Sostinėje „Volkswagen“ ir „Citroen“ pristatė naujienas

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-10-18 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-10-18 06:00
Pagrindinis ką tik į Lietuvą atvykusio "Citroen C4 Cactus" koziris - jo originali išorė. LŽ archyvo nuotrauka
Ši sa­vai­tė Vil­niui bu­vo der­lin­ga au­to­mo­bi­lių nau­jie­no­mis. Tre­čia­die­nį du­ris at­vė­rė ką tik iš­ki­lęs „Volks­wa­gen“ sa­lo­nas sos­ti­nės Va­du­vos gat­vė­je, o jau ki­tą die­ną at­nau­jin­ta­me „Ci­troen“ at­sto­vų sa­lo­ne Vil­niu­je bu­vo pri­sta­ty­tas ori­gi­na­laus di­zai­no pra­ncū­zų heč­be­kas „Ci­troen C4 Cac­tus“.

Mo­der­niau­sias Europoje

Be­veik 7 tūkst. kvad­ra­ti­nių me­trų plo­to „Volks­wa­gen“ au­to­mo­bi­lių cen­tras yra ne tik di­džiau­sias Bal­ti­jos ša­ly­se, bet ir pats mo­der­niau­sias vi­so­je Ry­tų Eu­ro­po­je. Iki šiol „Volks­wa­gen“ at­sto­vy­bė Lie­tu­vo­je „Mol­ler au­to“ Vil­niu­je tu­rė­jo vie­nin­te­lį biu­rą Uk­mer­gės gat­vė­je, ku­ris tar­na­vo net 22 me­tus. Ja­me ir to­liau bus par­da­vi­nė­ja­mi „Volks­wa­gen“ au­to­mo­bi­liai, ta­čiau nau­ja­ja­me cen­tre su­tilps kur kas dau­giau pa­slau­gų - po vie­nu sto­gu bus par­duo­da­mi nau­ji leng­vie­ji, ko­mer­ci­niai ir nau­do­ti „Volks­wa­gen“ au­to­mo­bi­liai, di­džiu­lis kė­bu­lų tvar­ky­mo ce­chas bei elek­tra va­ro­mos trans­por­to prie­mo­nės.

"Moller auto Savanoriai" pristatymą lydėjo įspūdinga vakaro programa./Collegis.lt nuotraukos

„Jau de­šimt me­tų esa­me pir­mie­ji pa­gal nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mą. No­ri­me dar dau­giau. Dau­giau ko­ky­bės, dau­giau ino­va­ty­vių pa­slau­gų. No­ri­me pri­sta­ty­ti nau­jo­ves, ku­rias tu­ri „Volks­wa­gen“ kon­cer­nas, ta­čiau dėl ga­li­my­bių sto­kos ne­ga­lė­jo­me jų par­ody­ti anks­čiau“, - tei­gė „Volks­wa­gen“ cen­tro di­rek­to­rius Li­nas Kar­la­vi­čius.

In­ves­ti­ci­jos į „Mol­ler au­to Sa­va­no­riai“ sie­kė 37,95 mln. li­tų, su­kur­ta dau­giau kaip 100 nau­jų dar­bo vie­tų.

Be­je, žo­dis „Sa­va­no­riai“ pa­sta­to pa­va­di­ni­me bu­vo įpin­ti dėl ša­lia Va­du­vos gat­vės nu­sid­rie­ku­sio Sa­va­no­rių pros­pek­to. Tai yra vie­na il­giau­sių Vil­niaus gat­vių.

Linas Karlavičius (kairėje): "Norime pristatyti naujoves, kurias turi „Volkswagen“ koncernas, tačiau dėl galimybių stokos negalėjome jų parodyti anksčiau".

At­nau­jin­ta­me sa­lo­ne – ori­gi­na­lus hečbekas

Va­sa­rą vie­ną sa­lo­ną pa­kei­tė ir Pra­ncū­zi­jos „Ci­troen“ at­sto­vai Vil­niu­je. Sos­ti­nė­je pra­ncū­ziš­kam pre­ki­niam ženk­lui at­sto­vau­ja bend­ro­vės „Kras­ta Au­to“ ir „Fak­to“ au­to­cen­tras. Šios įmo­nės sa­lo­nas, ku­ria­me siū­lo­mi nau­ji „Ci­troen“, įsi­kū­rė Vil­niaus Lais­vės pros­pek­te. Tie­sa, pa­tal­pos ne­nau­jos, anks­čiau jo­se bend­ro­vė „Ras­mi­tas“ par­da­vi­nė­jo „O­pel“ au­to­mo­bi­lius.

Penk­ta­die­nį „Fak­to au­to“ pri­sta­tė ir nau­jai at­ver­tą sa­vo sa­lo­ną, ir cha­riz­ma­tiš­ką­jį, ką tik į Lie­tu­vą at­ke­lia­vu­sį kom­pak­ti­nės kla­sės „Ci­troen C4 Cac­tus“. Kon­ku­ren­ci­ja tarp šios kla­sės au­to­mo­bi­lių la­bai di­de­lė, dėl to ga­min­to­jai į juos sten­gia­si at­kreip­ti ga­li­mų pir­kė­jų dė­me­sį akį rė­žian­čiu ori­gi­na­lu­mu.

Nau­ja­sis „Ci­troen C4 Cac­tus“ ti­krai ne­liks ne­pas­te­bė­tas. Ko ver­tos vien jo šo­nų ir kam­pų ap­sau­gos „Air­bump“. Pa­sak ga­min­to­jų, jos pa­ti­ki­mai sau­gos au­to­mo­bi­lį nuo smul­kių iš­orės pa­žei­di­mų.

„C4 Cac­tus“ ga­li bū­ti va­ro­mas 1,2 l dar­bi­nio tū­rio 82 AG ar­ba 110 AG ben­zi­ni­niu va­rik­liu, o „dy­ze­lių“ ger­bė­jams siū­lo­mi 1,6 li­tro 92 AG ar­ba 100 AG va­rik­liai. Ba­zi­nė kom­pak­ti­nio mo­de­lio kai­na - 47,7 tūkst. litų

Naujasis Vilniaus Vaduvos gatvėje įsikūręs "Moller auto Savanoriai" investuotojams kainavo beveik 40 mln. litų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami