Spindesys ir skurdas automobilių rinkoje

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-06-03 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-06-03 06:00
Kinijos gatvėse dažniausiai važinėja nauji vietos lengvieji automobiliai, kurių kaina yra dažnai mažesnė už Vakarų Europoje pagamintų naudotų. ideastream.org nuotrauka
Kaip nu­ro­do­ma Tarp­tau­ti­nės au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų or­ga­ni­za­ci­jos (OI­CA) at­as­kai­to­je, 2013 me­tais pa­sau­ly­je iš vi­so par­duo­ta 62 644 460 nau­jų ke­lei­vi­nių au­to­mo­bi­lių. Per­nai vi­du­ti­niš­kai 1000 pla­ne­tos gy­ven­to­jų įsi­gi­jo 8,9 nau­jo au­to­mo­bi­lio.

Iš že­my­nų, anot OI­CA, pa­gal bend­rą par­duo­tų nau­jų au­to­mo­bi­lių skai­čių pir­ma­vo Azi­jos bei Okea­ni­jos ša­lys, ku­rių pi­lie­čiai ir įmo­nės ar or­ga­ni­za­ci­jos per­nai nu­pir­ko 31 460 980 nau­jų au­to­mo­bi­lių. Anot OI­CA, an­tra li­ko Eu­ro­pa (įskai­tant ir Ru­si­ją), ku­rio­je par­duo­ta 15 890 309 nau­jos ma­ši­nos, tre­čia - Šiau­rės Ame­ri­ka (9 039 036), ket­vir­ta – Cen­tri­nė ir Pie­tų Ame­ri­ka (4 486 479), penk­ta – Af­ri­ka (1 201 202), šeš­ta - Aus­tra­li­ja (566 454).

Iš dau­giau­sia leng­vų­jų ke­lei­vi­nių au­to­mo­bi­lių par­da­vu­sių ar įre­gis­tra­vu­sių vals­ty­bių 2013-ai­siais pir­ma­vo Ki­ni­ja (17 928 858), an­trą po­zi­ci­ją užė­mė JAV (7 585 867), tre­čią – Ja­po­ni­ja (4 562 282), ket­vir­tą - Vo­kie­ti­ja (2 952 431), penk­tą – Bra­zi­li­ja (2 763 718).

Ma­žiau­siai per­ka afrikiečiai

At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad OI­CA leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mo sta­tis­ti­ka at­spin­di tik­tai ke­lei­vi­nių ma­ši­nų par­da­vi­mą ir re­gis­tra­ci­ją, o leng­vie­ji ko­mer­ci­niai au­to­mo­bi­liai pa­lik­ti už bor­to. Ta­čiau, pa­vyz­džiui, JAV gy­ven­to­jai ir įmo­nės kaip ke­lei­vi­nes ma­ši­nas daž­nai nau­do­ja ma­žuo­sius fur­go­nus ir pi­ka­pus, ku­riuos Tarp­tau­ti­nė au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­ja pri­ski­ria prie ko­mer­ci­nių. Jei­gu fur­go­nai ir pi­ka­pai bū­tų įtrauk­ti į nau­jų leng­vų­jų ke­lei­vi­nių au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mo sta­tis­ti­ką, pa­gal bend­rą jų par­duo­tą skai­čių JAV bū­tų at­si­dū­ru­sios an­tro­je vie­to­je – 2013 me­tais šios ša­lies pi­lie­čiai nu­pir­ko 15 883 969 nau­jas leng­vą­sias ma­ši­nas.

Ame­ri­kie­čiai prieš ki­nus pa­sta­rą­jį sy­kį pir­ma­vo 2008 me­tais, kai JAV bu­vo nu­pirk­ta 13 493 165, o Ki­ni­jo­je – 9 380 502 nau­ji leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai.

Ma­žiau­siai nau­jų ke­lei­vi­nių au­to­mo­bi­lių per­nai, kaip skel­bia OI­CA, įsi­gi­jo Pie­tų Ame­ri­kos vals­ty­bės Be­li­zo gy­ven­to­jai (200), an­tro­je ir tre­čio­je vie­to­je li­ko Af­ri­kos ša­lys Bu­run­dis ir Li­be­ri­ja (po 210), ket­vir­to­je – tam pa­čiam že­my­nui pri­klau­san­ti Bur­ki­na Fa­sas (700).

Vaiz­dą ap­ver­čia metodologija

Ta­čiau par­duo­tų au­to­mo­bi­lių sta­tis­ti­ka men­kai at­spin­di ti­krą­ją vai­ruo­to­jų per­ka­mą­ją ga­lią že­my­nuo­se ir įvai­rio­se vals­ty­bė­se. Pa­vyz­džiui, vi­sai ki­toks vaiz­das apie Be­li­zo gy­ven­to­jų ir įmo­nių fi­nan­si­nį pa­jė­gu­mą įsi­gy­ti nau­jus au­to­mo­bi­lius iš­ky­la, kai su­ži­no­me, kad šio­je vals­ty­bė­je gy­ve­na 287,7 tūkst. gy­ven­to­jų, o Li­be­ri­jo­je – 3,04 mln., Bu­run­dy­je – 8,7 mln., Bur­ki­na Fa­se – net 13,9 mi­li­jo­no. To­dėl di­džio­ji da­lis eks­per­tų tvir­ti­na, jog daug rea­les­nė pa­dė­tis at­sklei­džia­ma, kai skai­čiuo­ja­ma, kiek nu­pirk­tų nau­jų au­to­mo­bi­lių ten­ka 1000 gy­ven­to­jų.

Sta­tis­ti­ka ro­do, kad dau­gu­ma ki­tų skur­džių Af­ri­kos, Azi­jos, Pie­tų ir Cen­tri­nės Ame­ri­kos vals­ty­bių per me­tus įsi­gy­ja vi­du­ti­niš­kai nuo 0,03 iki 0,6 au­to­mo­bi­lio 1000 gy­ven­to­jų.

Skur­džios ša­lys bend­rą pa­sau­lio sta­tis­ti­ką smar­kiai tem­pia že­myn. Ta­čiau ji vis tiek ga­na ne­pras­ta. Iš­ana­li­za­vus OI­CA duo­me­nis aiš­kė­ja, kad 2013 me­tais tūks­tan­tis pa­sau­lio pi­lie­čių įsi­gi­jo vi­du­ti­niš­kai 8,9 nau­jos ma­ši­nos. Iš že­my­nų aiš­ki ly­de­rė yra Aus­tra­li­ja, ten per­nai 1000 gy­ven­to­jų nu­pir­ko 28 nau­jas ma­ši­nas. Ant an­tro pa­ky­los laip­te­lio įsi­tai­sė Šiau­rės Ame­ri­ka (25,6 au­to­mo­bi­lio 1000 gy­ven­to­jų), tre­čio­je vie­to­je – Eu­ro­pa (22,2 au­to­mo­bi­lio 1000 gy­ven­to­jų), ket­vir­to­je – Pie­tų Ame­ri­ka (10 au­to­mo­bi­lių 1000 gy­ven­to­jų), penk­to­je – Af­ri­ka (1,2 au­to­mo­bi­lio 1000 gy­ven­to­jų).

Pie­tų Ame­ri­ko­je bend­rą par­duo­tų nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių 1000 gy­ven­to­jų skai­čių vir­šų ke­lia be­veik pu­sę re­gio­no gy­ven­to­jų tu­rin­ti (190,7 mln.) Bra­zi­li­ja. Tūks­tan­tis šios ša­lies gy­ven­to­jų, OI­CA duo­me­ni­mis, per­nai vi­du­ti­niš­kai nu­pir­ko 14 nau­jų leng­vų­jų ke­lei­vi­nių au­to­mo­bi­lių.

Nerijus Mačiulis: "Naujų automobilių pirkimas glaudžiai susijęs su ekonominiais lūkesčiais." / Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Iš pa­sau­lio vals­ty­bių 2013-ai­siais ro­dy­da­mas di­džiu­lį at­otrū­kį nuo pa­sau­lio vi­dur­kio pir­ma­vo Liuk­sem­bur­gas (98 au­to­mo­bi­liai 1000 gy­ven­to­jų), an­tras bu­vo Iz­rae­lis (67,6 au­to­mo­bi­lio 1000 gy­ven­to­jų), tre­ti – Jung­ti­niai Ara­bų Emy­ra­tai (34,3 au­to­mo­bi­lio 1000 gy­ven­to­jų). Pa­gal šį ro­dik­lį 309 mln. gy­ven­to­jų tu­rin­čios JAV (24 au­to­mo­bi­liai 1000 gy­ven­to­jų) tūks­tan­čiais pro­cen­tų len­kė 1,3 mlrd. gy­ven­to­jų skai­čiuo­jan­čią Ki­ni­ją (1,4 au­to­mo­bi­lio 1000 gy­ven­to­jų).

Eks­per­tas ana­li­zuo­tų au­to­mo­bi­lių parkus

O kaip pa­sau­lio kon­teks­te at­ro­do Bal­ti­jos vals­ty­bės? Pa­sak OI­CA sta­tis­ti­kos, 2013 me­tais Lie­tu­vo­je re­gis­truo­ta 12 163 nau­jos leng­vo­sios ke­lei­vi­nės ma­ši­nos. Ne­sun­kus su­skai­čiuo­ti, kad tris mi­li­jo­nus tu­rin­čio­je ša­ly­je vi­du­ti­niš­kai 1000 gy­ven­to­jų įsi­gi­jo 4,1 nau­jo au­to­mo­bi­lio. Tai – per­pus ma­žiau nei pa­sau­lio vi­dur­kis. Pa­na­šus re­zul­ta­tas už­fik­suo­tas ir Lat­vi­jo­je. Pa­sie­ku­si 15 nau­jų au­to­mo­bi­lių 1000 gy­ven­to­jų pir­ki­mo re­zul­ta­tą tik Es­ti­ja smar­kiai vir­ši­jo pa­sau­lio vi­dur­kį. Ta­čiau ir jai to­li iki Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kio, ku­ris 2013-ai­siais bu­vo 24,4 nau­jo au­to­mo­bi­lio 1000 gy­ven­to­jų. Per­nai es­tai at­si­li­ko ir nuo kai­my­nų ru­sų (18 au­to­mo­bi­lių 1000 gy­ven­to­jų).

Vis dėl­to dien­raš­čio LŽ kal­bin­tas ban­ko „Swed­bank“ vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas Ne­ri­jus Ma­čiu­lis sa­kė, kad skai­čia­vi­mas, kiek vi­du­ti­niš­kai per me­tus nau­jų au­to­mo­bi­lių nu­pir­ko 1000 gy­ven­to­jų, ir­gi ne vi­suo­met ro­do ti­krą­ją vie­nos ar ki­tos ša­lies pi­lie­čių per­ka­mą­ją ga­lią. „Ma­nau, kad ti­kro­vė ge­riau­siai bū­tų at­spin­di­ma pa­nag­ri­nė­jus au­to­mo­bi­lių par­kų struk­tū­rą ir jį su­da­ran­čių au­to­mo­bi­lių am­žių, kai­nas. Vie­no­se ša­ly­se gal­būt yra po­pu­lia­res­ni nau­do­ti pra­ban­gūs au­to­mo­bi­liai, o ki­to­se – tiek pat kai­nuo­jan­tys nau­ji. Vie­nos ša­lys nau­jus au­to­mo­bi­lius ga­mi­na ir ver­čia juos pirk­ti sa­vo ša­lies pi­lie­čius, smar­kiai pa­di­din­da­mos mui­to mo­kes­čius im­por­tuo­ja­moms nau­do­toms ma­ši­noms ar­ba tie­siog užd­raus­da­mos im­por­tą, o ki­tur pi­lie­čiai ar įmo­nės per­ka ge­rus nau­do­tus au­to­mo­bi­lius, nes taip la­biau ap­si­mo­ka. Ma­ža to, nau­jų au­to­mo­bi­lių pir­ki­mas glau­džiai su­si­jęs su eko­no­mi­niais lū­kes­čiais. Įvai­riu lai­ku skir­tin­go­se ša­ly­se jie ski­ria­si. To­dėl ne­bū­ti­nai to­se vals­ty­bė­se, kur, tar­ki­me, per­nai nau­jų au­to­mo­bi­lių bu­vo nu­pirk­ta dau­giau­sia, ly­giai taip pat ge­rai trans­por­to prie­mo­nės bus per­ka­mos po me­tų ar dve­jų. Ta­čiau nag­ri­nė­jant bend­rą par­ko am­žių jau ma­ty­ti ti­kro­viš­kes­nis vaiz­das, nes gal­būt per­nai blo­giau pir­kę nau­jus au­to­mo­bi­lius ku­rios nors vals­ty­bės gy­ven­to­jai jų dau­giau įsi­gi­jo, pa­vyz­džiui, užp­raė­ju­siais me­tais“, - svars­tė N. Ma­čiu­lis.

Pa­sau­lio pre­ky­bos nau­jais leng­vai­siais ke­lei­vi­niais au­to­mo­bi­liais po­ky­čiai

MetaiPar­duo­ta (vnt.)
200545 209 905
200647 753 011
200750 571 563
200849 658 689
200955 337 524
201055 337 524
201157 299 917
201260 432 044
201362 644 460

Šal­ti­nis: OI­CA.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami