Specialistai pataria, kaip saugiai vežti vaikus

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-09-22 14:34
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-09-22 14:34
www.bubblebum.com nuotrauka
Pra­si­dė­jus moks­lo me­tams, mies­tuo­se su­ak­ty­vė­ja eis­mas – grįž­ta­ma į dar­bus, tė­vai vėl ima vež­ti vai­kus į dar­že­lius, mo­kyk­las ir bū­re­lius. De­ja, šis su­in­ten­sy­vė­ji­mas daž­nai reiš­kia ir iš­au­gu­sį eis­mo įvy­kių skai­čių. Nors už­seg­ti sau­gos dir­žai ir grei­čio ap­ri­bo­ji­mų lai­ky­ma­sis pa­de­da iš­veng­ti ne­lai­mės, ta­čiau eis­mo įvy­kio ri­zi­ka ga­li iš­kil­ti ir ta­da, kai vai­ruo­to­jas yra blaš­ko­mas ma­žų­jų ke­lei­vių.

Sta­tis­ti­ka: nu­ken­čia dau­giau nei 3 žmo­nės per dieną

Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, pra­ei­tais me­tais Lie­tu­vos ke­liuo­se bu­vo su­žeis­ti net 1254 ke­lei­viai. Žu­vo 24 ne­pil­na­me­čiai, iš jų – 12 vai­kų bu­vo ke­lei­viai. „Eis­mo įvy­kiai, kuo­met nu­ken­čia vai­kai, yra ypač skau­dūs. Jų iš­veng­ti pa­de­da pre­ven­ci­nės prie­mo­nės – sau­gos dir­žai, grei­čio nu­ro­dy­mų lai­ky­ma­sis, su­si­kon­cen­tra­vęs vai­ruo­to­jas. Ti­ki­me, jog sau­gu­mo puo­se­lė­ji­mas yra ver­ty­bė, ku­rią vai­kams rei­kia skie­py­ti nuo ma­žu­mės“, – kal­ba „Gjen­si­di­ge Bal­tic“ Lie­tu­vos fi­lia­lo ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Ka­te­ri­na Pa­vli­di. Drau­di­kai taip pat pa­ste­bi, jog dau­gė­ja eis­mo įvy­kių, pa­da­ro­mų, kai kar­tu ke­lia­vę vai­kai blaš­kė vai­ruo­to­ją – tai ne­lai­mės ku­rių ga­li­ma iš­veng­ti, tin­ka­mai el­gian­tis su ma­žai­siais ke­lei­viais, ra­šo­ma drau­di­mo bend­ro­vės „Gjen­si­di­ge“ pra­ne­ši­me spau­dai.

Di­džiau­sio Bal­ti­jos ša­ly­se iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų tink­lo „Vai­kys­tės so­das“ ir Ka­ra­lie­nės Mor­tos mo­kyk­los įkū­rė­ja, so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­rė Aus­tė­ja Lands­ber­gie­nė at­krei­pia tė­vų dė­me­sį: „Jau 2,5–3 me­tų vai­kai yra pa­kan­ka­mai pro­tin­gi, kad su jais bū­tų ga­li­ma su­si­tar­ti, jiems drau­giš­kai pa­aiš­ki­nant ir ar­gu­men­tuo­jant. Tin­ka­miau­sias me­tas skie­py­ti vai­kui pa­grin­di­nius sau­gaus el­ge­sio pri­nci­pus yra nuo ma­žu­mės iki iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus – bū­tent tuo pe­rio­du tai da­ry­ti yra efek­ty­viau­sia.“

Spe­cia­lis­tai pa­ta­ria, kaip elg­tis, kad ma­žie­ji ke­lei­viai ne­blaš­ky­tų vai­ruo­to­jo:

1. Kal­bė­ki­tės su vai­ku. Jei vai­kas ma­ši­no­je ėmė iš­dy­kau­ti, gal­būt at­si­se­gė sau­gos dir­žą ar pra­dė­jo mė­ty­ti daik­tus į jus – su­sto­ki­te. Iš­lip­ki­te iš ma­ši­nos, pri­se­ki­te vai­ką ir kal­bė­ki­te su ma­žy­liu at­vi­rai: „Aš su­pran­tu, kad tau ne­pa­tin­ka sė­dė­ti kė­du­tė­je, bet tu pri­va­lai tai pa­da­ry­ti, nes ki­taip mes ne­ga­lė­si­me nie­kur va­žiuo­ti.“

2. Par­in­ki­te tin­ka­mą kė­du­tės aukš­tį. Pa­sis­ten­ki­te, kad kė­du­tė bū­tų to­kio aukš­čio, kad vai­kas ga­lė­tų ma­ty­ti pro lan­gą. Kai ku­rių ga­min­to­jų kė­du­čių mo­de­liai la­bai že­mi, tad vai­kas jau­čia­si tar­si įka­lin­tas au­to­mo­bi­ly­je – ne­nuos­ta­bu, kad taip bū­ti ke­lias­de­šimt mi­nu­čių vai­kui at­si­bos­ta. Pa­ti­krin­ki­te kė­du­tės aukš­tį, pri­tūp­ki­te ir žiū­rė­ki­te iš vai­ko pers­pek­ty­vos, ar ga­li­te ma­ty­ti pro lan­gą.

3. Tu­rė­ki­te au­to­mo­bi­lio žais­lų. Tai to­kie žais­lai, ku­riuos vai­kas ga­li ras­ti tik au­to­mo­bi­ly­je, o par­si­neš­ti na­mo ne­ga­li. Ko­dėl? Nes žais­lai vai­kui grei­tai at­si­bos­ta, tad jei su jais ga­lės žais­ti tik au­to­mo­bi­ly­je, jie jį do­mins la­biau. Taip pat ir kny­ge­lės. Prie­ki­nės sė­dy­nės ki­še­nė­je ga­li­te tu­rė­ti ke­lias kny­gu­tes vai­kams, tar­si ne­di­de­lę ki­še­ni­nę bib­lio­te­ką, iš ku­rios vai­kas ga­lė­tų rink­tis.

4. Pa­si­rū­pin­ki­te gė­ri­mais ir už­kan­džiais. Ma­ši­no­je vi­sa­da rei­kia tu­rė­ti ko at­si­ger­ti – ne sal­džių ar pie­niš­kų gė­ri­mų, bet pa­pras­to van­dens. Taip pat pra­var­tu tu­rė­ti spe­cia­lią ger­tu­vę ar­ba nau­do­ti bu­te­liu­kus su spor­ti­niu kamš­te­liu, nes vai­kas ga­li ne­mo­kė­ti at­suk­ti bu­te­liu­ko su kamš­te­liu pats, to­dėl pra­šy­tų jū­sų, o tai ga­li iš­blaš­ky­ti ir kil­tų au­toį­vy­kio ri­zi­ka. Al­ka­nas vai­kas ne­re­tai tam­pa la­bai irz­lus, tad už­kan­džiai, to­kie kaip duo­niu­kai, tra­pu­čiai ir ki­to­kie – pa­dės iš­lauk­ti ke­lią iki na­mų.

5. Plan­še­te leis­ki­te nau­do­tis tik au­to­mo­bi­ly­je. Šiuo­lai­ki­nius vai­kus vi­sa­da la­bai trau­kia tech­no­lo­gi­jos – iš­ma­nie­ji te­le­fo­nai ir plan­še­tės, tad įves­ki­te tai­syk­lę, kad jais vai­kai ga­lės nau­do­tis tik ma­ši­no­je. Pa­ma­ty­si­te, ke­lio­nės vai­kams taps ti­kru džiaugs­mu, o jų dė­me­sys bus su­telk­tas į sma­gius edu­ka­ci­nin­kus žai­di­mus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami