Sportiškas „Lexus“ timpteli į tamsiąją pusę

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-12-30 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-12-30 06:00
„Lexus IS 220t F Sport“. Gamintojo nuotrauka
Į tur­bi­ni­nių va­rik­lių lenk­ty­nes sto­ju­sio „Le­xus“ ga­min­to­jai įso­di­no 2,0 l ke­tu­rių ci­lind­rų (14 ti­po) jė­gai­nę jau į an­trą sa­vo mo­de­lį. Mo­to­rui pa­pil­do­mai gy­vy­bės įpu­čia be­veik to­bu­las, ta­čiau la­bai ne­pi­gus dvie­jų ka­na­lų tur­bo­komp­re­so­rius.

Anks­čiau šie­met iš­ban­dė­me kom­pak­tiš­ką ir verž­lų NX kro­so­ve­rį, į ku­rį įmon­tuo­tas nau­ja­sis va­rik­lis, o bai­gian­tis me­tams sė­do­me pa­pra­mo­gau­ti į IS se­da­ną, ap­rū­pin­tą „F Sport“ įran­ga.

„F Sport“ sim­bo­lis ant au­to­mo­bi­lio spar­no ženk­li­na aukš­tes­nė­mis tech­ni­nė­mis cha­rak­te­ris­ti­ko­mis pa­si­žy­min­čių „Le­xus“ au­to­mo­bi­lių pa­ga­mi­ni­mo vie­tą ir pa­grin­di­nę ban­dy­mų tra­są – Fu­džio kal­no pa­pė­dė­je nu­sid­rie­ku­sį Fu­džio greit­ke­lį.

„F Sport“ mo­de­lis at­pa­žįs­ta­mas iš iš­raiš­kin­gų prie­ki­nių verps­to for­mos gro­te­lių, cha­rak­te­rin­gų L for­mos in­tar­pų ir chro­muo­tų ap­dai­los de­ta­lių. Apa­ti­nia­me prie­ki­nia­me ap­ta­ke įreng­ti prie­ki­nių stab­džių au­ši­ni­mo ka­na­lai, ae­ro­di­na­mi­niai ap­ta­kai di­des­nei pri­spau­di­mo jė­gai už­ti­krin­ti ir pla­tes­nės apa­ti­nių gro­te­lių an­gos.

Kaip ir dvi­gu­bas sti­pi­nų di­zai­nas, ku­ris at­ke­lia­vo iš LFA su­pe­rau­to­mo­bi­lio, 18 co­lių leng­vo­jo ly­di­nio rat­lan­kiai ga­ran­tuos, jog net ir to ne­pa­gei­dau­da­mi su­lauk­si­te daug ki­tų vai­ruo­to­jų dė­me­sio. Per ke­lias die­nas, vai­ruo­da­mi šį au­to­mo­bi­lį, spė­jo­me įsi­ti­kin­ti, jog spor­ti­ne įran­ga ap­rū­pin­tas „Le­xus“, skir­tin­gai nei daž­nai ko­ne iden­tiš­ki vo­kie­čių at­nau­ji­ni­mai, yra ti­kras dė­me­sio mag­ne­tas.

Leng­vai valdomas

„IS F Sport“ yra la­bai di­na­miš­kas au­to­mo­bi­lis. Ne vel­tui tai pa­brė­žė ir IS kū­ri­mo pro­ce­sui va­do­va­vęs vyr. in­ži­nie­rius Ju­ni­chi Fu­ruya­ma. Jis sa­kė, kad kur­da­mas šį au­to­mo­bi­lį su­si­tel­kė bū­tent į ma­nev­rin­gu­mą ir grei­tą reak­ci­ją.

Šven­ti­nėms pra­mo­goms su IS 200t ke­lias iš tie­sų at­vi­ras, ži­nant, jog po ka­po­tu tū­no 245 žir­gų kai­me­nė, ku­rią ga­min­to­jo at­sto­vai, klien­tui pa­gei­dau­jant, vi­siš­kai le­ga­liai ga­li pa­gau­sin­ti iki 300 AG. Ta­čiau ir ban­dy­to va­rian­to pa­ka­ko, kad tiek mies­te, tiek ir už­mies­čio tra­so­se ga­lė­tu­me va­žiuo­ti „au­to­ri­te­tin­gai“.

Tie­sa, au­to­ri­te­tą „Le­xus IS“ de­mons­truo­ja ne pa­šė­lu­siu cha­rak­te­riu ir kun­ku­liuo­jan­čia ga­lia, ku­rią ga­lė­tu­me pa­jus­ti sė­dę prie, pa­vyz­džiui, vie­no iš spor­tiš­kų BMW vai­ro. Ne­sun­ku už­si­mirš­ti, jog sė­di prie už­pa­ka­li­niais ra­tais va­ro­mo au­to­mo­bi­lio. IS 200t yra net per­ne­lyg leng­vai val­do­mas, ta­čiau vi­suo­met pa­si­ruo­šęs spur­tuo­ti. Įspū­dį pa­li­ko tai, jog au­to­mo­bi­lis be di­des­nių pa­stan­gų spur­tuo­ja net va­rik­lio sū­kiams per­si­ri­tus į aukš­čiau­sią dia­pa­zo­ną. Tai­gi ne­ky­la jo­kių prob­le­mų ma­gis­tra­lė­je pra­švilp­ti pro „bul­kų“ vilks­ti­nę.

Ape­ti­to nestokoja

Pa­pil­do­mo ad­re­na­li­no įlie­ja pa­si­rink­tas „Sport“ re­ži­mas, lei­džian­tis ak­ce­le­ra­to­riaus pe­da­lą nu­min­ti iki dug­no. Įjun­gus jį ma­tuok­lių sky­de­lis su­švin­ta ryš­kes­nė­mis švie­so­mis, o dė­me­sio cen­tre at­si­du­ria spi­do­me­tras ir va­rik­lio sū­kių rod­me­nys. Be­je, sky­de­lis tu­ri me­cha­niš­kai slan­kio­jan­tį cen­tri­nį žie­dą, ku­rio di­zai­nas pe­rim­tas iš LFA bei su­kur­tas nau­do­jant nau­jo­viš­ką plo­nas­luoks­nių tran­zis­to­rių (TFT) tech­no­lo­gi­ją.

Vis dėl­to mies­te, ne­no­rint su­si­pyk­ti su Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­mis bei sie­kiant pa­tau­py­ti, kur kas la­biau pra­ver­čia „E­co“ re­ži­mas. Įjun­gus jį, ak­ce­le­ra­to­riaus pe­da­las už­si­fik­suo­ja dviem cen­ti­me­trais aukš­čiau nei „Sport“ re­ži­mu. Kal­bant apie va­rik­lio eko­no­miš­ku­mą, šiai „Le­xus“ jė­gai­nei dar yra kur to­bu­lė­ti. Nuo kon­ku­ren­tų rin­ko­je ne­at­si­lie­ka­ma, ta­čiau va­žiuo­jant spor­tiš­kiau iki ofi­cia­liai dek­la­ruo­ja­mų be­veik 7 l de­ga­lų, vi­du­ti­niš­kai rei­ka­lin­gų spor­ti­nei „Le­xus“ ver­si­jai, la­bai to­li. Skai­čiuo­jan­tys de­ga­lų su­var­to­ji­mą ir tau­so­jan­tys gam­tą lenk­ty­ni­nin­kai (bū­na ir to­kių!) grei­čiau­siai tu­rė­tų rink­tis hib­ri­di­nį IS 300h.

Ne­prie­kaiš­tin­gas salonas

Su aš­tuo­nių pa­va­rų trans­mi­si­ja ir ša­lia vai­ro esan­čio­mis pa­va­rų per­jun­gi­mo svir­te­lė­mis komp­lek­tuo­ja­mi už­pa­ka­li­niais ra­tais va­ro­mi IS 200t ir „IS 200t F Sport“ mo­de­liai yra pir­mie­ji „Le­xus“ se­da­nai, ku­riuo­se pa­va­ros per­jun­gia­mos pri­klau­so­mai nuo pa­grei­čio. Už­fik­sa­vu­si IS au­to­mo­bi­lio at­lie­ka­mą po­sū­kį, trans­mi­si­ja pa­lai­ko že­mes­nę pa­va­rą šio ma­nev­ro me­tu, kad bū­tų už­ti­krin­tas op­ti­ma­lus val­dy­mas.

Nors aš­tuo­nių laips­nių au­to­ma­ti­nė pa­va­rų dė­žė šiaip jau vei­kė pui­kiai, la­biau­siai er­zi­no per­ne­lyg il­gas ir nuo­bo­dus au­to­mo­bi­lio star­tas „nuo nu­lio“, kai sū­kiams su­kel­ti be rei­ka­lo su­gaiš­ta­ma pa­pil­do­ma se­kun­dė (aps­kri­tai star­to re­zul­ta­tas nė­ra pra­stas – 100 km per 7 s). Sto­ti į lenk­ty­nes trum­po­je tie­sio­jo­je su, pa­vyz­džiui, že­mes­nia­me sū­kių dia­pa­zo­ne ana­lo­giš­ką su­ki­mo mo­men­tą iš­gau­nan­čiu BMW 328i, bū­tų šiek tiek ne­jau­ku.

Tam­pa su­nkiau niurz­gė­ti vos įli­pus į ma­ši­nos sa­lo­ną, ku­rio in­ter­je­ras su­ža­vi ne­prie­kaiš­tin­ga me­džia­gų ko­ky­be. Nuo pre­ci­ziš­kai nu­šli­fuo­tų aliu­mi­ni­nių „Mark Le­vi­son“ gar­so sis­te­mos val­dik­lių iki itin pa­to­gaus spor­ti­nio vai­ro: jei sa­ve pir­miau­sia lai­ko­te ne tik ben­zin­gal­viu, bet ir es­te­tu – IS „F Sport“ ga­ran­tuo­ja vi­sas rei­ka­lin­gas emo­ci­jas.

Pui­ki sa­lo­no ap­dai­la ir ne­abe­jo­ti­nas „Le­xus“ pa­ti­ki­mu­mas, ku­riuo šio ga­min­to­jo au­to­mo­bi­liai iš­sis­ki­ria rin­ko­je, yra du sva­rūs ar­gu­men­tai, ko­dėl ver­ta iš­ban­dy­ti IS, prieš su­kant prie Lie­tu­vo­je kur kas po­pu­lia­res­nių vo­kiš­kų ris­tū­nų. Įdo­mu bus pa­ma­ty­ti, kaip nau­jo­ji 2,0 tur­bi­ni­nė jė­gai­nė, ga­lin­ti veik­ti tiek Ot­to, tiek At­kin­so­no cik­lais, elg­sis di­des­nia­me GS mo­de­ly­je. Vis dėl­to tai iš­skir­ti­nis pa­si­rin­ki­mas, mat Lie­tu­vo­je veik 9 iš 10 par­duo­da­mų „Le­xus“ yra hib­ri­di­niai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Lexus  213.252.196.2 2015-12-30 15:10:24
Pirkt nebent iki 10m senumo iš štatų normalaus aukciono, nes va vietiniai mūsų barygos tai belekiek užsimetę.
1 0  Netinkamas komentaras
Euforijoj  217.147.36.231 2015-12-30 11:29:29
Aiskei uzsakytas straipsnis!!
0 1  Netinkamas komentaras
Fanas  77.219.188.103 2015-12-30 11:27:05
Del to kad sitos japonu masinis laiko belekiek ir neuzmusamos nereik abejot. Pazekit kokios kainos skelbimuose ir suprasit kad karta nupirkes lexus su juo isiskirt nenori.
1 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami