Stabdžiai apie gedimus praneša „balsu“

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-03-02 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-03-02 06:00
Brangūs anglies pluošto ar keraminiai diskai atsparesni perkaitimo deformacijoms, jų šiluminis plėtimasis visiškai nedidelis palyginti su plienu, todėl dažnai yra montuojami sportinio modelio automobiliuose. LŽ archyvo nuotrauka
Vie­na daž­niau­sių prie­žas­čių, dėl ku­rios vai­ruo­to­jai krei­pia­si į au­to­ser­vi­sų meis­trus, – iš stab­džių sis­te­mos ky­lan­tis triukš­mas. To prie­žas­tys ga­li bū­ti įvai­rios: ne tik su­si­dė­vė­ję stab­džių dis­kai ar trin­ke­lės, bet ir mon­tuo­jant šias de­ta­les pa­lik­tas bro­kas.

Įgu­du­si au­sis pir­mi­nę „diag­no­zę“ ne­re­tai ga­li nu­sta­ty­ti pa­gal triukš­mo po­bū­dį, daž­nį ir gar­so ly­gį. Stab­džių triukš­mas pa­pras­tai ky­la ra­to maz­ge, jun­gian­čia­me au­to­mo­bi­lio va­žiuok­lę su ra­tu ir pa­dan­ga. Nors kai ku­rių ge­di­mų pa­si­tai­ko daž­niau ne­gu ki­tų, iš es­mės triukš­mo prie­žas­ti­mi ga­li tap­ti bet ku­ri da­lis, pra­de­dant ra­tų guo­liu ir bai­giant ru­tu­li­niu šar­ny­ru.

„Leng­va vib­ra­ci­ja ir že­mo ly­gio triukš­mas – įpras­ti da­ly­kai, nė­ra bū­ti­ny­bės iš­kart pra­neš­ti apie at­si­ra­du­sį ge­di­mą. Į to­kio ly­gio triukš­mą mū­sų au­sys daž­niau­siai nė ne­rea­guo­ja. Kai jis pa­si­da­ro gir­di­mas, va­di­na­si, vib­ra­ci­ja jau la­bai pa­di­dė­ju­si. Jei triukš­mas itin in­ten­sy­vus, ga­li bū­ti, jog ke­lių „pa­var­gu­sių“ ra­to me­cha­niz­mo da­lių vib­ra­ci­jos daž­nis su­tam­pa ir triukš­mas tam­pa re­zo­nan­si­nis. To­kiu at­ve­ju bū­ti­na ap­žiū­rė­ti au­to­mo­bi­lį ir įver­tin­ti, kol ne per vė­lu, stab­džių sis­te­mos būk­lę“, – tvir­ti­no au­to­mo­bi­lių dirb­tu­vių meis­tras Re­mi­gi­jus Kar­ta­nas.

Bil­da stab­džių diskas

Že­mo daž­nio triukš­mą, ki­taip ta­riant bil­de­sį, daž­niau­siai su­ke­lia stab­džių dis­kas – jis ga­li bū­ti su­si­dė­vė­jęs ar­ba blo­gai su­mon­tuo­tas. To­kio gar­so daž­nis, jei pa­ma­tuo­tu­me, bū­tų ne di­des­nis nei 300 Hz, o triukš­mą pa­pras­tai ke­lia vie­na iš tri­jų prie­as­čių: ne­tin­ka­mas dis­ko mon­ta­vi­mas ant ste­bu­lės, per di­de­lis jo sto­rio ki­ti­mas ir įvai­rūs me­cha­ni­niai pa­žei­di­mai.

Stabdžiai veikia gerai, kai jų trinkelės yra kokybiškos, laiku keičiamos, stabdžių diskai atrodo gražiai, tolygiai dyla, paviršius blizga ir matyti, kad stabdoma visu disko plotu.LŽ archyvo nuotrauka

„Nė vie­nas vai­ruo­to­jas ne­no­ri pra­žiop­so­ti stab­džių sis­te­mos ge­di­mo ir su­lauk­ti aki­mir­kos, kai va­žiuo­jant ke­liu au­to­mo­bi­lis taps ne­be­val­do­mas. To­dėl bū­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį į bil­de­sį ir įver­tin­ti aiš­kius simp­to­mus, by­lo­jan­čius apie stab­džių sis­te­mos „li­gą“. Vie­nas to­kių – vai­ro ar vi­so au­to­mo­bi­lio kė­bu­lo dre­bė­ji­mas nu­spau­dus stab­džio pe­da­lą. Tai ro­do, kad stab­džių dis­kai de­for­ma­vo­si ir su­ka­si kaip aš­tuo­niu­kė. Pri­sig­lau­dus stab­džių trin­ke­lėms at­si­ran­da „mu­ši­mas“ ir vib­ra­ci­ja“, – aiš­ki­no R. Kar­ta­nas.

Vie­nin­te­lis efek­ty­vus to­kios prob­le­mos spren­di­mo bū­das – iš­te­kin­ti stab­džių dis­kus. Ta­čiau tai da­ry­ti ver­ta ne vi­sa­da. Dis­kai tu­ri bū­ti pa­kan­ka­mo sto­rio (ne­siek­ti mi­ni­ma­laus). Jei yra per plo­ni, te­kin­da­mi juos dar la­biau su­plo­nin­si­me. Ta­da vie­ną die­ną stab­dy­mo sis­te­ma leng­vai ga­li tap­ti ne­prog­no­zuo­ja­ma. Mi­ni­ma­lus stab­džių dis­ko sto­ris nu­ro­dy­tas ant jo iš­ori­nio skers­mens.

„Ne­re­tai nu­tin­ka taip, kad stab­džių dis­kas bū­na ge­ras, bet dre­bė­ji­mą su­ke­lia de­for­muo­ta ste­bu­lė. Be to, ne vi­suo­met idea­lūs ir iš ga­myk­los at­ke­liau­jan­tys nau­ji dis­kai. Pa­kan­ka jam nu­kris­ti ant kie­to pa­vir­šiaus ir kaip­mat ga­li at­si­ras­ti fi­zi­nių pa­žei­di­mų“, – pa­brė­žė au­to­mo­bi­lių meis­tras.

Stab­džių dis­kų taip pat ne­ver­ta te­kin­ti, jei jie per­ne­lyg pa­žeis­ti ko­ro­zi­jos. Bū­na, kad se­nas dis­kas taip su­rū­di­ja, rū­dys taip ap­gau­bia ste­bu­lę, kad net nu­im­ti jį ne­su­lau­žius var­giai pa­vyks­ta. Su­pran­ta­ma, to­kie dis­kai nor­ma­liai ne­atauš­ta, nes nuo rū­džių užan­ka ven­ti­lia­ci­jos ka­na­lai, ir stab­do blo­gai.

Ti­kri­nant dis­ką re­ko­men­duo­ja­ma bent 10 skir­tin­gų vie­tų iš­ma­tuo­ti jo sto­rį. Taip tiks­liau­siai ga­li­ma įver­tin­ti dis­ko sto­rio ki­ti­mą ir būk­lę. Taip pat pa­ta­ria­ma pro­fi­lak­tiš­kai pa­ti­krin­ti ir su­tep­ti vi­sus stab­džių sis­te­mos maz­gus.

Girgž­dė­ji­mą su­ke­lia „šlei­vas“ montavimas

Vie­na daž­niau­sių girgž­de­sio (300–5000 Hz) stab­džių sis­te­mo­je prie­žas­čių yra stab­džių ap­ka­bos stū­mok­lio mi­kro­vib­ra­ci­ja, to­dėl pir­miau­sia de­rė­tų pro­fi­lak­tiš­kai su­tep­ti vi­sus jos kom­po­nen­tus, ku­rie slan­kio­da­mi lin­kę strig­ti. Girgž­dė­ji­mą taip pat su­ke­lia ne­tin­ka­mai už­dė­ti stab­džių dis­kai, trin­ke­lės ar­ba ne­tai­syk­lin­gai su­mon­tuo­ti slo­pi­ni­mo ele­men­tai (pa­vyz­džiui, po­verž­lės). Stab­džių ap­ka­ba yra at­sa­kin­ga už trin­ke­lės pri­spau­di­mą prie stab­džių dis­ko. Stab­dant vei­kia hid­rau­li­nė jė­ga, ku­ri, dir­bant stab­džių ap­ka­bai, pri­spau­džia trin­ke­lę prie dis­ko, o šis stab­do ra­tą. At­lei­dus stab­džio pe­da­lą ap­ka­ba grįž­ta į sa­vo vie­tą, trin­ke­lės at­si­lais­vi­na ir au­to­mo­bi­lio ra­tai vėl ga­li lais­vai su­ktis.

„Ti­krin­da­mi girgž­dan­tį ra­tą iš­ma­tuo­ki­te dis­ko ap­va­lu­mą. Ant ste­bu­lės už­dė­to dis­ko mu­ši­mas jo­kiu bū­du ne­ga­li vir­šy­ti 0,1 mi­li­me­tro. Jei yra dau­giau, tai ne­abe­jo­ti­nai baig­sis pa­di­dė­ju­sia vib­ra­ci­ja ir triukš­mu. Jei iš­te­kin­tas dis­kas ne­efek­ty­vus, teks jį keis­ti nau­ju. Kar­tais nuo girgž­dė­ji­mo ap­sau­go mon­tuo­jant sis­te­mą nau­do­ja­mos vib­ra­ci­ją ma­ži­nan­čios po­verž­lės ar stab­džių trin­ke­lės, tu­rin­čios spe­cia­lius triukš­mą slo­pi­nan­čius ele­men­tus“, – pa­žy­mė­jo R. Kar­ta­nas.

Cy­pia ne­tin­ka­mos trinkelės

Tuo me­tu aukš­to daž­nio vib­ra­ci­ja – cy­pi­mas (5000–12000 Hz), pa­sak au­to­mo­bi­lių meis­tro, pa­si­tai­ko ga­na re­tai. Vie­na pa­grin­di­nių at­si­ra­du­sio cy­pi­mo prie­žas­čių – stab­džių dis­kams ne­tin­ka­mos trin­ke­lės. Jų frik­ci­nė­je me­džia­go­je esan­čios mo­le­ku­lės, trin­ke­lei pri­glu­dus prie dis­ko, ima smar­kiai vib­ruo­ti. Prob­le­ma daž­niau­siai iš­spren­džia­ma pa­kei­tus trin­ke­les. Kar­tais triukš­mo prie­žas­tis sly­pi ir ki­tuo­se stab­džių sis­te­mos kom­po­nen­tuo­se, ku­rie bu­vo pa­žeis­ti, pa­vyz­džiui, stab­džių ap­ka­bos fik­sa­to­riu­je.

Apie stab­džių dis­kų prob­le­mas, anot R. Kar­ta­no, la­bai aiš­kiai by­lo­ja ir to­kie simp­to­mai kaip įvai­rūs įtrū­ki­mai, dėl ne­pas­to­vaus kon­tak­to at­si­ra­dę su­kie­tė­ję (pri­au­gę) taš­kai, per gi­lūs grio­ve­liai ar net mė­ly­na stab­džių dis­kų spal­va, ro­dan­ti, kad jie yra vei­kia­mi per­ne­lyg aukš­tos tem­pe­ra­tū­ros.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Koza  213.252.196.2 2016-03-02 16:19:52
Musu servisu meistrai daznai sugeba susukt taip kad jei nori keisti kaladeles tai jas tik ir pakeicia, o kad diskas jau beveik parejes ne cypt. Ir vaziuoja klientas po pusmecio antrakart pas meistra ir vel keicia kaladeles tada sis prisimena kad o diskas jau gi parejes. tai gal viska keiciam? Todel siulau visada paciam ziuret kas vyksta.
2 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami