Sportiškų automobilių paradas Niujorke

Tomas FEDERAVIČIUS t.fegeravicius@lzinios.lt 2016-03-29 06:00
Tomas FEDERAVIČIUS
t.fegeravicius@lzinios.lt 2016-03-29 06:00
Naujojo "Audi R8 Spyder" 5,2 litro atmosferinis 540 AG ir 540 Nm V10 variklis. Gamintojo nuotraukos
Šią sa­vai­tę fi­ni­šuo­jan­čio­je Niu­jor­ko au­to­mo­bi­lių par­odo­je ga­min­to­jai pa­tei­kė šūs­nį nau­jie­nų, ypač spor­tiš­kų au­to­mo­bi­lių seg­men­te. „Lie­tu­vos ži­nių“ skai­ty­to­jams pri­sta­to­me pa­čius ryš­kiau­sius iš jų.

„Nis­san GT-R“

Va­rik­liai „Ta­ku­mi“– pui­kus „Nis­san“ in­ži­nie­rių dar­bo at­spin­dys. Aukš­čiau­sios kla­sės di­des­nės ga­lios, ku­rią le­mia in­di­vi­dua­lus kiek­vie­no ci­lind­ro de­gi­mo mo­men­to re­gu­lia­vi­mas ir efek­ty­vus tur­bo­komp­re­so­rių vei­ki­mas, va­rik­lis įmon­tuo­tas ir į nau­ją­jį „Nis­san“ spor­tiš­ką au­to­mo­bi­lį GT-R. Dėl to šis mo­de­lis žai­biš­kai pa­grei­tė­ja esant vi­du­ti­niams ir di­de­liems sū­kiams (nuo 3200 aps./min.). O esant 6800 aps./min., pa­sie­kia­mas mak­si­mu­mas – 585 AG ir 633 Nm su­ki­mo mo­men­tas.

GT-R taip pat komp­lek­tuo­ja­mas su mo­der­nia 6 pa­va­rų dvie­jų san­ka­bų trans­mi­si­ja, ku­ri sklan­džiau per­jun­gia pa­va­ras ir ty­liau vei­kia. Nau­ja­sis va­rik­lis pa­kei­tė ir vi­siems ge­rai pa­žįs­ta­mą GT-R sklei­džia­mą gar­są – jis dar nie­kuo­met ne­bu­vo toks ma­lo­nus au­siai.

Daug pa­kei­ti­mų pa­ty­rė nau­jo­jo GT-R kė­bu­lo prie­ki­nė da­lis. Pri­tai­ky­tos nau­jos „V-mo­tion“ di­zai­no ra­dia­to­riaus gro­te­lės su ma­ti­nio chro­mo ap­dai­la yra vie­nas nau­jau­sių „Nis­san“ di­zai­no ele­men­tų. Jos bu­vo pa­pla­tin­tos, kad bū­tų už­ti­krin­tas ge­res­nis va­rik­lio au­ši­ni­mas. Reikš­min­gai su­tvir­tin­tas nau­jas va­rik­lio dang­tis, dai­liai nu­sid­rie­kian­tis nuo gro­te­lių to­lyn link vai­ruo­to­jo. Tvir­tes­nė kons­truk­ci­ja le­mia di­des­nį au­to­mo­bi­lio sta­bi­lu­mą va­žiuo­jant di­de­liu grei­čiu. Nau­jo di­zai­no prie­ki­nis oro ap­ta­kas ir prie­ki­nis bu­fe­ris su ap­dai­los de­ta­lė­mis pa­brė­žia spor­tiš­ką au­to­mo­bi­lio sti­lių.

2017 m. lai­dos „Nis­san GT-R“ rin­ko­je pa­si­ro­dys šią va­sa­rą.

Naujasis į "Nissan GT-R" montuojamas "Takumi" variklis pakeitė ir visiems gerai pažįstamą GT-R skleidžiamą garsą – jis dar niekuomet nebuvo toks malonus ausiai.

„Mer­ce­des-Benz GLC Coupe“

Anks­tes­nį „GLE Cou­pe“ pa­pil­dys nau­ja­sis „GLC Cou­pe“. Tai­gi ku­pė kro­so­ve­rių ga­ma ple­čia­si, ir šis nau­ja­sis mo­de­lis ruo­šia­si kon­ku­ruo­ti su BMW X4, „Ja­guar F-Pa­ce“ ar „Pors­che Ma­can“. Eu­ro­po­je „GLC Cou­pe“ bus siū­lo­mas net su aš­tuo­niais va­rik­liais. Dy­ze­li­nių va­rik­lių ga­lia sieks nuo 170 AG iki 204 AG, o ben­zi­ni­nių – nuo 211 AG iki 367 AG. Ga­lin­giau­sia bus „GLC 63 AMG Cou­pe“ ver­si­ja su V8 ir 510 AG jė­gos ag­re­ga­tu.

Naujasis „Mercedes-Benz GLC Coupe“ ruošiasi konkuruoti su „BMW X4“, „Jaguar F-Pace“ ar „Porsche Macan“.

„Su­ba­ru Impreza“

Ne­daug kas nu­ste­bo, kai pa­aiš­kė­jo, jog Niu­jor­ke pri­sta­ty­ta nau­jos lai­dos „Su­ba­ru Im­pre­za“ ne­atro­do taip, kaip įspū­din­gas jo kon­cep­tas.

Spor­tiš­ko sti­liaus nau­jos lai­dos „Imp­re­za“ tu­ri mo­der­nes­nį in­ter­je­rą – cen­tri­nė­je kon­so­lė­je įkom­po­nuo­ti du ekra­nai, o tre­čia­sis yra prie­tai­sų sky­de, vai­ruo­to­jui prieš akis.

Šis „Imp­re­za“ yra pir­ma­sis „Su­ba­ru“ mo­de­lis, ku­ris nau­do­ja nau­ją ga­min­to­jo mo­du­li­nę plat­for­mą. Dėl to, ly­gi­nant su pirm­ta­ku, 25 mm pa­il­gė­jo at­stu­mas tarp ašių, o vi­sas au­to­mo­bi­lio il­gis – iki 41 mi­li­me­tro. Au­to­mo­bi­lis ta­po 38 mm pla­tes­nis ir 10 mm že­mes­nis.

Ži­no­ma, au­to­mo­bi­lis bus va­ro­mas ke­tu­riais ra­tais, ta­čiau ko­kie va­rik­liai juos suks, kol kas ne­atsk­lei­džia­ma.

Naujasis „Subaru Impreza“ neatrodo taip įspūdingai, kaip jo koncepcinis modelis.

„Au­di R8 Spyder“

Niu­jor­ko au­to­mo­bi­lių par­odo­je „Au­di“ pri­sta­tė nau­ją­jį „R8 Spy­der“ mo­de­lį, ku­rį va­ro 5,2 li­tro at­mos­fe­ri­nis 540 AG ir 540 Nm V10 va­rik­lis. Vi­sa tai per­duo­da­ma ke­tu­riems va­ro­mie­siems ra­tams per 7 laips­nių dvi­gu­bos san­ka­bos trans­mi­si­ją.

To už­ten­ka, kad 1612 kg sve­rian­tis vo­kiš­kas su­pe­rau­to­mo­bi­lis 100 km/h grei­tį pa­siek­tų vos per 3,6 se­kun­dės. Mak­si­ma­lus grei­tis yra 318 km/h.

At­vi­ro kė­bu­lo ti­po R8 sto­gas nu­si­lei­džia ar­ba pa­ky­la per 20 sek., ir tai ga­li­ma da­ry­ti va­žiuo­jant iki 50 km/h grei­čiu.

Pa­ly­gin­ti su pirm­ta­ku, šis au­to­mo­bi­lis yra tvir­tes­nis, bet leng­ves­nis – at­si­kra­tė 113 kg. Ga­min­to­jas dek­la­ruo­ja, kad vi­du­ti­nės de­ga­lų są­nau­dos yra 11,7 l 100 ki­lo­me­trų. Ži­no­ma, tai bus įma­no­ma tik tuo­met, kai vai­ruo­to­jas mie­guis­tas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Ma­žiau­siai dvi sprog­me­nų pri­krau­tos sta­ti­nės šeš­ta­die­nį bu­vo nu­mes­tos ant di­džiau­sios li­go­ni­nės Si­ri­jos su­ki­lė­lių kon­tro­liuo­ja­mo­je Ale­po mies­to da­ly­je, pra­ne­šė šiai įstaigai pa­gal­bą tei­kian­ti [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami