SSP lėtina pasenęs transporto taikomųjų mokslų vertinimas

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-07-15 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-07-15 06:00
Lietuvoje įdiegus SPP transporto srityje atpigs krovinių vežimas per mūsų šalies teritoriją. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
„Kol di­na­miš­kiems tai­ko­mie­siems moks­lo ty­ri­mams bus tai­ko­mos su­sta­ba­rė­ju­sios fun­da­men­ti­nių moks­lo ty­ri­mų ver­ti­ni­mo nuo­sta­tos, net ne­ver­ta ti­kė­tis di­des­nio pro­ver­žio, taip pat – ir trans­por­to sek­to­riu­je“, - tei­gė Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) "Ho­ri­zon 2020“ moks­lo prog­ra­mos ko­mi­te­to (trans­por­to kon­fi­gū­ra­ci­ja) Lie­tu­vai at­sto­vau­jan­tis eks­per­tas dr. Al­gir­das Ša­ka­lys.

Moks­li­nin­ko tei­gi­mu, su­ma­nu­mo ar­ba iš­ma­nu­mo es­mė – pa­čio­mis nau­jau­sio­mis mo­der­niau­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis par­em­tas tam ti­krų pro­ce­sų val­dy­mas, ku­ris duo­da grei­čiau­sią ir pi­giau­sią re­zul­ta­tą. Kro­vi­nių ve­ži­mo už­sa­ko­vams tai reikš­tų, kad at­li­kę vos ke­lis veiks­mus, pa­vyz­džiui, iš­ma­niai­siais te­le­fo­nais, ga­lė­tų su­ži­no­ti vi­są rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją apie kro­vi­nių ve­ži­mą per Lie­tu­vą, marš­ru­tus ir taip to­liau. Vals­ty­bė, ku­ri ap­lenks ki­tas dieg­da­ma sa­vo ūky­je su­ma­niuo­sius da­ly­kus, taps nu­ga­lė­to­ja ir tarp­tau­ti­nė­je kon­ku­ren­ci­nė­je ko­vo­je.

Ži­no­ma, toks „su­ma­nio­jo trans­por­to“ vaiz­das yra la­bai su­pap­ras­tin­tas. Kad kro­vi­nių ve­ži­mo ir lo­gis­ti­kos sek­to­rius veik­tų pa­gal šiuo­lai­ki­nius rei­ka­la­vi­mus, bū­ti­na ir pa­ti mo­der­niau­sia inf­ras­truk­tū­ra. O čia jau rei­ka­lin­gas ypač glau­dus moks­lo, vers­lo ir val­džios bend­ra­dar­bia­vi­mas. Tam Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ini­ci­ja­vo Su­ma­nio­sios spe­cia­li­za­ci­jos prog­ra­mą (SSP), ku­riai pri­ori­te­tus par­en­gė ir Lie­tu­va. Mū­sų ša­ly­je pri­ori­te­tų ir jų įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nių ren­gi­mą koor­di­nuo­ja Ūkio bei Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos. Jie at­ren­ka­mi įver­ti­nus di­džiau­sius to ar ki­to re­gio­no pra­na­šu­mus.

„Mums ne­blo­gai pa­vy­ko at­rink­ti tiek Lie­tu­vos trans­por­to sek­to­riaus to­les­nės plė­tros pri­ori­te­tus, tiek jų įgy­ven­di­ni­mo tech­no­lo­gi­jas ir prie­mo­nes, ta­čiau da­bar lau­kia iš­šū­kiai juos įgy­ven­di­nant pra­kti­ko­je“, - in­ter­viu "Lie­tu­vos ži­nioms" sa­kė dr. A. Ša­ka­lys.

Po vie­ną pralaimėsime

- Ne­se­niai Vil­niu­je vy­ku­sia­me SSP pri­sta­ty­me Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sto­vai gy­rė Lie­tu­vą už tai, kad ji bu­vo vie­na pir­mų­jų ES ir pir­mo­ji tarp Bal­ti­jos ša­lių par­en­gu­si ir pri­sta­čiu­si sa­vo prog­ra­mą. Kas iš to Lie­tu­vai?

- Tai reiš­kia, kad Lie­tu­va jau ga­li pra­dė­ti įgy­ven­din­ti sa­vo am­bi­cin­gą Eu­ro­pos Są­jun­gos 2014 -2020 m. struk­tū­ri­nių fon­dų re­mia­mą prog­ra­mą, siek­da­ma pro­ver­žio net še­šiuo­se sek­to­riuo­se, tarp jų - trans­por­to ir lo­gis­ti­kos. Moks­lo ir vers­lo at­sto­vai ne­kan­trau­da­mi lau­kė, ka­da ši prog­ra­ma pra­dės veik­ti. Ji at­ve­ria pla­čias ga­li­my­bes moks­lui ir vers­lui efek­ty­viai bend­ra­dar­biau­ti sie­kiant ly­de­rys­tės kon­kre­čia­me ūkio seg­men­te, įgy­ven­di­nant spe­ci­fi­nius SSP pri­ori­te­tus.

- Ar su vi­sais Lie­tu­vos SSP pri­ori­te­tais trans­por­to sek­to­riu­je su­tin­ka­te jūs, moks­li­nin­kas, da­ly­va­vęs ren­giant šią prog­ra­mą?

- Su­ma­nio­sios spe­cia­li­za­ci­jos pri­ori­te­tai trans­por­to sek­to­riu­je bu­vo at­ren­ka­mi kva­li­fi­kuo­tai ir skaid­riai, nors kar­tais ver­dant ir aš­trioms trans­por­to vers­lo, moks­lo ir val­džios ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vų dis­ku­si­joms. Ma­nau, kad mums ne­blo­gai pa­vy­ko at­si­rink­ti tiek trans­por­to sek­to­riaus to­les­nės plė­to­tės pri­ori­te­tus, tiek jų įgy­ven­di­ni­mo tech­no­lo­gi­jas ir prie­mo­nes.

Dr. Algirdas Šakalys: “Lietuvoje ignoruojama naujausia patirtis ir žinios, sukauptos dalyvaujant prestižinėse ES tyrimo programose ir projektuose.” /LŽ archyvo nuotrauka

Ver­tin­da­mi iš­šū­kius, ku­riuos tu­ri at­spin­dė­ti su­ma­nio­sios spe­cia­li­za­ci­jos pri­ori­te­tai trans­por­to sek­to­riu­je, vi­sų pir­ma bu­vo­me pri­vers­ti įvar­dy­ti grės­mę pra­ras­ti po­zi­ci­jas tarp­tau­ti­nė­se trans­por­to ir lo­gis­ti­kos rin­ko­se, ypač kon­ku­ren­ci­nė­je ko­vo­je dėl Azi­jos ir Eu­ro­pos pre­ky­bos srau­tų. Įver­ti­no­me ir pa­sek­mes, ku­rios ran­da­si dėl blo­gė­jan­čių po­li­ti­nių ir eko­no­mi­nių san­ty­kių su Ru­si­ja. To­dėl vie­nas iš Lie­tu­vos SSP pri­ori­te­tų trans­por­to sri­ty­je yra skir­tas nau­jų tarp­tau­ti­nių trans­por­to ir lo­gis­ti­kos jung­čių plė­to­tei, kar­tu ku­riant ir die­giant ino­va­ci­nius tarp­tau­ti­nių trans­por­to ko­ri­do­rių ir glo­ba­lių lo­gis­ti­kos tink­lų val­dy­mo mo­de­lius.

Be­je, at­siž­vel­giant į nau­jau­sius glo­ba­li­za­ci­jos iš­šū­kius ten­ka pri­pa­žin­ti, kad ne­be­ra­cio­na­li tam­pa tra­di­ci­nė lo­gis­ti­kos-tie­ki­mo gran­di­nių ar­chi­tek­tū­ra, su­for­muo­ta kon­kre­čios bemd­ro­vės in­te­re­sų pa­grin­du. Nau­jo­ji glo­ba­li sis­te­ma pri­va­lo pa­siū­ly­ti: pir­ma, ino­va­ci­nius pa­sku­ti­nės my­lios ir il­gų nuo­to­lių ve­ži­mų in­teg­ra­ci­jos mo­de­lius; an­tra, me­cha­niz­mus bei mo­de­lius, už­ti­kri­nan­čius sklan­dų pe­rė­ji­mą nuo da­bar­ti­nių ne­prik­lau­so­mų (at­ski­ros brend­ro­vės) tie­ki­mo gran­di­nių prie at­vi­ro ti­po tie­ki­mo tink­lų, ku­riuo­se iš­tek­liai yra su­de­ri­na­mi, su­sie­ja­mi ir prie­ina­mi net ma­žo dy­džio įmo­nėms; tre­čia, ins­tru­men­tus, ša­li­nan­čius ko­mu­ni­ka­vi­mo bar­je­rus tarp tie­ki­mo gran­di­nės par­tne­rių.

Ki­ta ver­tus, dis­ku­si­jų lai­kas dėl prog­ra­mos tu­ri­nio jau bai­gė­si. Da­bar pra­si­dės jos įgy­ven­di­ni­mo eta­pas. O pa­čios prog­ra­mos ko­rek­ci­jos bus ga­li­mos ir yra nu­ma­ty­tos 2017 me­tais, at­li­kus pir­mo jos įgy­ven­di­ni­mo eta­po ana­li­zę.

Šiuo me­tu daug svar­bes­nis klau­si­mas yra ne prog­ra­mos tu­ri­nys, o tai, kaip už­ti­krin­ti sklan­dų SSP įgy­ven­di­ni­mą pra­kti­ko­je. Prog­ra­mos pri­ori­te­tų tech­no­lo­gi­jų ir veiks­mų fi­nan­sa­vi­mas nu­ma­ty­tas iš ke­lių šal­ti­nių. To­kių su­skai­čia­vau ma­žiau­siai še­šis, ir kiek­vie­nas kon­kur­sas tu­rės spe­ci­fi­nius rei­ka­la­vi­mus. De­ja, kol kas ne­aiš­ku, ko­kiais me­cha­niz­mais bus ga­li­ma už­ti­krin­ti nuo­sek­lų pro­ce­so "ty­ri­mai-mo­de­lio par­en­gi­mas-mo­de­lio adap­ta­vi­mas" įgy­ven­di­ni­mą kiek­vie­nai kon­kre­taus pri­ori­te­to tech­no­lo­gi­jai.

Ig­no­ruo­ja­mos nau­jau­sios patirtys

- Ino­va­ci­jų die­gi­mas rei­ka­lau­ja grei­čio, nes jos at­si­nau­ji­na vis spar­čiau. Ar Lie­tu­va jau yra pa­si­ren­gu­si ope­ra­ty­viai pri­im­ti tai, kas yra pa­žan­giau­sia, ta­čiau pa­gal mū­sų tu­ri­mus iš­tek­lius bran­gu?

- Ži­no­ma, trans­por­to sek­to­riu­je tech­no­lo­gi­jos dar ne­at­si­nau­ji­na per mė­ne­sio ar ke­lių mė­ne­sių lai­ko­tar­pį, kaip tai yra in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų sri­ty­je, ta­čiau ir čia ne­re­tai at­si­tin­ka taip, kad ino­va­ci­ja tam­pa se­nie­na jau po 2- 3 me­tų. To­dėl vers­lui ope­ra­ty­ves­nę par­amą tu­ri su­teik­ti tai­ko­mo­jo moks­lo at­sto­vai, par­eng­da­mi mo­der­nes­nes tech­no­lo­gi­jas ir vers­lo mo­de­lius ir tal­kin­da­mi juos die­giant. Čia svar­bu ope­ra­ty­viai pa­nau­do­ti ir tar­pi­nius ty­ri­mų re­zul­ta­tus.

Be­je, į glau­des­nę moks­lo ir vers­lo tar­pu­sa­vio są­vei­ką yra orien­tuo­ta ir nau­jo­ji ES moks­lo ir ty­ri­mų prog­ra­ma „Ho­ri­zon 2020“. Jos dar­bo pla­no 2016-2017 me­tų ga­lu­ti­nia­me pro­jek­te (kon­kur­si­niai kvie­ti­mai bus pa­skelb­ti spa­lį) lo­gis­ti­kos pro­jek­tams yra ke­lia­mi tiks­lai di­din­ti lo­gis­ti­kos gran­di­nių efek­ty­vu­mą, su­ma­žin­ti ko­mu­ni­ka­ci­jos tarp svar­biau­sių trans­por­to ir lo­gis­ti­kos žai­dė­jų truk­džius. O vie­ni iš la­biau­siai lau­kia­mų pro­jek­tų re­zul­ta­tų yra 30 proc. su­ma­žin­ti kro­vi­nių per­kro­vi­mo kai­ną nau­do­jant mul­ti­mo­da­li­nio trans­por­to ino­va­ty­vius spren­di­mus kon­kre­čio­se tie­ki­mo gran­di­nė­se, taip pat – 10 proc. su­trum­pin­ti trans­por­to prie­mo­nių ir kon­tei­ne­rių pa­kro­vi­mo lai­ką bei su­ma­žin­ti pri­sta­ty­mo nuo­to­lius.

Va­di­na­si, kon­kur­si­nių kvie­ti­mų da­ly­viams bū­ti­na pa­de­mons­truo­ti sa­vo ge­rą­ją pa­tir­ti ir su­kaup­tas ži­nias da­ly­vau­jant ana­lo­giš­kuo­se ar ar­ti­mos te­ma­ti­kos pro­jek­tuo­se bei pa­teik­ti kon­kre­čią ir ino­va­ty­vią ty­ri­mų me­to­do­lo­gi­ją spren­džiant pro­jek­to už­da­vi­nius.

Tuo pat me­tu mū­sų ša­ly­je šven­tai lai­ko­ma­si Lie­tu­vos moks­lo ta­ry­bos nuo­sta­tų, pa­gal ku­rias da­ly­vau­jant kon­kur­suo­se svar­biau­sias kri­te­ri­jus, nuo ku­rio la­biau­siai pri­klau­so sėk­mė, yra pres­ti­ži­niuo­se žur­na­luo­se pub­li­kuo­tų straips­nių, pa­pras­tai par­eng­tų re­mian­tis prieš ke­le­rius me­tus at­lik­tais ty­ri­mais, kie­kis. Mū­sų ša­ly­je yra ig­no­ruo­ja­ma nau­jau­sia pa­tir­tis ir ži­nios, su­kaup­tos da­ly­vau­jant pres­ti­ži­nė­se ES ty­ri­mo prog­ra­mo­se ir pro­jek­tuo­se.

So­li­daus tai­ko­mo­jo moks­lo straips­nio ren­gi­mo ir pub­li­ka­ci­jos truk­mė - 4- 5 me­tai (3-4 me­tai su­gaiš­ta­mi ty­ri­mams, dar 1-1,5 me­tų - pub­li­ka­ci­jai par­eng­ti ir pa­skelb­ti). O per tą lai­ką pa­pras­tai ge­ne­ruo­ja­mos nau­jos tai­ko­mo­jo moks­lo ži­nios, ku­rios ga­li bū­ti sėk­min­gai pri­tai­ky­tos plė­to­jant kon­kre­čius pro­jek­tus (ar­ba pa­nau­do­tos kon­kur­suo­se ren­giant kon­kre­čių pro­jek­tu ty­ri­mų me­to­do­lo­gi­ją).

Kol di­na­miš­kiems tai­ko­mie­siems moks­lo ty­ri­mams bus tai­ko­mos su­sta­ba­rė­ju­sios fun­da­men­ti­nių moks­lo ty­ri­mų ver­ti­ni­mo nuo­sta­tos, net ne­ver­ta ti­kė­tis di­des­nio pro­ver­žio vi­siš­kai iš­nau­do­jant tarp­tau­ti­niuo­se pro­jek­tuo­se su­kaup­tą trans­por­to tai­ko­mo­jo moks­lo po­ten­cia­lą, ku­ris pa­ska­tin­tų spar­tes­nę Lie­tu­vos trans­por­to sis­te­mos plė­trą.

- Tei­gia­ma, kad pa­gal in­ves­ti­ci­jas į ino­va­ci­jas Lie­tu­va at­si­lie­ka ne tik nuo ES vi­dur­kio, bet ir nuo to­kių ša­lių kaip Es­ti­ja. O ko­kia pa­dė­tis Lie­tu­vos trans­por­to sek­to­riu­je?

- Kal­bė­da­mi apie trans­por­to sek­to­rių, tu­ri­me vi­siš­kai prieš­in­gą si­tua­ci­ją. Ne­se­niai įgy­ven­di­nant ES 7 Bend­rą­ją moks­lo ir ty­ri­mų prog­ra­mą at­lik­ti pro­jek­to MET­RIC ty­ri­mai par­odė, kad ver­ti­nant trans­por­to pa­slau­gų ino­va­ci­nį as­pek­tą Lie­tu­va kar­tu su Šve­di­ja, dau­ge­liu Vo­kie­ti­jos že­mių ir kai ku­riais Be­ni­liuk­so bei ki­tų ša­lių re­gio­nais yra vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių ES. Es­ti­ja mums šiuo at­žvil­giu nė­ra nei pa­vyz­dys, nei kon­ku­ren­tė. Bet tai ne­reiš­kia, kad ga­li­me už­mig­ti ant lau­rų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami