Specialistai rekomenduoja žemės ūkio techniką remontuoti žiemą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-12-05 14:52
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-12-05 14:52
„Dotnuvos projektų“ nuotraukos
Vė­ly­vą ru­de­nį, žie­mą ir anks­ty­vą pa­va­sa­rį že­mės ūkio tech­ni­kos spe­cia­lis­tai va­di­na ge­ru lai­ku įver­tin­ti ir su­tai­sy­ti dar­bų se­zo­no me­tu in­ten­sy­viai nau­do­tą tech­ni­ką. Vis dėl­to Lie­tu­vo­je da­lis žem­dir­bių tik ba­lan­dį su­skum­ba tai­sy­ti tech­ni­ką. Spe­cia­lis­tai pa­ta­ria ūki­nin­kams keis­ti šį po­žiū­rį ir tei­gia, kad žie­mos se­zo­nas – ge­riau­sias me­tas ūki­nin­kams pa­si­ruoš­ti bū­si­mam dar­by­me­čiui.

„Lan­kan­tis už­sie­nio ša­lių že­mės ūkio tech­ni­kos re­mon­to dirb­tu­vė­se, ga­li­ma pa­ste­bė­ti, kad trak­to­riai ir kom­bai­nai pra­de­da­mi re­mon­tuo­ti ne­tru­kus po se­zo­no. Pas mus tai dar nė­ra tai­syk­lė“, – tei­gia bend­ro­vės „Dot­nu­vos pro­jek­tai“ že­mės ūkio tech­ni­kos ser­vi­so va­do­vas Ge­di­mi­nas Če­pas.

Apie 70 proc. ser­vi­so klien­tų su­da­ro stam­būs ūki­nin­kai, apie 30 proc. – že­mės ūkio bend­ro­vės. Tie­sa, apie 50 proc. ser­vi­so apy­var­tos su­ge­ne­ruo­ja­ma iš že­mės ūkio bend­ro­vių.

Se­zo­no me­tu, anot ser­vi­so va­do­vo, at­lie­ka­ma apie du treč­da­liai vi­sų že­mės ūkio tech­ni­kos prie­žiū­ros ir re­mon­to dar­bų. Tra­di­ci­ja ati­džiai, pe­rio­diš­kai, be sku­bos pa­ti­krin­ti se­zo­ną ati­dir­bu­sią že­mės ūkio tech­ni­ką Lie­tu­vo­je dar tik pra­de­da­ma kur­ti. Bend­ro­vės ser­vi­so meis­trai di­džiau­sio krū­vio su­lau­kia pa­va­sa­rį.

„Pro­fe­sio­na­liems, spe­cia­li­zuo­tiems že­mės ūkio tech­ni­kos ser­vi­sams dau­giau­sia dar­bo yra nuo ba­lan­džio pra­džios iki spa­lio. Tuo me­tu dir­ba­me la­bai įtemp­tai. Ta­čiau sa­vo klien­tams re­ko­men­duo­ja­me da­lį re­mon­to dar­bų pa­da­ry­ti šal­tuo­ju me­tų lai­ku – kai trak­to­riai ir kom­bai­nai sto­vi ne­nau­do­ja­mi ir spe­cia­lis­tai ga­li juos ati­džiai pa­ti­krin­ti ir re­mon­tuo­ti“, – sa­ko G. Če­pas.

Jis pa­ste­bi, kad įpu­sė­jus pa­va­sa­riui, kar­tais ban­do­ma su­ge­du­sią tech­ni­ką tai­sy­ti sa­vo­mis jė­go­mis, ta­čiau vė­liau vis tiek ten­ka kreip­tis kva­li­fi­kuo­tus ser­vi­sų meis­trų pa­gal­bos.

Gediminas Čepas.

Pa­sak G. Če­po, šiuo­lai­ki­nis že­mės ūkio tech­ni­kos ser­vi­sas ne­pa­na­šus nei į įpras­tą au­to­mo­bi­lių ser­vi­są, nei į so­viet­me­čio me­cha­ni­nes dirb­tu­ves. Jis ap­rū­pin­tas spe­ci­fi­ne įran­ga, ku­rią tie­kia že­mės ūkio tech­ni­kos ga­min­to­jai – ne­ma­žai spe­cia­lių, ne­re­tai bran­gių, vie­ne­ti­nių įran­kių, nau­do­ja­mų tik tam ti­krai tech­ni­kai ar ku­riam nors vie­nam kon­kre­čiam tech­ni­niam maz­gui tai­sy­ti.

„Tau­py­da­mi klien­tų lai­ką tech­ni­nę že­mės ūkio tech­ni­kos ap­žiū­rą ser­vi­so pro­fe­sio­na­lai vi­sa­da at­lie­ka at­vy­kę į klien­to ga­ra­žą – va­ry­ti trak­to­rių į prie­žiū­ros cen­trą ne­ver­ta. Pro­fi­lak­ti­ne prie­žiū­ra re­ko­men­duo­ja­me pa­si­rū­pin­ti li­kus pus­me­čiui iki se­zo­no pra­džios ir dar sy­kį - se­zo­nui bai­gian­tis“, - pa­ta­ria G. Če­pas.

Jo tei­gi­mu, į prie­žiū­ros cen­trą tech­ni­ka ve­ža­ma daž­niau­siai tik ge­di­mų at­ve­jais. Apie 80–85 proc. že­mės ūkio pa­dar­gų įpras­tai tai­so­ma „Dot­nu­vos pro­jek­tų“ klien­tų ūkiuo­se, li­ku­si da­lis – bend­ro­vės že­mės ūkio tech­ni­kos prie­žiū­ros punk­tuo­se.

G. Če­pas tei­gia, kad įpras­ta pra­kti­ka jau ta­po ge­di­mų prie­žas­čių nu­sta­ty­mas te­le­fo­nu.

Tech­ni­kos prie­žiū­ros cen­trų spe­cia­lis­tai tech­ni­kos nau­do­to­jams pa­ta­ria tin­ka­mai įver­tin­ti tech­ni­nė­se są­ly­go­se nu­ro­dy­tas re­ko­men­da­ci­jas ir rei­ka­la­vi­mus at­lik­ti tech­ni­nes ap­žiū­ras, pla­ni­nius re­mon­tus, pa­da­ry­ti tai lai­ku. Žem­dir­biai ra­gi­na­mi ne­lauk­ti, kol trak­to­rius ar kom­bai­nas su­ges. Tai lei­džia su­tau­py­ti lė­šų bei pa­de­da iš­veng­ti prob­le­mų dar­by­me­čiu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami