiu realiu akciju. Ne siaip be niekur nieko stabdyti, kaip dazniausia daroma rajonuose. Vairuotojai elgiasi chamiskai vienas kito atzvilgiu, pro nosi laksto. Ne 10km virsija ,o 20-30 km mieste.
3 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami